Opetusneuvoston linjaus: Kestävä kehitys tutkinto-ohjelmissa

Tässä versiossa kuvataan linjauksen keskeiset sisällöt. Koko linjaus on saatavilla yliopiston íntrasta Opetusneuvoston linjaukset -sivulta.

Ohjeistuksen tarkoitus

Tampereen yliopistossa on tunnustettu kestävän kehityksen ja globaalivastuun merkitys osana tulevaisuuden rakentamista. Tämän ohjeen tarkoituksena on avata kestävän kehityksen käsitettä opintojen sisällöissä ja opetusmenetelmissä sekä hahmottaa sitä, millaista osaamista kestävää kehitystä edistävän opetuksen tulisi Tampereen yliopistossa tuottaa. Tavoitteena on enemmänkin lisätä kestävää kehitystä opetuksessa kuin luoda erillisiä opintojaksoja.

Kestävän kehityksen käsite

Kestävään kehitykseen sisältyy ekologinen, sosiaalis-kulttuurinen ja taloudellinen ulottuvuus. Ekologisella ulottuvuudella tarkoitetaan ihmisen toiminnan sopeuttamista luonnon kestokykyyn ja luonnon monimuotoisuuden sekä ekosysteemien toiminnan säilyttämistä. Se luo perustan sosiaalis-kulttuuriselle ja taloudelliselle kehitykselle. Sosiaalis-kulttuurisella ulottuvuudella tarkoitetaan hyvinvoinnin edellytysten, kuten toimeentulon, terveyden ja yhdenvertaisuuden turvaamista ja säilymistä sukupolvelta toiselle. Kestävään kehitykseen sisältyykin ajatus yhteiskunnallisesta muutoksesta, jolla turvataan mahdollisuus hyvään elämään tuleville sukupolville. Taloudellisella ulottuvuudella tarkoitetaan tasapainoista kehitystä, joka ei perustu varantojen hävittämiseen tai velkaantumiseen.
 
Kestävää kehitystä edistävässä koulutuksessa on kyse sekä tiedon ja ymmärryksen kasvusta että sellaisten kykyjen muodostumisesta, jotka mahdollistavat osallistumisen ja vaikuttamisen yhteiskunnassa. Esimerkiksi rauhankasvatus, tulevaisuuskasvatus, ympäristökasvatus, ihmisoikeuksien kunnioittamista edistävä kasvatus ja terveyskasvatus edistävät kestävän kehityksen toteutumista.

Kestävä kehitys opetuksessa ja opetussuunnitelmissa

Kestävää kehitystä edistävään koulutukseen sisältyy seuraavia aihealueita, joiden osaaminen karttuu opiskelijan omalla tieteenalalla.
 • ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus
 • rauhankasvatus ja solidaarisuus
 • kulttuurinen lukutaito
 • globaalivastuu ja kansalaisuus
 • ilmastonmuutos ja sen vaikutukset (luonnonkatastrofit, luonnonvarojen riittävyys, ilmasto-oikeudenmukaisuus, yhteiskunnalliset kriisit)
 • luonnon monimuotoisuus
 • maaperän, vesien ja ilman suojelu
 • terveys ja talous (YK:n vuosituhattavoitteet)
Kestävää kehitystä edistää kontekstuaalinen oppimiskäsitys, jolla tarkoitetaan sitä, että opiskelija sitoutuu oppimiseen niin, että oppimisen seurauksena voi olla myös asenteiden ja arvojen muuttuminen. Opiskelija kykenee oppimiseen tasa-arvoisessa yhteistyössä muiden oppijoiden kanssa.
 
Kestävää kehitystä edistävät myös
 • tutkiva ja kehittävä oppiminen
 • tulevaisuuteen suuntautuminen
 • verkostoituminen, kumppanuus
Kestävän kehityksen monitieteiseen opintokokonaisuuteen kootaan opintojaksoja monipuolisesti eri tieteenaloilta.
 
Kun tiedekunta katsoo tietyn opintojakson tai kurssin edistävän kestävää kehitystä, seikka merkitään opetussuunnitelmaan tai opetusohjelmaan. Opintopalvelut ohjeistaa kestävää kehitystä edistävien opintojen merkitsemisestä opetussuunnitelmaan ja opetusohjelmaan opetussuunnitelmatyön ohjeiden osana.

Kestävän kehityksen osaamistavoitteet

Tampereen yliopiston opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia. Kestävää kehitystä edistävälle opetukselle määritellään seuraavat yleiset osaamistavoitteet.

Kestävän kehityksen ulottuvuudet paikallisella ja globaalilla tasolla

Opiskelija
 • tunnistaa kestävään kehitykseen liittyviä paikallisia ja globaaleja kysymyksiä sekä niiden välisiä kytköksiä kestävän kehityksen ekologisella, sosiaalis-kulttuurisella ja taloudellisella ulottuvuudella
 • suuntautuu tulevaisuuteen tunnistamalla päätösten ja valintojen seurauksia ja vaikutuksia kestävään kehitykseen
 • tietää, kuinka omassa yliopistossa ja omassa yksikössä edistetään kestävää kehitystä, ja pystyy osallistumaan kestävän kehityksen edistämiseen omassa opiskeluympäristössään

Kestävän kehityksen liittäminen omaan tieteenalaan

Opiskelija
 • tuntee omaan tieteenalaansa liittyviä kestävän kehityksen kysymyksiä ja tiedonmuodostuksen tapoja
 • pystyy erittelemään ja tarkastelemaan kriittisesti kestävän kehityksen näkökohtia omalla alallaan sekä sitoutuneesti soveltamaan oppimaansa
 • osaa yhteistyön, kumppanuuksien ja verkostoitumisen avulla neuvotella ja ratkoa ongelmia, joissa kohtaavat erilaiset kulttuurit, arvostukset ja asenteet
 • osaa toimia tavoitteellisesti ja organisoida toimintaa kestävää kehitystä edistävien ratkaisujen löytämiseksi
 
Edellä mainittujen osaamistavoitteiden lisäksi kansainvälistymiskokonaisuuteen sisältyvät osaamistavoitteet tukevat kestävää kehitystä. Kestävän kehityksen osaamistavoitteiden toteutumiseksi opetusmenetelmien tulee olla linjassa osaamistavoitteiden kanssa.