Opintojen arviointisääntö

 

Tämä opintojen arviointisääntö astuu voimaan 1.1.2017.

Opintojen arviointisääntö pdf-muodossa

Tampereen yliopiston opintojen arviointisääntö

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n 2 momentin 8-kohdan ja 28 §:n nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 4.11.2016.

1 LUKU Yleisiä säännöksiä

1 § Opintosuoritusten arviointi Tampereen yliopistossa

Tampereen yliopistossa suoritettavat opinnot arvioidaan tämän säännön mukaan.

Opintosuoritusten arvioinnin perusteet ovat julkisia.

2 § Opintosuoritusten arvioimisen tarkoitus

Opintosuorituksia arvioidaan, jotta saadaan tietoa osaamistavoitteiden saavuttamisesta.

Opintosuoritusten arviointi suuntaa ja tukee opiskelua ja oppimista ja antaa palautetta opetuksen, opiskelun ja opetussuunnitelman onnistumisesta. Arviointi tukee opetuksen ja opiskelun suunnittelemista ja jatkuvaa kehittämistä. Lisäksi arviointi mahdollistaa opintojen etenemisen seurannan.

Oppimista tulee mahdollisuuksien mukaan arvioida myös opetuksen ja opintosuoritusten tekemisen aikana. Arviointi voi kohdistua osaamistavoitteiden saavuttamisen lisäksi oppimisprosesseihin.

Arviointi voi kohdistua yksittäisen opiskelijan suorituksen sijaan myös opiskelijaryhmän suoritukseen, kun asetettu osaamistavoite, käytetty opetusmuoto tai muu perusteltu syy sitä edellyttää.

3 § Suoritus- ja osallistumisoikeus

Opintosuorituksia voidaan kirjata vain läsnäolevaksi ilmoittautuneelle opiskelijalle, jolla on asianmukainen opiskeluoikeus.

Opiskelija voi suorittaa vain opiskeluoikeutensa mukaisia opintoja.

4 § Henkilöllisyyden toteaminen

Opintosuorituksen arviointiin osallistuvan opiskelijan on vaadittaessa todistettava henkilöllisyytensä.

Jos henkilöllisyyttä ei voida todentaa, opintosuoritus voidaan hylätä.

5 § Soveltamisala

Tätä sääntöä sovelletaan opetussuunnitelmien mukaisiin opintoihin.

Tätä sääntöä voidaan soveltaa myös täydennyskoulutukseen, tilauskoulutukseen, valintakokeisiin ja muuhun opiskelijavalinnan arviointiin, valtakunnallisiin erikoislääkärikuulusteluihin, opiskelijan osaamistason arviointiin sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menettelyihin.

Erillisyksiköitä tämä sääntö koskee soveltuvin osin.

2 LUKU Arvioinnin muoto

6 § Opetukseen liittyvän ja itsenäisen opintosuorituksen arviointi

Opiskelija suorittaa opintoja osallistumalla opetukseen tai itsenäisesti.

Arviointi kohdistuu opintosuoritukseen, jonka muoto on määritelty opetussuunnitelmassa. Lisäksi voidaan arvioida 2 § 3 momentissa mainittuja oppimisprosesseja.

7 § Arvioinnin muoto

Opintosuoritukset arvioidaan luotettavilla menetelmillä, joilla saadaan monipuolista tietoa asetettujen osaamistavoitteiden saavuttamisesta ja oppimisprosessien etenemisestä. Saman opintojakson suoritusta voidaan arvioida usealla toisiaan täydentävällä menetelmällä.

Opetussuunnitelmassa kuvatusta arviointimuodosta voidaan perustelluista syistä poiketa opiskelijan ja opintojaksosta vastaavan opettajan keskinäisellä sopimuksella.

Opetussuunnitelmassa kuvattu arvioinnin muoto voidaan korvata toisella arvioinnin muodolla, kun opiskelijalla todettu oppimisen este sitä edellyttää.

