Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan vastuuopettajat

 

Filosofian tutkinto-ohjelma

Filosofian ja elämänkatsomustiedon opintojaksojen vastuuopettajat 1.1.2017 alkaen:

The list of study modules and the responsible teachers 1st of January 2017 on:

Opintojaksojen vastuuopettajat ottavat vastaan kirjatentit ja heidän kanssaan voi keskustella myös kyseisten opintojaksojen mahdollisista muista suoritustavoista, mikä on valinnaisten aineopintojen kohdalla suositeltavaa.

HUOM. Opetettavien kurssien (luennot, seminaarit yms.) opettajat vastaavat kurssiensa suoritustavoista riippumatta opintojaksosta (ja sen vastuuopettajasta), johon kurssi käy suoritukseksi.

Elämänkatsomustieto

Perusopinnot 

Introductory studies

FILP1 Johdatus filosofiaan ja sen historiaan
Introduction to philosophy and its history
Panu Raatikainen (kirjatentti suoritetaan sähköisenä/electronic exams)

FILP2 Logiikka
Logic
Panu Raatikainen (ilmottautuminen: panu.raatikainen@staff.uta.fi)

FILP3 Argumentaatio ja tieteenfilosofia
Argumentation and the philosophy of science
Panu Raatikainen (kirjatentti suoritetaan sähköisenä/electronic exams)

YKYYHT4 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia
Ethics and social philosophy
Petri Räsänen (kirjatentti suoritetaan sähköisenä/electronic exams)

FILP5 Tieto-oppi ja metafysiikka
Epistemology and ontology
Leila Haaparanta (kirjatentti suoritetaan sähköisenä/electronic exams)

 

Aineopinnot

Intermediate studies

FILA1 Filosofian historia
History of philosophy
Arto Laitinen (kirjatentti suoritetaan sähköisenä/electronic exam)

FILA2 Nykyajan filosofia
Contemporary Philosophy
Panu Raatikainen (kirjatentti suoritetaan sähköisenä/electronic exam)

FILA3 Filosofian klassikot
Classics of philosophy
Leila Haaparanta
Suoritus sovitaan yksilöllisesti vastuuopettajan kanssa (negotiated individually with the teacher responsible): leila.haaparanta@uta.fi

FILA4 Tieteenfilosofia ja tutkimusetiikka
Philosophy of science and reseach ethics
Panu Raatikainen (kirjatentti suoritetaan sähköisenä/electronic exams)

FILA5 Filosofinen logiikka
Philosophical logic
Panu Raatikainen (ilmottautuminen/enrolling: panu.raatikainen@staff.uta.fi)

Valinnaiset aineopintojaksot - Optional intermediate studies

FILA6 Epistemologia
Epistemology
Leila Haaparanta (suoritus sovitaan yksilöllisesti vastuuopettajan kanssa/negotiated individually with the teacher responsible): leila.haaparanta@uta.fi

FILA7 Metafysiikka
Metaphysics and ontology
Leila Haaparanta (suoritus sovitaan yksilöllisesti vastuuopettajan kanssa/negotiated individually with the teacher responsible): leila.haaparanta@uta.fi

FILA8 Etiikka
Ethics
Arto Laitinen (suoritus sovitaan yksilöllisesti vastuuopettajan kanssa/negotiated individually with the teacher responsible): arto.laitinen@uta.fi

FILA9 Yhteiskuntafilosofia
Social philosophy
Arto Laitinen (suoritus sovitaan yksilöllisesti vastuuopettajan kanssa/negotiated individually with the teacher responsible): arto.laitinen@uta.fi

FILA10 Mielen filosofia
Philosophy of mind
Panu Raatikainen (kirjatentti suoritetaan sähköisenä/electronic exam)

FILA11 Kulttuuri- ja taiteenfilosofia
Philosophy of culture and art
Arto Laitinen (kirjatentti suoritetaan sähköisenä/electronic exam)

FILA12 Kielifilosofia
Philosophy of language
Panu Raatikainen (suoritus sovitaan yksilöllisesti vastuuopettajan kanssa/negotiated individually with the teacher responsible): panu.raatikainen@staff.uta.fi

FILA13 Kasvatusfilosofia ja filosofinen ihmistutkimus
Philosophy of Education and Philosophical Anthropology
Arto Laitinen (suoritus sovitaan yksilöllisesti vastuuopettajan kanssa/negotiated individually with the teacher responsible): arto.laitinen@uta.fiFILAPRO Proseminaari
Proseminar
Panu Raatikainen

FILAK Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma
Seminar and Bachelor's Thesis
Panu Raatikainen

Kandidaatintutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte tehdään sille opettajalle joka tarkastaa kandidaatintutkielman
 

Syventävät opinnot

Advanced studies

FILS1 Syventävät erikoistumisopinnot
The Area of Specialisation
Arto Laitinen

FILS2 SeminaaritSeminars

Arto Laitinen

FILS3 Pro gradu -tutkielma
Master's Thesis
Leila Haaparanta ja Arto Laitinen

Pro gradu -tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte tehdään sille opettajalle joka tarkastaa tutkielman

 

Elämänkatsomustieto toisena opetettavana aineena

Life stance education (in Finnish language only)

Filosofian ET-kokonaisuuden vastaava on Petri Räsänen: e.petri.rasanen@uta.fi.

KASP1 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat
ks. Kasvatustieteen tutkinto-ohjelma

YKYY3 Toiminta, tulkinta ja tieto
ks. Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

ET-kokonaisuuteen sisältyvät filosofian opintojaksot (FILP1, FILP3, YKYYHT4 sekä FILA1-3), ks. yllä

FILET1 Uskonnot ja ateismi maailmassa
Petri Räsänen (kirjatentti suoritetaan sähköisenä)

FILET2 Uskonnonfilosofia
Petri Räsänen (kirjatentti suoritetaan sähköisenä)

FILET3 Yksilö ja yhteisö
Petri Räsänen (kirjatentti suoritetaan sähköisenä)

FILET4 Identiteetti ja toiseus
Petri Räsänen (kirjatentti suoritetaan sähköisenä)

FILET5 Filosofia ja koulutus
Petri Räsänen (kirjatentti suoritetaan sähköisenä)

Historian tutkinto-ohjelma

Historian tutkinto-ohjelman opintojaksojen ja –kokonaisuuksien vastuuhenkilöt

Päivitetty 15.3.2017

Monet historian tutkinto-ohjelman opintojaksoista ovat tentittävissä sähköisesti. Tarkista tarkempi tarjonta sähköisestä tenttipalvelusta.

