Tuutorina toimiminen

Opiskelun aloittaminen on jännittävä vaihe elämässä - tuutori toimii tässä vaiheessa tärkeänä oppaana yliopiston tapoihin. Tältä sivulta löydät tietoa opiskelijatuutorin tärkeän työn tueksi.

Suunnitelmat tuutoroinnin käytännön toteutukselle luodaan tiedekunnan ja ainejärjestön välisenä yhteistyönä, itse toteutus vaihtelee tietysti tekijän mukaan. Tuutoroinnilla on selkeät tavoitteet yliopiston, sen tiedekuntien sekä toisaalta tuutoroitavan ja myös tuutorin itsensä näkökulmista.

Uusia kansainvälisiä opiskelijoita ohjaaville kv-tuutoreille on omaa materiaalia sivulla Kv-tuutorointi. Myös monet näiltä sivuilta löytyvät ohjeet ovat sovellettavissa sellaisenaan kv-tuutorointiin.

Opintojen alkuvaiheella ja ensimmäisellä opiskeluvuodella on ratkaisevan suuri merkitys opiskelijan integroitumisessa tiedeyhteisöön. Teet siis tuutorina erittäin tärkeää työtä!

Apunasi toimivat yliopiston eri ohjaustahot (LINKKI) ja jokaisessa tiedekunnassa nimetty tuutoroinnin yhteyshenkilö. Kaikille tuutoreille yhteisistä tuutorikoulutuksista vastaavat

 • opintokoordinaattori Maarit Moberg, opintoneuvonta (at) uta.fi
 • liikuntapäällikkö Kirsi Mänty, kirsi.manty (at) uta.fi, p. 050 421 1065
 • kansainvälisten asioiden koordinaattori Noora Maja, noora.maja (at) uta.fi, p. 040 190 9737

Toimiminen tuutorina tai tuutorivastaavana

Tuutori tukee uusia opiskelijoita hyvin monissa opiskelun aloittamiseen liittyvissä käytännön asioissa. Yhdellä tuutorilla on vastuullaan muutamasta uudesta opiskelijasta koottu ryhmä, ns. tuutoriryhmä. Tuutori on usein tuutoriryhmäläistensä ensimmäinen kontakti yliopistoon!

Tuutori

 • opastaa uutta opiskelijaa opiskeluun liittyvissä käytännöissä, kuten kursseille ja tentteihin ilmoittautumisissa,
 • huolehtii siitä, että uusi opiskelija tutustuu eri tietolähteisiin ja tukipalveluihin, jotta hän voi myöhemmin itse hankkia tarvitsemaansa tietoa. Tuutori auttaa uutta opiskelijaa ymmärtämään alusta alkaen omaa rooliaan itsenäisenä ja omista opinnoistaan vastaavana yliopisto-opiskelijana,
 • ohjaa uutta opiskelijaa mukaan sosiaaliseen tiedeyhteisöön ja
 • tutustuttaa uuden opiskelijan fyysiseen opiskeluympäristöön eli tärkeimpiin paikkoihin kampuksella. Uudet opiskelijat ovat usein muuttaneet toiselta paikkakunnalta opiskelukaupunkiinsa, joten tuutorin on tarpeen vaatiessa hyvä käydä läpi myös tärkeimpiä kaupunkiin ja kaupungissa liikkumiseen liittyviä asioita.

Opiskelijatuutori toimii uusien opiskelijoiden vertaisohjaajana ja auttaa uutta opiskelijaa kiinnittymään opintoihin ja opiskelijayhteisöön. Tuutoroinnin onnistumisen edellytyksenä onkin, että tuutorit sitoutuvat toimintaan ja seuraavat aktiivisesti tuutorointiin liittyvää viestintää.

Tuutorivastaava toimii tuutorien vertaisohjaajana suunnitellen ja koordinoiden tuutoritoimintaa yhteistyössä tuutoreiden kanssa. Tuutorivastaava huolehtii myös yhteydenpidosta tutkinto-ohjelman ohjausvastaavaan ja tiedekunnan opintopalveluihin. Ainejärjestöjen tuutorointiperinteet ja -käytännöt vaihtelevat, joten edellisen vuoden tuutorivastaavan tulisi perehdyttää uusi tuutorivastaava tehtäväänsä.

Koulutusta tuutoreille

Tuutorointi vaatii sekä henkistä valmistautumista että reilusti käytännön työtä. Konkreettisen toiminnan järjestäminen painottuu tuutorin arjessa ja ajankäytössä huomattavan paljon. Ohjelman järjestämisessä tulee huomioida tuutoritoiminnan erilaiset tavoitteet. Tärkeintä ei ole toiminnan määrä vaan laatu, joka vaatii ennemminkin luovia ja joustavia ratkaisuja kuin suuria taloudellisia resursseja.

