Opiskelijan oikeudet ja vastuut

Tällä sivulla kerrotaan opiskelijan oikeuksista ja vastuista.

Opiskelijan oikeudet ja vastuut

Opiskelijan oikeudet

Johdanto yliopiston näkökulmasta asiaan

Hyvän yliopistoyhteisön periaatteista ja velvoitteista voit lukea lisää yliopiston intrasta.

Toimeentuloon, opintotukeen ja terveydenhuoltoon liittyvistä oikeuksista löytyy tietoa (linkki oppaan palvelut –osioon  ja siellä toimeentulo/opintotuki/terveydenhuolto -osioon)

Tamyn sivuilta löytyy tietoa opiskelijoiden oikeuksista ja vastuista opiskelijan näkökulmasta aukikirjoitettuna.

Lyhyt listaus opiskelijoiden oikeuksista:

 • Saada tuutorointia, opinto-ohjausta ja  ohjausta opinnäytteeseen. (perustietoa vai opintojen aikan –osioon linkki?)
 • Opiskella joustavasti (monimuotoiset ja joustavat opiskelumenetelmät + oikeus suorittaa tutkinto tavoiteajassa)
 • Opiskella esteettömästi (www.uta.fi/opiskelunopas/perustietoa/saavutettavuus)
 • Saada opintosuorituksesta tulos viimeistään kolmen viikon kuluessa.(arviointisääntö, missä muualla tästä sanottaisin oppaassa?)
 • Pyytää oikaisua opintosuorituksen tai opinnäytetöiden arviointiin (linkki muutoksenhakuun-> luotava kyseinen teksti!)
 • Saada palautetta tentistä, esseestä tai muusta opintosuorituksesta. (TaY:n opintojen arviointisääntö 2 §, 27 §, pitäiskö tästä olla jotain arvioinnissa kirjoitettuna, nyt ei ole?)
 • Uusia tentti. (tenttiminen osio)
 • Opiskella kokematta syrjintää tai häirintää (yhdenvertaisuus ja saavutettavuus -osio)
 • Hakea opinto-oikeuden palauttamista (https://wwwtest.uta.fi/opiskelunopas/opintojen-aikana/lisaajan-hakeminen-ja-opiskeluoikeuden-palautus)
 • Todistaa soveltuvuus opiskeltavalle alalle. (missä tästä SORA-hommasta mainitaan nykyisillä sivuilla?)
 • Saada opintopisteitä luottamustoimista.(uta.fi/opiskelunopas/perustietoa/opiskelija-yliopistoyhteisossa/vapaaehtois-ja-luottamustoiminta)
 • Saada opiskelijaedustuksen opiskeluihin liittyviin työryhmiin. (rehtorin päätös)
 • Opiskella turvallisessa ja terveellisessä ympäristössä. (mihin?)
 • Hakea aiemmin hankitun osaamisen sisällyttämistä tutkintoon. (.uta.fi/opiskelunopas/perustietoa/opiskelu-yliopistossa/osaamisen-hyvaksilukeminen-ja-ahot)

Opiskelijan vastuut

Voit myös tutustua hyvän yliopistoyhteisön periaatteisiin ja velvoitteisiin täällä.

Lyhyt listaus opiskelijoiden vastuista:

 • antaa palautetta opetuksesta ja ohjauksesta.
 • laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ohjeiden ja ohjauksen mukaisesti sekä edistää opintojasi sen mukaisesti.
 • olla syrjimättä ja häiritsemättä ketään ja opiskella muut huomioon ottaen.
 • ilmoittautua yleiseen tenttiin seitsemän päivää aikaisemmin.
 • ilmoittautua kursseille, joiden osallistujamäärä on rajattu.
 • perua ilmoittautumisesi ajoissa kursseille, joille et voikaan osallistua.
 • palauttaa opintosuorituksesi ajoissa.
 • ottaa selvää, miten kursseilla on edetty mahdollisen poissaolosi aikana.
 • ilmoittautua määräaikojen puitteissa yliopistoon.
 • hakea lisäaikaa, jos et ole valmistumassa säädetyssä ajassa.
 • noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä.
 • noudattaa yliopiston tietoturvasääntöjä.

Tohtoriopiskelijan ja ohjaajien oikeudet ja vastuut

Tohtoriopiskelija sitoutuu:

 • ylläpitämään ohjaussuhdetta ohjaajiinsa
 • olemaan aktiivinen yhteydenpidossa
 • olemaan itse oman tutkimustyönsä keskeinen toimija
 • olemaan tietoinen tutkintovaatimuksista ja pitämään ajan tasalla henkilökohtaista opinto- ja ohjaussuunnitelmaansa (LINKKI)
 • hankkimaan tutkimuksen eteenpäin viemisessä tarvittavia tietoja ja taitoja
 • pitämään kiinni sovitusta työtahdista ja tiedottamaan ohjaajalle välittömästi seikoista, jotka vaikuttavat huomattavasti työn edistymiseen
 • lähettämään ohjaajille etukäteen sovitut työn osat kommentoitavaksi hyvissä ajoin ennen ohjaustapaamista
 • esittämään ohjaustapaamisen asialistalle työhön liittyvät kysymykset ja mahdolliset huolenaiheet
 • ottamaan huomioon ohjaajan kommentit väitöskirjatyöstä
 • noudattamaan ohjaussuhteessa ja tutkimuksenteossa hyvää tieteellistä käytäntöä ja keskustelemaan näistä tarvittaessa ohjaajien kanssa
 • keskustelemaan erilaisista tutkimusrahoitus- ja uramahdollisuuksista ohjaajien kanssa
 • huolehtimaan yhteisjulkaisujen periaatteiden sopimisesta ohjaajan kanssa etukäteen. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) antaa vuoden 2017 aikana lausunnon tekijyydestä, jota suositellaan luettavaksi.

Ohjaajat sitoutuvat:

 • ohjaamaan tohtoriopiskelijan väitöskirjatutkimusta pitkäjänteisesti sen kaikissa vaiheissa ja noudattamaan sovittuja aikatauluja
 • antamaan palautetta säännöllisesti ja kohtuullisessa ajassa
 • perehdyttämään ohjattavan akateemiseen työskentelyyn ja muuhun tieteelliseen toimintaan (esim. julkaisut, konferenssit, kv-liikkuvuus, eettiset periaatteet) liittyviin käytännön asioihin yhteisesti sovitulla tavalla
 • tiedottamaan ohjattavalle merkittävistä muutoksista, jotka vaikuttavat ohjaajana toimimisen edellytyksiin. Mikäli ohjaaja ei pysty hoitamaan ohjaustehtäväänsä, hän pyrkii löytämään ohjattavalleen uuden ohjaajan
 • noudattamaan ohjaussuhteessa hyvää tieteellistä käytäntöä ja keskustelemaan siitä ohjattavan kanssa
 • keskustelemaan erilaisista tutkimusrahoitus- ja uramahdollisuuksista yhdessä ohjattavan kanssa
 • avustamaan tarvittaessa tohtoriopiskelijaa rahoituksen hakemisessa: välittää tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja antaa tarvittaessa puoltolausuntoja
 • huolehtimaan yhteisjulkaisujen periaatteiden sopimisesta ohjattavan kanssa etukäteen. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) antaa vuoden 2017 aikana lausunnon tekijyydestä, jota suositellaan luettavaksi.