Tentteihin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti sähköiseen tenttipalveluun kautta: https://tenttis.uta.fi/login

 

2015-2018 vaatimukset

HISTORIAN KANDIDAATTIOHJELMA

Perusopinnot

HISP1 Johdatus historiantutkimukseen: Ville Vuolanto, yliopisto-opettaja (Avoin yliopisto Aino Katermaa, yliopistonlehtori)
HISP2 Euroopan muotoutuminen: Katariina Mustakallio, yliopistonlehtori
HISP3 Uuden ajan alun murroksia: Marko Nenonen, yliopistonlehtori
HISP4 Modernisoituva yhteiskunta: Tanja Vahtikari, yliopistonlehtori
YKYYHT5 Verkostoitunut maailma:  Mervi Kaarninen, yliopistonlehtori (Avoin yliopisto Aino Katermaa, yliopistonlehtori)

Perusopintokokonaisuudesta vastaavat ja kokonaismerkinnän antavat yliopistonlehtorit. Avoimen yliopiston osalta Aino Katermaa.
Kokonaismerkintää hakiessasi ota mukaan printti opintorekistäsi ja täytä lomake kokonaismerkinnän hakua varten. Lomakepohjat kokonaismerkintöjä varten löytyvät täältä.

Aineopinnot

HISA1 Menetelmäopinnot
A1a Historian tutkimusprosessi ja historiantutkijan etiikka: Ville Vuolanto, yliopisto-opettaja
A1b Valinnaiset menetelmäopinnot: Ville Vuolanto, yliopisto-opettaja

HISA2 Historiantutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä
Sukupuoli ja perhe: Christian Krötzl, professori
Talous ja teollisuus: Kari Teräs, professori
Kriisit ja jälleenrakennus: Mervi Kaarninen, yliopistonlehtori
Kulttuurien kohtaaminen: Katariina Mustakallio, yliopistonlehtori
Uskonto, tiede ja maailmankuva: Marko Nenonen, yliopistonlehtori
Terveys ja ympäristö: Pirjo Markkola, professori
Kaupunki: Tanja Vahtikari, yliopistonlehtori

HISA3 Historian erityisala ja praktikum: Katariina Mustakallio, professori

HISA4 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma: kandidaattiseminaarista vastaava opettaja.

Aineopintokokonaisuudesta vastaavat ja kokonaismerkinnän antavat yliopistonlehtorit. Avoimen yliopiston osalta Aino Katermaa.
Kokonaismerkintää hakiessasi ota mukaan printti opintorekisteristäsi ja täytä lomake kokonaismerkinnän hakua varten. Lomakepohjat kokonaismerkintöjä varten löytyvät täältä.

HISTORIAN MAISTERIOPINNOT

Syventävät opinnot

HISS1 Historiateoria ja historiankirjoituksen historia
S1A Historiateoria: Kari Teräs, professori
S1B Historiankirjoituksen historia: Pirjo Markkola, professori

HISS2 Graduseminaari: Seminaarista vastaavat opettajat

HISS3 Erikoistumisopinnot: Tutkinto-ohjelman professorit. Suorituksista sovittava etukäteen tutkielmaa ohjaavan professorin kanssa.

HISS4 Pro gradu -tutkielma: Tutkielmaa ohjaava professori

Kokonaismerkinnän antavat professorit. Lomakepohjat kokonaismerkintöjä varten löytyvät täältä.

Kokonaismerkintää hakiessasi ota mukaan printti opintorekistäsi ja täytä lomake kokonaismerkinnän hakua varten.

MUUT VASTUUHENKILÖT

Historian kansainvälisyysvastaava: Tanja Vahtikari, yliopistonlehtori
Historian aineenopettajakoulutuksen vastuuopettaja: Ville Vuolanto, yliopisto-opettaja
Historian työharjoitteluhausta vastaava opettaja: Marko Nenonen, yliopistonlehtori

 

YHTEISKUNTAHISTORIAN TEEMA

Kokonaisuuden vastuuhenkilö: Pirjo Markkola, professori

HIST01 Johdatus yhteiskuntahistoriaan, Pirjo Markkola, professori

HIST02 Yhteiskuntahistorian ajankohtaisia kysymyksiä 5–15 op
Kirjatentti 1: Varhaismoderni yhteiskunta, Sari Katajala-Peltomaa, professori
Kirjatentti 2: Kaupungistuva maailma, Tanja Vahtikari, yliopistonlehtori
Kirjatentti 3: Hyvinvointivaltio ja hyvinvointiyhteiskunta, Minna Harjula, yliopistonlehtori

HIST03 Talous ja yhteiskunta, Kari Teräs, professori

HIST04 Sukupuoli, perhe ja yhteiskunta, Pirjo Markkola, professori

 

STUDIES ON SOCIETY, CULTURE AND HISTORY

International students who wish to discuss their studies in history at the University of Tampere,
please contact Lecturer Tanja Vahtikari (tanja.vahtikari@staff.uta.fi / Pinni B3068).

HISOKV1 Introduction: Miia Ijäs, yliopisto-opettaja
 

LATINAN KIELI JA ANTIIKIN TRADITIO

Kaikki kohdat: Juhani Sarsila, lehtori

Kokonaismerkinnän antaa yliopistonlehtori Sarsila.
Kokonaismerkintää hakiessasi ota mukaan printti opintorekistäsi ja täytä lomake kokonaismerkinnän hakua varten. Lomakepohjat kokonaismerkintöjä varten löytyvät täältä.

