Koulutuksen kehittäminen lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma

Lääketieteen perusopetuksen laatua kehitetään hyödyntämällä opiskelijapalautetta.

Lääketieteen koulutusta kehitetään työelämälähtöisesti.

 

Opetussuunnitelmatyö

Tiedekunnassa on opetukseen ja sen kehittämiseen, tutkijakoulutukseen, tutkimukseen tai muuhun toimintaan liittyvien asioiden suunnittelua ja valmistelua varten monijäsenisiä toimikuntia ja valmisteluryhmiä kuten jaksojen vastuuopettajien vastuulla toimivia suunnittelyryhmiä.

Toimikuntien tai muiden valmisteluryhmien asettamisesta päättävät tahoillaan sekä tiedekuntaneuvosto että dekaani.

 

Palautejärjestelmä

Miksi ja miten palautetta kerätään?

Lääketieteen perusopetuksen laatua kehitetään hyödyntämällä opiskelijapalautetta.

Vakiintuneen käytännön mukaan opiskelijat antavat palautetta peruskoulutuksen kaikkien jaksojen opetusmuodoista. Opetusohjelman integroiduissa jaksoissa (opintojen kolme ja puoli ensimmäistä vuotta) palautetta annetaan sekä strukturoidusti että vapaamuotoisesti tutoristuntojen oppimisesta, luennoista, verkossa saatavilla olevasta oppimista tukevasta aineistosta, harjoitustöistä ja kliinisten taitojen töistä. Opiskelijat voivat myös ehdottaa, miten jaksoa voisi kehittää. Palautelomakkeeseen kuuluu myös opiskelijan itsearvio-osuus, missä hän arvioi omaa kiinnostustaan jakson aihepiiriin, omaa panostaan tutorryhmän toiminnassa sekä sitä, miten hän oli opiskellut jakson aihepiiriä. Esimerkkinä jakson Infektio palautelomake (e-lomake).

Kliinisissä jaksoissa opiskelijat antavat palautetta kaikista terveydenhuollon toimipisteistä (osastot, poliklinikat, terveyskeskukset jne.), joissa he opiskelevat. He arvioivat sekä opetushenkilökunnan että sairaalan/muun toimipisteen lääkärien ja hoitohenkilökunnan antamaa opetusta ja opetusmyönteisyyttä sekä toimipisteiden toimintaa opiskelun kannalta. Tähänkin lomakkeeseen liittyy itsearvio.

Opiskelijapalautelomake on saatavilla yliopiston verkossa toimivalta Moodle® oppimisalustalta. Lomakkeen täyttö tapahtuu reaaliaikaisesti eli opiskelija saa osittain täytetyn lomakkeen itselleen linkkinä ja täydentää lomaketta jakson edetessä. Palautteen antaminen katsotaan lääketieteen opiskelijan keskeiseksi tehtäväksi. Se on pakollinen opintosuoritus, joka merkitään suoritusrekisteriin.

Palautejärjestelmän kokonaisuudesta kerrotaan lisää tiedekunnan toimintakäsikirjassa.

Vuosittain yliopistolla toteutetaan yhteiset opiskelijakyselyt (linkki tulossa), jotka kohdennetaan 2.-, 3.- ja 5.-vuotisille opiskelijoille. Valtakunnallisesti järjestettävään kandipalautekyselyyn vastaavat myös lääketieteen opiskelijat. Kyselyn tuloksia hyödynnetään opintojen ohjauksessa. Säännöllisesti toteutetaan myös valmistuneiden sijoittumis- ja uraseurantoja.

Palautetta on myös tieto, jota saadaan tilastoina yliopiston tietojärjestelmistä. Tilastot on koottu Johdon tietojärjestelmään yliopiston intraan.

Palautteen analysointi, hyödyntäminen, viestintä ja dokumentointi

Palautteiden käsittely alkaa siitä, että opetuskoordinaattorit poistavat opiskelijoiden tunnistetiedot tiedostosta ja koostavat sen jälkeen jakson palautteen laskemalla strukturoiduista osioista tunnusluvut ja tekemällä niistä graafisen esityksen sekä kopioimalla vapaamuotoisen palautteen sellaisenaan kunkin otsikon alle. He lähettävät tämän palautekoosteen jakson vastuuhenkilölle, tiedekunnan dekaanille, koulutusjohtajalle ja opintopäällikölle. Kliinisten jaksojen palautekooste lähetetään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimialuejohtajille.

Palautetta käsitellään Tutkinnon suunnittelutoimikunnassa, TST:ssä (vastaa OPS-toimikuntia). Tätä käsittelyä varten koosteesta tehdään tiivistelmä, josta on kielteisen palautteen osalta henkilösuojan takia poistettu henkilöiden nimet. Myönteinen palaute esitetään tiivistelmässä nimeltä mainiten. TST antaa ohjeita siitä, miten jakson suunnitteluryhmän tulisi kehittää jaksoa.

Jakson suunnitteluryhmä suunnittelee seuraavan jakson opiskelijapalautteeseen tukeutuen, lisäksi suunnitteluryhmässä on aina jaksolla edellisenä vuotena opiskelijoiden edustus. Tutkinnon suunnittelutoimikunnassa käsitellyt edellisen vuoden palautetiivistelmät ovat opiskelijoiden nähtävillä opintojaksojen Moodle® oppimisalustalta.

Yliopistolla toteutettujen opiskelijakyselyjä hallinnoidaan yliopiston opintopalveluissa.

Mistä tiedämme, että palautejärjestelmä toimii?

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman opinnoista saatujen palautteiden perusteella tehdyt muutokset kirjataan jaksojen suunnitteluryhmien pöytäkirjoihin. Muutokset näkyvät vuosittain opetuksen toteutuksessa ja opiskelijoiden oppimisessa, jota arvioidaan.