Yliopiston organisaatio ja päätöksenteko

Tampereen yliopiston organisaatiokaavio

Opiskelijoilla on keskeinen rooli Tampereen yliopiston asioiden päättämisessä ja valmistelemisessa. Opiskelijat vaikuttavat asioihin kaikilla hallinnon tasoilla valmistelevista työryhmistä aina ylimpään johtoon asti. Virallisissa toimielimissä kuten tiedekuntaneuvostoissa on velvollisuus noudattaa lakisääteistä kolmikantaperiaatetta. Sen mukaan professoreilla, muulla henkilökunnalla ja opiskelijoilla on kaikilla omat edustajansa. Lisäksi opiskelijoilla on johtosääntöön ja rehtorin päätökseen (intrassa) perustuen edustus myös useissa erilaisissa toimikunnissa sekä suunnittelu- ja valmistelutyöryhmissä. Opiskelijoilla on oikeus olla mukana mm. sellaisten asioiden valmistelussa, jotka liittyvät ja vaikuttavat opiskeluun olennaisesti sekä jotka menevät myöhemmin kolmikantaisen elimen päätettäväksi. Tamy ja tiedekunnissa toimivat järjestöt valitsevat hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit tehtäviinsä.

Tampereen yliopisto on julkisoikeudellinen yhteisö, joka vastaa omasta taloudesta ja hallinnosta. Suurista linjoista, kuten strategiasta ja säännöistä, päättää yliopiston hallitus. Yliopistokollegio vahvistaa tilinpäätöksen ja vahvistaa sekä valitsee yliopiston hallituksen. Yliopiston toimintaa johtaa rehtori yhdessä vararehtoreiden kanssa. Tampereen yliopistolla on lisäksi kuusi tiedekuntaa, jotka muun muassa päättävät opetussuunnitelmista ja opetuksen kehittämisestä ja joita johtavat dekaanit. Tiedekunnat koostuvat opetuksesta vastaavista tutkinto-ohjelmista. Lisäksi yliopistolla on erillisyksiköitä, kuten kirjasto ja kielikeskus, jotka vastaavat koko yliopistolle tarjottavista palveluista.Tarkempaa tietoa yliopiston organisaatiosta ja johtamisen periaatteista löytyy johtosäännöstä.

Virallisten toimielinten lisäksi suunnittelu- ja valmistelutyötä tehdään monissa työryhmissä ja neuvostoissa niin yliopiston kuin tiedekuntienkin tasolla. Opetuksen kehittämisen kannalta tärkeitä ovat yliopiston tasolla toimiva opetusneuvosto sekä tiedekunnissa ja tutkinto-ohjelmissa toimivat opetussuunnitelmatyöryhmät. Opiskelijaedustajien rooli opetuksen kehittämisessä on erityisen olennainen.

Strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma ovat tärkeimmät yliopiston toimintaa ja suuntaa määrittävät dokumentit, jotka ohjaavat koko yliopiston tutkimuksen ja opetuksen kehittämistä pidemmällä aikavälillä. Vuosittain yliopiston rahoituksesta ja toiminnan suuntaviivoista päätetään yliopiston toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa. Hallitus jakaa rahoituksen tiedekunnille ja muille yksiköille rahanjakomallin avulla. Myös tiedekunnat ja erillisyksiköt tekevät omat toiminta- ja taloussuunnitelmansa.

Yliopistokollegio

Yliopistokollegio valitsee yliopiston hallituksen sekä vahvistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Yliopistokollegion tehtävänä on mm. päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta., valita yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet hallitukseen, vahvistaa muiden hallitusten jäsenten valinnat. Lisäksi kollegio vahvistaa yliopiston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille. Lisäksi kollegio voi käydä keskustelua isoista yliopiston suuntaa määrittävistä asioista.

Tampereen yliopiston yliopistokollegiossa on 45 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Yliopistokollegion jäsenistä professoreita, muuta opetus- ja tutkimushenkilökuntaa ja muuta henkilöstöä edustavat jäsenet valitaan vaalilla. Yliopiston professorit valitsevat keskuudestaan 15 jäsentä. Yliopiston muu opetus- ja tutkimushenkilökunta sekä muu yliopiston henkilökunta valitsevat keskuudestaan 15 jäsentä. Tampereen yliopiston ylioppilaskunta valitsee 15 opiskelijoiden edustajaa.

Lisätietoa kollegion toiminnasta ja kokousten pöytäkirjat löytyvät kollegion intrasivustolta.