 

MUSEOLOGIA

Vastuuhenkilö: Marko Nenonen

 

Logopedian tutkinto-ohjelma

VASTUUOPETTAJAT LOGOPEDIAN TUTKINTO-OHJELMASSA

KANDIDAATTIOHJELMA

PERUSOPINNOT, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka
LOGP1 JOHDATUS LOGOPEDIAAN, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Anna Oksa
LOGP2 PUHEEN, KIELEN JA VIESTINNÄN KEHITYS, Hanna Elo, Anna Oksa
LOGP3 VIESTINTÄÄ TUKEVAT KEINOT ASIAKAS-TYÖNTEKIJÄ SUHTEESSA, Tarja Kukkonen, Anna Oksa

AINEOPINNOT, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka
LOGA1 LAPSEN PUHEEN JA KIELEN HÄIRÖT, Tarja Kukkonen
LOGA2 AIKUISEN PUHEEN JA KIELEN HÄIRIÖT, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Tarja Kukkonen
LOGA3 ÄÄNEN HÄIRIÖT, Leena Rantala
LOGA4 SYÖMIS-JA NIELEMISHÄIRIÖT, Tarja Kukkonen
LOGA5 VAIHTUVA-ALAINEN KURSSI, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka
LOGA6 JOHDATUS ASIAKASTYÖHÖN, Tarja Kukkonen
LOGA7 OHJATUT ASIAKASTYÖT, Anna Oksa
LOGA8 ARVIOINTIMENETELMÄT, Anna Oksa
LOGA9 KANDIDAATTISEMINAARI, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Leena Rantala
LOGA10 KANDIDAATINTUTKIELMA, Leena Rantala               

MUUT PAKOLLISET OPINNOT, Tarja Kukkonen
LÄÄKETIETEEN OPINNOT, LOGM1-M3, Tarja Kukkonen
                                            

MAISTERIOPINNOT

LOGOPEDIAN ERITYISKYSYMYKSIÄ, LOGS1-LOGS6, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka
LOGS7 KLINIKKAHARJOITTELU, Leena Rantala
LOGS8 PITKÄ HARJOITTELU, Anna Oksa
LOGS9 TUTKIELMASEMINAARI, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka
LOGS10 GRADUA TUKEVAT MENETELMÄOPINNOT, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka
LOGS11 PRO GRADU-TUTKIELMA, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka
LOGS12 VALINNAISIA OPINTOJA,  Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka
MAISTERIOPINTOJEN VALINNAISET OPINNOT, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka

Psykologian tutkinto-ohjelma

Psykologian opintokokonaisuuksien ja -jaksojen vastuuhenkilöt lukuvuonna 2016-2017


Perusopinnot: professori Kalevi Korpela


PSYP0 Orientaatio psykologiaan: yliopistonlehtori Saija Helmi, yliopisto-opettaja Jallu Lindblom ja yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen

PSYP1 Kehityspsykologia I: yliopisto-opettaja Jallu Lindblom

PSYP2 Kognitiivinen neurotiede I: professori Jari Hietanen

PSYP3 Persoonallisuuspsykologia I: yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen

PSYP4 Psykologian tutkimusmenetelmät I: tuntiopettaja Tytti Pasanen

PSYP5 Terveyden ja mielenterveyden psykologia I: yliopisto-opettaja Samuli Kangaslampi (slk), professori Raija-Leena Punamäki (klk)

Avoimen yliopiston psykologian peruskurssien vastuuhenkilö on yliopistonlehtori Elina Vierikko.

 

Aineopinnot: professori Jari Hietanen


PSYA1 Kehityspsykologia II: yliopisto-opettaja Jallu Lindblom

PSYA2 Kognitiivinen neurotiede II: professori Jari Hietanen

PSYA3 Persoonallisuuspsykologia II: yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen

PSYA4 Psykologian tutkimusmenetelmät II: kokeellinen ja korrelatiivinen tutkimus: tuntiopettaja Tytti Pasanen

PSYA5 Terveyden ja mielenterveyden psykologia II: yliopisto-opettaja Samuli Kangaslampi (slk), professori Raija-Leena Punamäki (klk)

PSYA6 Työ- ja organisaatiopsykologia I: yliopisto-opettaja Kaisa Perko (slk), professori Ulla Kinnunen (klk)

PSYA7 Kliinisen neuropsykologian perusteet: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen, tohtoriopiskelija Laura Nurmi (19.10.2016 alkaen)

PSYA8 Asiakassuhde ja haastattelu: yliopistonlehtori Saija Helmi

PSYA9 Tutustuminen psykologin työhön: tutkijatohtori

PSYA10 Testimenetelmien perusteet ja ammattietiikka: yliopistonlehtori Anneli Kylliäinen

PSYA11 Kandidaatin tutkielma: yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen

 

Syventävät opinnot: yliopisto-opettaja Samuli Kangaslampi (slk), professori Raija-Leena Punamäki (klk)

 

PSYS1 Työ- ja organisaatiopsykologia II: yliopisto-opettaja Kaisa Perko (slk), professori Ulla Kinnunen (klk)

PSYS2 Lasten arviointi: yliopistonlehtori Anneli Kylliäinen

PSYS3 Nuorten ja aikuisten mielenterveyden arviointi: yliopistonlehtori Saija Helmi

PSYS4 Aikuisten neuropsykologinen tutkiminen: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen (18.10.16 saakka), tohtoriopiskelija Laura Nurmi (19.10.16 alkaen)

PSYS5 Psykologiset interventiot: yliopistonlehtori Anneli Kylliäinen, yliopistonlehtori Saija Helmi

PSYS6A Lasten ja nuorten neuropsykologinen kuntoutus: yliopistonlehtori Anneli Kylliäinen

PSYS6B Aikuisten mielenterveysinterventiot: yliopistonlehtori Saija Helmi, tutkijatohtori

PSYS6C Työ- ja organisaatiopsykologian interventiot:

PSYS6D Neuropsykologinen kuntoutus: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen (18.10.16 saakka), tohtoriopiskelija Laura Nurmi (19.10.16 alkaen)

PSYS6E Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuvat interventiot: professori Martti Tuomisto ja tutkijatohtori Kirsi Peltonen

PSYS7 Pro gradu -seminaari: professorit, lehtorit ja sopimuksen mukaan muut opettajat

PSYS8 Pro gradu -tutkielma: professorit, lehtorit ja sopimuksen mukaan muut opettajat

PSYS9 Lopputentti: professori Ulla Kinnunen, professori Kalevi Korpela, yliopisto-opettaja Jallu Lindblom, professori Raija-Leena Punamäki, yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen

PSYS10 Psykologiharjoittelu: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

PSYS11 Äkilliset traumaattiset kriisit ja niiden käsittely: yliopistonlehtori Saija Helmi

PSYS12 Moniammatilliset johtamisopinnot: professori Ulla Kinnunen

PSYS13 Lasten oikeuspsykologia: professori Raija-Leena Punamäki

PSYS14 Ympäristö ja hyvinvointi: professori Kalevi Korpela

PSYS15 Kliininen neuropsykologia II: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen (18.10.16 saakka), tohtoriopiskelija Laura Nurmi (19.10.16 alkaen)

PSYS16 Kulttuuripsykologian perusteet:

PSYS17 Muu valinnainen kurssi: yliopisto-opettaja Samuli Kangaslampi (slk), professori Raija-Leena Punamäki (klk)

 

 

Tutkinto-ohjelmavastaava: yliopistonlehtori Elina Vierikko

Ohjausvastaava: yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen

HOPS-vastuuhenkilöt (kandidaattiohjelma): yliopistonlehtori Saija Helmi, yliopisto-opettaja Jallu Lindblom ja yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen. Vuonna 2016 aloittaneiden HOPS-ohjaus myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille yhteismerkintä psykologian opinnoista: professori Ulla Kinnunen

Kansainväliset asiat: yliopistonlehtori Elina Vierikko

Opintorekisteriasiat: opintosihteeri Pertti Vuorilehmus, 050 318 6699

 

ENGLANNINKIELISET OPINNOT
BASIC STUDIES IN PSYCHOLOGY

PSYINT1 Life-span developmental psychology I: university teacher Jallu Lindblom

PSYINT2 Cognitive neuroscience I: professor Jari Hietanen

PSYINT3 Psychology of personality I: university lecturer Mervi Ruokolainen

PSYINT4 Psychological research methods I: professor Kalevi Korpela

PSYINT5 Psychology of health and mental health I: university teacher Samuli Kangaslampi (autumn term), professor Raija-Leena Punamäki (spring term)

Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

SOSIAALITYÖN KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN JA ESSEIDEN VASTAANOTTAJAT 2017-2018

Kirjallisuuskuulustelut suoritetaan sähköistä tenttipalvelua käyttäen. Tarkista opinto-oppaasta jaksokohtaisesti onko essee jakson mahdollinen suoritusmuoto.

Kuluvana lukuvuonna opetettavat kurssit ja niiden vastuuopettajat löytyvät opetusohjelmasta.


PERUSOPINNOT

Opintokokonaisuusmerkintä, Suvi Raitakari

STYP1A Sosiaalityön peruskurssi, kirjallisuus 2 op, Satu Ylinen

STYP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus, kirjallisuus 3 op, Kirsi Günther

STYP3A Yhteisölliset voimavarat, kirjallisuus 3 op, Leena Autonen-Vaaraniemi

STYP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo, kirjallisuus 2 op, Jenni-Mari Räsänen

STYP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt 5 op, Eeva Ekqvist

AINEOPINNOT

Opintokokonaisuusmerkintä, Kirsi Günther (SLK 2017), Aino Ritala-Koskinen (KLK 2018)

STYA1B Sosiaalihuollon hallinto ja johtaminen 5 op, Leena Autonen-Vaaraniemi

STYA2 Elämänkulku ja sosiaalityö 5 op, Lasse Rautniemi

STYA3A1 Asiakastyön teoriat, Arja Jokinen

STYA6 Päihteiden käyttö seurauksineen 5 op, Katja Kuusisto

STYA7 Lapset ja lastensuojelu 5 op, Johanna Korpinen

STYA8 Terveys, hyvinvointi ja sosiaalityö 5 op, Anna Metteri

STYA9 Vanhuus ja gerontologinen sosiaalityö 5 op, Satu Ylinen

SYVENTÄVÄT OPINNOT

Opintokokonaisuusmerkintä, Tarja Pösö

STYS1A Sosiaalityön teoriahistoria 5 op, Timo Harrikari

STYS1B1 Päätöksenteko lastensuojelussa 5 op,  Tarja Pösö

STYS1B2 Osallisuudet, oikeudet ja vastuut palvelujärjestelmäkohtaamisissa 5 op, Eeva Ekqvist

STYS1B3 Professionaalisuus käytännöissä ja käytäntötutkimus 5 op, Irene Roivainen

STYS1B4 Perhe asiantuntijatyön kontekstina ja kohteena 5 op,  Hannele Forsberg

STYS2A Syventävä ammatillinen asiantuntijuus 5 op, jakson vastuuopettaja Aino Ritala-Koskinen, esseen vastaanottaja Sinikka Forsman, ks. ohjeet

STYS3A Orientaatio tutkielman tekemiseen 5 op, esseen vastaanottaja Leena Autonen-Vaaraniemi

STYS3B1 Konkreettinen sosiaalitutkimus 5 op, Suvi Raitakari

STYS3B2 Ammatillisen vuorovaikutuksen ja tekstien tutkimus 5 op, Kirsi Juhila

STYS3B3 Havainnot ja kokemukset 5 op, Sinikka Forsman

Terveystieteiden tutkinto-ohjelma

TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATTIOHJELMA HOITOTIETEESEEN SUUNTAUTUVILLE

Terveystieteiden yhteiset opinnot

TERY1 Orientoivat opinnot, HOPS, 3op

yliopisto-opettaja Mira Palonen

TERY4 Tiedonhankintataidot, 3 op

informaatikko Maritta Tuhkio

TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet, 3op

yliopisto-opettaja Anna-Maija Koivisto

 

Terveystieteiden yhteiset aineopinnot

TERA1 Terveystieteiden tilastolliset tutkimusmenetelmät, 5op

yliopisto-opettaja Anna-Maija Koivisto

TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät, 5 op

yliopistonlehtori Jari Kylmä

TERA3 Terveyden edistämisen perusteet, 2 op

yliopisto-opettaja Mira Palonen

TERA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari, 10 op

yliopisto-opettaja Anna Liisa Aho

 

