Osaamisen hyväksilukeminen ja AHOT

Tampereen yliopistossa suoritettaviin opintoihin voidaan lukea hyväksi toisessa suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritettuja opintoja (formaali oppiminen). Opintoihin voidaan hyväksilukea myös muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankittua osaamista (informaali ja non-formaali oppiminen). Hyväksilukemisesta ja sen prosessista käytetään kansallisesti ilmaisua aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT).

Voit hakea muualla suoritettujen opintojen hyväksilukua Tampereen yliopistossa suoritettavaan tutkintoon edellyttäen, että opinnot soveltuvat tutkinnon tavoitteisiin. Hyväksilukemisen vaihtoehtoja ovat sisällyttäminen ja korvaaminen. Voit sisällyttää opintoja osaksi tutkintoasi esimerkiksi vapaasti valittaviksi opinnoiksi ja voit korvata muualla suorituilla opinnoilla sisällöltään ja tasoltaan vastaavia Tampereen yliopiston opintojaksoja.

Opinnot hyväksiluetaan tutkintoon mahdollisimman täysimääräisenä. Ehtona on, että ne eivät jo sisälly tai niitä ei sisällytetä toiseen tutkintoon. Opintoja voi tietyin edellytyksin käyttää kahteen tutkintoon. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 25 §)

Jos sinulla on useita muualla tehtyjä suorituksia, osa suorituksista voidaan korvata ja osa sisällyttää tutkintoon.

Lisätietoja opintojen hyväksilukemisesta mm. Tampereen yliopiston tutkintosäännössä (25 §),  tiedekuntien tutkintoja koskevissa yleisissä määräyksissä ja opetusneuvoston linjauksessa AHOT-menettelyt Tampereen yliopistossa.

Hyväksilukujen selvittäminen heti opintojen alussa on tärkeä osa opintojen suunnittelua.

Tiedekuntakohtaiset ohjeet hyväksilukemisesta löydät Opintojen aikana -osiosta.

Hyväksilukeminen korvaamalla

Hyväksilukeminen tehdään korvaamalla, mikäli

  • muualla tehdyt opinnot kuuluvat oman tutkinto-ohjelmasi tai jonkin muun tutkinto-ohjelman alaan,
  • aiemmat opintosi ovat samantasoisia, -laajuisia ja osaamistavoitteiltaan riittävän samankaltaisia.

Korvaavuudet haetaan jokaisesta tutkinto-ohjelmasta erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti. Tutustu tutkinto-ohjelmien käytäntöihin.

Hyväksilukeminen sisällyttämällä

Hyväksilukeminen tehdään sisällyttämällä, mikäli

  • opinnot eivät vastaa sisällölliseti minkään Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelman tai erillisen opintokokonaisuuden opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja,
  • et aio jatkaa kyseisen alan opiskelua Tampereen yliopistossa tai
  • haluat muuten ottaa sellaisenaan osaksi tutkintoa (esimerkiksi yksittäiset muun alan ristiinopiskelujaksot).

Kieliopinnot

Kieliopintojen hyväksilukemisesta voi lukea kielikeskuksen ohjeista.

Ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Lue tarkemmin kohdasta Ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen.

Avoimen yliopisto-opetuksen opinnot

Tampereen yliopiston opetussuunnitelman mukaiset 1.1.1990 jälkeen suoritetut avoimen yliopisto-opetuksen opintojaksot ja -kokonaisuudet siirtyvät automaattisesti kirjoilla olevan opiskelijan opintosuoritusrekisteriin. Todistuksia ei siis tarvitse käydä erikseen esittämässä.

Ammattikorkeakouluopinnot

Sekä valmiista että keskeneräisistä ammattikorkeakouluopinnoista voi saada hyväksiluettua opintoja. Olennaisinta on, että amk-opinnot täyttävät hyväksiluettavan opinnon osaamistavoitteet. (Rehtorin päätös intrassa.)

Muussa kuin muodollisessa koulutuksessa hankittu osaaminen

Osaamista voi syntyä myös epävirallisen eli non-formaalin oppimisen (täydennyskoulutukset, vapaan sivistystyön opinnot) sekä arkioppimisen eli informaalin oppimisen kautta (työn tai harrastusten kautta hankittu osaaminen, luottamustoimet). Myös näin hankitun osaamisen tulee vastata hyväksiluettavan opinnon osaamistavoitteita, ja opiskelijalta vaaditaan näyttö osaamisensa osoittamisessa (esim. työtodistus, diplomi, portfolio, julkaisu tai muu kirjallinen dokumentti), jotta osaamista voidaan arvioida. Opiskelijalta voidaan edellyttää näyttönä osaamisestaan myös esimerkiksi esseen tai kirjallisen tai suullisen tentin suorittamista tai haastatteluun osallistumista.

Opiskeluoikeuden muutos suoraan maisteriin

Opiskelija, jolla on jo suoritettuna soveltuva korkeakoulututkinto ja jolle on myönnetty opiskeluoikeus sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon, voi hakea opiskeluoikeuden muutosta opiskellakseen suoraan pelkkää maisterin tutkintoa varten. Samalla opiskelija luopuu kandidaatin tutkinto-oikeudesta.

Katso tiedekuntakohtaiset ohjeet sivulta Siirtyminen suoraan maisterin tutkintoon.

Oikaisu

Hyväksilukemispäätökseen tyytymätön opiskelija voi pyytää päätökseen oikaisua suullisesti tai kirjallisesti. Oikaisua pyydetään hyväksilukemispäätöksen tehneeltä, ja oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 27§)