Erasmus-ohjelma

Erasmus-vaihtokohteet

Erasmus-vaihtokohteet: vaihtokohdelista julkaistaan tässä ennen syyskuussa alkavaa täydennyshakua.

Tiedekunnat solmivat alakohtaiset Erasmus-sopimukset. Valintoja tehtäessä etusijalla ovat kyseisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opiskelijat. Lisätietoja oman tutkinto-ohjelmasi Erasmus-kohteista saat tiedekuntasi liikkuvuuskoordinaattorilta.

Tietoa Erasmus-ohjelmasta

Mikä on Erasmus+ -ohjelma?

Erasmus+ -ohjelma on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma. Sen kautta tuetaan korkeakoulujen eurooppalaista yhteistyötä ja liikkuvuutta. Erasmus-ohjelma, jonka jatkoa Erasmus+ on, perustettiin jo vuonna 1987. Erasmus+ -ohjelma kattaa vuodet 2014–2020. Ohjelmakauden pyrkimyksenä on mm. koulutuksen kehittäminen sekä työllisyysmahdollisuuksien parantaminen.

Opiskelijalle Erasmus+ -ohjelma antaa tilaisuuden osallistua opiskelijavaihtoon ulkomaisessa korkeakoulussa ja harjoitteluun ohjelmaan osallistuvan maan yrityksessä tai organisaatiossa. Kaikkien alojen tutkinto-opiskelijat voivat kansalaisuudesta riippumatta osallistua Erasmus-apurahalla tuettuun opiskeluvaihto- tai harjoittelujaksoon EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa (Islanti, Norja ja Liechtenstein) sekä Turkissa ja Makedoniassa. Erasmus-vaihtoja ja/tai -harjoittelua voi olla yhteensä enintään 12 kuukauden ajan kullakin kolmella tutkintotasolla (alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto sekä tohtorin tutkinto). Lue lisää Erasmus-opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista Erasmus-opiskelijan peruskirjasta. Lisätietoja Erasmus-harjoittelusta.

Korkeakouluille Erasmus+ -ohjelma tarjoaa mahdollisuuden yhteistyöhön kansainvälisten partnerikorkeakoulujen kanssa. Korkeakoulujen henkilökunnalla on puolestaan mahdollisuus lähteä ohjelman kautta opettajavaihtoon tai muulle henkilökunnalle suunnatulle vaihtojaksolle ulkomaiseen yhteistyökorkeakouluun. Myös muun henkilökunnan vaihtojaksot ulkomaisiin yrityksiin ovat mahdollisia. Lisätietoja Erasmus-opettaja- ja henkilökuntavaihdosta (linkki).

Taloudellinen tuki Erasmus+ -yhteistyöhön haetaan yliopiston yhteisellä hakemuksella Opetushallitukselta, joka hallinnoi Erasmus+ -ohjelmaa Suomessa. Opetushallituksen jakama ohjelman rahoitus tulee Euroopan komissiolta. Tampereen yliopistolla on yli 500 Erasmus-opiskelijavaihtopaikkaa yli 200 eurooppalaisessa yliopistossa. Täten kaikille Erasmus-vaihdosta kiinnostuneille löytyy varmasti sopiva vaihtokohde!

Kuka voi lähteä?

Erasmus-opiskelijavaihtoon voivat hakea kaikki Tampereen yliopistossa kirjoilla olevat perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat. Vaihtoa suunnitellessasi ota ensimmäiseksi yhteyttä tiedekuntasi liikkuvuuskoordinaattoriin tai yliopiston Erasmus-koordinaattoriin ja selvitä oman tiedekuntasi vaihtomahdollisuudet. Erasmus-vaihtopaikat ovat alakohtaisia. Voit hakea vaihtoon myös sivuaineesi kautta.

Erasmus-vaihtoon hyväksytyillä opiskelijoilla on oltava vähintään yksi opiskeluvuosi takanaan sekä ulkomailla opiskelun edellyttämät akateemiset ja käytännön valmiudet. Erittäin tärkeä taito vaihtoon lähtevälle opiskelijalle on kohdemaan opetuskielen taito, jota olisi pyrittävä kehittämään järjestelmällisesti ennen vaihtojaksoa osallistumalla esimerkiksi Kielikeskuksen tarjoamille kursseille.