3 LUKU Opintosuorituksen arvioija, kieli ja arvioinnissa annettavat tehtävät

8 § Opintosuorituksen arvioija

Opintosuorituksen arvioi opettaja, jonka tehtäväksi tiedekunta on arvioinnin määrännyt. Opettaja voi antaa opetukseen osallistuvan opiskelijan tehtäväksi vertaisarvioinnin tekemisen toisen opiskelijan opintosuorituksesta tai sen osasta tai oppimisprosessista, kun menettely edistää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Opintosuorituksen hyväksymisestä ja mahdollisesta arvosanasta päättää opettaja.

Opettajan ollessa estynyt tai esteellinen määrää tiedekunnan dekaani tai erillisyksikön johtaja tai tutkinto-ohjelmavastaava toisen opettajan tai muun pätevän henkilön, jolla on riittävät tiedot opintojakson osaamistavoitteista ja sisällöstä, toimittamaan arvioinnin.

9 § Opintosuorituksen kieli

Opiskelijalla on oikeus käyttää opintosuorituksessaan sekä kirjallisesti että suullisesti suomen kieltä, ellei opetussuunnitelmassa edellytetä muuta kieltä. Muutoin opiskelijan oikeudesta käyttää opintosuorituksessa muuta kuin suomen kieltä päättää tiedekunnan dekaani tai erillisyksikön johtaja.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 10 § mukaan suomeksi tai ruotsiksi, kun opiskelija on saanut koulusivistyksensä suomen tai ruotsin kielellä. Kun opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, kypsyysnäyte kirjoitetaan englannin kielellä, suomen kielellä tai sillä kielellä, millä koulutus pääasiallisesti annetaan.

10 § Opintosuoritusten arvioimiseksi annettavat tehtävät

Opintosuorituksen arvioimiseksi opiskelijalle annettavat tehtävät on laadittava siten, että ne vastaavat opetussuunnitelmassa tutkinnolle, opintokokonaisuudelle ja opintojaksolle määriteltyjä osaamistavoitteita, vaatimustasoa ja työmäärää sekä edistävät osaamistavoitteiden mukaista oppimista. Tehtävät on voitava kohtuudella suorittaa niille varatussa ajassa.

Mikäli opintosuoritukset arvioidaan tentteinä, tulee järjestelyihin osallistuvien henkilöiden erityisesti huolehtia opiskelijoiden tasa-arvoisesta kohtelusta siten, ettei kukaan opiskelija saa tehtäviä ennakolta nähtävikseen. Tentin jälkeen tehtävät ovat pääsääntöisesti julkisia.

4 LUKU Opintosuorituksen uusiminen ja arvioinnin siirtäminen

11 § Opintosuorituksen uusiminen

Opiskelija saa uusia opintosuorituksensa arvioinnin tuloksesta riippumatta, ellei jäljempänä sanotusta muuta johdu.

Jos opintojakso arvioidaan muulla tavalla kuin tentillä, tulee opiskelijalle ilmoittaa viimeistään arvioinnin yhteydessä, miten arvosanaa on mahdollisuus korottaa.

Opetukseen liittyvän tentin uusimiseen on varattava vähintään yksi mahdollisuus. Tiedekuntaneuvosto tai erillisyksikön johtaja voi rajoittaa hyväksytyn opetukseen liittyvän tentin uusimiskertojen lukumäärää, ellei kysymys ole opintojen jatkamiselle välttämättömästä arvosanan korottamisesta.

Periodien I–III aikana järjestettyyn opetukseen liittyvä tentti voidaan uusia seuraavan periodin aikana. IV periodin aikana järjestettyyn opetukseen liittyvän tentin uusinta on järjestettävä kohtuullisen ajan kuluessa periodin päättymisestä.

Opetukseen liittyvien tenttien ja niiden uusintojen ajankohdista on tiedotettava opiskelijoille hyvissä ajoin.

Arvioitua ja hyväksyttyä opinnäytettä ei voida uusia. Arvioitua ja opiskelijatietojärjestelmään kirjattua opintokokonaisuuden arviointia ei voida muuttaa, jollei tiedekunta toisin päätä.

Opetuksen aikaisesta opintosuoritusten tai oppimisprosessien arvioinnista ei tarvitse järjestää uusintamahdollisuutta opetukseen liittyvää tenttiä lukuun ottamatta.

12 § Voimassa oleva arvosana

Saman opintojakson useista suorituksista on voimassa korkein arvosana tai myöhempi laajuudeltaan suurempi suoritus.

13 § Arvioinnin ajankohdan siirtäminen

Opintosuorituksen arvioinnin ajankohtaa voidaan siirtää vain pakottavista syistä. Siirrosta on tiedotettava opintoja suorittaville opiskelijoille tehokkaasti ja hyvissä ajoin.

5 LUKU Opetukseen liittyvää tenttiä koskevia määräyksiä

14 § Opetukseen liittyvä tentti

Opettaja päättää vastuullaan olevien opintojaksojen opetukseen liittyvän tentin tai muun arvioinnin ajankohdat. Niistä on tiedotettava opetukseen osallistuville opiskelijoille hyvissä ajoin. Opettaja huolehtii vastuullaan olevien opintojaksojen opetukseen liittyvien tenttien valvonnasta.

Opetukseen liittyvä tentti järjestetään pääsääntöisesti saman periodin aikana kuin opintojakson opetus.

15 § Ilmoittautuminen opetukseen liittyvään tenttiin

Opiskelijan ei tarvitse ilmoittautua opetukseen liittyvään tenttiin.

Perustellusta syystä voidaan kuitenkin edellyttää ennakolta ilmoittautuminen. Opettajan on tiedotettava ilmoittautumismenettelystä opiskelijoille hyvissä ajoin etukäteen.

6 LUKU Yleisiä tenttitilaisuuksia koskevia määräyksiä

16 § Yleiset tenttitilaisuudet

Yleisissä tenteissä suoritetaan pääsääntöisesti kirjallisia tenttejä, opetukseen liittyviä tenttejä sekä tenttien uusintoja. Yleisiä tenttejä järjestetään myös sähköisinä tentteinä.

17 § Yleisen tentin ajankohta

Yleisten tenttien tiedot julkaistaan osana opetustarjontatietoja.

Tiedekunnan dekaani tai erillisyksikön johtaja tai tutkinto-ohjelmavastaava päättää lukuvuoden yleisten tenttien ajankohdat lukuun ottamatta sähköisiä tenttejä, joiden ajankohdat määrittelee tentistä vastaava opettaja.

Yleisiä tenttejä on oltava riittävästi, ja ne on ajoitettava siten, että opiskelijat voivat edetä opinnoissaan sujuvasti, opetussuunnitelman mukaan ja tavoiteajassa.

18 § Ilmoittautuminen yleiseen tenttiin

Yleiseen tenttiin ilmoittaudutaan sähköisesti tai tiedekunnan tai erillisyksikön määräämällä muulla luotettavalla tavalla viimeistään seitsemän vuorokautta ennen tenttitilaisuutta, ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opettajan kanssa toisin sovita. Kesäkuun 1. päivän ja elokuun 31. päivän välisenä aikana järjestettyihin tentteihin voidaan edellyttää ilmoittautumista edellä sanottua aikaa varhaisemmin.

Mikäli ilmoittautuminen myöhästyy tai siinä on olennaisia puutteita tai virheitä, ilmoittautumisen hyväksymisestä päättää opintojaksosta vastuussa oleva opettaja.

19 § Yleiseen tenttiin saapumatta jääminen ja tentistä luopuminen

Mikäli opiskelija jää ennakolta ilmoittamatta kaksi kertaa saapumatta samaa opintojaksoa koskevaan yleiseen tenttiin tai luopuu siitä, hänen tulee ennen seuraavaan saman opintojakson yleiseen tenttiin ilmoittautumista ottaa yhteyttä opintojaksosta vastaavaan opettajaan.

20 § Valvonnan järjestäminen

Yleinen tentti suoritetaan valvotusti. Yleiseen tenttiin nimetään vastuuvalvoja ja tarpeen mukaan muita valvojia.

Valvojiksi nimetään ensi sijassa niiden tutkinto-ohjelmien tai oppiaineiden opettajia, joiden opintoja opiskelijat tentissä suorittavat. Heille tulee saattaa tiedoksi valvojan vastuu.

Tenttiin osallistuvat sijoitetaan tilaan siten, että jokaisella on työrauha eivätkä opiskelijat näe toistensa vastauksia.

21 § Yleisen tentin kesto

Yleisen tentin kesto vahvistetaan tenttien ajankohtien määräämisen yhteydessä. Kesto suhteutetaan mahdollisuuksien mukaan vaadittavien opintosuoritusten tasoon ja määrään.

Opiskelijalle voidaan myöntää lisäaikaa tentin suorittamiseksi, kun hänellä on todettu sitä edellyttävä oppimisen este.

Tentistä ei saa poistua ennen kuin sen alkamisesta on kulunut 20 minuuttia. Tenttitilaisuuden alusta enintään 20 minuuttia myöhästynyt voi osallistua tenttiin.

22 § Yleisessä tentissä sallittavat tai edellytettävät välineet ja aineistot

Mikäli yleisessä tentissä sallitaan tai edellytetään kirjoitusvälineiden lisäksi muita välineitä tai aineistoja, on siitä tiedotettava opiskelijoille ja valvojille etukäteen.

7 LUKU Vilppi ja arviointi- tai opetustilanteessa häiritseminen

23 § Vilpillinen opintojen suorittaminen

Opintojen vilpillinen suorittaminen on kiellettyä. Vilpilliset ja hyvästä opiskelukäytännöstä piittaamattomat opintojen suoritustavat rikkovat säädöksiä tai tiedeyhteisön sääntöjä, arvoja tai normeja.

Vilpillä tarkoitetaan tiedeyhteisön tai päätöksentekijän harhauttamista.

Opintojen vilpillistä suorittamista on

a) tentin suorittamisessa tarvittavien tietojen hankkiminen kuljettamalla tietolähteitä tenttitilaan ilman tentistä vastuussa olevan opettajan nimenomaista ohjetta, katsomalla tai muuten saamalla tietoja toiselta tenttijältä tai pitämällä yhteyttä tenttitilan ulkopuolelle,

b) oman tenttivastauksen tai vastaamisessa auttavien tietojen luovuttaminen tenttitilaisuudessa toiselle tenttijälle,

c) toisen henkilön tekemän tekstin, kuvan, kuvion, taulukon, tietokoneohjelman ja muun vastaavan esityksen tai sen osan esittäminen omana opintosuorituksena sekä

d) oman harjoitustyön tai muun opintosuoritusten arvioimiseksi laaditun työn tai opinnäytteen tai sellaisen osan luovuttaminen toisen opiskelijan käyttöön tämän ilmeisessä tarkoituksessa esittää se omana opintosuorituksenaan tai sen osana.

Rehtori on päättänyt tarkemmin hyvästä tieteellisestä käytännöstä opinnoissa ja menettelystä opintovilppiä epäiltäessä.

24 § Menettely vilpin paljastuessa ja vilpin seuraamukset

Kun opiskelija on syyllistynyt vilppiin, noudatetaan sitä, mitä opiskelijan kurinpidosta on säädetty yliopistolain 45 §:ssä ja mitä rehtori on päättänyt menettelystä opintovilppiä epäiltäessä.

Opintosuoritus hylätään, mikäli opiskelijan voidaan todeta sitä tehdessään syyllistyneen vilppiin tai törkeään piittaamattomuuteen hyvästä opiskelukäytännöstä.

Kun opiskelijan epäillään syyllistyneen vilppiin opintosuorituksissaan, syytös on yksilöitävä ja kerrottava opiskelijalle. Epäily ja siihen liittyvät seikat on dokumentoitava, ja asia on saatettava kirjallisesti kyseisen tiedekunnan dekaanin tai erillisyksikön johtajan tietoon.

Mikäli opiskelija syyllistyy vilppiin tenttitilaisuudessa, valvoja määrää hänet poistumaan tilaisuudesta. Opettajan on ilmoitettava asiasta kirjallisesti opiskelijan tiedekunnan dekaanille tai erillisyksikön johtajalle.

Mikäli opiskelijaa, jonka on aiemmin todettu suorittaneen vilpillisesti opintojaan, toistamiseen epäillään vilpistä, asia saatetaan kirjallisesti rehtorin ratkaistavaksi.

Vilppi tai törkeä piittaamattomuus voi aiheuttaa muitakin kurinpidollisia toimia yliopistolain 558/2009 45 §:n nojalla.

25 § Häiritseminen arviointi- tai opetustilanteessa

Tenttitilaisuudessa tai muussa arviointitilanteessa tai opetustilanteessa häiritseminen on kiellettyä. Häiritsemisellä tarkoitetaan toimintaa, jolla tahallisesti häiritään toisten opiskelijoiden opintojen suorittamista.

26 § Menettely opiskelijan aiheuttaessa häiriötä

Jos opiskelija aiheuttaa häiriötä tenttitilaisuudessa tai muussa arviointitilanteessa eikä häirintä huomautuksenkaan jälkeen lakkaa, voi valvoja määrätä hänet poistumaan.

Kun opiskelijan tenttiminen tai muu suoritus opintosuorituksen arvioimiseksi keskeytetään häirinnän vuoksi, opettajan on ilmoitettava asiasta kirjallisesti opiskelijan kyseisen tiedekunnan dekaanille tai erillisyksikön johtajalle.

Lisäksi noudatetaan sitä, mitä opiskelijan kurinpidosta on säädetty yliopistolain 45 §:ssä.

8 LUKU Opintosuorituksen hyväksyminen ja arvosanat

27 § Arvioinnin perusteet

Opintosuoritusten arviointi perustuu opetussuunnitelmassa ja opetusohjelmassa määriteltyihin osaamistavoitteisiin sekä opintojakso- tai kurssikohtaisiin kriteereihin.

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Opiskelijalle on viivytyksettä varattava tilaisuus tutustua arvioituun opintosuoritukseensa. Opiskelijan mahdollisuus saada palautetta opintosuorituksestaan on varmistettava.

28 § Arviointiasteikko

Opintojaksojen opintosuoritukset, opintokokonaisuudet ja alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvät opinnäytteet arvioidaan hyväksytyiksi (HYV) tai hylätyiksi (HYL). Hyväksytystä suorituksesta annetaan arvosana, jollei ole perusteltua syytä olla antamatta arvosanaa.

Arviointiasteikko on viisiportainen. Arvosanat ovat 1 (= välttävä), 2 (= tyydyttävä), 3 (= hyvä), 4 (= kiitettävä) ja 5 (= erinomainen).

Hyväksytyn arvosanan (HYV tai 1) saamiseksi opiskelijan tulee osoittaa arvioinnissa sellaista osaamista, mikä mahdollistaa opintojen jatkamisen opetussuunnitelman mukaisesti. Osaamistavoitteet määritellään opetussuunnitelmissa kuvaamalla arvosanan 4 mukaista (kiitettävää) osaamista.

Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvä opinnäyte on yliopistojen tutkinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n ja 15 §:n mukaisesti arvioinnin kannalta samanlainen opintosuoritus kun muutkin opintojaksot, ja siitä annettu arvosana otetaan aineopintojen ja syventävien opintojen opintokokonaisuudesta arvosanaa annettaessa huomioon samalla tavalla kuin muiden opintojaksojen arvosanat.

9 LUKU Tulosten ilmoittaminen

29 § Tulosten julkistaminen

Tämän säännön tarkoittaman opiskelijoiden osaamisen arvioinnin tulokset ovat julkisia.

Arvioinnin tulokset on julkistettava pääsääntöisesti kolmen viikon kuluessa siitä, kun opintosuoritus on jätetty tai viimeistään täytynyt jättää arvioitavaksi. Erityisestä syystä tiedekunnan dekaani tai erillisyksikön johtaja voi myöntää poikkeuksen määräajasta, mikäli siitä ei aiheudu opiskelijalle kohtuutonta haittaa. Poikkeuksellisesta tulosten julkistamisajankohdasta on ilmoitettava arvioinnin yhteydessä kolmen viikon kuluessa.

Kesäkuun 1. päivän ja elokuun 31. päivän välisenä aikana järjestettyjen arviointien tulokset voidaan julkistaa 2 momentissa määrättyä pidemmän ajan kuluessa.

Ylempään korkeakoulututkintoon ja tohtorintutkintoon sisältyvän opinnäytteen käsikirjoituksen alkuperäisyyden tarkastus on tehtävä pääsääntöisesti viikon kuluessa siitä, kun opiskelija on jättänyt tekstin alkuperäisyyden tarkastukseen.

Kun opinnäytteeseen liittyy esseemuotoinen kypsyysnäyte, opinnäytteen arvioijien on annettava lausuntonsa neljän viikon kuluessa kypsyysnäytteen kirjoittamisesta. Kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä, opinnäytteen arvioijien on annettava lausuntonsa kolmen viikon kuluessa opinnäytteen jättämisestä arvioitavaksi. Erityisen painavasta syystä tiedekunnan dekaani voi myöntää poikkeuksen määräajasta.

30 § Julkistamistapa

Arvioinnin tulosta julkistettaessa ilmoitetaan hyväksyttyjen nimet tai opiskelijanumerot ja mahdollinen arvosana. Yleisestä tentistä ilmoitetaan lisäksi hyväksyttyjen ja hylättyjen määrä.

Julkistamisen yhteydessä ei saa ilmoittaa opiskelijan henkilötunnusta. Opiskelijanumeroa ei saa ilmoittaa yhdessä nimen kanssa.

Tulosten tulee olla nähtävillä vähintään kolmen viikon ajan, elleivät erityiset syyt muuta vaadi.

31 § Opintosuoritusten julkisuus

Opintosuoritukset, opinnäytettä lukuunottamatta, ovat salassa pidettäviä asiakirjoja. Opiskelijan opintosuoritusta ei saa luovuttaa tai näyttää tiedekunnan henkilökuntaan kuulumattomalle eikä muutoinkaan julkistaa ilman asianomaisen opiskelijan lupaa. Opiskelijan henkilöllisyyttä paljastamatta hänen opintosuoritustaan saadaan käyttää opetus- ja tutkimustarkoituksiin sekä opetuksen kehittämiseen.

Seminaarimuotoisessa opetuksessa ja muutoin, kun oppiminen sitä edellyttää, opiskelijan opintosuoritus voidaan esittää ja luovuttaa toisille samaan opetukseen osallistuville opiskelijoille 1 momentin estämättä.

32 § Opinnäytteen julkisuus

Opinnäyte on julkinen asiakirja, ellei laista viranomaisten toiminnan julkisuudesta (1999/621) tai muusta lainsäädännöstä muuta johdu.

10 LUKU Opintosuoritusten tallentaminen

33 § Tallennusvelvollisuus

Hyväksytty opintosuoritus on tallennettava opiskelijatietojärjestelmään kolmen viikon kuluessa siitä, kun opintosuoritus on jätetty tai viimeistään täytynyt jättää arvioitavaksi.

Kesäkuun 1. päivän ja elokuun 31. päivän välisenä aikana järjestettyjen arviointien tulokset voidaan tallentaa 1 momentissa mainittua määräaikaa myöhemmin.

34 § Tallennettavat tiedot

Opiskelijatietojärjestelmään tallennetun suoritusmerkinnän tulee sisältää ainakin opiskelijan nimi, suorituksen nimi ja koodi, opintotyyppi, opintopistemäärä, mahdollisesti annettu arvosana ja opintosuorituksen hyväksyjän nimi. Opintosuorituksen ajankohdaksi merkitään se päivämäärä, jolloin opintosuoritus on jätetty tai viimeistään täytynyt jättää arvioitavaksi.

Osasuorituksista muodostuvan opintosuorituksen suoritusajankohdaksi merkitään viimeisen osasuorituksen ajankohta.

Mikäli opintosuoritukseksi on hyväksytty muualla kuin Tampereen yliopistossa suoritettu opinto, tämän tulee käydä ilmi tallennetusta suoritusmerkinnästä.

11 LUKU Arvioinnin oikaisu

35 § Opinnäytteen ja muun opintosuorituksen arvioinnin oikaisu ja oikaisumenettely

Opinnäytteen ja muun opintosuorituksen arvioinnin oikaisusta ja oikaisumenettelystä on voimassa, mitä niistä on yliopistolain (558/2009) 44 §:ssä ja 82 §:ssä, Tampereen yliopiston johtosäännön 13 §:ssä ja 16 §:ssä sekä tutkintosäännön 26 §:ssä ja 27 §:ssä säädetty.

12 LUKU Opintosuoritusten säilyttäminen

36 § Opintosuoritusten säilytysvelvollisuus ja tietojen hävittämisvelvollisuus

Opintosuoritukset sekä niihin liittyvät tehtävänannot on säilytettävä kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta lukien. Tämän jälkeen opintosuoritukset on hävitettävä.

Opiskelijalla on oikeus omalla kustannuksellaan saada jäljennös opintosuorituksestaan.

37 § Opinnäytteiden säilytysvelvollisuus

Alempaan korkeakoulututkintoon liittyvät opinnäytteet säilytetään viiden vuoden ajan. Ylempään korkeakoulututkintoon ja jatkotutkintoon liittyvät opinnäytteet säilytetään pysyvästi.

38 § Tulosten säilytysvelvollisuus

Arvioinnin tulokset on säilytettävä tiedekunnassa tai erillisyksikössä kymmenen vuoden ajan.

Opiskelijatietojärjestelmän tietojen arkistoinnista määrätään Tampereen yliopiston arkistonmuodostussuunnitelmassa.

13 LUKU Erinäisiä säännöksiä

39 § Poikkeusjärjestelyt

Jos opiskelija vammaisuuden, todetun oppimisen esteen tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi ei pysty osallistumaan opintosuorituksen arviointiin opetussuunnitelman mukaisesti tai tarvitsee ilmoittautumisessa tai tehtävien lukemisessa tai niiden suorittamisessa erityistä tukea, arviointi tulee mahdollisuuksien mukaan järjestää hänen kannaltaan mahdollisimman suotuisalla tavalla.

40 § Opintojen arviointisäännöstä poikkeaminen opiskelijan eduksi

Opintosuoritukset tulee arvioida siten, ettei arviointia tarpeettomasti viivyttämällä tai muulla tavalla vaikeuteta opintoja.

Opintosuoritusten arvioinnin järjestelyjen epäselvyydet ja laiminlyönnit sekä häiriöt ja esteet, joita opiskelija ei ole aiheuttanut, on korjattava siten, ettei niistä aiheudu haittaa opinnoille.

Mikäli tämä sääntö jossakin yksittäistilanteessa estää opintosuorituksen arvioinnin tarkoituksenmukaisen toteuttamisen tai opiskelijan oikeusturvan toteutumisen, voidaan säännöstä opiskelijan ja opettajan välisellä sopimuksella poiketa opiskelijan hyväksi.

41 § Soveltamisohjeiden antaminen

Rehtori antaa erillisen ohjeen sähköisestä tenttimisestä. Rehtori antaa erillisen ohjeen opinnäytteistä.

Tiedekuntaneuvosto tai erillislaitoksen johtaja antaa tarvittaessa soveltamisohjeita tästä säännöstä.

42 § Voimaantulo

Tämä sääntö tulee voimaan 1.1.2017 ja sillä kumotaan hallituksen 25.5.2015 hyväksymä opintojen arviointisääntö.

Ennen tämän säännön voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.