Aineopintoja hoitotieteen maisteriopintoihin suuntautuville

TERHOIA1 Johdatus hoitotieteeseen, 5 op

yliopisto-opettaja Mira Palonen

TERHOIA2 Terveydenhuollon ja terveystutkimuksen etiikka, 5 op

yliopisto-opettaja Mira Palonen

TERHOIA3 Hoitotiede tieteenä, 3 op

professori Eija Paavilainen

TERHOIA4 Johdatus hoitotieteelliseen tutkimukseen, 4 op

yliopisto-opettaja Mervi Roos

TERHOIA5 Teoria perhehoitotieteessä, 4 op

yliopistonlehtori Jari Kylmä

TERHOIA6 Systemaattinen tiedonhaku hoitotieteessä, 4 op

yliopistonlehtori Katja Joronen

TERHOIA7 Terveyden edistämisen interventiot, 3 op

yliopisto-opettaja Mira Palonen

 

HOITOTIETEEN MAISTERIOPINNOT

 

HOITOTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT

TERHOI1 Hoitotiede ja näytön ohjaama toiminta, 5 op,

professori Tarja Suominen

TERHOI2 Hoitotieteellisen tiedon hyödyntäminen johtamisessa ja opettamisessa: 

                   syventävä projektityö, 10 op

professori Tarja Suominen, hoitotyön johtamisen opiskelijat

yliopistonlehtori Meeri Koivula, hoitotyön opettamisen opiskelijat

TERHOI3 Laadullisten tutkimusmenetelmien soveltaminen hoitotieteessä, 5 op

yliopistonlehtori Jari Kylmä

TERHOI4 Tilastollisten tutkimusmenetelmien soveltaminen hoitotieteessä, 5 op

yliopistonlehtori Katja Joronen

TERHOI5 Perhehoitotieteellisen tiedon syventäminen, 5 op

professori Päivi Åstedt-Kurki

TERHOI6 Pro gradu -tutkielma ja seminaari, 40 op

professori Marja Kaunonen

 

Johtaminen terveydenhuollossa

TERHOJ1 Kehittyminen johtajaksi terveydenhuollossa, 8 op

professori Marja Kaunonen

TERHOJ2 Kulttuurien kohtaaminen, 2 op

professori Marja Kaunonen

TERKANA4 Terveys ja talous, 5 op

professori Pekka Rissanen

TERHOJ3 Suunnittelu ja kehittäminen hoitotyön johtamisessa, 5 op

yliopisto-opettaja Mira Palonen

TERHOJ4 Hoitotyön johtamisen harjoittelu, 10 op

yliopistonlehtori Jari Kylmä

 

Opetus ja oppiminen terveydenhuollossa

TERHOO1 Kehittyminen hoitotyön opettajaksi ja kouluttajaksi, 10 op

yliopistonlehtori Meeri Koivula

TERHOO2 Terveydenhuollon koulutuspolitiikka, 5 op

yliopistonlehtori Meeri Koivula

TERHOO3 Opetusharjoittelu, 15 op

yliopistonlehtori Meeri Koivula

 

TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATTIOHJELMA KANSANTERVEYSTIETEESEEN SUUNTAUTUVILLE

Terveystieteiden yhteiset opinnot

TERY1 Orientoivat opinnot, HOPS 3 op
Amanuenssi Helena Rantanen
HOPS-opettajat

YKYYHT4A Johdatus etiikkaan 2 op
yliopisto-opettaja Marika Enwald

TERY4 Tiedonhankintataidot 3 op
Informaatikko Maritta Tuhkio
 
TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet 3 op
yliopisto-opettaja Anna-Maija Koivisto

TERY2 Johdanto terveysviestintään 2 op
yliopistonlehtori Pirjo Lindfors  

TERY3 Päätöksenteon etiikka 2 op
yliopistonlehtori Anne Konu


Perusopinnot kansanterveystieteeseen suuntautuville

TERKANP1 Kansanterveystieteen johdantojakso 5 op
professori Arja Rimpelä

TERKANP4 Väestön terveys 5 op
yliopistonlehtori Susanna Lehtinen-Jacks

TERKANP6 Yhteisö, terveys ja sairaus 5 op
yliopistonlehtori Sari Fröjd

TERKANP3 Terve ja sairas ihminen 5 op
professori Sami Pirkola
yliopisto-opettaja Heikki Karinen

TERKANP5 Terveys politiikassa, taloudessa ja järjestelmissä 5 op
professori Pekka Rissanen
yliopisto-opettaja Liina-Kaisa Tynkkynen


Terveystieteiden yhteiset aineopinnot

TERA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari (Kansanterveystieteen opiskelijoille) 10 op
yliopisto-opettaja Jutta Pulkki

TERA1 Terveystieteiden tilastolliset tutkimusmenetelmät 5 op
 yliopisto-opettaja Anna-Maija Koivisto

TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op
yliopistonlehtori Pirjo Lindfors


Aineopintoja kansanterveystieteen maisteriopintoihin suuntautuville

TERKANA2 Terveys, arki ja toimijuus - Kirjatentti 3 op (sähköinen) 3 op
yliopistonlehtori Sari Fröjd

TERKANA4 The Application of Economics to Health Care 5 op
professori Pekka Rissanen

 TERKANA3 Terveys ja yhteiskuntapolitiikka 5 op
yliopisto-opettaja Liina-Kaisa Tynkkynen


KANSANTERVEYSTIETEEN MAISTERIOPINNOT


Kansanterveystieteen yhteiset opinnot

TERKAN2 Kansanterveystieteen käsitteitä ja teoreettisia kysymyksiä 10 op
professori Marja Jylhä
yliopistonlehtori Ilkka Pietilä


PGHAS02 Global Dynamics Influencing Health 5 op
professori Anneli Milén


Vaihtoehtoiset kansanterveystieteen opinnot

TERKAN9 Global Issues on Mental Health and Mental Health Services - Web course, Moodle 5 op
professori Sami Pirkola
yliopisto-opettaja Kirsti Nurmela

PGHES02 Migration and Health 5 op
yliopisto-opettaja Mikko Perkiö

TERKAN10 Theories of Health Economics 5 op
professori Pekka Rissanen

TERKAN11 Ageing of the Population 5 op
professori Marja Jylhä

TERKAN8 Research on School-aged Children's Health and Wellbeing 5 op
professori Arja Rimpelä