 

Hallitus

Yliopiston hallitus määrittää yliopiston toiminnan suuret linjat ja päättää toiminnasta sekä taloudesta. Yliopistolain mukaan hallituksen tehtävänä on muun muassa päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta, ohjauksen periaatteista, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta sekä laatia yliopiston tilinpäätös yliopistokollegion vahvistettavaksi. Hallituksen toimintaan sisältyy merkittävä taloudellinen vastuu. Lisäksi hallitus valitsee rehtorin, hyväksyy johtosäännöt ja yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset sekä päättää yliopistoin toimintarakenteesta. Hallitus päättää myös yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä.

Tampereen yliopiston hallituksessa on 11 jäsentä, kuusi yliopistoyhteisön sisältä ja viisi ulkopuolelta. Yliopistoyhteisöön kuuluvista jäsenistä 2 on professorikunnan, 2 muun opetus- ja tutkimushenkilöstön sekä muun henkilökunnan ja 2 opiskelijoiden edustajaa. Ylioppilaskunta valitsee opiskelijajäsenet, muista sisäisistä ryhmistä taas käydään vaali. Kollegio valitsee ulkopuoliset jäsenet ja vahvistaa hallituksen kokoonpanon.

Lisätietoa hallituksen toiminnasta, kokousaikataulut ja kokousten pöytäkirjat löytyvät hallituksen intrasivustolta.

Rehtorit

Rehtori johtaa yliopistoa ja sen toimintaa. Rehtorilla on apunaan vararehtoreita ja johtoryhmä. Yliopiston hallitus valitsee rehtorin ja rehtorin esityksestä vararehtorit viideksi vuodeksi kerrallaan.

Rehtori vastaa yliopiston toiminnan yleisestä johtamisesta ja suunnittelusta sekä yliopiston tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Rehtori myös esittelee hallituksessa käsiteltävät asiat ja vastaa hallituksen päätösten täytäntöönpanosta. Rehtori päättää henkilöstön ottamisesta ja irtisanomisesta. Lisäksi rehtorilla on niin kutsuttu yleistoimivalta eli hän päättää kaikista sellaisista yliopistoa koskevista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen tehtäväksi. Rehtori myös hoitaa yliopiston suhteita esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöön ja kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin.

Rehtoraatin kuulumisia voi lukea Rehtoriblogista. Rehtorin tekemät päätökset ja muistioita mm. johtoryhmän tapaamisista löytyy intrasta.

Tiedekunnat

Yliopisto jakautuu kuuteen tiedekuntaan, jotka vastaavat opetuksen ja tutkimuksen järjestämisestä ja organisoimisesta. Tampereen yliopiston tiedekunnat ovat:

Tiedekunnan tehtävänä on antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta, antaa tutkintoja sekä edistää vapaata tutkimusta ja elinikäistä oppimista. Tiedekunnilla on omat toiminta- ja taloussuunnitelmasna, joista ne ovat vastuussa.Tiedekuntaa johtaa dekaani ja monijäsenisenä päättävänä toimielimenä toimii tiedekuntaneuvosto. Lisäksi tiedekunnissa on erilaisia suunnittelu- ja valmisteluryhmiä (esimerkiksi opetussuunnitelmatyöryhmiä ja tohtorikoulutustoimikuntia).

Tutkintoon johtava koulutus järjestetään tutkinto-ohjelmissa, joista vastaa tutkinto-ohjelmavastaava. Lisäksi tiedekunnat tarjoavat valinnaisia opintoja, avointa yliopisto-opetusta ja täydennyskoulutusta. Tutkimus organisoituu tutkimuskeskuksiksi.

Tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvoston vastuulla on kehittää tutkintoja, opetusta ja tutkimusta sekä tehdä taloutta ja toimintaa koskevat suunnitelmat. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. päättää tiedekunnan tavoiteohjelmasta, toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, henkilöstösuunnitelmasta ja talousarviosta; tehdä rehtorille esitys tiedekunnan tutkinto-ohjelmista, tutkimusohjelmista sekä tutkimuskeskuksista; hyväksyä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat; tehdä ehdotus uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää opiskelijoiden valintaperusteista sekä päättää tutkielmien arviointiperusteista. Lisäksi tiedekuntaneuvoston käsittelevät henkilöstön rekrytointiin liittyviä asioita.

Tiedekuntaneuvostossa on enintään 12 jäsentä, ja sen puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvostossa on 3 professoreiden, 3 opiskelijoiden ja 3 muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön ryhmästä valittua jäsentä. Tampereen yliopiston ylioppilaskunta valitsee 3 kyseisen tiedekunnan opiskelijoiden edustajaa ja muiden sisäisten jäsenten valinnasta käydään vaali. Lisäksi tiedekuntaneuvostossa on vähintään 1 ja enintään 3 tiedekuntaneuvoston sisäisten jäsenten ehdottamaa ja rehtorin nimeämää ulkopuolista jäsentä. Tiedekuntaneuvoston toimikausi on 3 kalenterivuotta, kuitenkin niin, että opiskelijajäsenten toimikausi on 2 kalenterivuotta.

