Opiskelun etiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö

Yliopistoyhteisön jokaisen jäsenen on toimittava rehellisesti ja oikeudenmukaisesti ja kunnioitettava toisten työtä ja sen tuloksia. Yliopistolaki edellyttää, että yliopistot noudattavat koulutuksessa ja opetuksessa eettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä.

Tältä sivulta saat tietoa seuraavista asioista:

Hyvä opiskelukäytäntö

Yliopisto-opinnoissa noudatetaan hyviä opiskelukäytäntöjä, ja niitä opetetaan ja opitaan koko opintojen ajan. Niitä ei edellytetä osattavaksi ennen opintoja.

Hyvää opiskelukäytäntöä ja hyvää tieteellistä käytäntöä opitaan tietoina, taitona ja asenteina, joita tarvitaan opiskelussa, tulevissa työtehtävissä ja yleisemminkin elämässä. Oikeiden menettelytapojen oppiminen edellyttää säädöksiin ja ohjeisiin tutustumista, toimintatapojen harjoittelemista sekä eettistä keskustelua.

Hyvät opiskelukäytännöt tarkoittavat

 • yliopistoyhteisön jäsenenä toimimista,
 • vastuun ottamista omista opinnoista,
 • toisen tekemän työn kunnioittamista sekä
 • tieteessä sovittujen eettisten periaatteiden ja käytäntöjen noudattamista.

Hyvien opiskelukäytäntöjen opetuksella ehkäistään vilppiä.

Opiskelija on vastuussa hyvien opiskelukäytäntöjen noudattamisesta, ja hänen tulee etukäteen varmistaa toimintansa oikeellisuus. Henkilökunnan tulee omalla toiminnallaan näyttää eettisen toiminnan mallia.

Tampereen yliopistossa hyviä opiskelukäytäntöjä tuodaan esiin ja tuetaan yhteisillä säännöillä ja ohjeilla:

 • Rehtorin päätös hyvästä tieteellisestä käytännöstä opinnoissa LINKKI
 • Hyvän tieteellisen käytännön osaamistavoitteet kandidaatin-, maisterin- ja tohtorintutkintojen opetussuunnitelmissa LINKKI
 • Opintojen ohjaus Tampereen yliopistossa LINKKI
 • Tampereen yliopisto - hyvä opiskeluyhteisö LINKKI

Tieteellinen tai taiteellinen jatkotutkinto perustuu pääosin opiskelijan omaan tutkimukseen, minkä lisäksi opiskelija suorittaa opetussuunnitelmassa määrätyt muut opinnot. Tohtorin- tai lisensiaatintutkintoa tekevän on otettava huomioon sekä tutkimuksen tekoa että opintojen suorittamista koskevat eettiset periaatteet, ohjeet ja määräykset.

Tutkimuksen tekoa koskevaa eettistä normistoa on saatavilla

Huomaathan, että tutkimuksen tekoon tai aineiston tutkimuskäyttöön saatetaan tarvita lupa. Yleisiä tapauksia ovat tilastoaineistolupa ja koe-eläinlupa. Koe-eläintoiminnasta saat tietoa eläinkoelautakunnan verkkosivuilta.  Tutkimuslupaa esimerkiksi tilastoaineiston käyttöön haetaan aineistoon liittyvältä organisaatiolta.

Opintovilppi

Opintovilppi on epärehellisyyttä, jolla yritetään saada hyötyä itselle tai toiselle opiskelijalle erehdyttämällä opintosuorituksen arvioijaa. Epärehellisyyttä on muun muassa

 • lunttaaminen,
 • toisen henkilön tekemän opintosuorituksen tai muun työn esittäminen omana (plagiointi),
 • opintosuorituksen laatiminen toisen opiskelijan puolesta ja
 • läsnäolomerkinnän väärentäminen.

Tieteellisten tekstien lukeminen ja kirjoittaminen on tärkeä yliopistossa opittava taito. Tieteellisessä tekstissä viitataan aiempiin tutkimuksiin tieteessä sovituilla tavoilla. Lukijan on voitava luottaa siihen, että

 • teksti on tekijäksi merkityn omaa,
 • muilta lainatut osuudet on merkitty asianmukaisilla lähdeviitteillä ja
 • lainaukset on tehty vääristelemättä.

