Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Oletko suorittanut opintoja toisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa?

Tampereen yliopistossa suoritettavaan tutkintoon voidaan lukea hyväksi toisessa suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa (esim. kansanopistossa suoritettuja yliopiston opetussuunnitelman mukaisia opintoja) suoritettuja opintoja edellyttäen, että ne soveltuvat tutkinnon tavoitteisiin. Opintoja voi käyttää tietyin edellytyksin kahteen tutkintoon (ks. tutkintosääntö 25§). Opinnot voi hyväksilukea yleensä vain kerran tutkinnon kokonaislaajuuteen.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Erkintalo Ville-Matti opintokoordinaattori

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma:
-matematiikan ja tilastotieteen opintoasiat
-opintojen korvaavuudet
-kokonaismerkinnät
-opetussuunnittelu ja opetusohjelma
-tuntiopetus
-omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella -lomakkeet
Luonnontieteiden tiedekunta:
-uudet opiskelijat ja orientoivat opinnot
Ville-Matti.Erkintalo@uta.fi PÄÄT C105a 050 318 6386
Rikala Heli opintokoordinaattori

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma:
- tietojenkäsittelytieteiden opintoasiat (ml. TIM, HTI, SDE ja CBDA)
- opintojen korvaavuudet
- kokonaismerkinnät
- opetussuunnittelu ja opetusohjelma
- omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella -lomakkeet
Heli.Rikala@uta.fi PINNI B1058 050 318 6669
Koskinen Taru opintopäällikkö

Luonnontieteiden tiedekunta:
- tutkintohallintoasiat, esittely- ja suunnittelutehtävät
- perus- ja jatkotutkintojen opiskelijavalinnat
- opintojen hyväksilukuasiat
- jatkotutkintojen hyväksymiseen liittyvät asiat
- LUO-opintopalveluiden lähiesimiestehtävät
Muut asiantuntijatehtävät
Taru.Koskinen@uta.fi PINNI B1051 040 190 1219
Tuominen Kirsi kansainvälisten asioiden koordinaattori

Luonnontieteiden tiedekunta:
- JOO-opiskeluasiat
- lähtevät Erasmus-opiskelijat
- saapuvat ulkomaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä englanninkieliset maisteriohjelmat (CBDA, SDE)
Muut asiantuntijatehtävät
Kirsi-Marja.Tuominen@uta.fi PINNI B1057 050 318 6688
Vanhala Erno CSS-velho Erno.Vanhala@uta.fi PINNI B4182 050 318 7740

Tutkinnon laadunvarmistuksen näkökulmasta lähtökohtana on, että hyväksiluettavat opinnot eivät ole yli 10 vuotta vanhoja. Jos opintosuoritukset ovat yli 10 vuotta vanhoja, opintojakson vastuuopettaja voi arvioida opintojen vanhentumista ja opiskelijalle voidaan antaa mahdollisuus täydentää opintosuoritusta tai antaa näyttö osaamisestaan.

Tampereen yliopiston tutkintosäännön mukaan opinnäytteitä ei hyväksilueta.

Opintoja voidaan hyväksilukea joko sisällyttämällä ne tutkintoon sellaisenaan tai korvaamalla niillä tiettyjä opintojaksoja tai -kokonaisuuksia.

Hyväksilukeminen tehdään korvaamalla, mikäli

 • muualla tehdyt opinnot kuuluvat oman tutkinto-ohjelmasi tai jonkin muun tutkinto-ohjelman alaan ja
 • aiemmat opintosi ovat samantasoisia, -laajuisia ja osaamistavoitteiltaan riittävän samankaltaisia.

Korvaavuudet haetaan jokaisesta tutkinto-ohjelmasta erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti. Tutustu tutkinto-ohjelmien käytäntöihin.

