Luottamus- ja vapaaehtoistoiminta opintosuorituksena

Aktiivisesta osallistumisesta esimerkiksi tuutoritoimintaan, luottamustehtäviin tai vapaaehtoistyöhön voit saada opintopisteitä, jotka voi sisällyttää kandidaatin- tai maisterintutkinnon valinnaisiin opintoihin.

Tuutorina toimiminen

Tuutorina ja tuutorivastaavana toimiminen ovat tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa olevia opintojaksoja, joille on asetettu osaamistavoitteet ja joista voi saada opintopisteitä. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan tuutori ymmärtää vertaistuen merkityksen, osaa kuvata yliopisto-opiskelun keskeiset piirteet ja tuntee tutkinnon rakenteen. Tuutorivastaavan tulisi lisäksi osata suunnitella, ohjata ja arvioida vertaisryhmän toimintaa sekä tuntea opintojen ohjaukseen liittyvät toimijat. Tuutorina toimimisesta saa 2 op ja tuutorivastaavana toimimisesta 3 op. Kummankin opintojakson suoritusmerkinnän voi saada vain kerran.

Edellytyksenä opintosuoritukselle on aktiivinen osallistuminen suunnitelmalliseen tuutoritoimintaan vähintään yhden lukukauden ajan. Tuutorin ja tuutorivastaavan toivotaan reflektoivan oppimistaan koko tuutoritoiminnan ajan ja tämän pohjalta tuutori kirjoittaa noin kahden sivun esseen. Esseessä tulee pohtia ainakin seuraavia aiheita:

 • Tuutorina toimiminen kokemuksena (Mikä oli mukavaa ja onnistui? Mitä tekisit toisin? Millaista palautetta sait?)
 • Tuutoroinnin myötä syntyneet oppimiskokemukset
 • Tuutoroinnin suunnittelu ja valmistelu
 • Yhteistyö muiden tuutorien, tutkinto-ohjelman ohjausvastaavan, tiedekunnan opintopalveluiden tai muiden ainejärjestöjen kanssa
 • Tuutoritoiminnan sujuminen omassa ainejärjestössä
 • Missä yhteyksissä ja miten oppimaasi voi soveltaa?

Tarkista, että esseestä löytyy nimesi, opiskelijanumerosi, tuutoriryhmän koko ja kuinka kauan olet toiminut tuutorina (merkitse lukukaudet tai -vuodet). Opintopisteet saat, kun olet palauttanut esseen tiedekuntaan ja vastannut sähköiseen palautekyselyyn. Todistuksen tuutorina toimimisesta saat opintopisteiden kirjaamisen jälkeen aktuaarinkansliasta pyytämällä.

Tuutoriraporttien vastaanottajat tiedekunnittain

Voit palauttaa raportin tiedekuntaasi sähköpostin liitteenä.

Johtamiskorkeakoulu

HUOM! Johtamiskorkeakoulussa tuutoreille on oma moodle-alue, jonne tuutoriraportti palautetaan. Tuutoroinnin yhteyshenkilönä toimii Marika Ranta.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Ranta Marika LOMALLA 30.6.2017 ALKAEN

opintokooridnaattori

erityisesti kauppatieteiden opintoasiat
- opintoneuvonta ja -ohjaus, mm. HOPS, opintojen hyväksilukeminen, valmistuminen
- opiskelijavalinta-asiat: päävalinta, siirtohaku, maisterihaku ja alumniopinto-oikeudet
- tutkinto-ohjelman koordinointitehtävät
Marika.Ranta@uta.fi PINNI A2035 050 318 7384

Kasvatustieteiden tiedekunta

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Ikkala-Toiviainen Liisa Opintokoordinaattori

- varhaiskasvatus (varhaiskasvatuksen ammatilliset opinnot ja valinnaiset opinnot): neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma, opiskelijavalinnat, KK- ja KM- tutkintotodistusten valmistelu
- elinikäinen oppiminen ja kasvatus: KK- ja KM- tutkintotodistusten valmistelu
- opiskelijavalintaprosessin koordinointi
- ohjausvastaava opintopalveluiden osalta, tuutoriyhteistyö
Liisa.Ikkala-Toiviainen@uta.fi VIRTA 252 040 190 1476