Lähdeviitteiden puuttuva tai harhauttava merkintä voi merkitä plagiointia. Toisen tekemän tekstin tai muun työn (tai sen osan) esittäminen omana ehkäisee opiskelijan oppimista, rikkoo tiedeyhteisön sääntöjä ja arvoja sekä alkuperäisen työn tehneen oikeuksia. Se vahingoittaa myös luottamusta ja opiskelijoiden, opettajien ja yliopiston mainetta.

Opiskelija saa käyttää samaa omaa työtään useammassa opintosuorituksessa vain sopimalla asiasta opettajan kanssa, ja viittauksen aiempaan työhön tulee näkyä arvioitavaksi jätettävässä työssä.

Vilpilliset ja hyvästä opiskelukäytännöstä piittaamattomat opintojen suoritustavat on kielletty Tampereen yliopiston opintojen arviointisäännössä ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohjeessa. Toisen vilpillistä toimintaa ei saa avustaa eikä siihen saa houkutella.

Opintovilpin seuraamukset

Yliopisto puuttuu kaikkiin opiskelun, opetuksen ja tutkimuksen vilppitapauksiin. Todettu vilppi johtaa opintosuorituksen hylkäämiseen. Opiskelijaa ohjataan, ja hän korjaa opintosuoritustaan tai tekee sen uudelleen.

Myös huolimattomuus tai vähäinen piittaamattomuus hyvistä opiskelukäytännöistä voi johtaa opintosuorituksen hylkäämiseen. Vakava vilppi voi johtaa yliopistolain mukaiseen kurinpitoon: rehtorin varoitukseen tai määräaikaiseen erottamiseen yliopistosta sekä rekisterimerkintään.

Opintovilppiä epäiltäessä noudatetaan sovittuja menettelytapoja (intranet).

Turnitin-järjestelmä ja tekstin alkuperäisyyden varmistaminen

Ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvan opinnäytteen (pro gradu -tutkielman), lisensiaatintutkielman ja väitöskirjan alkuperäisyyden tarkistamiseen käytetään Tampereen yliopistossa Turnitin-järjestelmää. Turnitinia voidaan käyttää myös muissa opintosuorituksissa.

APUA! http://www.uta.fi/opiskelu/opinnot/opiskelukaytannot/etiikka/turnitin.html TÄÄLLÄ ON VIDEOITA UPOTETTUINA SIVULLE

Usein kysyttyjä kysymyksiä opiskelun etiikasta ja opintosuoritusten alkuperäisyyden sähköisestä tarkistamisesta

Tällä sivulla vastataan usein kysyttyihin kysymyksiin Tampereen yliopiston opiskelijoiden opintosuoritusten alkuperäisyyden tarkastamisesta sähköisellä Turnitin-työkalulla. Aiheet on jaettu yleisiin ja eettisiin periaatteisiin ja sähköistä plagiaatintunnistusohjelmaa Turnitinia koskeviin ohjeisiin.

Osa kysymyksistä koskee vain väitöskirjan tekijöitä ja osa syventävien opintojen opinnäytteen tekijöitä.  

Lisätietoa aiheesta löytyy Tampereen yliopiston intranetistä Opiskelun etiikka -sivuilta.

Yleisiä ja eettisiä periaatteita

Kysymys:  Mitä plagiointi on?

Vastaus: Plagiointia on "toisen henkilön tekemän tekstin, kuvan, kuvion, taulukon, tietokoneohjelman ja muun vastaavan esityksen tai sen osan esittäminen omana opintosuorituksessa" (Opintojen arviointisääntö 23 §). Plagiointia on myös mukaillen (esimerkiksi synonyymeja käyttäen tai sanajärjestystä vaihtaen tai kielestä toiseen kääntäen) tehty kopiointi ilman asianmukaisia lähdeviitteitä.

Kysymys: Miksi plagiointi on kielletty?