Usein vaihtoon lähtevät ovat kolmannen tai neljännen vuoden opiskelijoita, joilla on jo kuva siitä, mihin he opinnoillaan tähtäävät. Mikään ei kuitenkaan estä lähtemästä vaihtoon jo aikaisemmin tai vasta myöhemmin. Opintojen alkuvaiheessa olevalla on luonnollisesti enemmän mahdollisuuksia saada korvaavuuksia ulkomailla suorittamistaan opinnoista, kun taas opintojen loppuvaiheessa olevat voivat mahdollisesti hyödyntää vaihtojaksoaan tutkielman tekemisessä. Erasmus-vaihdon periaatteena on, että ulkomailla suoritetut opinnot hyväksytään täysimääräiseksi osaksi kotimaassa suoritettavaa tutkintoa.

Vuonna 2012 ja myöhemmin alkaneisiin tutkinto-ohjelmiin sisältyy tai on mahdollista sisällyttää kansainvälistymiskokonaisuus, jonka voi suorittaa esimerkiksi kansainvälistymällä Tampereella ja suorittamalla vieraskielisiä opintojaksoja tai lähtemällä vaihto-opiskelijaksi tai harjoitteluun ulkomaille. Vakiintunut ja rahallisesti tuettu Erasmus-opiskelijavaihto on erinomainen vaihtoehto toteuttaa kansainvälistymisjakso.

Erasmus-opiskelijavaihtopaikkoja on kysyntää enemmän. Valinnanvaraa on runsaasti ja paikkoja jää joka vuosi täyttämättä. Valitse kuitenkin Erasmus-vaihtopaikkasi huolella. Jos päätät lähteä vaihtoon ja käytät vaihtojaksosi tehokkaasti, panostuksesi on ehdottomasti vaihtoon käyttämäsi opiskeluajan ja resurssien arvoinen.

Erasmus+ -ohjelmassa opiskelija voi suorittaa useita Erasmus-opiskelu- tai -harjoittelujaksoja opintojensa aikana. Erasmus-vaihtoja ja/tai -harjoittelua voi olla yhteensä enintään 12 kuukauden ajan kullakin kolmella tutkintotasolla (alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto sekä tohtorin tutkinto). Siirtymävaiheessa vanhan Erasmus-ohjelman aikana samalla tutkintotasolla suoritetut vaihto- ja harjoittelujaksot otetaan huomioon. Esimerkki: jos opiskelija on suorittanut 6 kuukauden vaihdon alempaan korkeakoulututkintoonsa Erasmus-ohjelmassa, voi samaan tutkintoon käyttää vielä 6 kk Erasmus+ -ohjelmassa (vaihtoa tai harjoittelua).

Vaihdossa olevan opiskelijan tutkintoaste määräytyy sen tutkinnon mukaan, jota opiskelija suorittaa siinä vaiheessa kun vaihto alkaa. Näin ollen esimerkiksi keväällä kandidaatin tutkintoa suorittava opiskelija voi hakea syksyksi maisteritason vaihtoon, jos hän on syksyllä maisterin tutkintoa suorittava opiskelija. Erasmus-opiskelija- ja harjoittelijavaihdon lisäksi on mahdollista hyödyntää muita vaihto-ohjelmia.

Erasmus-ohjelma on varteenotettava vaihtoehto myös jatko-opiskelijoille. Jatko-opintojen aikana on mahdollista käyttää 12 kuukautta Erasmus-opiskelijavaihdossa tai -harjoittelussa. Erasmus-vaihdon puitteissa opiskelu ulkomaisessa yliopistossa on maksutonta ja opiskelija on oikeutettu Erasmus-apurahaan. Vinkkejä sopivista vaihtokohteista kannattaa kysyä väitöstutkimuksesi ohjaajalta. Erasmus-vaihdot perustuvat ala- ja tasokohtaisiin Erasmus-sopimuksiin. Tiedekuntien liikkuvuuskoordinaattorit voivat kertoa tarkemmin tohtoriopiskelijoille mahdollisista vaihtokohteista.

Mitä ohjelma tarjoaa opiskelijalle?

Erasmus+ -ohjelmasta on sinulle konkreettisia etuja: Erasmus-opiskelijana sinun ei tarvitse hakea opiskelupaikkaa itsenäisesti, vältyt lukukausimaksuilta kohdeyliopistossa ja kaikki ohjelmaan hyväksytyt saavat Erasmus-apurahan. Lisäksi monissa yliopistoissa Erasmus-opiskelijoiden ilmoittautuminen ja käytännön asiat opintojen alussa voivat hoitua sujuvammin kuin muilla vaihto-opiskelijoilla. Harkitessasi opintoja jossakin eurooppalaisessa yliopistossa selvitä siis ensin, onko yliopisto Tampereen yliopiston yhteistyökumppani Erasmus+ -ohjelmassa!

