Sähköisen tenttimisen ohje (rehtorin päätös 4.5.2012)

Sähköisen tentin yleisiä periaatteita

Tampereen yliopistossa tenttejä voidaan järjestää sähköisinä tentteinä. Sähköisillä tenteillä tarkoitetaan niitä tenttejä, joissa käytetään keskitetysti ylläpidettyä ja valvottua sähköistä tenttipalvelua, jota valvotaan kulunvalvonnan ja tallentavan videovalvonnan avulla. Palvelun hallinnoinnista, valvonnasta ja opiskelijoiden neuvonnasta vastaa yliopistopalveluiden opintopalvelut, palvelun teknisestä ylläpidosta ja kehittämisestä tietohallinto sekä henkilökunnan koulutuksesta, neuvonnasta ja käyttäjien tuesta tietohallinnossa opetusteknologiakeskus.

Sähköisessä tenttimisessä noudatetaan pääsääntöisesti Tampereen yliopiston opintojen arviointisääntöä, jonka lisäksi sähköisen tenttipalvelun avulla toteutettavien tenttien erityiset järjestämisen, valvonnan sekä arvioinnin periaatteet ja käytännöt kuvataan tarkemmin tällä erillisohjeella. Muihin verkko-opetukseen liittyviin opiskelumuotoihin, niiden suoritustapoihin ja arviointiin sovelletaan opintojen arviointisääntöä ja niistä määrätään opetussuunnitelmassa.

Sähköisessä tentissä ovat voimassa tietojärjestelmien käytön säännöt, joissa on kuvattu myös seuraamukset järjestelmien ja käyttäjätunnusten väärinkäytöstä.

Sähköisen tentin varaaminen

Sähköinen tenttipalvelu mahdollistaa tenttien joustavan suorittamisen opiskelijan itselleen järjestelmästä varaamana aikana. Sähköinen tentti on varattavissa niiksi ajankohdiksi, kun tenttitila on käytettävissä.

Opiskelija tekee varauksen tenttiin ennen tenttitilaisuutta. Opiskelijalla voi yhteen tenttiin olla samanaikaisesti voimassa vain yksi varaus. Mikäli opiskelija ei voi osallistua varaamaansa tenttiin, tulee hänen perua varauksensa viipymättä, jolloin tenttiaika vapautuu muiden opiskelijoiden käyttöön.

Opiskelijan tulee varmistaa, että hänellä on oikeus suorittaa varaamansa tentti opetussuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Mikäli opiskelijalla ei ole oikeutta suorittaa kyseistä tenttiä, opettaja ei ole velvollinen arvioimaan tenttiä.

Opiskelijan tulee varmistua, miten pääsy rakennukseen järjestyy varattua tenttiajankohtaa varten. Kiinteistöjen aukioloajoista tieto löytyy yliopiston verkkosivuilta. Jos tentti on mahdollista suorittaa siten, että se päättyy kiinteistön aukioloajan jälkeen, tulee opiskelijan poistua kiinteistöstä viipymättä tentin suorittamisen jälkeen.

Opiskelijalla on varattavissa kaksi yrityskertaa samaan tenttiin. Tentin yrityskerraksi lasketaan myös se, että opiskelija luopuu tentistä, suoritus jää muusta syystä kesken tai opiskelija jättää saapumatta tenttiin perumatta varaustaan. Kahden yrityskerran jälkeen uusiminen on mahdollista vasta joko suoritetun tentin arvioinnin tai muussa tapauksessa opiskelijan yhteydenoton jälkeen.

Mikäli palvelun toiminnan turvaaminen niin edellyttää, voidaan opiskelijoiden varausten ja perumisten määrää rajoittaa edellisestä poiketen. Menettelystä tiedotetaan tällöin sähköisen tenttipalvelun etusivulla.