TERKAN6 Work and Health 5 op
professori Clas-Håkan Nygård


Tutkielmaopinnot

TERKAN18 Pro gradu -seminaari  10 op
yliopisto-opettaja Jutta Pulkki
professori Sami Pirkola

Terveystieteiden valinnaisina opintoina tarjottavat opinnot
TERVAL1 Terveysteknologia 5 op
professori Clas-Håkan Nygård


TERTIETO1 Terveystiedon perusteet 5 op
 yliopistonlehtori Pirjo Lindfors

TERTIETO2 Terve ja turvallinen kouluyhteisö 5 op
yliopistonlehtori Pirjo Lindfors

TERTIETO3 Terveystiedon didaktiikan perusteet 5 op
yliopistonlehtori Pirjo Lindfors

TERTIETO4 Terveystiedon sisällöt (sähköinen tentti) 5 op
yliopistonlehtori Pirjo Lindfors

TERTIETO5 Terveystiedon asiantuntijuus (sähköinen tentti) 5 op
yliopistonlehtori Pirjo Lindfors

TERVAL5 Mental Health Research: Using the Knowledge and Adding to it 5 op
professori Sami Pirkola
 
TERVAL4 Ageing as a Social Phenomenon 4–6 op
yliopistonlehtori Ilkka Pietilä

TERVAL6 Vanhenemistutkimuksen käsitteet 3 op
yliopistonlehtori Ilkka Pietilä

Tutkimusmenetelmäopinnot


TERKAN15 Tilastolliset mallit ja monimuuttujamenetelmät 5 op
professori Jaakko Nevalainen (vastuuhlö)
yliopisto-opettaja Anna-Maija Koivisto

TERKAN13 Epidemiologic Research Methods 5 op
professori Anssi Auvinen


Syventävät opinnot

TERMONIA Moniammatilliset johtamisopinnot 10 op
yliopistonlehtori Anne Konu

 

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien vastuuopettajat ja tenttien vastaanottajat lukuvuonna 2016-2017

Perusopinnot

opintokokonaisuusmerkintä: sosopintopalvelut@uta.fi

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin: Turo-Kimmo Lehtonen
YKYY2: Yhteiskunnan mittaaminen: Noora Ellonen
SOS3  Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen: Virve Peteri (koordinaattori)

SOS4   Sosiaalitieteiden alat I:
SOS4.1 Sosiaalipolitiikka: Tapio Rissanen (verkkokurssi slk 2016), Ritva Nätkin (opetus klk 2017 ja kirjatentti)
SOS4.2 Sosiaalipsykologia: Marko Salonen (verkkokurssi slk 2016), Miira Niska (opetus klk 2017), Tiia Vaajala (kirjatentti, sp. etunimi.sukunimi@uta.fi).


SOS4.3 Sosiologia: Antti Saloniemi (verkkokurssi slk 2016), Turo-Kimmo Lehtonen (opetus klk 2017 ja kirjatentti)
SOS4.4 Sukupuolentutkimus: Hanna Ojala
SOS4.5 Sosiaaliantropologia: Susanne Dahlgren
SOS4.6 Nuorisotyö ja nuorisotutkimus: Miia Lähde

Aineopinnot

Opintokokonaisuusmerkinnät, aloittain (ks. myös ohje kokonaismerkintöjen hakemisesta)
Ritva Nätkin/sosiaalipolitiikka
Atte Oksanen/sosiaalipsykologia
Olli Pyyhtinen/sosiologia
Marja Vehviläinen/sukupuolentutkimus
Susanne Dahlgren/sosiaaliantropologia
Juha Nieminen/nuorisotyö ja nuorisotutkimus

SOS5a Sosiaalitieteiden teoria I, kirjatentti: Olli Pyyhtinen
SOS5b Sosiaalitieteiden teoria I, luennot: Olli Pyyhtinen

SOS6 Sosiaalitieteiden alat II:

SOS6.1 Sosiaalipolitiikka
SOS6.1.1 Sosiaalipolitiikan ideat ja käytännöt: Markku Sippola
SOS6.1.2 Hyvinvoinnin politiikat: Hanna-Kaisa Hoppania

SOS6.1.3 Sosiaalipolitiikan valinnainen teemaopintojakso: valitun teemaopintojakson vastuuopettaja

SOS6.2  Sosiaalipsykologia
SOS6.2.1 Sosiaalipsykologinen ajattelu I: Miira Niska (periodit I-II), Sanna Raudaskoski (periodit III-IV)
SOS6.2.2 Minuus, identiteetti ja sosiaalinen konteksti: Atte Oksanen
SOS6.2.3 Vuorovaikutus, kielellinen toiminta ja kulttuuri: Eero Suoninen
SOS6.2.4 Ryhmät ja ryhmien väliset suhteet: Eerika Finell

SOS6.3 Sosiologia
SOS6.3.1 Sosiologinen ajattelu I: Matilda Hellman
SOS6.3.2 Valta, toiminta ja rakenteet: Harri Melin

SOS6.3.3 Sosiologian valinnainen teemaopintojakso: valitun teemaopintojakson vastuuopettaja

SOS6.4 Sukupuolentutkimus

SOS6.4.1 Feministinen teoria ja metodologia: Marja Vehviläinen
SOS6.4.2 Sukupuoli, ruumiillisuus ja seksuaalisuus: Katariina Mäkinen
SOS6.4.3 Feministiset politiikat ja asiantuntijuus: Hanna Ojala
SOS6.4.4 Feministinen tietäminen: Marja Vehviläinen

SOS6.5 Sosiaaliantropologia
SOS6.5.1 Antropologian osa-alueet: Susanne Dahlgren
SOS6.5.2 Transnationaali antropologia: Susanne Dahlgren

SOS6.5.3 Sosiaaliantropologian valinnainen teemaopintojakso: valitun teemaopintojakson vastuuopettaja


SOS6.6  Nuorisotyö ja nuorisotutkimus
SOS6.6.1 Nuorisotyön toimintaympäristöt, työmuodot ja menetelmät: Juha Nieminen
SOS6.6.2 Nuorisokasvatuksen ja nuorisotyön teoreettisia suuntauksia: Juha Nieminen
SOS6.6.3 Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä: Päivi Honkatukia
SOS6.6.4 Nuorten ryhmät ja ryhmän ohjaus: Helena Saarnisto

