Kasvatustieteiden tiedekunnan graduohjeet

Opinnäytetyöt ja kypsyysnäyte

Maisterivaiheessa opiskelija laatii itsenäisen, kasvatuksen, opetuksen tai oppimisen kannalta merkittävään ongelmaan kohdistuvan pro gradu -tutkielman.

Kypsyysnäyte suoritetaan myös maisterin tutkinnon yhteydessä. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on aiemmin osoittanut kielitaitonsa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä. Tällöin kypsyysnäytteellä osoitetaan perehtyneisyys tutkielman alaan ja tutkielman tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä. Kypsyysnäyte voidaan sopimuksen mukaan kirjoittaa esseenä myös silloin, kun sillä osoitetaan vain perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan. Parityönä tehtävien pro gradu -tutkielmien osalta suositellaan kypsyysnäytteen kirjoittamista esseenä, jolloin kumpikin työn kirjoittajista voi erikseen osoittaa perehtyneisyytensä.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan sekä kandidaatintutkielman että pro gradu -tutkielman yhteydessä esseemuotoisena silloin, kun opiskelija ei ole aiemmin osoittanut kielitaitoa kypsyysnäytteellä. Tällöin kypsyysnäyte tarkastetaan sekä asiasisällön että kieliasun kannalta. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sähköisenä tenttinä, yleisinä tenttipäivinä tai muuna erikseen sovittuna ajankohtana. Kypsyysnäyte suositellaan suoritettavaksi sähköisenä tenttinä. Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua sen jälkeen, kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi ja asiasta on sovittu ohjaavan opettajan kanssa. Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua vasta sen jälkeen, kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi. Kypsyysnäyte arvioidaan hyväksytty/hylätty-asteikolla.

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon syventäviin opintoihin sisältyy opinnäyte, pro gradu -tutkielma. Siinä opiskelija voi perehtyä syvällisesti häntä erityisesti kiinnostavaan kasvatustieteelliseen ilmiöön. Tutkielma on itsenäistä ongelmanratkaisua vaativa ja kehittävä kirjallinen työ. Sen tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä oman alan tiedonhakuun ja tiedon erittelyyn, perustelemiseen, kriittiseen arviointiin sekä kykyä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen. Tutkielmassa opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä tutkittavaan ilmiöön, oman alansa keskeisten tutkimusmenetelmien hallintaa sekä valmiutta tieteelliseen ajatteluun ja kirjoittamiseen. Pro gradu -tutkielmaopintojen laajuus on 40 opintopistettä.

Tutkielma voidaan laatia joko yhtenäisenä tutkielmana (monografia) tai artikkelitutkielmana. Artikkelitutkielma koostuu tieteelliseen aikakauskirjaan arvioitavaksi hyväksytystä artikkelista ja siihen liitetystä selosteesta, jossa opiskelija kuvaa tutkimusta laajemmin kuin artikkelissa on mahdollista. Tutkielman voi laatia myös kahden opiskelijan ryhmätyönä ja tutkimusprojektin tai projektiopintojen osana. Tutkielma arvioidaan kunkin tekijän osalta erikseen.

Pro gradu -seminaarit

Pääsääntö on, että pro gradu -tutkielmaa aloitettaessa opiskelijan kandidaatintutkielma on suoritettu. Kevätlukukauden loppupuolella järjestetään infotilaisuus tulevan lukuvuoden graduryhmistä ja työskentelytavoista. Tilaisuudessa viritellään erilaisia aihepiirejä, joten opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää kesäaikaa aiheen pohtimiseen ja esim. kirjallisuushakujen tekemiseen.

Tutkielman ohjaus jakautuu ryhmäohjaukseen ja yksilöohjaukseen. Ohjaaja ja opiskelija laativat ohjaussopimuksen, jossa määritellään työskentelyn aikataulu ja ohjauksen suuntaviivat. Ryhmäohjausta opiskelija saa graduseminaareissa, joissa käsitellään osallistujille yhteisiä tutkimusprosessin suunnittelun ja toteutuksen kysymyksiä. Lisäksi opiskelija esittelee omaa työtään, seuraa muiden esityksiä sekä vastaanottaa ja antaa rakentavaa palautetta. Ryhmä on tärkeä oppimisen ja ohjauksen resurssi, joten jokaisen opiskelijan tulee sitoutua ja osallistua säännöllisesti seminaarityöskentelyyn.

Seminaarit alkavat tavallisesti syyslukukauden alussa ja kestävät kaksi lukukautta. Opiskelijalla on oikeus osallistua graduseminaariin yhden seminaarikierroksen ajan.

Seminaari-istuntojen välissä opiskelijalla on oikeus saada ohjaajaltaan kohtuullinen määrä yksilöllistä graduohjausta. Ohjauksen tehostamiseksi ohjaaja ja opiskelija voivat esimerkiksi sopia, että opiskelija toimittaa käsiteltävän tekstin etukäteen sekä tekee muistion ohjauksessa sovituista asioista. Dokumentointi on tärkeää myös siltä varalta, että ohjaaja jostain syystä vaihtuu.
Tarkastusprosessin aikataulutus

Pro gradu -tutkielman tarkastusprosessiin kuluva aika riippuu kypsyysnäytteen muodosta. Mikäli tutkielman tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä, tarkastajat toimittavat lausuntonsa kolmen viikon kuluessa tutkielman palautuksesta. Esseemuotoisen kypsyysnäytteen osalta tarkastajat toimittavat lausuntonsa neljän viikon kuluessa kypsyysnäytteen suorituksesta. Opetusperiodien ulkopuolella aikataulut saattavat poiketa edellä mainituista, ja niistä tulee erikseen neuvotella tarkastajien kanssa. Mikäli opiskelija aikoo valmistua lukukauden loppuun mennessä, on tarkastusprosessille varattava riittävästi aikaa. Opintopalvelut ilmoittavat päivämäärät, joihin mennessä tutkielma tulee palauttaa, jotta valmistuminen aikataulussa on mahdollista.

Ohjeet ja dokumentit

Kevään 2017 aikataulut

Pro gradu -tutkielma, jonka kypsyysnäytteenä on gradun tiivistelmä

   Kun olet saanut ohjaajaltasi luvan, lähetä gradusi viimeinen versio Turnitin-järjestelmään vappuun mennessä.
   Ohjaaja tekee Turnitin-tarkastuksen viikon kuluessa ja antaa sen jälkeen sinulle luvan palauttaa gradusi NettiOpsuun. Palautus viimeistään pe 5.5.2017.
    Tarkastajien tulee toimittaa gradulausuntosi ja kuittaus tiivistelmän hyväksymisestä kypsyysnäytteenä opintopalveluiden kansliaan kolmen viikon kuluessa gradun palauttamisesta NettiOpsuun.

Pro gradu -tutkielma, jonka kypsyysnäytteenä on erillinen essee

    Kun olet saanut ohjaajaltasi luvan, lähetä gradusi viimeinen versio Turnitin-järjestelmään pääsiäiseen mennessä.
    Ohjaaja tekee Turnitin-tarkastuksen viikon kuluessa ja antaa sen jälkeen sinulle luvan palauttaa gradusi NettiOpsuun. Palautus viimeistään pe 21.4.2017.
    Suorita kypsyyskoe sähköisenä tenttinä vappuun mennessä.
    Tarkastajien tulee toimittaa gradulausuntosi ja kypsyyskokeen arviointisi opintopalveluiden kansliaan neljän viikon kuluessa kypsyysnäytteen suorittamisesta.