Tuutoreille järjestetään koulutusta yliopiston eri tahojen yhteistyönä. Koulutusta kehitetään tuutoreilta kerättävän palautteen perusteella. Palautemuotoina ovat välitön palaute koulutusten jälkeen, tuutorien kirjoittamat esseet ja kaikkien tuutorien vastaama tuutoripalautekysely vuoden lopussa. Kyselystä kootaan raportti, jota käsitellään vertaisohjauksen kehittämisen työryhmässä ja opintopalveluiden verkostoissa.

Koulutuksessa pohditaan tuutorin rooleja sekä jaetaan käytännöllistä informaatiota tuutorina toimimisen tueksi. Osalla ainejärjestöistä on myös omaa tuutorikoulutusta.

Tuuturoinnin suunnittelu ja aikataulu

Koulutuksen jälkeen tuutorit kokoontuvat suunnittelemaan syksyn ohjelmaa tarkemmin. Tuutoritoiminnan laadun kannalta on oleellista, että kaikki sitoutuvat toimintaan ja kantavat vastuuta toiminnan onnistumisesta. Toimintaa kannattaa suunnitella hyvin ja riittävän ajoissa, myös yhdessä tiedekunnan henkilökunnan kanssa.

Suunnittelussa huomioitavaa:

 • Mitä asioita tulisi sopia ja suunnitella?
 • Millaisiin tuutoriryhmiin uudet opiskelijat kannattaisi jakaa?
 • Minkälaisia asiasisältöjä halutaan uusien opiskelijoiden yhteisiin tapaamisiin?
 • Mihin tapahtumiin oma tuutoriryhmäsi osallistuu?
 • Kuinka pitkälle ajalle tapaamisia kannattaa jaksottaa?
 • Miten huomioit tuutoroinnin aloittamisen jälkeen saapuneet opiskelijat?
 • Miten uusien opiskelijoiden tarpeet muuttuvat syksyn edetessä?
 • Miten omaa ainejärjestöä ja sen toimintaa kannattaa esitellä?
 • Huomioidaanko tapahtumissa aidosti esim. osallistujien liikuntarajoitteet tai mahdollisuus päihteettömään osallistumiseen? (Tässä kannattaa myös huomioida, että kaikki yliopistoon hyväksytyt eivät välttämättä ole ehtineet täyttää 18 vuotta, joten ikärajallisia tapaamispaikkoja kannattaa välttää.)
 • Työnjaosta sopiminen tiedekunnan/oppiaineen kanssa
 • Tuutoriryhmien välisen yhteistyön ja yhteisten tapaamisten suunnittelu ja aikatauluttaminen

Syksyn lähestyessä tuutori pohtii ensimmäisten tapaamisten ajankohtaa, asiasisältöjä ja muita käytännön asioita. Tuutoriryhmän jäsenet saattavat vaihdella huomattavasti niin luonteen kuin iänkin puolesta, mutta silti jokainen tulisi huomioida tasa-arvoisesti.

Tuutoritoiminnan jatkuvuus ja kehittyminen edellyttävät jokaisen tuutorin panosta. Toiminnan kehittämiseksi tuutoroitavilta kerätään palautetta esim. kaikille toisen vuoden opiskelijoille suunnatussa opiskelijakyselyssä. Tuutori voi myös itse kerätä palautetta omasta tuutoritoiminnastaan. Saadun palautteen pohjalta on hyvä pohtia kuluneen syksyn tuutoritoimintaa ja arvioida sen kehittämistarpeita. Kokemuksia voi jakaa myös muiden tuutorien kanssa.

Tuutorivastaavan kannattaa loppusyksyn tai alkutalven aikana kerätä ainejärjestön tuutoreilta palautetta. Kun ainejärjestön uusi tuutorivastaava valitaan alkukeväällä, vuorovaikutus uuden ja vanhan vastaavan välillä auttaa seuraavia tuutoreita aloittamaan työnsä vakaalta pohjalta.

Aikataulutuksen tukena toimii tuutorin vuosikello, pdf. Vuosikellosta on helppo nähdä tehtävien jakaantuminen lukuvuodelle.