Vastaus: Tampereen yliopiston arviointisäännön (http://www.uta.fi/opiskelu/lakitieto/opintojen_arviointisaanto.html) 23 §:n nojalla "Opintojen vilpillinen suorittaminen on kiellettyä. Vilpilliset ja hyvästä opiskelukäytännöstä piittaamattomat opintojen suoritustavat rikkovat säädöksiä tai tiedeyhteisön sääntöjä, arvoja tai normeja." Plagioinnissa opiskelija harhauttaa opettajaa tai muuta tiedeyhteisöä luulemaan, että arvioitavaksi jätetty teksti on hänen omaansa. Kaikki vilpilliset opintojen suoritustavat vahingoittavat vakavasti opettajan ja opiskelijan välistä luottamusta. Opiskelijat kokevat toisen harjoittaman plagioinnin erittäin epäreiluksi.

Kysymys: Miksi Tampereen yliopistossa käytetään sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää?

Vastaus: Kaikki Suomen yliopistot ovat hankkineet sähköisen työkalun tukemaan hyvän tieteellisen käytännön opetusta ja sen loukkaamisen tunnistamista. Tampereen yliopistossa Turnitin-järjestelmän käytöstä on päättänyt rehtori 5.12.2013. Turnitin etsii yhtäläisyyksiä siihen syötetyn asiakirjan ja verkossa tai Turnitinin omassa tietokannassa olevien tekstien välillä kattavammin ja yhtenäisemmällä tavalla kuin verkon hakurobotit.

Kysymys: Mihin sähköinen plagiaatintunnistus perustuu?

Vastaus: Turnitin ei löydä plagiaatteja vaan ainoastaan tunnistaa samankaltaisuuksia. Turnitinin OriginalityCheck-työkalu vertaa siihen syötetyn asiakirjan merkkijonoja avoimen internetin aineistoihin, Turnitimin tietokantaan aiemmin tallennettuihin opiskelijatöihin sekä tietokantaan erikseen indeksoituun aineistoon (kustantajien luovuttamaa materiaaliin). Yhtäläisyyksien tunnistamisessa käytettävä algoritmi ei ole julkinen.

Plagiaatti voidaan tunnistaa myös muilla tavoin. Plagioinnin indikaattoreita on esitetty yliopiston intranetissä.

Kysymys: Pitääkö opiskelijan pelätä syyllistyvänsä plagiointiin tietämättään?

Vastaus: Opintojen alussa opiskelijan ei edellytetä osaavan käyttää lähteitä ja merkitä viitteitä tieteessä sovituilla tavoilla. Opinnoissa harjoitellaan ja opitaan kirjoittamaan tieteellistä tekstiä, ja taito karttuu opintojen edetessä.  Oppimiseen kuuluu oikeus erehtyä. Jokaisella kurssilla, jolla hyödynnetään sähköistä plagiaatintunnistusta, opiskelijalla on oikeus itse käyttää Turnitinia ennen kuin opintosuoritus tarkastetaan virallisesti Turnitinilla. Virallisesti tarkastettavaksi jättämänsä opinnäytteen tai muun opintosuorituksensa alkuperäisyydestä opiskelija ottaa kuitenkin täyden vastuun. Kun opiskelija on epävarma aikomansa menettelytavan oikeellisuudesta, hänen tulee kysyä asiasta opettajalta.

Kysymys: Miten toimitaan, kun opiskelijan epäillään syyllistyneen vilppiin opinnoissaan?

Vastaus: Rehtorin 5.12.2013 tekemän päätöksen mukaan yliopisto "puuttuu kaikkiin opiskelun, opetuksen ja tutkimuksen vilppitapauksiin ja käsittelee ne säädösten ja ohjeiden mukaisella tavalla". Jokainen epäilty opintovilppitapaus selvitetään huolellisesti. Sen jälkeen opintojaksosta vastaava opettaja, dekaani tai yliopiston rehtori päättää tarvittavista toimista. Menettelytapa on kuvattu yliopiston intranetissä.

Kysymys: Mitä seuraamuksia plagioinnista voi olla?

Vastaus: Todettu vilppi kirjataan yliopiston asianhallintajärjestelmä TWebiin. Saman opiskelijan uusi vilppiepäily siirtyy suoraan rehtorin ratkaistavaksi. Sanktioista päätettäessä arvioidaan rikkeen tahallisuus ja vakavuus. Jos opiskelijan todetaan menetelleen vilpillisesti, yleensä opintosuoritus uusitaan. Rehtori voi antaa varoituksen, ja vakavimmissa tapauksissa hallitus voi erottaa opiskelijan määräajaksi. Hallinto-oikeus voi peruuttaa jo myönnetyn tutkinnon jälkikäteen.