SOS7  Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät:

SOS7.1 Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät: Olli Pyyhtinen (koordinaattori)
SOS7.2 Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset menetelmät: Katri-Maria Järvinen (koordinaattori klk 2017)

SOS8 Sosiaalitieteiden teoria II: kandidaattiseminaarin vetäjä
SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari: seminaarin vetäjä (koordinaattorit Ritva Nätkin ja Pasi Pyöriä)

Syventävät opinnot Tampere (kt. myös Porin yksikkö)

Opintokokonaisuusmerkintä syventävistä opinnoista opintosuunnittain (ks. myös ohje kokonaismerkintöjen hakemisesta)
Ritva Nätkin /sosiaalipolitiikka
Atte Oksanen/sosiaalipsykologia
Turo-Kimmo Lehtonen/sosiologia
Marja Vehviläinen/sukupuolentutkimus
Laura Huttunen/sosiaaliantropologia
 

SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari: seminaarin vetäjä (koordinaattori Jouko Nätti)

SOSM2 Tutkielmaseminaari: seminaarin vetäjä

SOSM3 Pro gradu -tutkielma: tutkielman ohjaaja

SOSM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus: Hanna Ojala

SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät: valitun kurssin opettaja, essee-suorituksissa tutkielman ohjaaja

SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi: Laura Huttunen

SOSM6.1 Sosiaalipolitiikan teoreettinen ajattelu: Satu Ojala

SOSM6.2 Sosiaalipsykologinen ajattelu II:  Irmeli Järventie

SOSM6.3 Sosiologinen ajattelu II: Turo-Kimmo Lehtonen (opetus klk 2017), tutkielman ohjaaja (essee-suoritukset)

SOSM6.4 Feministisen ajattelun traditiot: Marja Vehviläinen

SOSM6.5 Sosiaaliantropologian teoreettinen ajattelu: Laura Huttunen

SOSM6.6 Nuorisokysymyksen teoriahistoria: Päivi Honkatukia

Syventävät opinnot, Porin yksikkö

Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien vastuuopettajat ja tenttien vastaanottajat lukuvuonna 2016-2017 

Opintokokonaisuusmerkintä syventävistä opinnoista opintosuunnittain (ks. myös ohje kokonaismerkintöjen hakemisesta)
Satu Kalliola /sosiaalipolitiikka
Antti Saloniemi/sosiologia

SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari: seminaarin vetäjä 

SOSM2 Tutkielmaseminaari: seminaarin vetäjä

SOSM3 Pro gradu -tutkielma: tutkielman ohjaaja

SOSM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus: Ossi Eskelinen

SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät: valitun kurssin opettaja, essee-suorituksissa tutkielman ohjaaja

SOSM6.1 Sosiaalipolitiikan teoreettinen ajattelu:

SOSM6.3 Sosiologinen ajattelu II: Turo-Kimmo Lehtonen (opetus klk 2017), tutkielman ohjaaja (essee-suoritukset)

 

 

Erilliset opintokokonaisuudet

Latinan kieli ja antiikin traditio

Lehtori Juhani Sarsila

Museologia

Yliopistonlehtori Marko Nenonen

North American Studies (NAM)

Erkko Professor of North American Studies: Katri Sieberg

Questions about studying North American Studies can be asked from
International Coordinator Anna Vähämäki

Elämänkatsomustieto (aineenopettajan opetettava aine)

Filosofian ET-kokonaisuuden vastaava on Petri Räsänen: e.petri.rasanen@uta.fi.

KASP1 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat
ks. Kasvatustieteen tutkinto-ohjelma

YKYY3 Toiminta, tulkinta ja tieto
ks. Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

ET-kokonaisuuteen sisältyvät filosofian opintojaksot (FILP1, FILP3, YKYYHT4 sekä FILA1-3) ks. Filosofian tutkinto-ohjelma

FILET1 Uskonnot ja ateismi maailmassa
Petri Räsänen (kirjatentti suoritetaan sähköisenä)

FILET2 Uskonnonfilosofia
Petri Räsänen (kirjatentti suoritetaan sähköisenä)

FILET3 Yksilö ja yhteisö
Petri Räsänen (kirjatentti suoritetaan sähköisenä)

FILET4 Identiteetti ja toiseus
Petri Räsänen (kirjatentti suoritetaan sähköisenä)

FILET5 Filosofia ja koulutus
Petri Räsänen (kirjatentti suoritetaan sähköisenä)

 

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat

Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien vastuuopettajat ja tenttien vastaanottajat lukuvuonna 2016-2017

Ammatillinen vuorovaikutus (vastuuhenkilö: Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka)

SOS6.2.3 Vuorovaikutus, kielellinen toiminta ja kulttuuri: Eero Suoninen

SOS10.1.4 Työelämän vuorovaikutus: Aija Logren ja Hanna Rautajoki (opetus klk 2017), Tiia Vaajala (kirjatentti)

LOGYKYT1 Moniammatillinen vuorovaikutus: Leena Rantala (kirjatentti)

Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta (vastuu: (slk) Raija-Leena Punamäki, (klk) Samuli Kangaslampi)

SOS10.10.1 Hyvinvoinnin aatteellista taustaa ja erityiskysymyksiä (essee-suoritukset): Markus Kaakinen

Hyvinvointipalvelut (vastuuhenkilö: Satu Kalliola)

SOP03.1 Palvelut ja hyvinvointivaltion murros: Satu Kalliola

SOP03.2 Kunnalliset toimijat hyvinvointipalvelujen tuottajina ja hallinnonuudistusten kohteena: Ossi Eskelinen

SOP03.3 Toimeentuloturva ja palvelujen liikkuvuus: Satu Kalliola

SOP03.4 Korkeasti koulutettujen sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys: Ossi Eskelinen

SOS03.1 Palvelut elämänkaaressa: Ritva Nätkin

SOP03.5 Arviointitutkimus: Ossi Eskelinen

SOP03.6 Toimintatutkimus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä: Satu Kalliola

Lapsuus, perhe ja elämänkulku (vastuuhenkilö: Katja Repo)