Luonnontieteiden tiedekunta

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Koskinen Taru opintopäällikkö

Luonnontieteiden tiedekunta:
- tutkintohallintoasiat, esittely- ja suunnittelutehtävät
- perus- ja jatkotutkintojen opiskelijavalinnat
- opintojen hyväksilukuasiat
- jatkotutkintojen hyväksymiseen liittyvät asiat
- LUO-opintopalveluiden lähiesimiestehtävät
Muut asiantuntijatehtävät
Taru.Koskinen@uta.fi PINNI B1051 040 190 1219

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Pietilä Nina opintopäällikkö

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suunnittelu- ja kehittämistehtävät, HOPS-ohjaus, opintojen hyväksiluku. Tutkintoon hakevien neuvonta ja opiskelijavalinta.
Nina.Pietila@uta.fi ARVO E160 050 303 4276

Viestintätieteiden tiedekunta

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Siivonen Ilona Amanuenssi
- ohjausvastaava
- opintojen ohjaus
- opetuksen suunnittelu ja opetusohjelma
- työharjoittelu
- tutkielmat
- opiskelijaraportit (luottamus- ja vapaaehtoistehtävät)
Ilona.Siivonen@uta.fi PÄÄT E216 050 599 3801

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Siipo Helena Opintosihteeri
Kandidaatin- ja maisterintutkintoihin liittyvät opintoasiat, tutkintotodistukset (HuK-, PsK-, YTK-, FM-, YTM- ja PsM-tutkinnot)
JOO-yhdyshenkilö
Helena.Siipo@uta.fi LINNA 6060 040 190 9678

Kv-tuutorina toimiminen

Kansainvälisenä tuutorina toimiminen on 2 op:n laajuinen opintojakso, jonka tavoitteena on, että tuutori osaa suunnitella, ohjata ja arvioida ryhmän toimintaa ja toimia vastuullisesti ryhmänohjaus- ja suunnittelutehtävissä, ymmärtää vertaistuen ja vuorovaikutustaitojen merkityksen ja osaa hyödyntää niitä sekä osaa arvioida ja ottaa huomioon kulttuurien välisiä eroja kanssakäymisessä. Edellytyksenä opintosuoritukselle on osallistuminen kv-tuutorikoulutukseen, kirjallinen raportti sekä palautekyselyyn vastaaminen. Kv-tuutoroinnin voi lukea osaksi kansainvälistymiskokonaisuutta. Kv-tuutoriraportissa tulee pohtia ainakin seuraavia asioita:

 • Tuutorina toimiminen kokemuksena (Mikä oli mukavaa ja onnistui? Mitä tekisit toisin? Millaista palautetta sait?)
 • Tuutoroinnin myötä syntyneet oppimiskokemukset
 • Tuutoroinnin suunnittelu ja valmistelu
 • Yhteistyö muiden tuutorien, tutkinto-ohjelman ohjausvastaavan, tiedekunnan opintopalveluiden tai muiden ainejärjestöjen kanssa
 • Tuutoritoiminnan sujuminen omassa ainejärjestössä
 • Missä yhteyksissä ja miten oppimaasi voi soveltaa?
 • Miten hyödynsit kv-tuutoriopasta kv-tuutoroinnissasi? Parannusehdotuksia oppaaseen?
 • Millaisiin käytännön ongelmiin törmäsit useimmiten kv-tuutoroinnissa?
 • Mitä kansainvälistymiskokonaisuuteen sisältyvää osaamista sinulle kertyi kv-tuutoroinnin aikana?

Tarkista, että esseestä löytyy nimesi, opiskelijanumero, tuutoriryhmän koko ja kuinka kauan olet toiminut tuutorina (merkitse lukukaudet tai -vuodet).