Kysymys: Voidaanko opintosuoritus tarkastaa Turnitinilla jälkikäteen?

Vastaus: Turnitinin avulla tarkastetaan aina kaikkien samaan opetusryhmään kuuluvien opintosuoritukset tai ei mitään niistä. Jos yksittäisessä työssä epäillään jälkikäteen vilppiä, se selvitetään ilman Turnitinia. Kukaan ei saa syöttää Turnitiniin toisen tekemää asiakirjaa.

Väitöskirjat ja lisensiaatintutkimus:  

Kysymys: Milloin väitöskirjakäsikirjoitus toimitetaan viralliseen alkuperäisyystarkastukseen?

Vastaus: Rehtorin 5.12.2013 tekemän päätöksen edellyttämä virallinen alkuperäisyystarkastus tehdään ohjausprosessin päätteeksi, ennen kuin opinnäyte menee esitarkastukseen (mahdollisen seurantaryhmän tai jatkokoulutustoimikunnan käsittelyn jälkeen).  Tohtoriopiskelija ja ohjaaja sopivat yhdessä, milloin väitöskirjakäsikirjoitus on siinä vaiheessa, että virallinen tarkastus voidaan tehdä. Jos opiskelija on epävarma asiasta, hänen tulee vielä kerran syöttää tekstinsä Turnitiniin ja pyytää ohjaajaltaan arviota siitä.

Kysymys: Miten ohjaaja tietää, milloin ja miten väitöskirjakäsikirjoitus on tarkastettava virallisesti Turnitinin avulla?

Vastaus: Kun tohtoriopiskelija on syöttänyt Turnitiniin viralliseen alkuperäistarkastukseen tarkoitetun version väitöskirjakäsikirjoituksestaan, hän pyytää ohjaajaa tekemään tarkastuksen. Ohjaajan Moode-näkymässä on tarkastuslomake, jonka ohjaaja tarkastuksen tehtyään täyttää, tulostaa ja allekirjoittaa. Vasta tämän jälkeen käsikirjoitus toimitetaan nesitarkastukseen.

Kysymys: Saako Turnitinia käyttää myös muiden tekstien kuin väitöskirjakäsikirjoituksen tarkastamiseen?

Vastaus: Väitöskirjaohjaukseen ja väitöskirjan käsikirjoituksen alkuperäisyystarkastukseen tarkoitettua Moodle-aluetta ei tule käyttää muuhun tarkoitukseen. Kun väitöskirjakäsikirjoitus on syötetty Turnitiniin ohjausprosessin lopuksi, opiskelija ei saa syöttää mitään Turnitiniin tällä Moodle-alueella, koska uusi raportti poistaa edellisen raportin. Jos tohtoriopiskelija tarvitsee Turnitinia muiden tekstiensä alkuperäisyyden tarkastamiseen, hän voi pyytää tietohallinnolta pääsyä toiselle Moodle-alueelle.  

Kysymys: Millainen merkintä väitöskirjaan tai lisensiaatintutkimukseen tulee Turnitinin avulla tehdystä tarkastuksesta ja miten merkintä tehdään?

Vastaus: Väitöskirjaan tai lisensiaatintutkimukseen lisätään merkintä: "Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck -ohjelmalla Tampereen yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti" (englanniksi: "The originality of this thesis has been checked using the Turnitin OriginalityCheck service in accordance with the quality management system of the University of Tampere"). Jos väitöskirjan julkaisee Tampereen yliopisto, yliopiston kirjasto lisää automaattisesti tarkastusmerkinnän. Lisensiaatintutkimukseenn merkinnän lisää opiskelija itse. Samoin opiskelijan vastuulla on merkinnän lisääminen väitöskirjaan, jota Tampereen yliopisto ei julkaise.

Kysymys: Tallentuvatko väitöskirja ja sen käsikirjoitusversiot Turnitinin tietokantaan?