SOS04.1 Lapsuuden ja perheen tutkimuksen ydinkysymyksiä: Katja Repo (PERLA)

SOS04.2 Lapsuuden ja perheen tutkimus traditioina ja käsitteinä: Kirsi Peltonen (psykologian tutkinto-ohjelma)

SOS04.3 Lapsuus- ja perhetutkimuksen nykykeskusteluja: Eija Eronen (PERLA)

SOS04.4 Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt: Tarja Kukkonen (logopedian tutkinto-ohjelma)

Moniammatillinen johtaminen (vastuuhenkilö: Liisa Häikiö)

SOS05.1 Moniammatilliset johtamisopinnot: ei opetusta lukuvuonna 2016-2017

Muuttoliike ja monikulttuurisuus (vastuuhenkilö: Laura Huttunen)

SOS06.1 Muuttoliikkeen tutkimuksen nykykeskustelut: Laura Huttunen (opetus klk 2017, ei kirjatenttivaihtoehtoa)

SOS6.5.2 Transnationaali antropologia: Susanne Dahlgren

SOS06.2 Monikulttuurisuus: Mari Korpela

SOS06.3 Politiikantutkimus ja liikkuvuus: Eeva Puumala

SOS06.4 Perhe, sukulaisuus ja kulttuurinen konteksti: Sandra Nasser-El-Dine (sp. nasser.el-dine.sandra.h (ät) student.uta.fi)

SOS09.4 Sukupuolen ja ruumiillisuuden globaalit kysymykset: Marja Vehviläinen

Nuoret ja nuorisotyö (vastuuhenkilö: Juha Nieminen)

SOS.6.6.3 Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä: Päivi Honkatukia

SOS07.1 Nuorisotyön asiantuntijuuden erityiskysymyksiä

  1. Asiantuntijuus ja nuorisotyön kehittäminen: Juha Nieminen
  2. Nuoret ja kansalaisuus: Miia Lähde

SOS07.2 Nuorisotyön harjoittelu: Miia Lähde

SOS07.3 Erot ja eriarvoisuus nuorten kohtaamisessa

  1. Erityisnuorisotyö: Miia Lähde
  2. Nuorten alakuluttuurit: Miia Lähde

SOS07.4 Nuorisotutkimuksen klassikot: Päivi Honkatukia

SOS07.5 Global Youth Work and Youth Research: Juha Nieminen

Politiikka ja hallinta (vastuuhenkilö: Liisa Häikiö)

SOS08.1 Politiikan ja hallinnan ajankohtaiset kysymykset: Eeva Luhtakallio

SOS08.2 Politiikan ja hallinnan tutkimuksen lähestymistavat: Liisa Häikiö (kirjatentti), Eeva Luhtakallio (opetus klk 2017)

SOS08.3 Hallinnan ja politiikan käytännöt: kurssin opettaja

Ruumiillisuus ja sukupuoli (vastuuhenkilö: Marja Vehviläinen)

SOS09.1 Sukupuolen ja ruumiillisuuden tutkimuksen nykykeskustelut: Marja Vehviläinen

SOS09.2 Feministisen ajattelun suuntaukset: Marja Vehviläinen

SOS09.3 Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus: Katariina Mäkinen

SOS09.4 Sukupuolen ja ruumiillisuuden globaalit kysymykset: Marja Vehviläinen

SOS09.5 Miehet ja maskuliinisuudet: Hanna Ojala

SOS09.6 Ruumiillisuuden ja sukupuolentutkimuksen alat: kurssin opettaja

Tiede ja teknologia (vastuuhenkilö: Marja Vehviläinen)

SOS10.1 Tieteen- ja teknologiantutkimuksen nykykeskustelut: ei opetusta lukuvuonna 2016-2017

SOS10.2 Tiede ja teknologia yhteiskunnassa: Turo-Kimmo Lehtonen (kirjatentti), Reetta Muhonen (opetus slk 2016)

SOS10.3 Tieteen- ja teknologiantutkimuksen teoriat ja käsitteet: Olli Pyyhtinen

SOS10.4 Tieteen ja teknologian historia: Timo Vilén

SOS10.5 Tiede ja teknologia –tutkimusseminaari: Marja Vehviläinen, Virve Peteri, Oili-Helena Ylijoki

SOS10.6 Tieteen- ja teknologiantutkimuksen erityisalat:  kurssin opettaja

Työelämän tutkimus (vastuuhenkilö: Antti Saloniemi)

SOS10.1.1 Työ, hyvinvointi ja perhe: Hanna-Kaisa Hoppania

SOS10.1.2 Työelämän valtasuhteet ja sukupuoli: Pasi Pyöriä

SOS10.1.3 Työmarkkinat, työvoiman käyttö ja työllisyysturva: Antti Saloniemi (Porin yksikkö)

SOS10.1.4 Työelämän vuorovaikutus: Aija Logren ja Hanna Rautajoki (opetus klk 2017), Tiia Vaajala (kirjatentti)

SOS10.1.5 Työyhteisöjen muutos ja kehittäminen: Sirpa Syvänen (kirjatentti)

Yhteiskuntateoria (vastuu: filosofian tutkinto-ohjelma)

SOST10.1 Yhteiskuntateoria: keskeiset käsitteet ja nykyvirtaukset: Olli Pyyhtinen

FILT10 Teoreettisen yhteiskuntatutkimuksen työseminaari: Arto Laitinen

SOSM6.4 Feministisen ajattelun traditiot: Marja Vehviläinen

SOST10.2 Sosiaalipsykologian klassikot (essee): Eerika Finell

SOST10.3 Sosiologian klassikot: Harri Melin

SOST10.4 Feministisen ajattelun klassikot: Marja Vehviläinen

SOST10.5 Sosiaaliantropologian klassikot: Laura Huttunen

Yhteiskuntahistoria (vastuuhenkilö: Pirjo Markkola)

HIST01 Johdatus yhteiskuntahistoriaan: Pirjo Markkola, Riikka Miettinen

HIST02 Yhteiskuntahistorian ajankohtaisia kysymyksiä: Pirjo Markkola

HIST03 Talous ja yhteiskunta: Matti Hannikainen

HIST04 Sukupuoli, perhe ja yhteiskunta: Pirjo Markkola