Täsmentävät ilmoittautumisohjeet

Tällä sivulla ovat yksityiskohtaisemmat lukuvuosi-ilmoittautumisohjeistukset. Ilmoittautumisohjeet pähkinänkuoressa löydät sivulta lukuvuosi-ilmoittautuminen.

1. Ilmoittautumisvelvollisuus

Tutkinto-opiskelijat

Jokaisen Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijan on ilmoittauduttava yliopistoon lukuvuosittain. Mikäli opiskelija ei ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi määräaikaan mennessä, hän menettää opiskeluoikeutensa. Menettely koskee kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoa, lisensiaatin tutkintoa sekä tohtorin tutkintoa suorittavia. (ks. Unohtuiko ilmoittautuminen?).

Muut opiskelijat

Muut kuin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat uuden opiskeluoikeuden saatuaan ja heidät kirjataan opiskelijoiksi koko opiskeluoikeutensa voimassaoloajaksi. Uutta ilmoittautumista ei vaadita lukuvuosittain. Menettely koskee kaikkia erillisiä opintoja suorittavia, mukaan lukien alumniopiskelijat, vierailevat opiskelijat, erillisiä opettajan pedagogisia opintoja suorittavat, erikoistumiskoulutuksiin valitut sekä avoimia yliopisto-opintoja suorittavat.

2. Ilmoittautumiseen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia

Läsnä olevaksi ilmoittautuneelle opiskelijalle voidaan kirjata opintosuorituksia ja tutkinto-opiskelija voi saada opintotukea. Poissa olevaksi ilmoittautuneelle opiskelijalle ei voida kirjata opintosuorituksia. Peruspalvelutunnus pysyy voimassa poissaolon ajan rajoitetuin oikeuksin. Palvelut ovat muuten käytössä, mutta tenttien varaaminen ja kursseille ilmoittautuminen NettiOpsussa ei ole mahdollista poissaolon aikana.

Lisätietoa palveluista ja niiden voimassaolosta saa IT-helpdeskin sivuilta.

Tampereen yliopistoon läsnä olevaksi ilmoittautuneella tutkinto-opiskelijalla on oikeus suorittaa opintoja Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) sekä Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) erikseen määritellystä ristiinopiskelutarjonnasta. Opiskelijan tulee varmistaa opintojen soveltuvuus tutkintoonsa tiedekunnan ohjeistuksen mukaisesti, jonka jälkeen opintoihin haetaan ristiinopiskelupalvelun kautta.

Nimen-, kotikunnan ja osoitteenmuutokset on ilmoitettava aktuaarinkansliaan välittömästi. Nimenmuutokseen tarvitaan luotettava todistus nimen muuttumisesta (esimerkiksi passi tai virkatodistus). Kotikunnan ja osoitteenmuutokset on ilmoitettava joko Opiskelijan työpöydällä (kohta Omat tiedot) tai sähköpostitse aktuaari@uta.fi.

Vain läsnä tai poissa olevaksi ilmoittautuneelle tutkinto-opiskelijalle voidaan myöntää tutkintotodistus. Jos kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu edellisenä lukukautena, opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi sille lukukaudelle, jona todis­tus myönne­tään.

3. Lukuvuosi ja ilmoittautumisajat

Lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Syyslukukauden 2017 opetus alkaa 4.9. ja päättyy 15.12. Kevätlukukauden 2018 opetus alkaa 8.1. ja päättyy 27.5.
Ilmoittautumisajat ovat seuraavat:

  • Vanhat opiskelijat 1.6.-31.8.2017
  • Uudet opiskelijat * – 31.8.2017

* Sähköisesti ilmoittautuvat uudet opiskelijat voivat ilmoittautua heti opiskelupaikan vastaanoton jälkeen. Aktuaarinkansliassa ilmoittautuvat uudet opiskelijat voivat ilmoittautua 1.8.2017 alkaen 31.8.2017 asti.

Ks. aktuaarinkanslian aukioloajat ja yhteystiedot!

4. Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus ja tavoitteelliset suorittamisajat

Opiskelijalla voi kerrallaan olla voimassa vain yksi samaan tutkintoon johtava opiskeluoikeus Tampereen yliopistossa (Tampereen yliopiston tutkintosääntö, 12 §). Mikäli opiskelija on jo suorittanut vastaavansisältöisen tutkinnon samalla koulutusalalla tai vastaavassa oppiaineessa, uutta opiskeluoikeutta ei myönnetä, jollei tiedekunnan valintaperusteista muuta johdu.