Vastaus: Ohjausprosessin aikana Turnitinia käytetään opinnäytteen ohjaajan Moodle-alueella eivätkä Turnitiniin syötetyt tiedostot tallennu. Työ tallentuu Turnitinin tietokantaan vasta, kun työ julkaistaan verkossa, josta Turnitin sen lukee tai se indeksoidaan Turnitinin tietokantaan kustantajana toimesta.  

Kysymys: Syötetäänkö aiemmin julkaistut väitöskirjan osajulkaisut (artikkelit) Turnitiniin alkuperäistarkastusta varten?

Vastaus: Koko väitöskirjakäsikirjoituksen alkuperäisyys tarkastetaan Turnitinin avulla. Aiemmin julkaistujen osien yhtenevyys Turnitinin löytämään aineistoon on tällöin tavallisesti täydellinen. Tarkastus voi kuitenkin paljastaa plagiaatin jälkikäteen, ja menettely auttaa löytämään myös muiden tekemiä aiemmin julkaistun artikkelin plagiointeja.

Kysymys: Saako Turnitiniin syöttää sellaisen väitöskirjakäsikirjoituksen tai sen osan, jolla on monta kirjoittajaa?  

Vastaus: Kun väitöskirjan laatijan panos johonkin tekstiin on niin merkittävä, että teksti ohjaajan arvion mukaan voidaan hyväksyä väitöskirjan osaksi, väitöskirjan tekijä saa syöttää tekstin Turnitiniin alkuperäistarkastusta varten kysymättä lupaa muilta kirjoittajilta. Tampereen yliopiston vahva suositus on kuitenkin se, että tekijä ilmoittaa menettelystä muille kirjoittajille.

Sähköistä plagiaatintunnistusohjelmaa Turnitinia koskevat ohjeet

Kysymys: Mistä löydän Turnitin-työkalun?  

Vastaus: Tampereen yliopistossa Turnitin-työkalua käytetään Moodle-oppimisympäristön kautta. Moodlen osoite on https://learning2.uta.fi . Moodleen kirjaudutaan omalla peruspalvelutunnuksella ja salasanalla. Jos ohjaaja on lisännyt sinut alueelleen, näet kurssialueen nimen Omat kurssini -listassa Moodlen etusivulla. Jos aluetta ei näy, pyydä ohjaajaasi lisäämään sinut alueelleen.                                                                                                     

Kysymys: Näkeekö ohjaaja lataamaani työn ja siitä luodun Turnitin-raportin aina ja saako hän ilmoituksen, että olen ladannut työn palveluun?

Vastaus: Ohjaaja pääsee katsomaan tekstiäsi ja siitä luotua raporttia aina niin halutessaan. Ohjaaja ei saa lataamisesta erillistä ilmoitusta, joten häneen kannattaa ottaa erikseen yhteyttä, jos toivot ohjausta ja hänen raporttia katsovan.

Kysymys: Näkevätkö toiset opiskelijat lataamani työs ja siitä luodun raportin?

Vastaus: Opiskelijat eivät näe koskaan toistensa tekstejä tai niistä luotuja raportteja tai yhtäläisyysprosentteja.

Kysymys: Voinko ladata työn toisen version Turnitiniin heti edellisen latauksen jälkeen?

Vastaus: Syventävien opintojen alueella on kaksi Turnitin-työkalua: "Luo raportti keskeneräisestä tekstistäsi"-kohdassa työn voi ladata Turnitin-työkaluun useita kertoja ja aiempi työ ja raportti korvataan aina uudemmalla. Raportin saat kuitenkin vain kerran päivässä, joten jos lataat työsi uudelleen saman päivän aikana, jää raportti ”Odottava” tilaan, ja uusi raportti tulee näkyviin vasta 24h päästä. Toiseen alueella olevaan Turnitin-työkaluun, "Virallinen alkuperäisyystarkastus", työ ladataan vasta, kun olette ohjaajasi kanssa yhtä mieltä siitä, että työ on valmis. Tähän kohtaan työn voi ladata vain kerran.

