Opintojen täydentäminen käännöstieteen opintojen pohjalta

Ruotsin kielen ja vieraiden kielten opetettavan aineen opinnot on mahdollista suorittaa myös täydentämällä käännöstieteen opintoja. Lisäopinnoista määrätään kunkin kielen kohdalla erikseen. Täydentävät opinnot voi suorittaa joko tutkinnon osana tai erillisinä opintoina. Viestintätieteiden tiedekunnasta sekä tietyin edellytyksin myös muista Tampereen yliopiston tiedekunnista valmistuneet voivat hakea alumniopiskelijan opiskeluoikeutta.

Saadakseen vastaavuustodistuksen opetettavan aineen opinnoista on opiskelijalla oltava suoritettuna vastaavat opintokokonaisuudet myös käännöstieteestä (ks. tarkemmin jäljempänä).

Koska opiskelijan suorittamat opinnot voivat myös vaihdella, opintojen suorittamisesta on erikseen sovittava aineenopettajakoulutuksesta vastaavan opettajan kanssa. Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä vieraan kielen tutkinto-ohjelman opintokoordinaattoriin sopimuksen tekemiseksi. Ennen täydentävien opintojen aloittamista tiedot opiskelijan käännöstieteen opinnoista täytetään lomakkeeseen, jonka saa tutkinto-ohjelman opintokoordinaattorilta. Opiskelijan tulee esittää opintokoordinaattorille tutkintotodistus tai opintorekisteriote aikaisemmista opinnoistaan, ja dokumentti liitetään lomakkeeseen. Lomakkeeseen merkitään myös ne opintojaksot, jotka opiskelijan on suoritettava, jotta hänen opintonsa vastaisivat opetettavan aineen opintoja. Sekä opiskelija että aineenopettajakoulutuksesta vastaava opettaja allekirjoittavat sopimuksen (opintokoordinaattori pyytää vastaavalta opettajalta allekirjoituksen). Sekä tutkinto-ohjelma että opiskelija säilyttävät allekirjoitetun lomakkeen liitteineen. Maininta opetettavan aineen opinnoista kirjoitetaan opiskelijan maisterin tutkintotodistukseen.

Aineenopettajakoulutuksesta vastaavat opettajat vieraiden kielten, kulttuurien/kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelmissa:

 • englanti: professori Minna Nevala
 • pohjoismaiset kielet: yliopistonlehtori Johanna Koivisto
 • ranska: lehtori Soili Hakulinen
 • saksa: lehtori Olli Salminen
 • venäjä: lehtori Aleksandr Zelenin

HUOM! Niiden opiskelijoiden, jotka ovat suorittaneet käännöstieteen perus- ja aineopinnot tai lisäksi myös syventävät opinnot ennen 1.8.2012 voimassa olleen opetussuunnitelman mukaisesti, täydentävistä opinnoista sovitaan erikseen. Ota yhteys tutkinto-ohjelman opintokoordinaattoriin.

Opetettavan aineen opintojen täydentäminen käännöstieteen opintojen pohjalta 1.8.2015 alkaen

Englannin opetettavan aineen opintojen täydentäminen

1. Opetettavan aineen opintojen (60 op) täydentäminen käännöstieteen opintojen pohjalta niille, jotka ovat suorittaneet englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot sisältäen kääntämisen ja tulkkauksen opintopolun.

 • ENGP4 Englannin kielen rakenne II, 5 op
 • ENGA4 Englannin kielen rakenne III: Kielioppi ja konteksti, 5 op
 • ENGA5 Kielitiede II, 5 op

Kaksi seuraavista opintojaksoista opiskelijan oman valinnan mukaan:

 • ENGA7 Jälkikoloniaalinen kirjallisuus, 5 op
 • ENGA8 Romantiikan aika ja sen perintö, 5 op
 • ENGA9 Kirjallisuus ja muutos vuoden 1900 jälkeen, 5 o

2. Opetettavan aineen opintojen (120 op) täydentäminen käännöstieteen opintojen pohjalta niille, jotka ovat suorittaneet englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot sisältäen kääntämisen ja tulkkauksen opintopolun sekä syventävät opinnot monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa.