Kv-toimistosta saa englannin/suomenkielisen todistuksen kv-tuutoroinnista raportin palautuksen jälkeen.

KV-Tuutoriraporttien vastaanottajat tiedekunnittain

Voit palauttaa raportin tiedekuntaasi sähköpostin liitteenä.

Johtamiskorkeakoulu

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Nieminen Terhi kansainvälisten asioiden koordinaattori

- kansainväliset opintoasiat
- opiskelijaliikkuvuus
- kv. tutorraportit
- kv opintoneuvonta
Terhi.Nieminen@uta.fi PINNI A2067 040 190 1480

Kasvatustieteiden tiedekunta

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Varjokorpi Kirsi-Marja Kansainvälisten asioiden koordinaattori


- kansainvälinen liikkuvuus, mm. ERASMUS-opiskelijavaihto
- Master's Degree Programme in Teacher Education –kansainvälinen maisteriohjelma: neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma
- Multicultural Study Programme in Education-opintokokonaisuus: neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma
- ulkomailla suoritetut opinnot
- KV-vierailujen yhteyshenkilö ja koordinaattori
- koulutusviennin suunnittelu ja koordinointi
Kirsi-Marja.Varjokorpi@uta.fi VIRTA 246 050 524 2544

Luonnontieteiden tiedekunta

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Tuominen Kirsi kansainvälisten asioiden koordinaattori

Luonnontieteiden tiedekunta:
- JOO-opiskeluasiat
- lähtevät Erasmus-opiskelijat
- saapuvat ulkomaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä englanninkieliset maisteriohjelmat (CBDA, SDE)
Muut asiantuntijatehtävät
Kirsi-Marja.Tuominen@uta.fi PINNI B1057 050 318 6688

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Pietilä Nina opintopäällikkö

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suunnittelu- ja kehittämistehtävät, HOPS-ohjaus, opintojen hyväksiluku. Tutkintoon hakevien neuvonta ja opiskelijavalinta.
Nina.Pietila@uta.fi ARVO E160 050 303 4276
Sirén Virpi opintosihteeri

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon liittyvät asiat, mm. tutkintoon hakevien neuvonta, opiskelijavalinta, kurssiasematodistukset ja harjoitteluun liittyvät työtodistukset.
Yleislääketieteeseen erikoistuvien neuvonta ja seminaarijärjestelyt.
Virpi.Siren@uta.fi ARVO E160 050 318 6678

Viestintätieteiden tiedekunta

Journalistiikka ja viestintä

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Vähämäki Anna Opintokoordinaattori (kansainväliset asiat)
- Kansainvälisten maisteriohjelmien koordinointi: Media Education, Cultural Studies, Public Choice
- North American Studies ohjelman koordinaattori
- Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman vaihto-opiskelijat (lähtevät ja saapuvat)
- Teatterityön tutkinto-ohjelman kansainväliset asiat
Anna.Vahamaki@uta.fi PÄÄT E227 050 318 6639

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteet

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Pihlström Mira kansainvälisten asioiden koord Mira.Pihlstrom@uta.fi PINNI B4072 050 318 6692

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, HTI-ohjelma

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Tuominen Kirsi kansainvälisten asioiden koordinaattori

Luonnontieteiden tiedekunta:
- JOO-opiskeluasiat
- lähtevät Erasmus-opiskelijat
- saapuvat ulkomaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä englanninkieliset maisteriohjelmat (CBDA, SDE)
Muut asiantuntijatehtävät
Kirsi-Marja.Tuominen@uta.fi PINNI B1057 050 318 6688

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteet

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Wansén-Kaseva Anna opintokoordinaattori

- YKYn kv. vaihtojen koordinointi, Erasmus- ja yksikön kahdenvälisten vaihtosopimusten hallinnointi (opettajat, perustutkinto- ja jatko-opiskelijat)
- kv-maisteriohjelmien opintohallinto JKK:ssa (MDP in Russian and European Studies, MDP in Leadership for Change)
- kv. maisteriohjelmien harjoittelutukiasiat YKY:ssä (COSOPO, PEACE, RES, QSR/PC, GTS)
- Finnish Society and Culture -kurssin koordinointi
- yliopiston UniPID-yhdyshenkilö
Anna.Wansen-Kaseva@uta.fi LINNA 6065 050 396 9642