Tohtoriopintojen alueella on vain yksi Turnitin-työkalu "Turnitin: tekstin lataus ja raportti", jonne työn voi ladata useita kertoja kirjoittamisprosessin aikana. Kun olet ohjaajasi kanssa yhtä mieltä siitä, että työ on valmis esitarkastukseen, lataa työ samaan kohtaan vielä kerran, ja kerro ohjaajallesi, että hän voi raportin tarkistaa. Tämän jälkeen et saa ladata enää tekstejäsi Turnitiniin, koska seuraava lataus ylikirjoittaa aiemman.

Kysymys: Haluaisin ladata uuden version työstäni, mutta haluaisin tallentaa edellisestä versiosta saamani raportin, ennen kuin se ylikirjoitetaan uudella.

Vastaus: Raporttinäkymän alareunassa näet tulostin-ikonin. Sitä klikkaamalla pääset tallentamaan ja tulostamaan raportin ennen uuden version lataamista.

Kysymys: Latasin tekstini Turnitiniin, mutta Yhtäläisyys-sarakkeessa ei näy prosenttilukua, vaan teksti "Odottava". Mistä saan raportin näkyviin?

Vastaus: Kun Yhtäläisyys –sarakkeessa näkyy teksti "Odottava", Turnitin valmistelee raporttia. Tämä voi kestää muutamasta minuutista kymmeniin minuutteihin. Prosenttiluku ilmestyy "Odottava"–tekstin tilalle automaattisesti, kun raportti on valmis. Voit halutessasi klikata "Päivitä palautukset"–painiketta, jotta selain päivittyy ja ohjelma tarkistaa heti, onko raportti jo syntynyt.

Kysymys: Sain sähköpostia Turnitinilta työni lataamisen jälkeen. Mitä tämä tarkoittaa?

Vastaus: Turnitin lähettää sinulle työn lataamisesta kuitin sähköpostiisi otsikolla ”This is your Turnitin Digital Receipt”. Jokainen työ saa yksilöllisen tunnistenumeron, vaikka työ ei tallentuisikaan vertailuaineistoon.

Kysymys: Miksi raporttini yhtäläisyysprosenttiluku on niin suuri?

Vastaus: Kun raportti on valmis, Turnitin ilmoittaa yhtäläisyyden muihin löytämiinsä teksteihin prosentteina. Prosenttiluku on aina yksilöllinen, eikä ole olemassa tavoitelukua, johon pyrkiä. Pienempi luku ei siis ole suurempaa lukua parempi, sillä prosenttilukuun sisältyy myös kaikki oikein tehdyt viittaukset, suorat lainaukset ja teosten nimet. Luku voi siis olla suurikin, eikä tämä luku kerro plagioinnista. Raportti ja löydetyt yhtäläisyydet on aina tulkittava.

Kysymys: Mitä eri värit löydetyissä yhtäläisyyksissä tarkoittavat?

Vastaus: Värit eivät sinällään merkitse mitään. Eri lähteet on vain merkitty eri väreillä, jotta ne erottuvat paremmin toisistaan.

Kysymys: Mistä löytyy todistuspohja, jonka ohjaajani tulee allekirjoittaa työni Turnitin-tarkastuksen jälkeen?

Vastaus: Allekirjoitettava todistuspohja löytyy tuolta samalta Moodle-alueelta, kuin minne työsi latasit. Se näkyy kuitenkin vain ohjaajalle, ei opiskelijalle.

Kysymys: Todistuslomakkeessa kysytään opinnäytetyön ID-tunnistenumeroa. Mistä ohjaajani löytää tämän numeron?

Vastaus: Latauksen ID-numero löytyy opiskelijan tekemän latauksen kohdalta "Aineen tunnusluku" (engl. Paper ID) sarakkeesta. ID-numero löytyy myös raporttinäkymästä vasemman alareunan Info-painikkeen takaa.

Kysymys: Pitääkö tarkistuksesta tehdyn todistuslomakkeen mukaan liittää työ tai siitä luotu Turnitin-raportti?

Vastaus: Todistuslomake toimitetaan tiedekunnan hallintoon, mutta siihen ei tarvitse liittää mukaan itse työtä tai Turnitin-raporttia. Todistuksessa kysytty ID-numero kertoo mitä Turnitin-raporttia tarkistus koskee.