 • ENGP4 Englannin kielen rakenne II, 5 op
 • ENGA4 Englannin kielen rakenne III: Kielioppi ja konteksti, 5 op
 • ENGA5 Kielitiede II, 5 op
 • ENGS1 Shakespeare ennen ja nyt, 5 op
 • ENGS2 Englannin kielen historia, 5 op

Kaksi seuraavista opintojaksoista opiskelijan oman valinnan mukaan:

 • ENGA7 Jälkikoloniaalinen kirjallisuus, 5 op
 • ENGA8 Romantiikan aika ja sen perintö, 5 op
 • ENGA9 Kirjallisuus ja muutos vuoden 1900 jälkeen, 5 op

 

Ranskan kielen opetettavan aineen opintojen täydentäminen

Opetettavan aineen opintojen (vast. väh. 120 op) täydentäminen käännöstieteen opintojen pohjalta niille, jotka ovat suorittaneet syventävät opinnot monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa.

 • RANS1 Kielitiede 5 op
 • RANS2 Kirjoitusharjoituksia: kirjallisen esityksen metodit ja tekniikka 5 op
 • RANS3 Ranskan kirjallisuus ja yhteiskunta 5 op
 • RANS4 Semantiikka ja pragmatiikka 5 op

 

Ruotsin kielen opetettavan aineen opintojen täydentäminen

Opetettavan aineen opintojen (vast. väh. 120 op) täydentäminen käännöstieteen opintojen pohjalta niille, jotka ovat suorittaneet syventävät opinnot monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa.

 • POHS1 Kieli ja yhteiskunta 5 op
 • POHS3 Retoriikka ja argumentaatioanalyysi 5 op
 • Yksi erikoistumiskurssi S8-S18 5 op sopimuksen mukaan (yhteys professori Mona Forsskåhliin)

 

Saksan kielen opetettavan aineen opintojen täydentäminen

1. Opetettavan aineen opintojen (vast. väh. 60 op) täydentäminen käännöstieteen opintojen pohjalta niille, jotka ovat suorittaneet tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot sisältäen kääntämisen ja tulkkauksen opintopolun:

 • SAKA5, osasuoritukset kielioppi II (3 op) ja Fraseologia (3 op)
 • SAKA6 Semantiikka ja pragmatiikka (5 op) TAI SAKA7 Saksankielinen kirjallisuus valistusajasta nykyaikaan (5 op)

2. Opetettavan aineen opintojen (vast. väh. 120 op) täydentäminen käännöstieteen opintojen pohjalta niille, jotka ovat suorittaneet tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot sisältäen kääntämisen ja tulkkauksen opintopolun sekä syventävät opinnot monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa:

 • SAKA5 osasuoritukset kielioppi II (3 op) ja Fraseologia (3 op)
 • SAKA6 Semantiikka ja pragmatiikka (5 op) TAI SAKA7 Saksankielinen kirjallisuus valistusajasta nykyaikaan (5 op)
 • SAKS2 Tekstilingvistiikka (5 op) TAI SAKS3 Keskustelu- ja diskurssianalyysi (5 op)
 • Jokin seuraavista kurssista: SAKD1-SAKD5 (5 op)

 

Venäjän kielen opetettavan aineen opintojen täydentäminen

1. Opetettavan aineen opintojen (60 op) täydentäminen käännöstieteen opintojen pohjalta niille, jotka ovat suorittaneet venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot sisältäen kääntämisen ja tulkkauksen opintopolun.

 • VENA6 osasuoritus Morfologia (4 op)
 • VENA6 osasuoritus Syntaksi (2 op)
 • VENA7 1800-luvun ja 1900-luvun kirjallisuuden historia (5 op)

Lisäksi suositellaan:

 • VENA8 Kirjallisuuden analyysi (5 op)

2. Opetettavan aineen opintojen (120 op) täydentäminen käännöstieteen opintojen pohjalta niille, jotka ovat suorittaneet venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot sisältäen kääntämisen ja tulkkauksen opintopolun sekä syventävät opinnot monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa.

 • VENA6 osasuoritus Morfologia (4 op)
 • VENA6 osasuoritus Syntaksi (2 op)
 • VENA7 1800-luvun ja 1900-luvun kirjallisuuden historia (5 op)
 • VENS3 Venäjän kulttuuri (5 op)
 • VENS7-12 Yksi opintojakso nykyvenäjän osa-alueelta (5 op)
 • VENS14-17 Yksi opintojakso kulttuurin ja kaunokirjallisuuden osa-alueelta (5 op)
 • VENS13 Monikielisyys ja –kulttuurisuus (5 op) TAI VENS21 Venäjän kielen opettaminen vieraana kielenä (5 op)

Lisäksi suositellaan:

 • VENA8 Kirjallisuuden analyysi (5 op)