Opiskelun erityisjärjestelyt

Saavutettavuudella tarkoitetaan opiskelu- ja työskentely-ympäristöä, jossa kaikki voivat toimia ominaisuuksistaan riippumatta yhdenvertaisesti. Saavutettavuuden edistäminen Tampereen yliopistossa perustuu mm. yliopistolakiin ja yhdenvertaisuuslakiin. Yliopistolaissa (558/2009 37a §) todetaan, että "hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle”. Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014 15 §) puolestaan edellyttää koulutuksen järjestäjän tekevän asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta erityistarpeita omaava henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa saada koulutusta ja palveluita.

Tampereen yliopistossa yksi keskeinen tapa edistää opintojen saavutettavuutta on tarjota erilaisia joustavia opiskelumahdollisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi kaikille opiskelijoille tarjolla olevat opinto-oppaissa kuvatut opintojaksojen vaihtoehtoiset suoritustavat. Niistä opiskelija voi valita esimerkiksi opiskelutyyliinsä tai elämäntilanteeseensa parhaiten sopivia vaihtoehtoja. Joustavien opiskelumahdollisuuksien tarkoitus on edistää kaikkien opiskelijoiden opintojen sujumista.

Joskus opetussuunnitelman tarjoamat joustavat opiskelumahdollisuudet eivät riitä opintojen sujuvan etenemisen tueksi. Jos opiskelijalla on oppimisen vaikeuksia tai hänellä on jokin opiskeluun vaikuttava sairaus tai vamma, hänelle voidaan myöntää opiskelun erityisjärjestelyjä. Erityisjärjestelyillä ei voi muuttaa opintojaksolle asetettuja osaamistavoitteita vaan niillä pyritään tukemaan tavoitteiden saavuttamista. Erityisjärjestelyiden tarkoitus on turvata opiskelijan yhdenvertaisuus muiden opiskelijoiden kanssa silloin, kun hänellä on todennettu erityisjärjestelytarve.

Tutkinnon rakenteesta poikkeaminen tai opintojakson osaamistavoitteiden mukauttaminen on mahdollista vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa tiedekunnan päätöksellä.

Joskus opettajat myöntävät opiskelijalle tapauskohtaiseen harkintaan perustuvia joustoja. Niillä saatetaan reagoida esimerkiksi opiskelijan elämäntilanteeseen tai akuuttiin sairastumiseen. Koska joustot eivät perustu yhteisesti sovittuihin käytäntöihin, ne eivät ole ongelmattomia vaan voivat olla opettajille kuormittavia tai vaarantaa opiskelijoiden välistä yhdenvertaisuutta. Tapauskohtaiseen harkintaan perustuvien joustojen tarkoitus on tukea opintojen sujumista tai opiskelijan hyvinvointia.

Opiskelun erityisjärjestelyt

Opiskelun erityisjärjestelyjen tarkoitus on tukea opiskelijan opiskelua ja osaamistavoitteiden saavuttamista silloin, kun siihen on erityinen tarve. Erityisjärjestelykäytännöllä pyritään myös takaamaan opiskelijoiden yhdenvertaisuus siinä määrin, kun se kohtuullisin toimin on mahdollista.

Kuka voi saada erityisjärjestelyjä?

Opiskelija voi hakea erityisjärjestelyjä, jos hänellä on todettu oppimiseen liittyviä erityisvaikeuksia tai hänellä on jokin opiskeluun vaikuttava sairaus, vamma tai muu tila. Erityisjärjestelytarve todennetaan lääkärin tai muun asiantuntijan lausunnolla.

Oppimiseen liittyvät erityisvaikeudet voivat ilmetä esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksina tai tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeuksina. Sellainen voi olla myös esimerkiksi Aspergerin oireyhtymä. Opiskeluun vaikuttavat sairaudet voivat olla fyysisiä sairauksia, kuten neurologiset sairaudet tai tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Sairaudet voivat olla myös mielenterveydellisiä, kuten masennus tai ahdistuneisuus. Opiskeluun vaikuttavia vammoja voivat olla esimerkiksi liikunta- ja aistivammat.

Tässä on mainittu joitain esimerkkejä erityisjärjestelyperusteista. Jos olet epävarma siitä, onko sinulla perusteltu syy hakea erityisjärjestelyjä, ole yhteydessä yliopiston yhteisiin opintoneuvonta- ja ohjauspalveluihin sähköpsotilla opintoneuvonta@uta.fi.