Tiedekuntaneuvostojen kokousaikataulut löytyvät tiedekuntien sivuilta ja pöytäkirjat intrasta.

Dekaani

Dekaani johtaa tiedekunnan toimintaa. Yliopiston hallitus valitsee dekaanin 4 vuoden toimikaudeksi. Dekaanilla on apunaan johtoryhmä, jonka kokoonpano vaihtelee tiedekunnittain.

Dekaanin tehtäviin kuuluu mm. johtaa ja kehittää tiedekuntaa yliopiston strategian mukaisesti; vastata ja raportoida rehtorille tiedekunnan kehittämisestä sekä yliopiston ja tiedekunnan tavoitteiden toteutumisesta; vastata rehtorille tiedekunnan talousarvion toteutumisesta ja liiketaloudellisen toiminnan kannattavuudesta; toimia tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana; vastata tiedekunnan toiminnan laadusta; ottaa tiedekunnan opiskelijat; määrätä syventäviin opintoihin kuuluvien tutkielmien tarkastajat ja päättää tutkielman arvostelusta lausuntojen perusteella; antaa tutkintotodistukset sekä johtaa tiedekunnan henkilöstöä.

Dekaanin ollessa estynyt tai esteellinen hänen tehtäviään hoitaa varadekaani. Dekaani voi saattaa tiedekuntaneuvoston ratkaistavaksi toimivaltaansa kuuluvan asian tai asiaryhmän, joka on tiedekunnan kannalta periaatteellisesti tärkeä. Dekaanilla on apunaan johtoryhmä.

Opetussuunnitelmatyöryhmät

Tampereen yliopistossa koulutuksen suunnittelu ja sisällöllinen valmistelu tehdään tutkinto-ohjelmittain opetussuunnitelmatyöryhmissä. Opetussuunnitelma kuvaa opintojen rakenteen ja sisällöt. Opetusohjelmassa kerrotaan, mitä kursseja on vuosittain tarjolla. Opetussuunnitelmia päivitetään jatkuvasti ja uudistetaan perusteellisemmin kolmen vuoden välein

Opiskelijat osallistuvat opetussuunnitelmatyöhön sen kaikilla tasoilla: kaikkiin opetussuunnitelmatyöryhmiin kuuluu opiskelijajäseniä, opiskelijat ovat edustettuina tiedekuntaneuvostoissa ja erillisyksiköiden neuvottelukunnissa ja osallistuvat siten päätöksentekoon. Aine- tai tiedekuntajärjestöt valitsevat opiskelijajäsenet opetussuunnitelmatyöryhmiin. Tiedekuntien opetussuunnitelmatyöryhmien ja muiden koulutuksen kehittämisryhmien kokoonpanot löytyvät osiosta Laatu opiskelijan näkökulmasta.

Lisää tietoa opetussuunnitelmatyöstä löytyy intrasta.

  Erillisyksiköt

  Yliopiston erillisyksiköitä ovat yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, kielikeskus, kirjasto ja laboratoriopalvelut.

  Yhteiskuntatieteellisellä tietoarkistolla on tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen palvelutehtävä

  koti- ja ulkomaisen sähköisen tutkimusaineiston arkistoijana ja välittäjänä tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Kielikeskuksen tehtävänä on vastata yliopiston tutkintoihin sisältyvästä tai muutoin tarpeellisesta kotimaisten ja vieraiden kielten kieli- ja viestintätaitojen opetuksesta.

  Kirjaston tehtävänä on tarjota kirjasto-, tieto- ja julkaisupalveluja sekä tiedonhankintataitojen opetusta ensisijaisesti Tampereen yliopistossa tehtävää tutkimusta, opetusta ja opiskelua varten.

  Laboratoriopalveluiden tehtävänä on tuottaa, ylläpitää ja kehittää yliopiston biolääketieteen jalääketieteen opetuksen ja tutkimuksen tarvitsemia laboratoriopalveluja.

  Kielikeskuksella, kirjastolla, laboratoriopalveluilla ja yliopistopalveluilla on kullakin neuvottelukunta, johon rehtori kutsuu johtajan lisäksi enintään 12 jäsentä. Neuvottelukunnan toimikausi on 3 kalenterivuotta, kuitenkin niin, että opiskelijajäsenten toimikausi on 2 kalenterivuotta. Neuvottelukuntien tehtävänä on arvioida yksikön toimintaa ja sen tulevaa kehittämistä sekä tehdä asiaa koskevia aloitteita ja esityksiä.

  Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa on rehtorin 4 kalenterivuodeksi asettama valtakunnallinen neuvottelukunta, jossa on yksikön johtajan lisäksi enintään 14 jäsentä. Opiskelijajäsenten toimikausi on 2 kalenterivuotta. Neuvottelukunnan tehtävänä on arvioida yksikön toimintaa ja sen tulevaa kehittämistä sekä tehdä asiaa koskevia aloitteita ja esityksiä.

  Muutoksenhakulautakunta

  Tampereen yliopistossa on rehtorin toimikaudekseen asettama muutoksenhakulautakunta, jossa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla professoreita, kaksi muita opettajia ja kaksi opiskelijaa. Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintojohtajan yliopistopalvelujen henkilöstöstä nimeämä henkilö.

  Muun opintosuorituksen kuin väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteen tai pro gradu -tutkielman tai vastaavan opintosuorituksen arvosteluun tyytymätön voi hakea oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen oikaisua muutoksenhakulautakunnalta. Oikaisupyynnön tekeminen muutoksenhakulautakunnalle on määritelty tarkemmin Tampereen yliopiston tutkintosäännön 27 §:n 4 momentissa.

   Yliopistopalvelut

   Yliopistopalvelut toimii yliopiston johdon yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä.

   hallintojohtaja. Hallintojohtajalla on apunaan johtoryhmä.

    

   Yliopistopalveluilla on neuvottelukunta, jonka tehtävänä on arvioida yliopistopalvelujen toimintaa ja kehittämistä ja tehdä aloitteita ja esityksiä palvelujen kehittämiseksi. Neuvottelukunta on johtosäännön mukainen yhteistyöelin. Rehtori kutsuu siihen johtajan eli yliopistopalvelujen tapauksessa hallintojohtajan lisäksi enintään 12 jäsentä. Neuvottelukunnan toimikausi on kolme kalenterivuotta kuitenkin niin, että opiskelijajäsenet ovat neuvottelukunnassa kaksi kalenterivuotta. Rehtori nimeää myös neuvottelukunnan puheenjohtajan. Varapuheenjohtajan neuvottelukunta valitsee keskuudestaan.

   Opetusneuvosto

   Opetusneuvosto ohjaa ja seuraa rehtorin tukena yliopiston strategian toteutumista. Se tukee yliopiston johtoa ja yksikköjä opetuksen, opiskelun ja oppimisen kehittämisessä ja laadunvarmistuksessa. Opetusneuvosto valmistelee asioita päätöksentekoa varten ja voi antaa ohjeita ja suosituksia yliopiston yksiköille.

   Opetusneuvosto jakaa vuosittain jollekin yksikölle, tutkinto-ohjelmalle tai muulle Tampereen yliopiston yhteisölle koulutuksen laatu- ja kehittämispalkinnon. Ällästikku-palkinto muodostuu kunniakirjasta ja 10.000 euron rahasummasta. Neuvosto päättää palkittavan valinnan perusteista ja menettelystä vuosittain syksyllä, ja palkinto julkistetaan valmistuneiden juhlassa joulukuussa. Ällästikku-palkintoa on jaettu vuodesta 1996 lähtien.

   Tiedeneuvosto

   Yliopiston tutkimuksen strategian toteutumista seuraa ja ohjaa rehtorin nimittämä tiedeneuvosto. Sen tehtävä on edistää tutkimusta ja jatkokoulutusta Tampereen yliopistossa. Tiedeneuvoston ohjauksessa toimivat yliopiston tutkijakoulu ja tutkijakollegium.

   Tiedeneuvosto käsittelee tutkimuspolitiikkaan, tutkimuksen rahoitukseen ja jatkokoulutukseen kuuluvia asioita. Se tekee esityksiä rehtorille ja antaa ohjeita ja suosituksia yksiköille.

   Rehtori nimeää toimikaudekseen neuvostoon puheenjohtajaksi vararehtorin ja lisäksi enintään 12 jäsentä. Tiedeneuvostossa on yksi jäsen jokaisesta tieteenalayksiköstä, kaksi Tampereen yliopiston jatko-opiskelijaa sekä yksi jäsen Tampereen teknillisestä yliopistosta.

   Tutkijakoulu

   Tampereen yliopiston tutkijakoulu (University of Tampere Doctoral School) on perustettu 24.2.2011 johtamaan, valvomaan ja kehittämään Tampereen yliopiston jatkokoulutusta. Tutkijakoulu koordinoi Tampereen yliopiston tohtoriohjelmia ja vastaa tohtoriopiskelijoille suunnatusta yhteisestä koulutuksesta.

   Yliopiston tutkijakoulua johtavat tutkimuksesta vastaava vararehtori Seppo Parkkila ja tutkimusjohtaja Pirjo Nikander ja sen johtokuntana toimii Tampereen yliopiston tiedeneuvosto. Tutkijakoulu toimii rehtorin myöntämin toimivaltuuksin ja rehtori päättää tutkijakoulua koskevista asioista tiedeneuvostoa kuultuaan.

   Muut työryhmät