Toimiminen yliopistoyhteisössä

Yliopistoyhteisöön kuuluvat yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstö, muu henkilöstö ja opiskelijat (Yliopistolaki 4 §).

Toimiminen yliopistoyhteisössä -sivuilla on tietoa muun muassa yliopiston organisaatiosta ja päätöksenteosta sekä opiskelijan mahdollisuuksista vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua yliopistoyhteisön toimintaan.

Tampereen yliopisto on avoin ja aktiivinen yhteiskunnallinen osallistuja, joka tuntee perinteensä. Yliopisto on yhteiskunnallisesti vaikuttava sivistysyhteisö, joka kouluttaa maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia. Kriittisellä tiedolla ja koulutuksella yliopisto auttaa ihmisiä ja yhteiskuntaa parantamaan sivistyksellistä, terveydellistä, sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia. Yliopisto on sitoutunut edistämään oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta ja kestävää kehitystä.

Yliopistoyhteisöön kuuluvat yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstö, muu henkilöstö ja opiskelijat (yli­opistolaki 4 §). Yliopistoyhteisön jäseniä koskevat yliopiston toimintaa ohjaavat lait, asetukset ja muut säädökset samoin kuin yliopiston keskeiset arvot: akateeminen vapaus, luovuus, tasavertaiset mahdollisuudet oppia, tietää, osallistua ja vaikuttaa sekä yhteisöllinen vastuu.

Yliopistoyhteisön jäsenet ovat vastuussa omista arvoistaan ja asenteistaan ja niiden mukaisesta toi­minnasta. Heillä on oikeus edellyttää myös muiden toimivan eettisesti kestävällä tavalla.

Jokaisen velvollisuus on selvittää, onko hänen aikomansa menettely oikein. Keskeiset opetusta ja opis­kelua säätelevät oikeusnormit on kirjattu yliopistolakiin ja asetukseen yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista se­kä Tampereen yliopiston johtosääntöön, henkilöstöjohtosääntöön, tutkintosääntöön ja opintojen ar­vi­ointisääntöön.

Yliopistoyhteisön jäsenet toimivat rooleissa, joihin kuuluu tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Heidän tulee toimia rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja vastuullisesti ja kunnioittaa muita yhteisön jäseniä.

Opettajan velvollisuutena on innostaa, tukea ja edistää opiskelijoiden opiskelua, oppimista ja asiantun­­tijaksi kasvamista monipuolisilla, erilaisten oppijoiden edellytyksiä huomioon ottavilla opetusmenetelmillä sekä uuden oppimiseen motivoivalla palautteella. Jokainen opettaja antaa opintoihin sisältyvää neuvontaa ja ohjausta. Opiskelijoita on kohdeltava tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti, kannustavas­ti ja arvostavasti. Opettajan tulee osallistua työyhteisönsä ja oman osaamisensa kehittämiseen.

Opiskelija opiskelee oppiakseen elämässä ja tulevissa työtehtävissä tarvittavia tietoja, taitoja ja asen­teita, edetäkseen tutkinnossaan ja saadakseen sen valmiiksi. Yliopisto-opiskelun keskeisenä ta­voit­teena on kehittyä hyväksi oppijaksi, joka pystyy ratkaisemaan vaikeita ongelmia tieteen keinoin.

Opiskelija suunnittelee ja suorittaa opiskeluoikeutensa mukaiset opinnot. Yliopistossa opiskelija päättää viime kädessä itse, missä tahdissa ja miten hän opiskelee. Vapauden vastapainona hänellä on paljon vastuuta paitsi opintojen suunnittelusta ja suorittamisesta myös toimintansa arvioinnista. Hän antaa palautetta opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin kehittämiseksi.

Opintosuoritukset ovat tieteellistä tutkimustoimintaa tai harjaantumista siihen, ja opintosuorituksissa nou­datetaan hyvää tieteellistä käytäntöä sekä opiskelun ja tutkimuksen eettisiä periaatteita. Opintoja ei saa suorittaa vilpillisillä tavoilla, eikä toisen vilpillistä toimintaa saa avustaa eikä siihen houkutella.

Opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti opetustilanteisiin. Toisten opiskelijoiden opiskelun ja oppimisen tukeminen kartuttaa työelämässä tärkeää yhteistyötaitoa. On huomaavaista varata käyttöönsä yhteisiä koneita, työtiloja ja kirjallisuutta vain siksi ajaksi, kun käyttää niitä.

Hyvään opiskelukäytäntöön kuuluu henkilökunnan työn arvostaminen. Opiskelija on vastuussa opiskelussa tarvitsemansa tiedon hankkimisesta. Jos hän ei pysty osallistumaan opetukseen tai myöhästyy opetustilanteesta, hän on velvollinen muita kuormittamatta hankkimaan tiedon siitä, mitä vaille on jäänyt. Hänen tulee suunnitella ajankäyttönsä niin, että hän pysyy sovitussa aikataulussa ja pystyy jät­tämään ajoissa osaamisen arvioimiseksi annetut tehtävät.