1.8.2005 jälkeen alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetun opiskelijan tavoitteellinen tutkinnon suorittamisaika on

  • alempi korkeakoulututkinto: kolme lukuvuotta
  • ylempi korkeakoulututkinto: kaksi lukuvuotta paitsi psykologian maisterin tutkinto kaksi ja puoli lukuvuotta
  • lääketieteen lisensiaatin tutkinto: kuusi lukuvuotta

Alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittavalla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuden tai vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Tutkinnon suorittamisajaksi ei myöskään lasketa muuta enintään kahden lukukauden pituista poissaoloa. Ilmoittautumatta jättäminen kuluttaa tutkinnon suorittamisaikaa.

Siirto-opiskelijana Tampereen yliopistoon valitun opiskelijan suoritusaika lasketaan alkaneeksi sen lukukauden alusta, jona hänen opiskeluoikeutensa on alkanut siinä korkeakoulussa, josta opiskeluoikeus on siirretty.

Opiskelija on velvollinen seuraamaan käyttämänsä tutkinnonsuoritusajan tilannetta. Suoritusaikatiedot ovat saatavissa Opiskelijan työpöydältä kohdasta Omat tiedot sekä tarvittaessa aktuaarinkansliasta.

Lue lisää tavoitteellisista suorittamisajoista!

5. Ilmoittautumisvaihtoehdot ja ilmoittautumisen muutokset

Ilmoittautumisvaihtoehdot ovat

  • ilmoittautuminen läsnä olevaksi koko lukuvuodeksi
  • ilmoittautuminen poissa olevaksi koko lukuvuodeksi
  • ilmoittautuminen läsnä olevaksi toiseksi ja poissa olevaksi toiseksi lukukaudeksi

Poissaoloilmoituksen voi muuttaa läsnäolo­ilmoitukseksi milloin tahansa kuluvan lukuvuoden aikana asioimalla aktuaarinkansliassa tai ottamalla yhteyttä osoitteeseen aktuaari@uta.fi.

Opiskelijat, joiden opiskeluoikeus on päättymässä 31.12.2017, mutta jotka ovat saaneet opinnoilleen lisäsuoritusaikaa voivat tehdä kevätlukukauden ilmoittautumisen 1.12.2017–12.1.2018 sähköisesti Oili-ilmoittautumispalvelussa. Tänä ajankohtana myös muilla opiskelijoilla mahdollinen kevätlukukauden poissaolostatus on mahdollista muuttaa läsnäoloksi Oilissa sähköisesti asioiden (muina aikoina ks. edellinen kappale).

Syyslukukautta koskevan läsnäoloilmoittautumisen voi muuttaa poissaoloilmoittautumiseksi vain kesän il­moittautumisaikana. Kevätlukukautta koskevan läsnäoloilmoittautumisen voi muuttaa poissaoloilmoittautumiseksi 12.1.2018 mennessä.

Ylioppilaskunnan jäsenmaksun palautusta voi hakea vain ilmoittautumisaikana 31.8.2017 mennessä, pelkän kevätlukukauden osalta 12.1.2018 mennessä. Hakemuslomakkeen saa aktuaarinkansliasta, jonne hakemus myös palautetaan. Samalla on esitettävä opiskelijakortti.

Opiskelijat, jotka ovat jo maksaneet YTHS-maksun toisen korkeakoulun ylioppilaskunnan maksun yhteydessä, voivat hakea terveydenhuoltomaksun palautusta 29.9.2017 mennessä. Pelkän kevätlukukauden maksun palautusta on haet­ta­va 31.1.2018 mennessä. Hakulomakkeen saa aktuaarinkansliasta. Samalla on esitettävä todiste jo maksetusta YTHS-maksusta.

6. Ylioppilaskunnan jäsenyys ja maksut

Yliopistolain (558/2009) 46 §:n mukaan yliopiston ylioppilaskunnan jäseniä ovat kaikki yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat läsnäolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat lukuun ottamatta tilauskoulutukseen osallistuvia opiskelijoita. Jatkotutkintoa suorittaville opiskelijoille jäsenyys on vapaaehtoinen. Jatkotutkintoa suorittavalla opiskelijalla ei ole oikeutta matka-alennuksiin eikä YTHS:n palveluihin, vaikka hän maksaisikin ylioppilaskunnan jäsenmaksun.