Hyväksilukeminen tehdään sisällyttämällä, mikäli

 • opinnot eivät vastaa sisällölliseti minkään Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelman tai erillisen opintokokonaisuuden opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja tai
 • et aio jatkaa kyseisen alan opiskelua Tampereen yliopistossa tai
 • haluat muuten ottaa sellaisenaan osaksi tutkintoa (esimerkiksi yksittäiset muun alan ristiinopiskelujaksot).

Tietoa hyväksiluvun säännöistä ja periaatteista löydät Perustietoa -osiosta. Opintojen hyväksilukemista säätelevät Tampereen yliopiston tutkintosääntö (25 §) ja tiedekuntien tutkintomääräykset.

Aiemmin tehtyjen opintojen selvittäminen on tärkeä osa opintojen aloitusta. Hyväksillukemista voi hakea Tampereen yliopiston opiskelija, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi.

Hyväksilukujen hakeminen

Jos sinulla on useita muualla tehtyjä suorituksia, osa suorituksista voidaan korvata ja osa sisällyttää tutkintoon. Toimi seuraavasti:

 1. Hae ensin korvaavuudet opetusta järjestävästä tutkinto-ohjelmasta. Korvaavuudet haetaan jokaisesta tutkinto-ohjelmasta erikseen alla annettujen ohjeiden mukaisesti.
 2. Hae sen jälkeen opintojen sisällyttämistä omasta tiedekunnasta. Palauta hakemus muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemiseksi tutkintoon opintopäällikölle tai tiedekunnan toimistoon. Hakemuksesta tulee käydä selvästi ilmi, mikä osa opinnoista on käytetty korvaamiseen, kuinka monta opintopistettä olet ko. opinnoista saanut ja mikä osa opinnoista on tarkoitus sisällyttää sellaisenaan tutkintoon.
 3. Kieli- ja viestintäopintojen korvaavuudet voit hakea joko omasta tiedekunnastasi tai kielikeskuksesta. Katso ohje tiedekuntasi kohdalta.

Tohtoriopiskelija

Selvitä opintojen hyväksiluvut oman ohjaajasi kanssa.

Avoimen yliopiston opiskelija

Voit hakea korvaavuutta opintojaksosta, jos olet suorittanut aiemmin samansisältöisen ja laajuisen opintojakson. Korvaamisesta päättää avoimen yliopiston tarjonnassa olevasta opintokokonaisuudesta tai opintojaksosta vastaava opettaja.

Korvaavuutta on haettava korvaavuushakemuksella, jonka liitteenä on oltava opintosuoritusote ja ko. opintojakson/jaksojen opetussuunnitelma. Korvaavuuslomakkeen ja lisätietoja saa avoimen yliopisto-opetuksen opintokoordinaattorilta/suunnittelijalta.

Aiemmin suoritetut Tampereen yliopiston avoimet yliopisto-opinnot

Jos olet suorittanut Tampereen yliopiston avoimia yliopisto-opintoja ja siirryt tutkinto-opiskelijaksi, avoimen yliopiston opinnot siirtyvät automaattisesti opintorekisteriin lukukauden alussa.

Ristiinopiskelusuoritukset

Jos olet suorittanut opintoja ristiinopiskeluna Tampereen ammattikorkeakoulussa tai Tampereen teknillisessä yliopistossa, suoritustieto siirtyy automaattisesti Tampereen yliopistoon. Huolehdi tämän jälkeen omassa tiedekunnassasi opintojen hyväksilukemisesta tutkintoosi.

Hyväksilukujen hakeminen

Katso tarkemmat hakemista koskevat ohjeet kunkin tiedekunnan kohdalta.

Kun haet korvaavuuksia, liitä hakemukseen

 • virallinen opintorekisteriote ja mahdollinen tutkintotodistus.
 • suoritettujen opintojaksojen osaamistavoite- ja sisältökuvaukset opetussuunnitelmasta.

Merkitse hakemukseen ja rekisteriotteeseen, mitä opintoja on tarkoitus korvata.