Vaihto tarjoaa sinulle myös erinomaisen tilaisuuden syventää kielitaitoasi. Erasmus-vaihdossa sinulla on mahdollisuus opiskella Euroopan ”pieniä” kieliä, joiden taitajia tarvitaan aina. Vaihto-ohjelmaan osallistumisesta ja hankkimastasi kansainvälisestä kokemuksesta tulee olemaan sinulle varmasti hyötyä työpaikkaa hakiessasi.

Erasmus-vaihto avaa tulevaisuutesi suhteen monia uusia mahdollisuuksia. Se lisää valmiuksiasi toimia kansainvälisessä ympäristössä, avartaa maailmankatsomustasi ja auttaa ymmärtämään kulttuurien välisiä eroja sekä omaa taustaasi ja suomalaisuutta. Vaihto antaa sinulle myös tilaisuuden vaihtaa ajatuksia omasta alastasi muiden eurooppalaisten opiskelijoiden kanssa, hyödyntää erilaista opetustarjontaa ja kokea toisenlainen akateeminen kulttuuri. Voit myös saada mahdollisuuden opiskella jotain täysin uutta alaa valitsemalla vaihdossa uuden ja mielenkiintoisen sivuaineen, jota ei ole Tampereen yliopistossa tarjolla.

Vaihtojakson hyödyntäminen opinnoissa

Yksi Erasmus-vaihdon perusperiaatteista on, että opiskelija sisällyttää ulkomailla suoritetut opinnot kokonisuudessaan kotiyliopistossa suoritettavaan tutkintoon. Opintojen sisällyttämistä helpottaa arvosanojen ja opintosuoritusten siirtojärjestelmä, European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Suomalainen opintopiste vastaa laajuudeltaan ECTS-järjestelmän opintopistettä, joten Suomessa opintojen sisällyttämisessä ei ole tarpeen käyttää muuntokertoimia. Tiedonkulkua helpottaakseen ECTS-järjestelmää käyttävät korkeakoulut ovat laatineet ECTS-oppaita, jotka sisältävät tietoa kunkin korkeakoulun opinnoista ja tutkintovaatimuksista. ECTS-järjestelmän mukaan yksi lukukausi vastaa 30 ECTS-pistettä ja yksi lukuvuosi 60 ECTS-pistettä.

Kohdeyliopistojen hakemuksiin on usein liitettävä ECTS-opintorekisteriote, jonka saat aktuaarinkansliasta. Vaikka sitä ei vaadittaisikaan, kannattaa se ottaa mukaan, sillä sen avulla voi olla helpompi valita esimerkiksi oikeantasoisia kursseja kohdeyliopistossa. NettiOpsusta voit myös tulostaa itsellesi englanninkielisen opintorekisteriotteen tai lähettää otteen pdf-tiedostona haluamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Ennen kuin haet Erasmus-vaihtopaikkaa, ota selvää kohdeyliopistosi kurssitarjonnasta. Näin voit varmistua siitä, että sinun on vaihtovuotesi tai -lukukautesi aikana mahdollista suorittaa opintoja, joista on sinulle todellista hyötyä ja joista olet kiinnostunut. Ulkomailla opiskellessasi voit täydentää tutkintoasi myös opintojaksoilla tai -kokonaisuuksilla, joita kotiyliopistossa ei ole tarjolla. Ne voidaan sisällyttää tutkintosi vapaavalintaisiin opintoihin. Kohdeyliopiston kurssitarjonnan selvittämisessä oma aktiivisuus on tärkeää, sillä kaikkien yliopistojen opetusohjelmaa ei välttämättä löydy ainakaan hakuvaiheessa. Opiskelijan onkin aktiivisesti etsittävä tietoa kursseista www-sivujen kautta tai ottamalla yhteyttä suoraan kohdeyliopistoon. Vastaanottavan laitoksen yhteystiedot saat omasta tiedekunnastasi.

Opintojen vertailtavuutta on pyritty helpottamaan monin tavoin: on otettu käyttöön uudet kaksiportaiset tutkinto-ohjelmat ja ECTS-järjestelmä, tuotettu suomalaisia opetussuunnitelmia koskevaa informaatiota sekä tiedotettu suomalaisesta tutkintojärjestelmästä englanninkielisellä Curricula Guides -sivustolla (linkki). Kyseiseltä sivustolta löydät englanninkieliset käännökset suomenkielisistä tutkinto-ohjelmista. Eri maissa suoritettujen opintojen vertaileminen on kuitenkin edelleen vaikeaa. Lisäksi monet järjestelmät ovat jäykkiä: tutkintojen opetussuunnitelmissa ei ole vaihtoehtoisia kursseja tai vapaasti valittavaa ainesta. Saatat saada helpommin oikeuden osallistua syventävien opintojen kursseihin, seminaareihin ja erikoiskursseihin, jos voit osoittaa, että olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon kotiyliopistossasi.

