Verkosto-opinnot

Tampereen yliopisto on mukana useassa joustavia opiskelumahdollisuuksia tarjoavassa verkostossa, joissa yhdistyy useamman yliopiston asiantuntijuus. Tutkinto-opiskelijana voit valita näitä opintokokonaisuuksia valinnaisiksi opinnoiksi.

Asianet

Yliopistojen Aasia-verkosto (Asianet) tarjoaa verkko-opetusta perus-, syventävien ja jatko-opintojen tasolla. Kaikki opetus järjestetään Moodle-oppimisympäristössä Internetissä. Kurssit koostuvat luennoista, kirjatenteistä, verkkoharjoituksista ja esseistä. Opinnot ovat maksuttomia verkoston jäsenyliopistojen opiskelijoille.

Asian Programme -sivuainekokonaisuus on monitieteinen perusopintotasoinen opinto-ohjelma, joka tarjoaa kattavat perustiedot Aasiasta kaikille, joiden opinto- tai urasuunnitelmat liittyvät alueeseen. Opinnoissa perehdytään Itä-, Kaakkois- ja Etelä-Aasian yhteiskuntiin, kulttuuriin ja liiketalouteen.

Mini Minor -sivuainekokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden tehdä pieni 10 opintopisteen laajuinen sivuaine, jossa voi syventyä yhteen maantieteelliseen alueeseen Aasiassa. Mini Minorissa yhdistetään samaan teemaan liittyviä perus- ja syventävien opintojen tasoisia kursseja. Opinnot ovat maksuttomia verkoston jäsenyliopistojen opiskelijoille.

Master's lever courses (maisteritason kurssit) syventävät opiskelijan tietämystä Aasiaan liittyvissä aihealueissa ja tukevat maisteritutkielman kirjoittamista. Opinnot ovat maksuttomia verkoston jäsenyliopistojen opiskelijoille.

Co-op Network Studies

Co-op Network Studies on vuonna 2005 perustettu yliopistoverkosto, joka tarjoaa opiskelijoille monitieteisiä osuustoiminnan ja yhteisötalouden opintoja sekä kehittää alan tutkimusta ja opetusta. Opetuksen ytimessä ovat osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona. Verkostoa koordinoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti Mikkelissä. Opinnot tuotetaan yhdessä verkostoyliopistojen ja muiden osuustoiminnan ja yhteisötalouden asiantuntijoiden kanssa.

Co-op Network Studies -opintokokonaisuudet

Matkailualan verkostoyliopisto

Matkailualan verkostoyliopiston (MAVY) opetus luo edellytyksiä ymmärtää matkailua ilmiönä ja sen kasvavaa merkitystä ja vaikutusta talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Lue tarkemmin matkailualan verkostoyliopiston sivuilta!

Tulevaisuudentutkimuksen verkostoakatemia

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia (TVA) on valtakunnallinen yliopistojen tulevaisuudentutkimuksen opetus- ja tutkimusverkosto. Verkostoa koordinoi Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja siihen kuuluu 10 jäsenyliopistoa, joista yksi on Tampereen yliopisto.

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

UniPID - Finnish University Partnership for International Development

UniPID - Finnish University Partnership for International Development - UniPID on suomalaisten yliopistojen verkosto, joka tukee yliopistojen globaalin vastuun tavoitteiden toteutumista. UniPID vahvistaa ja edistää globaaleihin kehityskysymyksiin kohdistuvaa tieteidenvälistä koulutusta, tutkimusta ja yliopistojen yhteiskunnallista vaikutusta. UniPID tukee globaaliin kehitykseen liittyvää koulutusta erityisesti koordinoimalla kestävän kehityksen virtuaaliopintoja, tukemalla suomalaisten kehitystutkimuksen alan tohtoriopiskelijoiden koulutusta ja myöntämällä vuosittaisen kehitystutkimuksen maisteripalkinnon.