Tampereen yliopistossa ainejärjestöjen tuutorivastaavat valitaan alkuvuodesta. Tuutorivastaavat taas valitsevat muut tuutorit viimeistään huhtikuussa. Vastaaville on oma koulutuksensa helmikuussa ja kaikille tuutoreille yhteinen koulutus järjestetään maalis-huhtikuussa. Viiden tunnin koulutuksessa käydään läpi tuutorin toiminnan kannalta olennaisia asioita. Lisäksi tuutorit saavat toimintaansa tukevaa materiaalia, mm. tuutorioppaan, pdf.

Kevät ja kesä on tuutoroinnin suunnittelulle olennaisinta aikaa. Tuutoroitaviin voi ottaa yhteyttä jo uusille opiskelijoille lähetettävän infomateriaalin mukana (ainejärjestön tervehdys). Yhteistyö tiedekunnan ja oppiaineen vastaavien henkilöiden kanssa on myös tärkeää.

Tuutoriryhmän ensimmäinen tapaaminen ajoittuu juuri ennen opintojen alkua. Alkusyksy on täynnä tapahtumia, joista voi olla jopa vaikea valita. Tiedekuntien ja yliopiston eri tahojen yhteistyössä toteutetut orientoivat opinnot ja HOPS-infotilaisuudet ovat tilaisuuksia, joihin jokaisen uuden opiskelijan tulisi osallistua. Orientoivissa opinnoissa käsitellään opintojen käynnistymisen kannalta oleellisimpia asioita.

Tuutoriryhmän aikataulun suunnittelussa kannattaa huomioida, ettei kaikkia tilaisuuksia ja tapahtumia sijoiteta vain ensimmäisille opiskeluviikoille. On kuitenkin luonnollista, että lukukauden lopussa tuutoritapaamisia ei enää järjestetä yhtä paljon kuin opintojen alussa. Palautetta kannattaa pyytää, jotta toiminnan jatkuvuus voitaisiin taata ainejärjestössä.

Keväällä kannattaa vielä kysellä tuutoroitavien kuulumisia ja järjestää tapaaminen vaikka tuutoroinnin lopettamisen merkeissä. Seuraavan vuoden tuutorivastaavat ja tuutorit saavat toimintaansa tukea aiempien tuutorien saamista palautteista ja raporteista.

Tuutorin yhteistyötahot

Tuutorien lisäksi uutta opiskelijaa avustaa opintojen alkuvaiheessa moni muukin taho. Tuutorin keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat tiedekunnan henkilökunta ja ainejärjestön aktiivitoimijat. Heillä on tärkeä rooli tuutorien työn tukemisessa. Muita yhteistyökumppaneita on esimerkiksi yliopistopalveluissa, ylioppilaskunnassa ja YTHS:ssä. Yliopistopalveluista löytyviä yhteistyötahoja ovat mm. opintoneuvonta, aktuaarinkanslia, kansainväliset asiat, opintotuki ja yliopistoliikunta. Lisätietoa tuutorin tarjoaman tietovarannon ohella voivat tarjota myös opintoneuvontaa antavat tahot (LINKKI).

Ainejärjestöjen tuutorivastaava koordinoi tuutorien välistä yhteistyötä. Vastaava huolehtii tuutoroinnista tiedottamisesta mm. oppiaineeseen ja ylioppilaskuntaan.

Opintopisteet ja todistus

Tuutorointi on tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa oleva opintojakso, jolle on asetettu osaamistavoitteet ja josta voi saada opintopisteitä. Tuutoroinnista opintosuorituksena kerrotaan tarkemmin Opintojen aikana -osiossa.

Liikuntatuutorointi

Opintojakso on tarkoitettu Tampereen yliopiston opiskelijaliikuntayhdistys UtaSport ry:n liikuntatuutorina (sporttituutori) toimivalle Tampereen yliopiston opiskelijalle. Tavoitteena on, että liikunta- eli sporttituutorina toimittuaan opiskelija osaisi suunnitella, ohjata ja arvioida ryhmän toimintaa. Tuutorin tulisi tuntea liikuntakulttuuria ja erityisesti korkeakoululiikuntaa. Tuutori aktivoi opiskelijoita harrastamaan liikuntaa terveyttä edistävällä tavalla. Lisäksi liikuntatuutori osaisi suunnitella ja järjestää liikuntatapahtuman.

Myös liikuntatuutorointi on tiedekunnan opetussuunnitelmassa oleva opintojakso, jolle on asetettu osaamistavoitteet ja josta voi saada opintopisteitä. Lue tarkemmin liikuntatuutoroinnista opintosuorituksena Opintojen aikana -osiosta!

Kv-tuutorointi

Lue tarkemmin kv-tuutorina toimimisesta