Jokaisen Erasmus-vaihtoon lähtevän on laadittava Learning Agreement eli opintosuunnitelma vaihdon ajalle riippumatta siitä, vaatiiko vastaanottava korkeakoulu dokumentin hakuvaiheessa. Sähköinen Learning Agreement -lomake lähetetään kaikille Erasmus-vaihtoon valituille opiskelijoille yhdessä muiden Erasmus-dokumenttien kanssa. Täytäthän dokumentin huolellisesti. Keskustele suunnitelmistasi HOPS-opettajasi kanssa ja pyydä Learning Agreementiin Erasmus-vaihtoon lähettävän tiedekunnan liikkuvuuskoordinaattorin allekirjoitus. Learning Agreementin avulla voit myös varmistaa oikeutesi suorittaa suunnittelemiasi opintoja kohdeyliopistossa. Saavuttuasi kohdeyliopistoon voit tehdä muutoksia Learning Agreement -muutoslomakkeeseen tarkentuneiden opetusohjelmatietojen perusteella. Vaihdon jälkeen hyväksytty Learning Agreement (part I ja mahdollisesti myös part II) tulee palauttaa kansainvälisten asioiden toimistoon. Huomaathan, että Learning Agreement on yksi pakollisista vaihtodokumenteista.

Opintojen hyväksilukemisessa on kaksi päätyyppiä: sisällyttäminen ja korvaaminen. Opintojen sisällyttäminen tutkintoon tarkoittaa ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen liittämistä osaksi tutkintoa sellaisenaan vapaasti valittavina opintoina. Ulkomaisilla opinnoilla voidaan myös korvata opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Korvaavuudet pyritään arvioimaan joustavasti opintojen tason ja laajuuden perusteella, eikä täyttä sisällöllistä identtisyyttä välttämättä vaadita. Lisätietoa ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta.

Ohjelmaan hakeminen

Tampereen yliopistossa tiedekunnat solmivat alakohtaiset Erasmus-sopimukset, ottavat vastaan ja käsittelevät Erasmus-vaihtoon hakevien hakemukset, hyväksyvät ohjelmaan osallistujat ja hoitavat myös vaihtoon liittyvän virallisen kirjeenvaihdon kuten esimerkiksi hyväksymiskirjeiden hankkimisen vastaanottavasta yliopistosta tai kurssimahdollisuuksista tiedottamisen. Kaikissa tiedekunnissa on liikkuvuuskoordinaattori, jolta voit kysyä neuvoa vaihtoon liittyvissä asioissa. Tiedekunnan edustajalla on tietoa muun muassa siitä, mitä opintoja ja millä kielellä vastaanottavassa yliopistossa voi opiskella, mitä vastaanottava yliopisto vaatii hakijalta ja kuinka kyseiseen yliopistoon haetaan Erasmus-opiskelijaksi.

Erasmus-haku on kaksivaiheinen. Ensin sinun tulee hakea Erasmus-vaihtopaikkaa tiedekuntasi kautta. Sähköinen hakemus jätetään Opiskelijan työpöydällä, NettiOpsun kautta kohdassa ’Vaihdot’ ja siihen liitetään kohdemaan opiskelukielellä kirjoittamasi motivaatiokirje (Statement of Purpose), jossa mainitset jo alustavat opintosuunnitelmasi hakukohteessasi. Ensimmäinen hakuaika Erasmus-vaihtoon on tammi–helmikuussa. Hakuajan alkaessa Kansainvälisen koulutuksen keskus järjestää Erasmus-infotilaisuuden, jossa kerrotaan Erasmus-vaihtoon hakeutumisesta ja jossa aiemmin Erasmus-vaihdossa olleet opiskelijat kertovat kokemuksistaan.

Kaikki Erasmus-vaihtopaikat eivät täyty ensimmäisellä hakukierroksella, joten keväällä ja alkusyksystä järjestetään täydennyshaut, jolloin voit hakea vaihtopaikkaa muidenkin kuin oman tutkinto-ohjelmasi tai tiedekuntasi kautta. Ota tällöin sinua kiinnostavan tiedekunnan liikkuvuuskoordinaattoriin yhteyttä ja selvitä, mitä oppiaineita olet oikeutettu opiskelemaan kohdeyliopistossa kyseisen tiedekunnan solmiman alakohtaisen sopimuksen mukaan! Ks. hakuajat.