UniPID tukee jäsenyliopistojen tutkimusyhteistyötä ja tutkijoiden verkostoitumista sekä Suomessa että kansainvälisten kumppanien kanssa. UniPID:n kautta jäsenyliopistot osallistuvat myös kansalliseen ja kansainväliseen tutkimus- ja kehityspoliittiseen keskusteluun pyrkien vahvistamaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen roolia kehitysyhteistyössä sekä vaikuttamaan kansalliseen ja kansainväliseen globaalien haasteiden tutkimusagendaan.

UniPID virtuaaliopinnot - Sustainability in Development (25 op)

Ohjelma koostuu monipuolisesta valikoimasta viiden opintopisteen laajuisia virtuaalikursseja, jotka ovat ilmaisia kaikkien jäsenyliopistojen opiskelijoille ja soveltuvat osaksi sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa. Opiskelijat voivat suorittaa myös 25 opintopisteen laajuisen sivuainekokonaisuuden Sustainability in Development. Kurssit tarjotaan helppokäyttöisen virtuaaliopintoalustan kautta.

Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus

Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus –hankkeen myötä Tampereen yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella historian kursseja verkko-opetuksen kautta. Pääasiassa kurssit ovat tarkoitettu historian tutkinto-ohjelman opiskelijoille, mutta myös historiaa valinnaisina opintoina opiskeleville on tarjolla historian johdantokurssi verkkokurssina. Verkkokurssitarjonta on nähtävillä historian kandidaattiohjelman opetusohjelmassa.

Huom! Voit ilmoittautua vain niille kursseille, jotka ovat Tampereen yliopiston historian tutkinto-ohjelman opetusohjelmassa. Tampereella opetusohjelmaan otettavat kurssit päätetään lukukausittain tarpeen mukaan. Kaikki verkkokurssit eivät kuulu kurssitarjontaan Tampereella. Tampereen yliopistossa verkkokurssit suoritetaan 5 op:n laajuisina ellei muuta ole ilmoitettu.

Ilmoittautuminen ja suorituskäytännöt

Vuoden 2017 syyslukukauden ilmoittautuminen verkkokursseille alkaa 15.8.2017 klo 12.00 ja päättyy 18.9.2017 klo 12.00. Verkkokursseilla ei toistaiseksi noudateta 4. periodin järjestelmää vaan kurssit ovat yleensä syys- tai kevätlukukauden kestäviä. Tarkista siis aina kurssin alkamisaika kun ilmoittaudut kurssille. Ilmoittautuminen tapahtuu verkkolomakkeella!

Koska Historian tutkinto-ohjelma maksaa jokaisesta verkkokurssille hyväksytystä opiskelijasta, on toivottavaa, että ilmoittaudut kurssille vain, jos sinulla on mahdollisuus varata tarpeeksi aikaa kurssin suorittamiseen. Opiskelijoita kursseille valittaessa etusijalla ovat historian tutkinto-ohjelman opiskelijat. Lisäksi katsotaan ilmoittautumislomakkeella annettuja perusteluja. Ilmoita perusteluissa paljonko sinulla on aiempia opintoja opintojaksossa, jota verkkokurssi korvaa. Etusijalla ovat ne, joilla on vielä ko. opintojakson opintoja suorittamatta. Tasatilanteessa kurssipaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssipaikat jaetaan useiden Suomen yliopistojen historianlaitosten kesken, joten yksittäisen laitoksen saama paikkamäärä riippuu kurssin suosiosta. Koska paikkoja on rajoitetusti kurssi-ilmoittautumiset ovat sitovia. Jos kuitenkin olet ilmoittautunut etkä voi aloittaa kurssia, ilmoita siitä välittömästi Jouni Keskiselle. Varmistuksen kurssille pääsystä lähettää kurssin vetäjä hyvissä ajoin ennen kurssin alkua.