Liitä opintojen sisällyttämishakemukseen

 • virallinen opintorekisteriote ja mahdollinen tutkintotodistus sekä
 • selvitys siitä, mitkä rekisteriotteen opinnoista on tarkoitus sisällyttää ja mikä niiden laajuus on opintopisteinä.

Vain liitteineen toimitetut hakemukset käsitellään. Mahdolliset lisätiedot tulee kirjoittaa hakemuksen liitteeksi.

Toimita hakemus tiedekuntakohtaisissa ohjeissa ilmoitetulla tavalla.

Ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Ulkomailla suoritettuja opintoja voit hyväksilukea joko korvaamalla tai sisällyttämällä, kuten yllä on kuvattu. Hyväksilukemista varten tarvitaan yllä lueteltujen hyväksilukudokumenttien lisäksi seuraavat tiedot:

 • yliopiston virallinen nimi ja yhteystiedot,
 • vaihto-ohjelma, jonka kautta olet hakeutunut ko. yliopistoon,
 • opiskeluaika lukukausina tai kuukausina,
 • oppiaineen ja opintojaksojen/ opintokokonaisuuksien nimet,
 • suoritettujen opintojen taso ja laajuus; mikäli opintojen laajuus ei näy ECTS-pisteinä, selvitä yksittäisten kurssien työskentelytavat (esim. luentoja 2 h/vko, harjoituksia 2 h/vko, 1 essee) ja esitä oma arviosi vastaavuuksista opintopisteinä.

Huomaathan, että

 • Tampereen yliopistossa tehtävään tutkintoon ei ole mahdollista hyväksilukea ulkomailta samansisältöisiä opintoja kuin mitä olet täällä tehnyt.
 • Jos harkitset yliopiston vaihtosopimusten ja -ohjelmien ulkopuolista ulkomaista opiskelupaikkaa, varmista ennalta tiedekunnastasi voidaanko kyseisiä opintoja lukea hyväksi. Vaihtopaikkoja välittävien organisaatioiden opinnot eivät välttämättä kuulu ulkomaisen yliopiston opetussuunnitelmaan, vaikka opetus tarjottaisiinkin kampuksella.

Lue myös vaihtoon lähtevien ohjeista kohta vaihdon jälkeen.

Hyväksilukupäätös ja suoritusmerkinnät

 • Päätökset korvaavuuksista ja sisällyttämisestä tehdään dokumenttien perusteella. Vain liitteineen toimitetut hakemukset käsitellään.
 • Hakemusten käsittely vaatii usein taustatyötä ja esim. opettajan konsultointia, ja siksi päätöksiä ei voi tehdä opiskelijan odottaessa.
 • Tiedekunnilla voi olla omia ohjeita hakemusten käsittelyajoista. Tarkista ne tiedekuntakohtaisista ohjeista.
 • Tehty hyväsilukupäätös kirjataan tiedekunnassa opintorekisteriisi. Muussa tapauksessa sinuun otetaan yhteyttä.

Oikaisun hakeminen

Jos olet tyytymätön hyväksilukemispäätökseen, pyydä siihen oikaisua suullisesti tai kirjallisesti. Oikaisua pyydetään hyväksilukemispäätöksen tehneeltä, ja oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 27§)

Tietotekniikkataidot

TIEY4 Tietotekniikkataidot -kurssia korvaaviksi opinnoiksi hyväksytään

 • Yliopisto- tai ammattikorkekoulutasoinen, laajuudeltaan vastaava (3op) ja sisällöltään vastaava kurssi (siihen on sisältynyt ainakin taulukkolaskennan, esitysgrafiikan ja tekstinkäsittelyn opetusta).
 • Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen (TIEKE) standardoimien vaatimusten mukaan suoritetulla A tai AB atk-ajokorttitutkinnolla (ns. "@-ajokortti" ei ole riittävä)
 • Kansainvälisen ECDL-ajokorttitutkinnon perustaso tai enemmän (vähintään 7 suoritettua osa-aluetta)
 • Datanomitutkinto

edellyttäen, että kurssi / tutkinnon on suorittamisesta on kulunut vähemmän kuin 10 vuotta.