Toisessa vaiheessa (kun tiedekunta on hyväksynyt sinut Erasmus-opiskelijaksi ja toimittanut yhteystietosi kohdeyliopistoon) täytät kohdeyliopiston oman hakulomakkeen, joka toimitetaan liitteineen (esim. ECTS-opintorekisteriote ja Learning Agreement) kohdeyliopistoosi, joka sitten hyväksyy hakemuksesi vastaanottavana osapuolena ja lähettää sinulle virallisen hyväksymiskirjeen. Huomaa, että vaihtosi ei ole varma ennen kuin olet saanut virallisen hyväksymiskirjeen tai –sähköpostiviestin kohdeyliopistostasi. Useilla yliopistoilla on käytössä online-hakulomake www-sivuillaan. Ulkomaisten yliopistojen hakuajat syyslukukaudelle hakeville päättyvät yleensä huhti–heinäkuussa. Tässä vaiheessa sinun olisi syytä tiedustella lähettävästä tiedekunnasta asunnonhausta kohdekaupungissasi sekä mahdollisista tarjolla olevista orientaatiokursseista.

Jos mielit vaihto-opiskelijaksi koko lukuvuodeksi, sinun on syytä panna asia vireille jo vaihtovuottasi edeltävän vuoden syyslukukaudella ja hankkia mahdollisimman paljon tietoa eri vaihtoehdoista. Monien korkeakoulujen hakuajat ovat vasta keväällä, mutta hakuprosessi on hidas ja byrokratian kiemurat saattavat vaatia yllättävän paljon aikaa, joten sinun on hyvä olla liikkeellä ajoissa. Lisäksi opetustarjonnan selvittäminen saattaa viedä aikaa, jos käytettävissäsi ei ole oppaita tai selkeitä nettisivuja.

Jos haet vaihtoon yhdeksi lukukaudeksi, tarkista tiedekuntasi liikkuvuuskoordinaattorilta, milloin sinun tulee jättää hakemuksesi. Useimmissa korkeakouluissa on myöhäisemmät hakuajat niille hakijoille, jotka haluavat päästä vaihtoon esimerkiksi ainoastaan kevätlukukaudeksi.

Varaudu viettämään kohdeyliopistossa koko lukukausi tai -vuosi orientaatio- ja tenttikaudet mukaan lukien, tällöin saat vaihtojaksostasi eniten irti. Esimerkiksi Pohjoismaissa orientaatiot ja mahdollisesti myös opiskelu alkavat jo elokuussa, tenttikaudet ovat tammi- ja kesäkuussa. Monissa Etelä-Euroopan maissa sen sijaan lukuvuosi alkaa vasta lokakuussa, ja tenttikausi venyy kesä-heinäkuulle. Huomioi tämä vaihtojakson suunnittelussa ja mm. kesätöitä hakiessasi.

Vaikka tiedekunnat hoitavat virallisen kirjeenvaihdon ja hankkivat opiskelijalle hyväksymiskirjeen ja tietoa kohdeyliopistosta, ei opiskelijan omaa aktiivisuutta voi tässäkään kohtaa korostaa liiaksi. Mikäli olet mielestäsi kohtuuttoman kauan odotellut hyväksymistä tai muuta tietoa, ilmoita tästä tiedekuntasi liikkuvuuskoordinaattorille, sillä jokaisen vaihtoon lähtijän tulisi ennen lähtöään saada sekä hyväksymiskirje että tietoa asunnonhausta, opetuksesta, mahdollisista orientaatio- ja kielikursseista jne.

Kielivalmennus

Paras keino kielitaidon kehittämiseen on osallistua jo lukukausien aikana Kielikeskuksen (linkki) sekä kielten tutkinto-ohjelmien (linkki) tarjoamille kursseille. Voit laajentaa aiempaa kielitaitoasi tai – jos opiskelet pitkäjänteisesti – jopa hankkia aivan uuden kielen taidon. Ennen kaikkea sinulle avautuu uusia vaihtokohteita ja mahdollisuus perehtyä uusiin maihin ja niiden kulttuureihin. Harvinaisten kielten opiskelu on mahdollista myös kesäyliopistossa.