Terveystieteet

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Rantanen Helena Amanuenssi
Terveystieteiden tutkinto-ohjelman ohjausvastaava, opetussuunnitelmatoimikunnan sihteeri, harjoitteluasiat, opintojen ohjaus.
Helena.Rantanen@uta.fi PÄÄT C207 040 190 1631

Liikuntatuutorina toimiminen

Liikuntatuutorointi on 2 op:n laajuinen opintojakso, joka on tarkoitettu UtaSport ry:n liikuntatuutorina toimiville opiskelijoille. Tavoitteena on, että liikunta- eli sporttituutorina toimittuaan opiskelija osaa suunnitella, ohjata ja arvioida ryhmän toimintaa, tuntee liikuntakulttuuria ja erityisesti korkeakoululiikuntaa sekä osaa aktivoida opiskelijoita harrastamaan liikuntaa terveyttä edistävällä tavalla.

Liikuntatuutori laatii tuutoritoimintaan suunnitelman, osallistuu toimintaan vähintään yhden lukukauden ajan ja laatii toiminnasta noin kahden sivun esseen. Esseessä tulee pohtia opintojakson osaamistavoitteiden ja itselle asetettujen tavoitteiden pohjalta ainakin seuraavia aiheita:

 • Liikuntatuutorina toimiminen kokemuksena (Mikä oli mukavaa ja onnistui? Mitä tekisit toisin? Millaista palautetta sait?)
 • Liikuntatuutoroinnin myötä syntyneet oppimiskokemukset
 • Liikuntatuutoroinnin suunnittelu ja valmistelu
 • Yhteistyö muiden liikuntatuutorien kanssa
 • Missä yhteyksissä ja miten oppimaasi voi soveltaa?

Tarkista, että esseestä löytyy nimesi, opiskelijanumero, tuutoriryhmän koko ja kuinka kauan olet toiminut liikuntatuutorina (merkitse lukukaudet tai -vuodet). Opintopisteet saat, kun olet palauttanut esseen tiedekunnan opintopäällikölle ja UtaSport ry:n sporttituutorivastaavalle. Todistuksen liikuntatuutorina toimimisesta voit saada UtaSport ry:stä.

Luottamustehtävissä toimiminen

Rehtori on päättänyt luottamustehtävissä toimimisen hyväksilukemisesta 1.8.2012 lukien. Rehtorin päätös (PDF)

Seuraavissa luottamustehtävissä toimimisesta voit hyväksilukea 3 opintopistettä kandidaatin- ja/tai maisterintutkintoosi:

a) vähintään lukuvuosi yliopistolain tai yliopiston johtosäännön mukaisessa yliopiston monijäsenisessä toimielimessä (yliopistokollegio, hallitus, muutoksenhakulautakunta ja tiedekuntaneuvosto)
b) vähintään lukuvuosi erillisyksikön neuvottelukunnassa, yliopiston opintotukilautakunnassa tai tiedekunnan tai tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöryhmässä
c) vähintään lukuvuosi ainejärjestön hallituksessa
d) vähintään lukuvuosi ylioppilaskunnan luottamustehtävässä (edustajiston tai hallituksen jäsenenä tai valiokunnan tai jaoston puheenjohtajana)

Samassa luottamustehtävässä toimiminen voidaan lukea hyväksi vain kerran. Yhteensä yhdelle opiskelijalle voidaan luottamustehtävistä lukea hyväksi enintään 10 op. Hyväksilukeminen tapahtuu opiskelijan hakemuksesta viimeistään vuoden kuluttua toimikauden päättymisestä. Hakemus osoitetaan tiedekunnalle ja toimitetaan tiedekunnan opintopäällikölle. Hyväksilukeminen voidaan toteuttaa joko korvaamismenettelyllä tai sisällyttämismenettelyllä.

