Siirtyminen tutkinto-ohjelman kandidaattiopinnoista maisteriopintoihin

Periaatteet ja esimerkkejä toteutustavoista erilaisissa tutkinto-ohjelmissa

Opetusneuvoston linjauksia koulutusuudistuksen toteuttamiseksi 2. Hyväksytty opetusneuvoston kokouksessa 12.9.2011.

Yhteiset periaatteet

Pääsy maisteriopintoihin

 • Opiskelijalle taataan pääsy joihinkin tutkinto-ohjelmansa maisteriopintoihin, ja mikäli maisteriopinnoissa on useita opintosuuntia, johonkin niistä.
 • Opiskelijat ovat tasavertaisessa asemassa, mikäli pääsyä maisteriopintoihin rajataan.
 • Opiskelijan eteneminen opinnoissa ei viivästy eikä opintotuen saaminen keskeydy rajattuihin maisteriopintoihin pääsyä koskevan menettelyn vuoksi.
 • Opiskelija ilmoittaa laskennallisen toisen opiskeluvuotena keväällä ensisijaisen maisterivaihetta koskevan toiveensa sitovasti. Tämän jälkeen opiskelija saa tutkinto-ohjelmakohtaisesti määriteltyjen kriteerien perusteella täsmennetyn maisterivaiheen opinto-oikeuden ennen kolmannen opiskeluvuoden alkua.
  • Tutkinto-ohjelmassa määritellään, milloin maisteriopintojen tai opintosuunnan vaihtaminen on tämän jälkeen mahdollista tai tarpeellista.
 • Rajattaessa pääsyä tiettyihin maisteriopintoihin on määriteltävä, mihin tutkinto-ohjelman opintoihin ja/tai opintomenestykseen opiskelijoiden pääsy maisteriopintoihin tai opintosuuntaan perustuu.
 • Kriteereinä käytettävien opintojen ja niistä laskettavan opintomenestyksen tulee olla keskenään vertailukelpoisia JA
 • Kriteerien tulee mahdollistaa opiskelijan hakeutuminen useampaan maisteriopintovaihtoehtoon tai opintosuuntaan (jos niitä on).
  • Kaikki keskenään vaihtoehtoisiin maisteriopintoihin pääsyn kriteereinä olevat opinnot on voitava suorittaa laskennallisesti kahden opintovuoden aikana, eli ennen kuin maisteriopintoihin pääsystä päätetään.

Tiettyihin maisteriopintoihin tai opintosuuntiin edellytettävät opinnot ja niiden määritteleminen

 • Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa voidaan kuvata mahdolliset edeltävät opinnot, jotka opiskelijan on suoritettava ennen kuin hän voi aloittaa tiettyjä maisterivaiheen opintoja.
 • Edellytettävillä opinnoilla voidaan määritellä osaamisen lähtötaso, joka opiskelijalla tulee olla hänen aloittaessaan tutkinto-ohjelman maisterivaiheen opintoja tietyissä maisteriopinnoissa tai opintosuunnassa.
 • Edellytettävät opinnot sijoittuvat pääsääntöisesti kolmanteen opintovuoteen, jolloin esim. maisteriopintojen opintosuuntaan saatu opinto-oikeus voidaan ottaa huomioon valittaessa opiskelijoita kursseille.
 • Edellytettävien opintojen suorittaminen on mahdollistettava kaikille niille opiskelijoille, jotka ovat jatkamassa siihen opintosuuntaan, joihin näitä opintoja vaaditaan.

Opinto-oikeuden täsmentyminen maisteriopintoihin siirtymisessä

Esimerkkejä toteutustavoista erilaisissa tutkinto-ohjelmissa on havainnollisestettu alkuperäisessä linjauksessa. Esimerkeissä on kuvattu seuraavat vaihtoehtoiset toteutustavat:
 • Kaikilla opiskelijoilla on sama opinto-oikeus sekä kandidaattiohjelmaan että maisteriopintoihin opintojen alusta alkaen, jolloin siirtymä tapahtuu yksiselitteisesti tämän opinto-oikeuden mukaisesti.
 • Maisteriopintoihin pääsyyn ei ole rajoitusta, jolloin opiskelija voi vapaasti valita maisteriopintonsa. Opiskelijan opintojen alussa saama yleinen maisterin tutkinnon opinto-oikeus täsmennetään koskemaan tiettyjä maisteriopintoja.
 • Opintosuuntaan pääsemiseen ei ole rajoitusta, jolloin opiskelija voi vapaasti valita opintosuuntansa. Opiskelija saa oman valintansa mukaan tarkennetun opinto-oikeuden ennen kolmatta opintovuotta maisteriopintojen tiettyyn opintosuuntaan. Tarkennus opiskelijan maisteriopintojen opinto-oikeuteen tehdään lisäämällä tieto olemassa olevaan opinto-oikeuteen.
 • Maisteriopintoihin pääsy on rajoitettu. Maisteriopintojen pääsykriteerit poikkeavat toisistaan joiltakin osin. Opintosuuntiin pääsyä ei ole rajoitettu. Koko tutkinto-ohjelman maisteriopintojen pääsykriteereinä käytettävät opinnot määritellään siten, että opiskelijan on mahdollista suorittaa ne kaikki ennen pääsyä koskevaa menettelyä, ja hänellä on siten mahdollisuus hakea molempiin maisteriopintoihin.
 • Maisteriopintojen opintosuuntiin pääsy on rajoitettu. Opintosuuntien kriteerit poikkeavat toisistaan joiltakin osin siten, että osalla opintosuunnista on samat kriteerit ja osalla toiset. Kriteereinä käytettävät opinnot määritellään siten, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella kumman tahansa ryhmän opinnot ennen pääsyä koskevaa menettelyä.

Maisteriopinto-oikeuden täsmentämisen aikataulutus

Toisen vuoden lopussa opiskelija ilmoittaa sitovasti, mihin maisteriopintoihin hän haluaa päästä. Pääsymenettelyn jälkeen opiskelija saa maisterivaiheen tarkemman opinto-oikeuden.