Erasmus+ -ohjelman online-kielitestit ja -kurssit

Erasmus+ -ohjelmaan sisältyy verkkopohjainen kielitaidon testaus ja kielivalmennus. Kielitesti tehdään silloin, kun opiskelun pääasiallinen työskentelykieli on englanti, saksa, ranska, espanja, italia, hollanti, portugali, kreikka, ruotsi, tanska, puola, tšekki, bulgaria, kroatia, unkari, romania tai slovakki. Kielitestauksen tarkoituksena on on antaa sinulle tietoa kielitaitosi tasosta sekä mitata kielitaidon kehittymistä ulkomaanjakson aikana. Kielitesti on pakollinen kaikille Erasmus+ -ohjelmaan osallistuville opiskelijoille, vain äidinkielenään opiskelukieltä puhuvat on vapautettu kielitestistä. Opiskelijat tekevät pakollisen kielitestin ennen vaihtojaksoaan ja palattuaan vaihdosta.

Kielitestauksen tulokset tulevat sekä opiskelijan että Tampereen yliopiston tiedoksi, mutta vastaanottava korkeakoulu ei saa tietää kielitestin tulosta. Online-kielitestin tulosten perusteella TaY jakaa opiskelijoille lisenssit online-kielivalmennuskursseille omatoimista kielen opiskelua varten. Vaihtoa ei voi perua testin tuloksen perusteella, mutta opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus kielitaidon kehittämiseen kielivalmennuksen avulla. Toisin kuin kielitestaus, on online-kielivalmennuskurssin suorittaminen opiskelijalle vapaaehtoista.

Kielitestit ja -kurssit tehdään komission OLS-verkkopalvelussa (Online Linguistic Support Tool). Opiskelija tarvitsee lisenssin osallistuakseen kielitestiin ja -kurssille. Tampereen yliopisto jakaa ja hallinnoi lisenssejä OLS-verkkopalvelussa. Yliopiston Erasmus-koordinaattori seuraa testien ja kurssien suorittamista. Opiskelijat saavat sähköpostitse tiedon myönnetystä kielitestilisenssistä ja linkin kielitestin tekemistä varten sen jälkeen, kun apurahan 1. erä on myönnetty. Myöhemmin lähetämme lisenssejä kielikurssia varten. Testin toinen osa tulee suorittaa vaihdon päätyttyä.

Kaikkien OLS-järjestelmästä löytyvien kielten ( englanti, saksa, ranska, espanja, italia, hollanti, portugali, kreikka, ruotsi, tanska, puola, tšekki, bulgaria, kroatia, unkari, romania tai slovakki) kielivalmennus tulisi tapahtua vain ko. järjestelmässä ja muita kielivalmennuksia/kursseja ei enää tueta (esimerkiksi vastaanottavan korkeakoulun tarjoamat intensiivikielikurssit ennen lukukauden alkua).

Huom! Online-kielivalmennuskursseista ei saa todistusta eikä opintopisteitä, eikä niillä voi korvata kursseja yliopiston kielikeskuksesta.

Lisätietoa OLS-kielitesteistä

Erasmus-apuraha lukuvuonna 2017-2018

Kun tiedekuntasi on valinnut sinut Erasmus-vaihtoon ja olet ottanut vaihtopaikan vastaan NettiOpsun kautta, sinulle avautuu sähköinen Erasmus-apurahasopimus hakujärjestelmässä (Vaihdot -> Hae vaihtoon -> Täydennä tiedot). Lomakkeella ilmoitat henkilötietojesi lisäksi vaihtojaksoon ja apurahan maksatukseen liittyviä tietoja, esimerkiksi pankkiyhteystietosi, sekä sitoudut noudattamaan yleisiä Erasmus-vaihdon periaatteita. NettiOpsun sähköisestä vaihtohakujärjestelmästä siirtyy automaattisesti tieto ulkomailla opiskelustasi, erillistä ilmoitusta NettiOpsussa ei siis tarvitse tehdä.

Kaikki ohjelmaan hyväksytyt saavat apurahan täytettyään ja lähetettyään sähköisen apurahasopimuksen. Apurahan suuruus vaihtelee jonkin verran vuosittain. Lukuvuonna 2017–2018 apurahan suuruus perustuu vaihdon kestoon päivissä. Vaihdon tarkan keston lisäksi apurahan suuruuteen vaikuttaa kohdemaa. Erasmus-apurahan suuruus on 290 euroa/kk ja täysien kuukausien yli meneville irtopäiville 9,66 euroa/päivä seuraaviin maihin: Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Liechtenstein, Norja, Ranska, Ruotsi ja Tanska. Edullisempien elinkustannusten maihin Erasmus-apurahan suuruus on 240 euroa/kk ja täysien kuukausien yli meneville irtopäiville 8 euroa/päivä. Näitä maita ovat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Islanti, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Makedonia, Malta, Portugali, Puola, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tsekki, Turkki, Unkari ja Viro.