Opintopisteiden saamiseksi opiskelija laatii vähintään 2 sivun mittaisen raportin, jossa hän kuvaa toimintaansa luottamustehtävässä ja reflektoi kertynyttä osaamistaan. Siinä tulee ilmetä mm. seuraavia asioita:

 • Omat henkilö- ja yhteystiedot

 • Missä luottamustehtävässä olet toiminut, kuinka kauan, kuinka aktiivisesti?

 • Mitä katsot oppineesi, millaisia taitoja on karttunut?

 • Missä olet onnistunut, miten asioiden valmistelua voisi kehittää?

 • Miten voit hyödyntää kokemustasi jatkossa?
Luottamustehtäväraporttien vastaanottajat tiedekunnittain

 

Johtamiskorkeakoulu

Kauppatieteet

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Ranta Marika LOMALLA 30.6.2017 ALKAEN

opintokooridnaattori

erityisesti kauppatieteiden opintoasiat
- opintoneuvonta ja -ohjaus, mm. HOPS, opintojen hyväksilukeminen, valmistuminen
- opiskelijavalinta-asiat: päävalinta, siirtohaku, maisterihaku ja alumniopinto-oikeudet
- tutkinto-ohjelman koordinointitehtävät
Marika.Ranta@uta.fi PINNI A2035 050 318 7384

Hallintotieteet ja politiikan tutkimus

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Nordling Aino opintokoordinaattori

erityisesti hallintotieteiden opintoasiat:
- yleinen opintoneuvonta ja -ohjaus (mm. HOPS, opintojen hyväksilukeminen, valmistuminen)
- opiskelijavalinta-asiat (yhteishaku, erillishaku sekä erilliset opinto-oikeudet)
- tutkinto-ohjelman koordinointitehtävät
- aikaisempien opintojen hyväksilukeminen,
- henkilökohtainen opintoneuvonta
Aino.Nordling@uta.fi PINNI A2038 050 318 6822

Kasvatustieteiden tiedekunta

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Korhonen Marjo Opintopäällikkö

- perustutkintojen (KK, KM) opintoja koskevien päätösten valmistelu- ja esittelytehtävät
- opintoja koskevien määräysten soveltaminen
- opiskelijoiden oikeusturva-asiat
- opiskelijavalinnat
- JOO-opinto-oikeudet
- TE-lomakkeet
- lähiesimiestehtävät EDUn opintopalveluissa
Marjo.Korhonen@uta.fi PINNI A2037 050 437 7352

Luonnontieteiden tiedekunta

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Koskinen Taru opintopäällikkö

Luonnontieteiden tiedekunta:
- tutkintohallintoasiat, esittely- ja suunnittelutehtävät
- perus- ja jatkotutkintojen opiskelijavalinnat
- opintojen hyväksilukuasiat
- jatkotutkintojen hyväksymiseen liittyvät asiat
- LUO-opintopalveluiden lähiesimiestehtävät
Muut asiantuntijatehtävät
Taru.Koskinen@uta.fi PINNI B1051 040 190 1219

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Pietilä Nina opintopäällikkö

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suunnittelu- ja kehittämistehtävät, HOPS-ohjaus, opintojen hyväksiluku. Tutkintoon hakevien neuvonta ja opiskelijavalinta.
Nina.Pietila@uta.fi ARVO E160 050 303 4276

Viestintätieteiden tiedekunta

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Siivonen Ilona Amanuenssi
- ohjausvastaava
- opintojen ohjaus
- opetuksen suunnittelu ja opetusohjelma
- työharjoittelu
- tutkielmat
- opiskelijaraportit (luottamus- ja vapaaehtoistehtävät)
Ilona.Siivonen@uta.fi PÄÄT E216 050 599 3801

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

 

Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoistyössä toimimisesta voit saada 1-3 opintopisteen laajuisen opintosuorituksen. Opintojakson suoritukseksi soveltuvaa vapaaehtoistyötä on omaan alaan liittyvä työskentely, joka tukee osaamisen karttumista tutkinto-ohjelman opinnoissa. Opiskelija ottaa itsenäisesti selvää vapaaehtoistyömahdollisuuksista. Työstä tulee sopia ennakkoon tiedekunnan opintopäällikön kanssa ja sen jälkeen vapaaehtoistyön tarjoajan kanssa. Jos vapaaehtoistyötä tehdään monikulttuurisessa ympäristössä, suoritus voidaan sitoa kansainvälistymiskokonaisuuteen merkittäväksi.

Opintojakson tavoitteena on, että sen suoritettuaan opiskelija osaa käyttää opinnoissa omaksumiaan tietoja ja taitoja työssään sekä kuvata ja arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan työympäristössä toimiessaan. Opintosuorituksen edellytyksenä on osallistuminen vapaaehtoistyöhön sekä vapaamuotoisen 2-4 sivun mittaisen raportin laatiminen. Raportin tulee sisältää:

 • kuvaus vapaaehtoistyöpaikasta ja työtehtävistä, työn kesto ja siihen käytetty aika
 • miten omat opinnot kytkeytyivät vapaaehtoistyöhön ja miten työ niveltyi suoritettuihin opintoihin
 • omat ammatti- ja työelämäsuunnitelmat ja niiden liittyminen ko. työhön
 • opintojakson osaamistavoitteiden saavuttaminen: missä koet onnistuneesi, missä voisit vielä kehittyä, reflektio omasta oppimisesta työympäristössä.
Vapaaehtoistyöraporttien vastaanottajat tiedekunnittain

Johtamiskorkeakoulu

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Tontti Heli-Maija opintopäällikkö

- tutkintohallintoasiat
- esittely- ja suunnittelutehtävät
- opetussuunnitelmat
- opiskelijavalinnat
- lähiesimiestehtävät
Heli.Tontti@uta.fi PINNI A2037 040 190 1232

Kasvatustieteiden tiedekunta

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Korhonen Marjo Opintopäällikkö

- perustutkintojen (KK, KM) opintoja koskevien päätösten valmistelu- ja esittelytehtävät
- opintoja koskevien määräysten soveltaminen
- opiskelijoiden oikeusturva-asiat
- opiskelijavalinnat
- JOO-opinto-oikeudet
- TE-lomakkeet
- lähiesimiestehtävät EDUn opintopalveluissa
Marjo.Korhonen@uta.fi PINNI A2037 050 437 7352

Luonnontieteiden tiedekunta

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Koskinen Taru opintopäällikkö

Luonnontieteiden tiedekunta:
- tutkintohallintoasiat, esittely- ja suunnittelutehtävät
- perus- ja jatkotutkintojen opiskelijavalinnat
- opintojen hyväksilukuasiat
- jatkotutkintojen hyväksymiseen liittyvät asiat
- LUO-opintopalveluiden lähiesimiestehtävät
Muut asiantuntijatehtävät
Taru.Koskinen@uta.fi PINNI B1051 040 190 1219

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Pietilä Nina opintopäällikkö

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suunnittelu- ja kehittämistehtävät, HOPS-ohjaus, opintojen hyväksiluku. Tutkintoon hakevien neuvonta ja opiskelijavalinta.
Nina.Pietila@uta.fi ARVO E160 050 303 4276

Viestintätieteiden tiedekunta

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Puntanen Tuija opintopäällikkö Tuija.Puntanen@uta.fi PINNI B5025 040 190 9832

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

 

Vapaaehtoiset opinnot tiedekunnittain

Tarkemmat tiedot tiedekunnassasi tarjottavista vapaaehtoisista opinnoista ja niiden suorituskäytännöistä löydät opinto-oppaista.

Johtamiskorkeakoulu

Kasvatustieteiden tiedekunta

Luonnontieteiden tiedekunta

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Viestintätieteiden tiedekunta

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta