Kansainvälistymiskokonaisuus tutkinto-ohjelmissa

Taustaa

Tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) mukaan alemman korkeakoulututkinnon suorittanut kykenee itsenäiseen ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia taas edellyttää, että korkeakoulut sisällyttävät kaikkiin tutkintoihin kansainvälistymistä tukevan osion, joka suoritetaan liikkuvuusjaksolla tai laadukkaalla kansainvälisellä opetustarjonnalla. Kansainvälistymisstrategiassa todetaan myös, että korkeakoulujen toiminnan tulee rakentua eettisesti kestävälle pohjalle ja tukea opiskelijoiden valmiuksia toimia globaalissa ympäristössä ja ymmärtää oman toiminnan globaaleja vaikutuksia.
 
Tampereen yliopisto on sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta ja kestävää kehitystä. Strategiassa todetaan, että yliopiston keskeinen tehtävä on kouluttaa opiskelijoista kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita. Strategia korostaa, että yliopisto kouluttaa maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia. Tutkinto-ohjelmiin sisällytetään kansainvälistymisjakso, jonka voi suorittaa opiskelu- tai harjoittelujaksona ulkomailla, osallistumalla vieraskieliseen opetukseen tai muulla sovittavalla tavalla.

Opetusneuvoston linjauksen tarkoitus

Tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden mahdollisuuksia kansainvälistymiseen, tehdä karttuva osaaminen näkyväksi, yksinkertaistaa ja sujuvoittaa opiskelijoitten, opettajien ja opintohallinnon työtä sekä yhdenmukaistaa menettelyjä tiedekunnissa.

Tampereen yliopiston opetussuunnitelmissa ja tässä asiakirjassa ja käytetään ajalliseen yhtenäisyyteen viittaavan "kansainvälistymisjakson" asemesta nimitystä "kansainvälistymiskokonaisuus".

Kansainvälistymiskokonaisuuden osaamistavoitteet

Tampereen yliopistossa opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia. Kansainvälistymiskokonaisuudelle määritellään seuraavat yleiset osaamistavoitteet.

Kulttuurienvälinen oppiminen

Opiskelija

 • tiedostaa ja ymmärtää oman taustansa ja kulttuurinsa lähtökohtana vieraiden kulttuurien kohtaamiseen, ymmärtämiseen ja arvostamiseen
 • tiedostaa ja tunnistaa kulttuurienväliset erot ja niiden vaikutukset työskentelyyn omalla alallaan
 • arvostaa kielten ja kulttuurien monimuotoisuutta ja pystyy vuorovaikutukseen vieraalla kielellä

Tiedon ja ymmärryksen lisääminen

Opiskelija
 • ymmärtää oman alansa tärkeimmät paikalliset, kansalliset ja globaalit ulottuvuudet
 • ymmärtää monikulttuurisuuden vaikutuksia työelämässä ja yhteiskunnassa
 • tiedostaa paikallisten päätösten ja toimien vaikutuksia kansainvälisiin yhteisöihin sekä kansainvälisten päätösten ja toimien vaikutuksia paikallisiin yhteisöihin

Soveltaminen työelämässä

Opiskelija
 • ymmärtää ja osaa soveltaa kansainvälisiä standardeja ja vakiintuneita menettelytapoja omalla alallaan
 • kykenee ilmiöiden tarkasteluun globaalilla tasolla ja erilaisista näkökulmista
 • pystyy yhteistyöhön oman alansa asiantuntijana vieraalla kielellä

Kansainvälistymiskokonaisuus opetussuunnitelmissa, tutkinto-ohjelmissa ja opiskelijatietojärjestelmässä

Kansainvälistymiskokonaisuuteen voidaan koota sellaisia tutkintoon muutenkin sisältyviä opintosuorituksia, joiden katsotaan sisältävän kansainvälistymistä edistäviä elementtejä (ks. suoritustapoja alla).
 
Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmissa kansainvälistymiskokonaisuudella ei ole samaa muodollista statusta kuin opintojaksoilla ja -kokonaisuuksilla, jotka on suoritettava tutkintotodistuksen saamiseksi. Kansainvälistymiskokonaisuus on toissijainen tapa ryhmittää opintosuorituksia niin, että niistä muodostuu oma osaamiskokonaisuutensa.
 
Kun tiedekunta katsoo tietyn opintojakson kartuttavan merkittävällä tavalla opiskelijan kansainvälistä osaamista, seikka merkitään opetussuunnitelmaan ja opetusohjelmaan.
 
Opiskelijalta voidaan edellyttää osaamisen karttumista reflektoivaa raporttia sellaisesta toiminnasta, missä osaamistavoitteiden täyttymistä on hankalaa arvioida muuten. Raportista itsestään ei anneta opintopisteitä. Tiedekunnat määrittelevät opiskelijoille ja henkilökunnalle tiedoksi, mitä hyväksyttävältä raportoinnilta edellytetään.
 
Kokonaan suoritettu kansainvälistymiskokonaisuus merkitään laajuustietoineen mutta ilman erillistä arvosanaa opintosuoritusrekisteriin. Kokonaisuus ja siihen kuuluvat opinnot esitetään tutkintotodistuksella tai sen liitteellä. Kansainvälistymiskokonaisuuteen koottavista opinnoista kertyvät opintopisteet kirjataan varsinaisen opintosuorituksen yhteyteen, ei kansainvälistymiskokonaisuuden alle.

Kunkin opiskelijan kansainvälistymiskokonaisuuden sisällön ja laajuuden määräävät viime kädessä hänen tekemänsä valinnat. Kansainvälistymiskokonaisuuden suorittaminen suunnitellaan osana HOPS-prosessia.

Kansainvälistäviä opintoja tulee kuulua kandidaattiohjelmaan, mutta niitä voi kuulua myös maisteriopintoihin. Kansainvälistäville opinnoille ei määritellä enimmäismäärää. Kansainvälistymiskokonaisuuden muodostavien opintojen minimimäärä on 20 opintopistettä.

Tiedekunnat päättävät kansainvälistymisopinnoista sopimisen ja niiden hyväksymisen käytännöistä ja kansainvälistymiskokonaisuuden hyväksymisen vastuusta. Tiedekunnat huolehtivat opiskelijoiden edellytyksistä kansainvälistymiskokonaisuuden suorittamiseen:

 • opiskelijoilla on riittävästi opiskelijavaihtopaikkoja eri kielialueilla
 • opiskelijat pystyvät sisällyttämään ulkomailla suoritetun harjoittelun tutkintoonsa
 • tiedekuntien ulkomaisissa yhteistyöyliopistoissa tarjotaan tutkinto-ohjelmiin sisällytettäviä opintoja
 • tiedekunnissa on tarjolla kansainvälistymiskokonaisuuteen soveltuvia suomenkielisiä kansainvälistäviä opintoja sekä vieraskielisiä opintojaksoja.

Kansainvälistymiskokonaisuuteen soveltuvat opinnot

Kansainvälistymiskokonaisuus muodostuu alla mainituista opintosuorituksista ja toiminnoista, joista voidaan myöntää opintopisteitä seuraavasti:

 1. kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus (opiskelijavaihto, harjoittelu ulkomailla tai erilliset tutkintoon sisällytettävät opinnot ulkomailla nykyisissä tai aiemmissa korkeakouluopinnoissa, mukaan lukien ulkomailla suoritetut intensiivikurssit)
 2. vieraan kielen opinnot (enintään 10 opintopistettä)
 3. edellä mainittuja osaamistavoitteita riittävästi täyttävät suomenkieliset opinnot (enintään 10 opintopistettä)
 4. vieraskieliset opintosuoritukset ja vieraskieliseen opetukseen osallistuminen (mukaan lukien vieraiden kielten tutkinto-ohjelmat; enintään 10 opintopistettä)
 5. kv-tuutorointi, muu osaamistavoitteita täyttävä toiminta ylioppilaskunnan kv-sektorilla sekä kansainvälistymiskokonaisuuden osaamistavoitteita edistävät luottamustehtävät (enintään 5 opintopistettä).