7. Vanhan alempaa ja/tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavan opiskelijan ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen läsnä olevaksi

Vanha opiskelija, jolla on yliopiston avoinna oleva peruspalvelutunnus ja suomalainen henkilötunnus, ilmoittautuu läsnä olevaksi ensisijaisesti sähköisessä Oilli-ilmoittautumispalvelussa maksamalla pakolliset ja mahdolliset vapaaehtoiset maksut verkkomaksuna viimeistään 31.8.2017. Maksaminen edellyttää verkkopankkitunnuksia. Ilmoittautumiseen pääsee ilmoittautumisaikana Opiskelijan työpöydältä sekä NettiOpsun kohdasta Lukuvuosi-ilmoittautuminen.

Mikäli Oili-palvelun käyttö ei ole mahdollista, opiskelija maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksun ja mahdolliset vapaaehtoiset maksut pankkiin tilisiirron viitenumeroa käyttäen viimeistään 31.8.2017. Maksamiseen tarvittavat tiedot (mm. viite- ja tilinumero) löytyvät kesän ilmoittautumisaikana myös NettiOpsusta kohdasta Lukuvuosi-ilmoittautuminen. Tietoja voi tarvittaessa pyytää myös aktuaarinkansliasta. Läsnä olevaksi toiseksi ja poissa olevaksi toiseksi lukukaudeksi ilmoittautuva opiskelija, joka suorittaa maksunsa viitemaksuna, maksaa puolet jäsenmaksusta. Tällöin hänet kirjataan automaattisesti opiskelijaksi syyslukukaudelle. Mikäli tällainen opiskelija haluaa läsnäolon koskevan kevätlukukautta, hänen tulee ilmoittaa asia aktuaarinkansliaan 31.8.2017 mennessä kirjallisesti tai sähköpostitse aktuaari@uta.fi.

NettiOpsussa sähköisen ilmoittautumisen kursseille ja tentteihin voi tehdä ainoastaan läsnä oleva opiskelija. Maksu­tietojen siirto pan­kista yliopiston tietojärjestelmään kestää 2–5 päivää. Mikäli opiskelija on suorittanut jäsenmaksunsa viitemaksuna (ei Oili-palvelussa), eikä ole käyttänyt maksaessaan omaa, henkilökohtaista viitenumeroaan, tiedot eivät välity järjestelmään oikein. Opiskelijan tulee tällöin esittää virallinen tosite pankkiin suoritetuista maksuista.

Lukuvuositarran opiskelijakorttiin saa vasta kun maksutieto on rekiste­röitynyt, kui­tenkin aikaisintaan 1.8.2017. Tarra on saatavissa myös ilmoittautumisajan jälkeen koko lukuvuoden ajan. Tarra opiskelijakorttiin kiinnitetään vain Tamyn oimistossa tai aktuaarinkansliassa. Tarran voi saada postitse siten, että lähettää opiskelijakortin sekä osoitetiedoilla ja postimerkillä varustetun palautuskuoren Tamyn toimistoon tai aktuaarinkansliaan.

Ilmoittautuminen poissa olevaksi

Vanha opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi ilman lakisääteistä syytä. Opiskelija, jolla on avoin peruspalvelutunnus ja suomalainen henkilötunnus, ilmoittautuu poissa olevaksi Oili-ilmoittautumispalvelussa. Muutoin ilmoittautumisen voi tehdä sähköpostitse aktuaari@uta.fi tai toimittamalla ilmoittautumislomakkeen aktuaarinkansliaan. Poissa oleva opiskelija ei maksa ylioppi­laskunnan jä­senmaksua eikä siihen sisältyvää terveyden­hoitomaksua eikä siten voi käyttää ylioppilaskunnan jäsenyy­den mukanaan tuomia palveluja.

Jos 1.8.2005 jälkeen opiskeluoikeuden saanut alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittava opiskelija selvittää aktuaarinkansliaan poissaolon johtuvan asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisesta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä, poissaoloa ei lasketa tutkinnon suorittamisaikaan. Tällaisessa tapauksessa aktuaarinkansliaan on toimitettava todistus poissaolon syystä (esim. palvelustodistus, Kelan vanhempainpäivärahapäätös, tms.).