Opiskelijaa pyydetään kurssille ilmoittautuessa kertomaan mihin tutkintovaatimusten kohtaan hän haluaa suorituksensa merkittävän. Historian tutkinto-ohjelman opetusohjelmassa ja historian valtakunnallisen verkko-opetushankkeen sivuilla pyritään kertomaan mihin tutkintovaatimusten kohtaan ko. verkkokurssia voi käyttää. Viime kädessä kurssien korvaavuudet lyödään kuitenkin lukkoon vasta kun opintokokonaisuudesta annetaan kokonaismerkintä. Näin ollen joissain tapauksissa esimerkiksi tutkintovaatimusten kohdan A2 (Aineopintojen erikoiskurssit) alakohta, johon verkkokurssin suoritus halutaan, voidaan soveltuvin osin sopia vasta kokonaismerkintää haettaessa. Verkkokurssin sisällön tulee kuitenkin vastata sen tutkintovaatimusten kohdan sisältöä, jota verkkokurssilla halutaan suorittaa.

Lue lisää kurssien suorittamisesta Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen sivuilta! Epäselvissä tilanteissa kysymykset voi osoittaa Jouni Keskiselle.

Psykonet

Psykonet on psykologian koulutusalalla toimiva yliopistoverkosto, jonka muodostavat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin psykologian laitokset ja oppiaineryhmät. Psykonet järjestää alan koulutusta valtakunnallisena yhteistyönä ja osallistuu aktiivisesti alan kehitystyöhön sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Koulutusyhteistyö ulottuu kaikille tasoille perustutkinnosta jatkokoulutukseen (erikoistumiskoulutus ja tohtoriopinnot). Verkoston toiminnan painopiste on erikoispsykologikoulutuksen järjestämisessä ja kehittämisessä. Verkoston koordinaatioyliopistona toimii Turun yliopisto. Tampereen yliopistossa toteutettava psykologian perusopintokokonaisuus samoin kuin osa aine- ja syventävistä opinnoista toteutetaan kokonaisuudessaan Psykonet-yhteistyönä.

Sosnet

Sosnet on sosiaalityön yliopistokoulutuksen yksiköiden muodostama yhteistyöverkosto. Verkoston tehtävänä on järjestää sosiaalityön erikoistumis- ja tohtorikoulutusta sekä edistää peruskoulutus- ja tutkimusyhteistyötä koulutusyksiköiden välillä. Sosnetin koordinaatioyliopistona toimii Lapin yliopisto.

Sosnet tarjoaa piirissään olevien sosiaalityön yksiköiden opiskelijoille vuosittain toistakymmentä verkkokurssia. Verkkokurssit ovat tarjolla sosiaalityötä tutkinto-ohjelmassa opiskeleville ja sosiaalityön jatko-opiskelijoille. Tampereen yliopistossa kurssit merkitään vuosittain sosiaalityön opetusohjelmaan, mistä selviää myös niiden korvaavuudet. Valtaosalle kursseista on korvaavuus sosiaalityön pakollisiin opintoihin. Niitä kursseja, joilla korvaavuutta ei ole, opiskelija voi suorittaa mielenkiintonsa mukaan valinnaisina opintoina.

Lue lisää ja tutustu Sosnetin verkkokurssitarjontaan Sosnetin Soppi verkko-oppimissivustolla!

YUNET

YUNET on Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto, johon kuuluvat Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Nuorisotutkimusseuran piirissä toimiva Nuorisotutkimusverkosto. YUNET pyrkii edistämään korkealuokkaista nuorisoon kohdistuvaa opetusta ja tutkimusta yhdistämällä eri yliopistojen voimavaroja sekä organisoi valtakunnallista nuorisotutkimuksen opetusta. YUNETissa voit suorittaa nuorisotutkimuksen perus- ja aineopintoja. Opiskelu YUNETissa perustuu kaikille opiskelijoille yhteisiin verkkokursseihin sekä itsenäisesti suoritettaviin opintojaksoihin, joten opiskelija voi suorittaa opintonsa joustavasti omasta koti- tai opiskelukaupungistaan käsin.

Lisätietoja YUNETin verkkokursseille hakemisesta ja opiskelusta löydät YUNETin sivuilta!