Vaihdon tulee toteutua kohdeyliopiston lukukausien aikana. Apurahaa maksetaan sille ajalle, joka opiskelijan on oltava läsnä kohdeyliopistossa. NettiOpsussa sähköiseen apurahasopimukseen kirjataan siis vaihdon alkamispäiväksi ensimmäinen päivä, jolloin opiskelijan on oltava läsnä vaihtokohteessa (esim. lukukauden alku, orientaatioviikon tervetulotilaisuus) ja päättymispäiväksi viimeinen päivä, jolloin opiskelijan on oltava läsnä (esim. tenttijakson viimeinen päivä). Muista tarkistaa, milloin lukukausi virallisesti alkaa kohdeyliopistossasi, milloin opetus alkaa ja milloin mahdolliset lopputentit järjestetään. Erasmus-apurahaa ei makseta kielten intensiivikursseille, mikäli opiskeltava kieli on yksi OLS-järjestelmän kielistä. Erasmus-apuraha määräytyy lopullisesti toteutuneen vaihtosi keston perusteella!

Erasmus-apuraha ei ole verotettavaa tuloa eikä sitä lasketa tuloihisi opintotuen tulonseurannassa. Yliopiston palkanmaksusta menee tieto Erasmus-apurahasta automaattisesti verottajalle. Sinun tulee kuitenkin ilmoittaa saamasi Erasmus-apuraha myös veroilmoituksessa.

ECTS-järjestelmän mukaan yksi lukukausi vastaa 30 ECTS-pistettä ja yksi lukuvuosi 60 ECTS-pistettä.

Erasmus-apuraha maksetaan kahdessa erässä: ensimmäinen erä maksetaan ennen vaihtoon lähtöä ja toinen erä vaihdosta palaamisen jälkeen, kun olet palauttanut Erasmus-toimistoon todistuksen vaihdon kestosta (Letter of Confirmation -lomake) sekä allekirjoitetun Learning Agreement -lomakkeen, jättänyt matkakertomuksen NettiOpsussa, tehnyt OLS-kielitestin toisen vaiheen sekä täyttänyt sähköpostitse saapuvan arviointilomakkeen. Huomaathan, että Letter of Confirmation tulee allekirjoittaa kohdeyliopistossa vasta vaihdon päätteeksi, aikaisintaan viikkoa ennen vaihdon päättymistä.

Ensimmäinen erä apurahasta on 80 prosenttia kokonaisapurahasta. Toisessa erässä maksetaan jäljelle jäävä 20 prosentin osuus, mikäli vaihdon kesto ei muutu. Mikäli Letter of Confirmation -lomakkeesta ilmenee, että vaihtojakso on toteutunut aiottua lyhyempänä, toinen erä maksetaan pienempänä. Toista erää ei makseta ja jo maksetusta apurahasta joudutaan mahdollisesti palauttamaan osa, mikäli vaihto on toteutunut huomattavasti aiottua lyhyempänä. Mikäli vaihto on sen sijaan toteutunut aiottua pidempänä (14 päivää tai enemmän), toisessa erässä maksetaan lisäapuraha siten, että loppusumma vastaa opiskelijalle kuuluvaa kokonaisapurahaa toteutuneen vaihtojakson mukaisesti. Lisäapurahan maksu edellyttää apurahasopimuksen muutosta.

Apurahan on tarkoitus kattaa matkakustannukset sekä tasoittaa elinkustannusten eroja. Apuraha maksetaan noin kuukautta ennen vaihtojakson alkamista, syyslukukaudeksi tai koko lukuvuodeksi vaihtoon lähteville opiskelijoille elo-syyskuussa ja keväällä vaihtoon lähteville joulu-helmikuussa riippuen lukukauden alkamisajankohdasta. Huomaathan, että apuraha maksetaan suomalaiselle pankkitilille.

Mikäli peruutat tai keskeytät opiskelusi ulkomailla ja palaat suunniteltua aikaisemmin kotimaahan, ilmoita siitä välittömästi yliopiston Erasmus-koordinaattorille sekä tiedekuntasi liikkuvuuskoordinaattorille. Koska vaihtojakson pituus vaikuttaa maksettavaan apurahaan, on apuraha maksettava tietyissä tapauksissa kokonaan tai osittain takaisin.