Syventävien opintojen opinnäytetyöt:

Kysymys: Miten Turnitinin-työkalua käytetään syventävien opintojen opinnäytteiden kohdalla?

Vastaus: Ohjaajan Moodle-alueen osiot on nimetty työn tekemisen vaiheiden mukaisesti: 1. Kun kirjoitat opinnäytettäsi, 2. Kun tekstin valmistuminen lähestyy, 3. Kun opinnäytteesi on valmis.

Vaiheet:

 1. Ohjaaja poimii ohjaamansa opiskelijat Moodle-alueelle.
 2. Opiskelijat voivat käyttää alueen 1.osiossa olevaa Turnitin-työkalua ("Luo raportti keskeneräisestä tekstistäsi") vapaasti kirjoittamisprosessin aikana.
 3. Kun ohjaaja ja opiskelija ovat yhtä mieltä siitä, että työ on valmis, opiskelija lataa työnsä alueen 2. osiossa olevaan Turnitin-työkaluun ("Virallinen alkuperäisyystarkastus").
 4. Ohjaaja tarkastaa syntyneen raportin ja allekirjoittaa alueelta löytyvän lomakkeen ("OHJAAJALLE: todistus alkuperäisyyden tarkastuksesta")
 5. Ohjaaja toimittaa allekirjoitetun lomakkeen tiedekunnan opinnäytteistä vastaavalle henkilölle ja kertoo opiskelijalle, että hän voi palauttaa työnsä NettiOpsuun painatusta, tarkastusprosessia, kirjaston kokoelmaa ja arkistointia varten.

Väitöskirjat ja lisensiaattityöt:

Kysymys: Miten Turnitin-työkalua käytetään tohtoriopinnoissa?

Vastaus: Vaiheet:

 1. Ohjaaja poimii ohjaamansa opiskelijat Moodle-alueelle.
 2. Opiskelijat voivat käyttää alueen 1.osiossa olevaa Turnitin-työkalua ("Turnitin: tekstin lataus ja raportti") vapaasti kirjoittamisprosessin aikana.
 3. Kun ohjaaja ja opiskelija ovat yhtä mieltä siitä, että työ on valmis esitarkastukseen, opiskelija lataa työnsä vielä kerran 1. osiossa olevaan Turnitin-työkaluun ("Turnitin: tekstin lataus ja raportti").
 4. Ohjaaja tarkastaa syntyneen raportin ja allekirjoittaa alueelta löytyvän lomakkeen ("Alkuperäisyystarkastuksen todistuslomake")
 5. Ohjaaja toimittaa allekirjoitetun lomakkeen tiedekunnan opinnäytteistä vastaavalle henkilölle. Työ voi jatkaa esitarkastukseen.

Kysymys:  Olemme ohjaajani kanssa yhtä mieltä siitä, että työni on valmis esitarkastukseen. Lataanko myös esitarkastukseen menevän työn samaan Turnitin-työkaluun, jota käytin kirjoitusprosessin aikaisten versioiden tarkastukseen vai onko jokin muu alue tai Turnitin-työkalu esitarkastukseen menevälle työlle?

Vastaus: Samaa aluetta ja Turnitin-työkalua käytetään sekä kirjoitusprosessin aikana että esitarkastukseen menevän työn kanssa. Alueella olevaa Turnitin-työkalua voit kirjoitusprosessin aikana käyttää itsenäisesti ja tarkistaa sillä työsi eri versioita. Tätä samaa työkalua käytät myös, kun olette ohjaajasi kanssa sitä mieltä, että työ on valmis esitarkastukseen. Kun olet ladannut esitarkastukseen lähtevän version Turnitiniin, pyydä ohjaajaasi tarkastamaan raportin. Tarkastuksen jälkeen ohjaaja allekirjoittaa tarkastuksesta todistuksen ja toimittaa sen tiedekunnassa eteenpäin. Vasta sen jälkeen työsi voi jatkaa esitarkastukseen.

Kysymys: Väitöskirjani koostuu johdantoluvusta sekä neljästä erillisestä artikkelista. Voinko ladata osat erillisinä tiedostoina Turnitiniin?

Vastaus: Turnitin-työkaluun voit ladata työsi useampana tiedostona. Ladata voi enintään kuitenkin 5 tiedostoa.