Mitä erityisjärjestelyt voivat olla?

Erityisjärjestelyt toteutetaan opiskelijan tarpeisiin sekä opintojakson ja tutkinnon osaamistavoitteisiin perustuen. Erityisjärjestelyt voivat siis toteutua eri tavoin opintojaksojen osaamistavoitteista riippuen.

Erityisjärjestelyjä voivat olla esimerkiksi:

 • lisäaika,
 • apuvälineiden käyttö,
 • rauhallinen tenttitila,
 • kirjaston kurssikirjojen laina-ajan lisäaika tai
 • opettajan mahdollisuuksien mukaan tarjoamat opetukseen ja suoritustapoihin liittyvät ratkaisut tai tukitoimet.

Jos mietit, millaisia erityisjärjestelyjä voisit saada, ole yhteydessä yliopiston yhteisiin opintoneuvonta- ja ohjauspalveluihin sähköpostilla opintoneuvonta@uta.fi.

Erityisjärjestelyehdotuksen hakeminen

Tampereen yliopistossa on käytössä erityisjärjestelyehdotus. Erityisjärjestelyehdotusta haetaan keskustelemalla tilanteesta yliopiston yleisessä opintoneuvonnassa. Keskustelua varten tulee varata aika ja valmistautua siihen esimerkiksi täyttämällä valmistautumislomake, pdf, jonka avulla opiskelija pohtii omaa tilannettaan ja erityisjärjestelytarvettaan. Lisäksi keskustelussa tulee olla mukana erityisjärjestelytarpeen todentava asiantuntijan lausunto.

Valmistautumislomaketta voidaan käyttää keskustelun tukena erityisjärjestelyehdotusta muotoiltaessa. Valmistautumislomaketta ei arkistoida ja opiskelija saa sen keskustelun jälkeen halutessaan takaisin itselleen.

Yleisessä opintoneuvonnassa keskustellaan luottamuksellisesti opiskelijan tilanteesta, hänen kokemistaan tarpeista ja mahdollisista erityisjärjestelyistä. Erityisjärjestelyehdotukseen kirjataan lääkärin tai muun asiantuntijan lausunnon ja käydyn keskustelun pohjalta ehdotukset erityisjärjestelyiksi. Ehdotukseen kirjataan kuvaus opiskelijan pulmien ilmenemisestä opiskelussa ja erityisen tuen tarpeista. Ehdotukseen ei kuitenkaan kirjata esimerkiksi diagnoosia, ellei opiskelija sitä erityisesti toivo. Lisäksi ehdotukseen kirjataan erilaisia konkreettisia järjestelyjä, jotka voisivat tukea opiskelijan opintojen sujumista ja osaamistavoitteiden saavuttamista.

Opiskelija saa erityisjärjestelyehdotuksen mukaansa ja käyttää sitä sopiessaan opintojaksokohtaisesti erityisjärjestelyistä opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa. Erityisjärjestelyehdotus ei velvoita opiskelijaa sen käyttämiseen vaan hän voi käyttää ehdotusta silloin, kun hän kokee järjestelyt tarpeellisiksi.

Koska ehdotuksen laatimisvaiheessa erityisjärjestelytarve on jo todennettu asiantuntijan lausunnolla, riittää erityisjärjestelyehdotus todentamaan erityisjärjestelytarpeen opettajalle. Opiskelijan ei siis tarvitse näyttää lääkärin tai muun asiantuntijan lausuntoa sopiessaan erityisjärjestelyistä opettajan kanssa.

Erityisjärjestelyehdotuksesta toimitetaan sähköinen kopio ilman liitteitä tiedoksi opiskelijan tieteenalayksikön opintopäällikölle. Erityisjärjestelyehdotus ja kopiot sen liitteistä arkistoidaan yliopiston arkistointisuunnitelman mukaisesti. Opiskelijan terveyttä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 21.5.1999/621 24§). Erityisjärjestelyehdotuksesta ei tule merkintää opiskelijarekisteriin tai tutkintotodistukseen.

Lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto

Erityisjärjestelyehdotus perustuu lääkärin tai muun asiantuntijan lausuntoon. Muita asiantuntijoita voivat olla erityisopettajat, psykologit tai puheterapeutit, joiden lausunnolla voi todentaa esimerkiksi lukivaikeuden. Lausunnosta tulee ilmetä oppimisvaikeuden, sairauden, vamman tai muun opiskeluun vaikuttavan tilan laatu ja sen vaikutus opiskelukykyyn. Erityisjärjestelyehdotuksen laatimista helpottaa, jos lausunnossa on kuvattu konkreettisesti, millaisista erityisjärjestelyistä ja tuesta opiskelija hyötyy.

Lausuntojen voimassaolon suhteen noudatetaan seuraavia periaatteita:

 • Jos tilanne on pysyvä, lausunnon tulee pääsääntöisesti olla tehty peruskoulun jälkeen (esim. lukivaikeus). Joissain tapauksissa myös vanhemmat lausunnot huomioidaan (esim. liikunta- ja aistivammat).
 • Jos sairaus tai vamma on pitkäaikainen, voi hakemukseen liitettävä lausunto olla pääsääntöisesti korkeintaan 5 vuotta vanha.
 • Mielenterveydellisistä syistä erityisjärjestelyitä haettaessa lausunnon tulee olla alle 2 vuotta vanha.
 • Jos sairaus tai vamma ei ole pitkäaikainen tai pysyvä, voi lausunto olla korkeintaan 6 kuukautta vanha.

Jos sinulle on kirjoitettu lausunto ja olet epävarma siitä, soveltuuko se erityisjärjestelytarpeen todentamiseen, ota yhteyttä yliopiston yleiseen opintoneuvontaan.

Ehdotuksen voimassaoloaika

Erityisjärjestelyehdotus kirjoitetaan määräajaksi ja se on tutkintokohtainen. Ehdotus koskee kaikkia kyseisen tutkinnon puitteissa suoritettavia opintoja. Ehdotuksen voimassaoloaikaa määriteltäessä käytetään tapauskohtaista harkintaa noudattaen seuraavia periaatteita:

 • Jos sairaus tai vamma on pitkäaikainen tai pysyvä, on sen pohjalta kirjoitettu erityisjärjestelyehdotus voimassa koko opiskeluajan.
 • Mielenterveydellisten syiden perusteella kirjoitettu erityisjärjestelyehdotus on voimassa 2 vuotta ehdotuksen perusteena olevan asiantuntijalausunnon kirjoituspäivästä.
 • Jos sairaus tai vamma ei ole pitkäaikainen tai pysyvä, on sen pohjalta kirjoitettu erityisjärjestelyehdotus voimassa harkinnan mukaan tavallisimmin 3-12 kuukautta.

Mikäli erityisjärjestelytarpeesi jatkuu ehdotuksen voimassaolon jälkeen tai opiskeluoikeutesi muuttuu, ota yhteyttä yliopiston yhteisiin opintoneuvonta- ja ohjauspalveluihin sähköpostilla opintoneuvonta@uta.fi. Ehdotus voidaan uusia myös, jos opiskelijan erityisjärjestelytarve muuttuu tai täsmentyy.

Mikäli kyseessä on lyhytaikainen eli enintään muutamia viikkoja kestävä ja näkyvä sairaus tai vamma, ei erityisjärjestelyehdotusta tarvita vaan opettaja voi tehdä ratkaisun erityisjärjestelyistä oman harkintansa perusteella. Tällöin opiskelijalta ei myöskään tarvitse edellyttää lääkärin todistuksen esittämistä. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi raajavammasta johtuva lisäajan tai apuvälineen tarve. Jos enintään muutamia viikkoja kestävä sairaus tai vamma ei ole näkyvä, opiskelija voi todentaa erityisjärjestelytarpeen suoraan opettajalle lääkärin todistuksella. Siihen perustuen opettaja voi tehdä ratkaisun erityisjärjestelyistä oman harkintansa perusteella. Mikäli opiskelija sitä toivoo, voidaan hänelle tällaisessa tilanteessa kirjoittaa myös erityisjärjestelyehdotus.

Opiskelijan ei tarvitse todentaa erityisjärjestelyjen tarvetta erityisjärjestelyehdotuksella tai lääkärin todistuksella, jos hän tarvitsee ainoastaan pyörätuolin käyttämiseen liittyviä tila- ja kalustejärjestelyjä. Opiskelijan tulee silloin itse sopia niistä vastuuopettajan kanssa. Opiskelijan tulee myös tarvittaessa itse huolehtia siitä, että hän saa virastomestarin avukseen, jos hän tarvitsee apua paikasta toiseen siirtymiseen. Lisätietoa yliopiston tilojen saavutettavuudesta löytyy tilapalveluiden sivuilta.

Erityisjärjestelyistä sopiminen opettajan kanssa

Opiskelija saa yliopiston yleisessä opintoneuvonnassa laaditun erityisjärjestelyehdotuksen mukaansa ja käyttää sitä tarvitessaan erityisjärjestelyjä. Erityisjärjestelyistä sovitaan kunkin opintojakson kohdalla opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa. Erityisjärjestelyistä sovittaessa opiskelija näyttää opettajalle erityisjärjestelyehdotuksen ja keskustelee opettajan kanssa kyseiselle opintojaksolle soveltuvista erityisjärjestelyistä. Opettajaan tulisi olla yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta opiskelijan tilanne voitaisiin huomioida ja erityisjärjestelyt toteuttaa. Yhteyttä olisi hyvä ottaa jo ennen opintojakson alkua tai viimeistään sen alkaessa.

Erityisjärjestelyehdotukseen on kirjoitettu perusteet erityisjärjestelytarpeelle opiskeluun ja oppimiseen liittyvien pulmien ja tuen tarpeen näkökulmasta. Opiskelija voi halutessaan ja tarpeen mukaan kertoa opettajalle tilanteestaan enemmänkin. Opiskelijan vastuulla on kertoa opettajalle joko ehdotuksen avulla tai suullisesti riittävästi tietoa tilanteestaan, jotta opettaja voi tehdä järjestelyistä perustellun ratkaisun ja antaa opiskelijalle tarvittavaa tukea.

Erityisjärjestelyistä sovittaessa pyritään huomioimaan opiskelijan erityinen tilanne ja tarpeet ja keskustellaan sen pohjalta siitä, millaiset erityisjärjestelyt tukisivat opiskelijaa osaamistavoitteiden saavuttamisessa kyseisellä opintojaksolla.

Ratkaisun toteutettavista erityisjärjestelyistä tekee siis opettaja. Erityisjärjestelyehdotuksessa nimensä mukaisesti ehdotetaan opiskelijalle sopivia järjestelyjä, joista toteutetaan kyseisellä opintojaksolla soveltuvat järjestelyt. Opettaja ja opiskelija voivat sopia myös muista opiskelijan tilanne huomioiden perustelluista ja opintojaksolle soveltuvista järjestelyistä. Ratkaisua tehdessään opettaja arvioi ensisijaisesti osaamistavoitteiden saavuttamista ja pyrkii turvaamaan opiskelijoiden välisen yhdenvertaisuuden toteutumisen siinä määrin, kun se kohtuullisin toimin on mahdollista.

Joissain tilanteissa opettajan ei tule myöntää erityisjärjestelyjä. Tällainen tilanne on, jos järjestelyiden toteuttaminen vaatii kohtuuttomia toimia tai vaarantaa osaamistavoitteiden toteutumisen. Erityisjärjestelyillä ei voi missään tilanteessa muuttaa opintojakson osaamistavoitteita.

Tärkeää huomioida

Silloin kun opettajan kanssa sovitut erityisjärjestelyt toteutetaan yleisessä tai sähköisessä tentissä, opiskelijan tulee ilmoittaa sovitusta järjestelystä tentti-ilmoittautumisen yhteydessä.

Jos opiskelija on tyytymätön opettajan erityisjärjestelyratkaisuun, hän voi ottaa yhteyttä kyseisen opintojakson järjestävän tiedekunnan opintopäällikköön asian selvittämiseksi. Mikäli opiskelija on tyytymätön erityisjärjestelyehdotuksen sisältöön, voi hän ottaa yhteyttä oman tiedekunnan opintopäällikköön.

Jos opiskelijalla on opetukseen osallistumista estävä tilanne tai muu tilanne, jossa opintojakson tai tutkinnon osaamistavoitteiden saavuttaminen ei ole mahdollista tai siinä on merkittäviä esteitä, hänen tulee olla yhteydessä oman tiedekunnan opintopäällikköön.