Sähköisen tentin suorittaminen ja valvonta

Tampereen yliopiston opintojen arviointisäännön periaatteiden mukaisesti opintojen vilpillinen suorittaminen ja tenttitilaisuudessa häiritseminen on kiellettyä. Vilppitapauksissa noudatetaan arviointisääntöä soveltuvin osin. Sähköisten tentin järjestäminen ja asianmukaisen valvonnan toteuttaminen edellyttää seuraavien erityisten sääntöjen noudattamista.

Opiskelijan henkilöllisyyden tunnistamiseksi tenttitilaan kuljetaan henkilökohtaisen kulkukortin avulla, tenttiin kirjaudutaan opiskelijan peruspalvelutunnuksella ja tenttitilan valvontaan käytetään tallentavaa videovalvontaa. Opiskelijan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä joko tenttitilaisuudessa tai jälkikäteen kiinteistön vahtimestarille tai opintopalveluiden henkilökunnalle. Mikäli opiskelijalla ei ole tenttitilaan mennessään käytettävissään toimivaa henkilökohtaista kulkukorttia, kiinteistön vahtimestari voi päästää opiskelijan tilaan tarkistettuaan tältä henkilöllisyyden. Nämä poikkeustilanteet raportoidaan sähköisen tenttipalvelun ylläpitäjille.

Opiskelijan tenttiin käytettävissä oleva aika alkaa kulua tenttivarauksen alusta alkaen ja järjestelmä näyttää tenttiin jäljellä olevan ajan. Tenttipalvelu tallentaa tenttivastausten tilanteen myös tentin aikana minuutin välein. Tentti päättyy opiskelijan jätettyä tentin tarkastettavaksi järjestelmässä tai silloin kun tenttiin käytettävissä oleva aika päättyy.

Sähköisen tentin tilaan ei saa tuoda mitään ylimääräisiä tavaroita tai papereita. Sähköisestä tentistä ei saa poistua kesken tentin.

Mikäli opiskelijan todetaan rikkoneen tässä luvussa mainittuja ohjeita, tenttisuoritus voidaan tällä perusteella hylätä. Tällaisessa tapauksessa tentin valvoja kirjaa tapahtuneen vilpin ja tiedottaa tentin vastaanottajalle tapauksesta.

Mikäli tentin suorittaminen keskeytyy tai estyy teknisen vian, tenttitilassa tapahtuvan häiritsemisen, palohälytyksen tai muun vastaavan syyn vuoksi, opiskelijan tulee tehdä asiasta ilmoitus verkkolomakkeella. Opiskelija voi pyytää keskeytyneen tentin uusimista tai jättää ennen keskeytymistä tallentuneet vastaukset tarkastettavaksi, jolloin tentin tarkastava opettaja saa tiedon tilanteesta ja voi ottaa keskeytymisen huomioon arvioinnissa. Opiskelija saa mahdollisuuden suorittaa tentti uudelleen, mikäli ilmoitus todetaan aiheelliseksi. Ilmoitukset otetaan käsittelyyn viiveettä, viimeistään keskeytymistä seuraavan arkipäivän aikana.

Jos opiskelija vammaisuuden, todetun oppimisen esteen tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi ei pysty osallistumaan sähköiseen tenttiin normaalisti tai tarvitsee tenttiin ilmoittautumisessa tai tenttitehtävien lukemisessa tai kirjoittamisessa erityistä tukea, arviointi tulee mahdollisuuksien mukaan järjestää hänen kannaltaan mahdollisimman suotuisalla tavalla. Käytettävissä ovat vastaavat korvaavat erityisjärjestelyt kuin muissakin tenttimuodoissa.

Sähköisen tentin arviointi ja tulosten julkistaminen

Sähköisen tentin tulosten julkistamiseen on opintojen arviointisäännössä määriteltyjä aikoja.

Opiskelijan on mahdollisuus halutessaan saada ennakkotieto arvioinnin tuloksesta sähköpostitse, kun suoritus on arvioitu sähköisessä tenttipalvelussa. Tenttitulokset tallennetaan opiskelijatietojärjestelmään, jonka jälkeen opiskelija voi nähdä tuloksensa Opiskelijan työpöydän kautta.