Erasmus-vaihtojakson tulee kestää vähintään 90 päivää tai ainakin kokonaisen lukukauden. Alle kolme kuukautta kestävät vaihdot eivät ole tukikelpoisia. Mikäli haluat jatkaa vaihtoasi kevätlukukaudelle, ota yhteyttä lähettävään tiedekuntaan Tampereen yliopistossa sekä vastaanottavan yliopiston kansainvälisten asioiden toimistoon varmistaaksesi vaihdon jatko viimeistään 30 päivää ennen alkuperäisen keston suunniteltua päättymistä. Kun vaihdon jatkumisesta on sovittu molempien tiedekuntien kanssa, ilmoita vaihdon jatkumisesta Erasmus-koordinaattorille, jotta apurahaasi voidaan tehdä muutos ja maksaa lisäapuraha toiselle lukukaudelle. Tämä vaatii apurahasopimuksen muutosta.

Erasmus-apuraha voidaan myöntää opiskelijalle yhteensä 12 kuukaudeksi kullakin kolmella tutkintotasolla (alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto sekä tohtorin tutkinto). Luonnollisesti voit anoa rahaa vaihtojaksoasi varten myös erilaisilta rahastoilta ja säätiöiltä, jotka myöntävät apurahoja opintoja varten. Näistä apurahoista saat tietoa mm. SYL:n sivuilta. Samaan vaihtojaksoon ei voi kuitenkaan käyttää rahoitusta useasta eri EU:n tai OPHn hallinnoimasta ohjelmasta.

Mikäli Erasmus-vaihtoon lähtevällä opiskelijalla on erityistarpeita (vamma, sairaus tai muu erityistukea vaativa fyysinen tai psyykkinen terveydentila), opiskelijan on mahdollista saada Erasmus-ohjelmasta lisäapurahaa esteetöntä liikkuvuutta varten. Tällöin opiskelijan tulisi olla yhteydessä Erasmus-koordinaattoriin. Vaihdon järjestelyihin kannattaa varata myös enemmän aikaa, jos tarvitset asumiseen, liikkumiseen tai opiskeluun liittyviä erityisjärjestelyjä. Opiskelijavaihtoon lähtevän opiskelijan on myös mahdollista hakea lisätukea, mikäli hänellä on alaikäisiä huollettavia. Lisätietoa lisäapurahoista saat Rahoitus-sivustolta -> Vaihtoon tai harjoitteluun lähtevän opiskelijan lisätuki.

Erasmus-opiskelijan dokumentit

Palauta viimeistään kuukauden päästä vaihdon päättymisestä Erasmus-toimistoon seuraavat dokumentit. Dokumentit voi tuoda itse toimistoon, lähettää postitse osoitteeseen Erasmus-toimisto, päätalo A110, FI-33014 Tampereen Yliopisto tai lähettää sähköpostitse osoitteeseen erasmus(at)uta.fi.

- Vaihtoon lähtevän Learning Agreement 2017-2018 part I (docx) täytetään ennen vaihtoon lähtöä. Luethan Learning Agreementin täyttöohjeet (pdf) tarkkaan.
- Vaihtoon lähtevän Learning Agreement 2017-2018 part II (docx) täytetään vaihdossa ollessa, mikäli alkuperäiseen tulee muutoksia. Palautetaan yhdessä part I kanssa.
- Letter of Confirmation -todistus (pdf) tulee allekirjoituttaa vasta vaihdon päätteeksi, aikaisintaan viikkoa (7vrk) ennen vaihdon päättymistä.
- Erasmus-vaihdon matkakertomus palautetaan NettiOpsun kautta, kohdassa Vaihdot. Lue ohjeet ensin!
- Erasmus-arviointilomake: vaihdosta palanneille lähetetään sähköpostitse kutsu täyttää elektroninen Erasmus-arviointilomake (Erasmus participant report) vaihdon lähestyessä loppuaan. Lomake on ainoastaan kutsun saaneiden käytettävissä.
- Tee vaihtosi jälkeen kielitestin toinen osuus OLS-järjestelmässä. Saat tämänkin kutsun automaattisesti sähköpostitse.

Muista hoitaa vaihdossa suorittamiesi opintojen hyväksiluku tiedekunnassa, kun saat vaihtoyliopistostasi virallisen opintorekisteriotteen.

Muut dokumentit:

- Erasmus-opiskelijan peruskirja (pdf) kertoo Erasmus-opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista.

Muistilistat vaihtoon lähtijöille ja vaihdosta palaaville

 

Yliopiston Erasmus-yhteyshenkilö: Noora Maja, erasmus(at)uta.fi (apurahat)

Hakemiseen ja vaihtokohteisiin liittyvä neuvonta: tiedekuntien liikkuvuuskoordinaattorit