Tuutorointi

Tuutoritoiminnan keskeinen tavoite on uuden opiskelijan integroiminen osaksi yliopistoa. Oman tutkinto-ohjelman tuutorin avulla uuden opiskelijan on helpompaa päästä sisään yliopistoyhteisöön ja löytää siellä oma paikkansa. Tuutoreina toimii aikaisemmin opintonsa aloittaneita opiskelijoita.

Uusien opiskelijoiden tuutorointi

Uusi opiskelija saa itselleen tuutorin yleensä siten, että oman ainejärjestön vanhemmat opiskelijat jakavat uudet opiskelijat tuutorointiryhmiin. Jokaista ryhmää ohjaa oma opiskelijatuutori.

Joissain ainejärjestöissä tuutorit ovat yhteydessä uusiin opiskelijoihin jo kesän aikana esimerkiksi sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeellä. Uusi opiskelija saa tietää tuutorinsa kuitenkin viimeistään syksyn orientoivissa opinnoissa.

Opiskelukäytäntöjen lisäksi tuutoriryhmässä tutustutaan oman alan opiskelijoihin, ainejärjestöön ja monesti myös kaupunkiin ja vapaa-ajan mahdollisuuksiin. Varsinaista opintoneuvontaa ja ohjausta antaa kuitenkin ensisijaisesti oman tiedekunnan henkilökunta. Yliopiston yhteiset opintoneuvonta- ja ohjauspalvelut täydentävät tutkinto-ohjelmien ja tiedekuntien opintoneuvontaa ja ohjausta, ja ne sijaitsevat päätalossa.

Koko yliopistoyhteisön tavoite on, että tuutorointi tukee uusien opiskelijoiden orientoitumista opintoihin ja tarjoaa edellytyksiä opintojen sujuvalle käynnistämiselle. Onnistuneen tuutoroinnin tuloksena uusi opiskelija tuntee opintoihin liittyvät käytännöt ja tietää opiskelun kannalta keskeiset tietolähteet ja opintoja ohjaavat tahot.

Miksi tuutorointia järjestetään?

Opiskelijoiden järjestämä tuutoritoiminta on tärkeää, ja sitä arvostetaan yliopistoyhteisössä. Tuutoritoiminta on osa opintojen alun tukea ja ohjausta. Tavoitteena on, että uusi opiskelija oppii tuntemaan opiskelukavereita, opettajia ja opiskelun käytäntöjä omassa tiedekunnassa ja koko yliopistossa. Tämä kaikki tukee uuden opiskelijan mahdollisuuksia tuntea itsensä tervetulleeksi yliopistoon ja aloittaa opintonsa mahdollisimman sujuvasti.

Ainejärjestöjen tuutoritoiminnassa vanhat ja uudet opiskelijat saavat mahdollisuuden tutustua toisiinsa, ja samalla tuutorit saavat arvokasta kokemusta toiminnan järjestämisestä ja ohjaamisesta. Tuutorin omia tavoitteita voivat olla esimerkiksi uusiin ihmisiin tutustuminen, toisten ihmisten auttamisesta saatu ilo tai omien sosiaalisten taitojen kehittäminen. Tuutoritoiminta tuottaa myös tuutorille iloa ja edesauttaa henkilökohtaista oppimista!

 

Lisää tietoa tuutorina toimimisesta.