Opintojen ohjaus Tampereen yliopistossa

Linjaus on saatavilla kokonaisuudessaan yliopiston intrassa Opetusneuvoston linjauksia -sivulla.

Opiskelijan ja yliopiston yleiset oikeudet ja velvollisuudet

Tampereen yliopistossa opetuksen ja ohjauksen keskeinen perusta on opiskelijan täysivaltainen jäsenyys yliopistoyhteisössä. Yliopiston kaikilla toimijoilla on asemansa mukaiset oikeudet ja velvollisuudet.
 
Opiskelija on vastuussa omien opintojensa suunnittelemisesta ja toteuttamisesta sekä oman osaamisensa kehittämisestä. Yliopisto on vastuussa opetussuunnitelman, oppimisympäristön ja opetuksen suunnittelemisesta ja toteuttamisesta niin, että opiskelija voi edetä opinnoissaan mielekkäästi ohjeellisessa aikataulussa. Opiskelijalla on oikeus saada oppimista ja akateemiseksi asiantuntijaksi kasvamista tukevaa ohjausta sekä osana opetusta että tarpeen mukaan erillisenä palveluna.
 
Opiskelija on velvollinen osallistumaan opintoihin sisältyvään ohjaukseen ja on vastuussa muuhun tarvitsemaansa ohjaukseen hakeutumisesta. Yliopisto on vastuussa opintojen ohjauksen kokonaisuuden rakentamisesta ja esittämisestä niin, että opintojen sujumiseksi tarvittavaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta on tarjolla ja se on helposti löydettävissä.
 
Yliopisto ei ole vastuussa opiskelijan mielenterveydellisiin, taloudellisiin eikä sosiaalisiin kysymyksiin keskittyvästä ohjauksesta mutta on velvollinen kertomaan opiskelijalle näihin aihepiireihin liittyvistä yliopiston ulkopuolisten tahojen kuten Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluista.

Ohjauksen kokonaisuus: tiedotus, neuvonta, ohjaus ja erityisohjaus

Yliopiston opintojen ohjauksen kokonaisuus rakentuu tiedotuksesta, neuvonnasta, ohjauksesta ja erityisohjauksesta.

Yliopisto tiedottaa opiskelijoille kaikista olennaisista opintojen suorittamiseen liittyvistä seikoista tehokkaasti, ajantasaisesti ja johdonmukaisesti. Opiskelija on velvollinen hankkimaan aktiivisesti tietoa ensisijaisesti yliopiston verkkosivuilta, opinto-oppaista, opetusohjelmasta sekä muusta opetusta koskevasta informaatiosta.

Yliopisto järjestää neuvontapalveluja sekä keskitetysti (opintojen yleisneuvonta) että tiedekuntakohtaisesti (tutkinnot ja tutkinto-ohjelman opinnot) ja tiedottaa palvelujen saatavuudesta. Opiskelija on vastuussa siitä, miten hän hyödyntää neuvontapalveluja.

Yliopisto järjestää opintoihin sisältyvää ohjausta koko opintopolun ajan. Ohjaaminen on keskeinen osa opetustyötä, esimerkiksi opintojen suunnittelun, harjoittelun ja opinnäyteprosessin ohjaamista.

Ohjaus edistää järjestelmällisillä ja ammattimaisilla tavoilla opiskelun ja oppimisen prosesseja kuten yliopisto-opiskelijan identiteetin ja opiskelutaitojen rakentumista, akateemisen osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymistä ja tieteelliseksi toimijaksi kasvamista sekä opiskelua osana elämän kokonaisuutta. Ohjauksen kohteena ei siis ole opiskelija eikä hänen toimintansa lopputulos kuten opinnäytetyö, vaan ne prosessit, joissa syntyvät muun muassa opinnäytetyöt ja tutkinnot. Ohjauksen tarkoituksena on tukea opiskelijan toimijuutta eli kykyä suunnitella, ohjata, toteuttaa ja arvioida omia prosessejaan. Ohjaus on dialogista, neuvottelevaa ja tutkivaa ohjaajan ja ohjattavan yhteistyötä. Opiskelijalla on viimekätinen vastuu oppimisprosesseistaan, myös niihin liittyvistä tavoitteistaan ja valinnoistaan. Ohjaus auttaa häntä löytämään ja käyttämään voimavarojaan ja toimintamahdollisuuksiaan niin, että hänen itsenäisyytensä lisääntyy ja hänen toimintamahdollisuutensa laajenevat tai ainakin selkiytyvät.

Yliopisto järjestää erityisohjausta sekä ehkäisevänä että korjaavana toimintana. Työelämäpalvelut edistää opintojaan päättävien opiskelijoiden tietoutta työelämästä, kouluttaa osaamiseen perustuvaan työnhakuun, antaa näkymiä ja ohjausta työmarkkinoille siirtymiseen sekä tukee työuran suunnittelua ja opiskeluvalintojen tekemistä työelämän näkökulmasta. Tarkoituksena on edistää yhdessä tieteenalayksikköjen kanssa opintojen etenemistä, tutkintojen suorittamista ja valmistuneiden siirtymistä työelämään sekä vahvistaa opiskelijoiden valmiuksia vastata työelämän ja yhteiskunnan muuttuviin osaamistarpeisiin. Opintopsykologi toimii yliopiston ohjausasioiden, erityisesti oppimisen, oppimisvalmiuksien ja oppimisen esteiden, erityisasiantuntijana ja voi antaa aiheeseen liittyvää erityisohjausta. Yliopistolta saa yleisneuvontaa opintotukiasioissa.

Osana Tampereen yliopiston opintojen ohjauksen kokonaisuutta suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään vertaisohjausta. Opiskelijat tukevat ja auttavat vuorovaikutuksellisesti toisiaan opiskelussa ja oppimisessa jakamalla yliopisto-opiskelijan identiteetin, opiskelun ja akateemisen asiantuntijuuden kehittymisen kannalta keskeisiä tietoja, taitoja, asenteita ja kokemuksia. Opiskelijatuutoroinnilla on erityistehtävä uusista opiskelijoista huolehtimisessa.

Opintojen ohjauksen kokonaisuuden toimivuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan vuosittain opetusneuvostossa esimerkiksi opiskelijoiden hyvinvointiasioita käsiteltäessä.