Ks. myös lisätietoa tutkinnon suorittamisajoista.

8. Uuden alempaa ja/tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavan opiskelijan ilmoittautuminen

Uusi opiskelija ilmoittautuu yliopistoon hyväksymisen jälkeen hänelle toimitettavien ohjeiden mukaan.

9. Jatkotutkintoa suorittavan opiskelijan ilmoittautuminen

Vanhan jatkotutkinto-opiskelijan ilmoittautuminen

Vanha jatkotutkinto-opiskelija, jolla on yliopiston avoinna oleva peruspalvelutunnus ja suomalainen henkilötunnus, ilmoittautuu läsnä tai poissa olevaksi ensisijaisesti Oilli-ilmoittautumispalvelussa viimeistään 31.8.2017. Ilmoittautumiseen pääsee ilmoittautumisaikana Opiskelijan työpöydältä sekä NettiOpsun kohdasta Lukuvuosi-ilmoittautuminen.

Ylioppilas­kuntaan kuuluminen on vapaaehtoista. Yli­oppilas­kunnan jäseneksi voi liittyä maksamalla ylioppilaskunnan jäsenmaksun tili­siirron viitenumeroa käyttäen myös ilmoittautumisajan jälkeen.

Uuden jatkotutkinto-opiskelijan ilmoittautuminen

Uusi jatkotutkinto-opiskelija ilmoittautuu hyväksymiskirjeen mukana toimitettavien ohjeiden mukaan.

10. Muiden kuin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Alumniopiskelijat, vie­railevat opiskelijat, erillisiä opettajan pedagogisia opintoja suorittavat ja erikoistumiskoulutukseen valitut (erikoislääkärin koulutus, yleislääketieteen koulutus, erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmat) on opiskeluoikeuden alkaessa kirjattu opiskelijoiksi koko opiskeluoikeutensa voimassaoloajaksi tai toistaiseksi, eikä lukuvuosittaista ilmoittautumista tämän jälkeen vaadita.

Avoimia yliopisto-opintoja suorittavat ilmoittautuvat saamiensa ohjeiden ja aikataulun mukaisesti.

Muut kuin tutkinto-opiskelijat eivät voi olla ylioppilaskunnan jäseniä.

11. Muussa kuin suomalaisessa korkeakoulussa tutkintoa suorittavan vaihto- tai vierailevan opiskelijan ilmoittautuminen

Opiskelijat ilmoittautuvat saamiensa ohjeiden mukaisesti. Ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksaminen on vapaaehtoista.

12. Opintojen keskeyttäminen

Vuoden 2013 alusta voimaan tulleen työttömyysturvalainsäädäntö-muutoksen vuoksi uutta opintojen keskeytystä ei voi enää tehdä 1.1.2013 lähtien.

13. Opiskeluoikeudesta luopuminen

Opiskelija voi luopua opiskeluoikeudestaan ilmoit­tamalla asiasta kirjallisesti aktuaarinkansliaan.

14. Opiskelijaksi uudelleen ottaminen

Tutkinto-opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut läsnä tai poissa olevak­si tässä päätöksessä määrätyllä tavalla, menettää opiskeluoikeutensa. Jos opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opin­tojaan, hänen on haettava yliopistopalveluiden opintopalveluilta kirjalli­sesti oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Menettely koskee sekä perustutkinto- että jatkotutkinto-opiskelijoita.

Jos opiskelija on ollut edellisen kerran kirjoilla yliopistossa yli vuosi sitten, opiskeluoikeuden palauttamisesta päättää tiedekunnan dekaani. Hakemus laaditaan lomak­keelle, joka löytyy Lomakkeet-sivulta kohdasta Opiskeluoikeus (Hakemus opiskeluoikeuden palauttamiseksi, pdf).

Päätös opiskelijaksi uudelleen ottamisesta lähetetään hakijalle pos­titse. Jos päätös on myönteinen, opiskelijan on ilmoittauduttava yliopistoon läsnä olevaksi. Ilmoittautumisen yhteydessä on maksettava uudelleenkirjaamismaksu.

Katso ohjeistus sivulta unohtuiko ilmoittautuminen.