Korvaavuutta haetaan lomakkeella omasta tiedekunnasta.

Katso tarkemmat ohjeet korvaavuuden hakemiseen opintojakson sivulta.

Viestintä- ja kieliopinnot (Kielikeskus)

Yleisperiaatteet

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelija voi lukea hyväksi tutkintoonsa muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suorittamiaan kieliopintoja. Muualla suoritetuilla kieliopinnoilla voi joko korvata kieliopintoja tai sisällyttää ne tutkintoon sellaisinaan.

Kielikeskus voi antaa korvaavuuksia vain sen oman opetussuunnitelman mukaisista

 • suomen,
 • ruotsin ja
 • vieraiden kielten opintojaksoista.

Tiedekunnat päättävät muunlaisten kieliopintojen sisällyttämisestä tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

Kielikeskus myöntää korvaavuuksia pääsääntöisesti vain toisissa suomalaisissa yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa tai ulkomaisissa yliopistoissa suoritettujen kieliopintojen perusteella. Yleiskielen taitoa mittaavilla ulkomaisilla tai kotimaisilla kielitutkinnoilla tai ylioppilastutkinnon kielikokeilla ei voi korvata kieliopintoja. Korvaavuuskäytännöt noudattavat pääpiirteissään AHOT korkeakouluissa -hankkeen suositusta hyväksiluvuista (pdf).

Korvaaminen ja sisällyttäminen

Korvaamisella tarkoitetaan viestintä- ja kieliopintojen korvaamista muilla, sisällöltään vastaavilla saman alan opinnoilla. Korvaavuudet käsitellään kielikeskuksessa tai opiskelijan omassa tiedekunnassa.

Opintojen sisällyttäminen tutkintoon hoidetaan aina opiskelijan omassa tiedekunnassa.

Arvosanat

Korvatuista suorituksista annetaan arvosana vain ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän kurssista, jonka suoritukset  tallennetaan rekisteriin arvosanoilla tyydyttävät tiedot (TY)  tai hyvät tiedot (HV) alkuperäisten suoritusten arvosanojen mukaisesti. Opintosuoritusrekisterissä TY = 1, 2, 3 tai TT ja HV = 4, 5 tai HT. Muissa kielissä sekä suomen tieteellisessä kirjoittamisessa ja puheviestinnässä korvattu suoritus merkitään rekisteriin arvosanalla hyväksytty.

Suomessa suoritetut viestintä- ja kieliopinnot

Suomalaisissa yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa suoritetut nykyisen tavoitetutkinnon viestintä- ja kieliopintojen kanssa samanlaajuiset (opintojaksojen laajuusero enintään 1 op) ja samansisältöiset viestintä- ja kieliopinnot korvaavat yleensä tutkintoon kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot*. Joihinkin tutkintoihin (esim. LL) hyväksytään vain saman tai lähialan tutkinnon viestintä- ja kieliopintoja korvaaviksi suorituksiksi.

 • Perusopinnot (vähintään 25 op / 15 ov) vieraassa kielessä tai vastaavassa oppiaineessa korvaavat useimmissa tutkinnoissa vieraan kielen opintoja yht. kuusi opintopistettä.
 • Suomen kielen perusopinnot korvaavat tieteellisen kirjoittamisen opintojakson ja suomen kielen valinnaisen opintojakson.
 • Puheviestinnän perusopinnot korvaavat puheviestinnän opintojakson (KKSUPRO) ja yleensä myös puheviestinnän valinnaisen opintojakson.
 • Ruotsin kielessä tai vastaavassa oppiaineessa suoritetut perusopinnot (= tyydyttävä taito) tai aineopinnot (= hyvä taito) korvaavat toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon opintojakson sekä ruotsin kielen valinnaisen opintojakson. Kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojakson arvosanat perustuvat Valtioneuvoston asetukseen suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003).

*) Huom, koskee myös avoimen yliopiston tai sen yhteistyöoppilaitosten järjestämiä yliopistojen opetussuunnitelmien mukaisia viestintä- ja kieliopintoja sekä avoimen ammattikorkeakoulun viestintä- ja kieliopintoja.

Ulkomailla suoritetut viestintä- ja kieliopinnot

Ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto korvaa yleensä tutkintoon kuuluvat vieraan kielen opintojaksot edellyttäen, että tutkinnon suorituskieli on maan virallinen kieli. Käytännöt voivat kuitenkin vaihdella tiedekunnittain.

Kansainvälisessä vaihdossa suoritetut tiedeyliopiston viestintä- ja kieliopinnot hyväksytään korvaavina suorituksina osittain tai kokonaan, jos ne vastaavat laajuudeltaan ja sisällöltään opiskelijan tavoitetutkinnon viestintä- ja kieliopintoja. Opiskelija voi hyväksyttää viestintä- ja kieliopintosuunnitelmansa kielikeskuksessa ennen vaihtoon lähtöä; sitovia ennakkopäätöksiä ei kuitenkaan tehdä.

Ulkomailla suoritetut oman alan opinnot eivät oikeuta korvaavuuteen viestintä- ja kieliopinnoista, paitsi jos opiskelija pystyy osoittamaan, että em. opintoihin on kuulunut tekstin tuottamista, esitelmien pitämistä, neuvotteluihin tai kokouksiin osallistumista tai muita vastaavia tehtäviä, jotka opettaja on arvioinut. Korvaavuuksia ei myöskään voi saada sellaisista ulkomailla suoritetuista viestintä- ja kieliopinnoista, joiden taso on alempi tai vastaava kuin opiskelijan aiemmin suorittamien viestintä- ja kieliopintojen taso. Alemman tai saman tason viestintä- ja kieliopinnot opiskelijan yksikkö voi kuitenkin hyväksyä vapaasti valittaviin opintoihin.

Hyväksilukemisen hakeminen

Viestintä- ja kieliopintojen korvaavuuksia haetaan erillisellä lomakkeella, johon liitetään kopiot opintosuoritusotteista ja muista dokumenteista sekä opintojaksokuvaukset niistä kursseista, joiden perusteella korvaavuuksia haetaan. Lomake toimitetaan kieliopintokoordinaattori Hanna Nurmelle joko paperiversiona tai sähköpostitse (hanna.k.nurmi@uta.fi).

Opiskelijan tulee itse merkitä lomakkeeseen kaikki ne kurssit, joista hän hakee korvaavuuksia, ja ottaa valmiiksi kopiot liitteistä, jos kyseessä on paperinen hakemus.

Korvaavuuspäätökset tehdään täysin dokumenttien perusteella, ja mahdolliset lisätiedot yms. voi kirjoittaa hakemuksen liitteeksi. Hakemusten käsittely vaatii usein taustatyötä ja esim. opettajan konsultointia, ja siksi päätöksiä ei voi tehdä opiskelijan odottaessa. Korvaavuuksien myöntämisestä päättää kielikeskuksen johtaja.

Lisätietoa antavat Hanna Nurmi, hanna.k.nurmi@uta.fi, ja opintosihteeri Ritva Skön, ritva.skon@uta.fi.

Hakemukset käsitellään  ja hyväksytyt suoritukset tallennetaan lukukausien aikana kolmen viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.  Hyväksytty suoritus tallennetaan opintosuoritusrekisteriin, ja kielteisestä päätöksestä ilmoitetaan opiskelijalle sähköpostiviestillä.

Päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea siihen oikaisua kielikeskuksen johtajalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli opiskelija on tyytymätön myös oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen, hän voi pyytää siihen oikaisua yliopiston muutoksenhakulautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedekunnissa kieliopintojen korvaamisesta tai niiden sisällyttämisestä tutkintoon vastaavat yleensä opintopäälliköt.

Opintojakson suorittaminen AHOT-menettelyllä (kokeella)

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelija, joka on hankkinut tutkintoon vaadittavan viestintä- ja kielitaidon muuten kuin viestintä- ja kieliopintojen kursseilla toisessa korkea-asteen koulutuksessa, voi suorittaa tiettyjä tutkintoon vaadittavia viestintä- ja kieliopintoja näyttökokeella. Näyttökoekäytännöt perustuvat AHOT korkeakouluissa -hankkeen suositukseen.

Näyttökokeita järjestetään puheviestinnässä, englannissa ja ruotsissa. Katso lisätietoa näyttökokeiden sisällöistä alta. Kokeiden aikataulut löytyvät kielikeskuksen opetusohjelmasta.

Puheviestinnän AHOT-menettely

Opiskelijalle, jolle on karttunut puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamista vaativista työ- ja järjestötehtävistä (esimerkiksi johtaminen, konsultointi, koulutus, ohjaus, opettaminen, neuvottelu, ryhmässä tehtävä projektityö, tiedottaminen tai vaativa asiakastyö) ja/tai puheviestinnän alaan liittyvillä kursseilla, jotka eivät ole tutkintoon kuuluvia viestintä- ja kieliopintoja.

Portfoliolla ja näyttökokeella opiskelija osoittaa hallitsevansa tutkintoonsa kuuluvan Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus -kurssin osaamistavoitteiden mukaiset asiat.

AHOT-menettelyyn haetaan vapaamuotoisella hakemuksella ja portfoliolla, joista käyvät selkeästi ilmi ne työ- ja/tai järjestötehtävät ja puheviestinnän alaan liittyvät kurssit, joissa opiskelijalle on kertynyt tutkinnon ja opetussuunnitelman tavoitteita vastaavaa tunnistettavaa puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamista.

Hakemuksen ja portfolion perusteella arvioidaan, kutsutaanko opiskelija näyttökokeeseen. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tehdään portfolion ja näyttökokeen perusteella.

Näyttökokeessa opiskelija osoittaa puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamisensa erikseen sovittavassa tilanteessa, johon kuuluu esimerkiksi esiintymistä, ryhmäkeskustelua ja palautteenantoa.

Vertaamalla näyttökoetta ja eri dokumentteja tutkinnon osaamistavoitteisiin arvioidaan, voidaanko ahotoitavalla tunnistaa ja tunnustaa olevan riittävää akateemista puheviestinnällistä osaamista.

Huom.  AHOT-menettelyyn voi hakea  yhden kerran opintojen aikana.

Katso tästä ohje hakemukseen ja portfolioon. Näyttökoeohjeet lähetetään ahotoitavalle kutsun yhteydessä noin kaksi viikkoa ennen näyttökoepäivää.

Arviointi on hyväksytty/hylätty. Mikäli näyttökoe hylätään, ohjataan opiskelija Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus -kurssille.

Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän AHOT-menettely

Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän näyttökokeen ensimmäinen vaihe on kirjallinen näyttökoe. Kirjallisen kokeen hyväksytysti suorittaneet kutsutaan suulliseen näyttökokeeseen.

Huom! Myös KTK- ja LL-tutkintojen sekä TeK-tutkinnon opiskelijat voivat suorittaa tutkintoonsa kuuluvan ruotsin kielen kurssin tällä näyttökokeella.

General Information about the RPL/AHOT Procedure (English courses)

University of Tampere degree students are given the opportunity to demonstrate that, through prior learning, they master the learning outcomes of the basic English course required by their degree. The assessment result may exempt students from one of the following courses:

Introduction to Academic English (4 ECTS)

Foundations of Business Communication (4 ECTS)

Advanced English Business Communication (4 ECTS)

Introduction to Scientific Writing (2 ECTS) (for medical students only)

The pass level for all tasks is set at B2 on the Common European Framework of Reference to Languages (CEFR) scale. You are only allowed to take the test once.

To assess whether you possess the required skills for the AHOT process, familiarize yourself with the following:

 • Common European Framework of Reference for Languages (minimum B2 required)
 • Learning outcomes of the course required by your degree: Introduction to Academic English / Foundations of Business Communication / Introduction to Scientific Writing / Advanced English Business Communication

Note: This test is not simply an alternative to attending the course. It is a procedure for demonstrating that through prior learning (e.g., studying abroad, work experience or similar) you have already achieved the learning outcomes of the course. You will have to present good reasons and evidence for why you should be considered for this process.

Assessment Procedure

For the Introduction to Academic English, Foundations of Business English and Advanced English Business Communication courses, the test consists of three parts. The test for the Introduction to Scientific Writing course only comprises parts 1 and 2.

1.  Application in the form of an electronic test

In the test, you will be asked to

 • explain why you should be considered eligible for the RPL (AHOT) process, i.e., where and how have you achieved the learning outcomes of the course
 • assess your English proficiency against the CEFR scale
 • complete a text comprehension task.

 Assessment of part 1:

Your application will be evaluated on your English skills as demonstrated though your writing and the task, as well as the reasons and evidence you give as to why you should be considered for the process. Note: you are required to pass part 1 in order to move to part 2.

2. Academic reading and writing task

In the test, you will be asked to

 • read and summarize an academic article or parts of article(s) to demonstrate your academic English skills and knowledge of academic conventions in English.

See assessment criteria of part 2 (pdf).

Note: you are required to pass part 2 in order to move to part 3.

3. Presentation task

In the presentation task, you will

 • submit a brief introduction to your oral presentation in Moodle
 • give a 10-minute presentation related to your own field of study and answer any questions your audience may have after your presentation
 • listen to other presenters, participate in the discussion of their presentation and give feedback to presenters.

 See assessment criteria of part 3 (pdf).

Johtamiskorkeakoulu

Muualla suoritetut opinnot voidaan joko sisällyttää osaksi tutkintoa valinnaisina opintoina tai niillä voidaan korvata sisällöltään ja tasoltaan vastaavia opintojaksoja. Jos olet suorittanut opintoja Tampereen yliopiston ulkopuolella ennen opintojesi alkua tai niiden aikana, ole yhteydessä opintokoordinaattoriin. Katso myös opintojen korvaamista ja hyväksilukemista koskevat periaatteet johtamiskorkeakoulun tutkintoja koskevista määräyksistä.

Jos sinulla on useita muualla tehtyjä suorituksia, osa suorituksista voidaan korvata sisällöllisen ja tasollisen vastaavuuden perusteella ja sisällyttää muut suoritukset tutkintoon vapaasti valittavina opintoina.

Opintojen sisällyttäminen

Opintojen sisällyttäminen tutkintoon tarkoittaa muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa (ml. avoin yliopisto) suoritettujen opintojen liittämistä osaksi tutkintoa vapaasti valittavina opintoina. Opinnot saa sisällytettyä tutkintoonsa toimittamalla virallisen opintorekisteriotteen suorittamistaan opinnoista. Opintojen soveltuvuus valinnaiksiksi opinnoiksi arvioidaan ja ne viedään rekisteriin yhteenlaskettuna opintopistemääränä. Opintoja voidaan sisällyttää valinnaisiksi opinnoiksi tutkintoon, jos ne eivät ole osa jo valmista tutkintoa tai sellaista tutkintoa, josta opiskelija myöhemmin valmistuu.

Toisessa kotimaisessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen sisällyttämisestä tutkintoon päättää opintopäällikkö tai opintokoordinaattori, jolle opiskelija toimittaa virallisen opintorekisteriotteen.

Ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen sisällyttämisestä tutkintoon opiskelija on yhteydessä kv koordinaattoriin. Jos ulkomaisesta yliopistosta ei ole ollut saatavissa ECTS -otetta, opiskelija liittää hakemukseenselvityksen ko. yliopistossa voimassa olevasta opintojen mitoitusjärjestelmästä sekä oman arvionsa vastaavuuksista suomalaisina opintopisteinä.

Toisessa korkeakoulussa suoritetut sisällytettävät opinnot voivat olla esimerkiksi:

 • avoimen yliopiston opintoja
 • opintoja, jotka eivät ole osa valmista tutkintoa (valmiin tutkinnon ulkopuolelle jääneet opinnot)
 • toisessa korkeakoulussa suoritetut opinnot, kun opiskelija keskeyttää tutkintonsa ja luopuu tutkinto-oikeudestaan
 • ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja opintoja, jotka eivät ole osa toista tutkintoa

Opintojen korvaaminen

Opintojen korvaaminen oppiaineeseen muussa kotimaisessa ja ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetuilla opinnoilla edellyttää sisällöllistä ja tasollista vastaavuutta sekä vastaavaa laajuutta. Päätöksen opintojen korvaavuudesta tekee opintojaksosta vastaava opettaja tai oppiaineen siihen valtuuttama henkilö (yleensä yliopisto-opettaja). Korvatut opintosuoritukset kirjataan suoritusrekisteriin oppiaineessa tai kieliopintojen kohdalla kielikeskuksen kansliassa.

Ulkomailla suoritettujen opintojen korvaaminen ks. alla Ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Kieliopintojen hyväksilukeminen

Kieliopintojen hyväksilukemiseen liittyvissä asioissa kannattaa olla suoraan yhteydessä kielikeskukseen. Ks. kielikeskuksen ohjeet.

Korvaus alkuperäistä suoritusta pienemmällä opintopistemäärällä – erotuksen sisällyttäminen

Mikäli opiskelijan muussa kotimaisessa ja ulkomaisessa yliopistossa/korkeakoulussa suorittama opintojakso tai suoritus korvataan oppiaineessa tai kielikeskuksessa alkuperäistä suoritusta pienemmällä opintopistemäärällä tai vain osasuorituksena, voidaan erotus viedä johtamiskorkeakoulussa opiskelijan opintosuoritusrekisteriin vapaasti valittavina opintoina ellei korvaavuuden antanut opettaja ole erikseen ilmoittanut, että annettu korvaavuus vastaa työmäärältään alkuperäistä suoritusta. Edellytyksenä on, että erotus on vähintään 2 opintopistettä/opintojakso. Osakorvaavuuden saatuaan opiskelijan tulee toimittaa opintokoordinaattorille selvitys opintopisteiden välisestä erotuksesta ja pyytää erotuksen viemistä opintosuoritusrekisteriin.

Ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Opintojen sisällyttäminen

Johtamiskorkeakoulussa ulkomailla suoritettujen opintojen sisällyttäminen tutkintoon tapahtuu kansainvälisten asioiden koordinaattorien kautta (kauppatieteet, hallintotieteet: Terhi Nieminen, politiikan tutkimus: Minna Höijer).

Opiskelijan tulee toimittaa opintorekisteriote ulkomaisessa yliopistossa/korkeakoulussa suorittamistaan opinnoista, jotka arvioidaan ja viedään rekisteriin yhteenlaskettuna opintopistemääränä. Jos vaihtoyliopistosta ei ole ollut saatavissa ECTS-otetta, hakemukseen täytyy liittää selvitys ko. yliopistossa voimassa olevasta opintojen mitoitusjärjestelmästä sekä oma arvio vastaavuuksista suomalaisina opintopisteinä.

Opintojen korvaaminen

Päätöksen ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen korvaavuudesta tekee yleensä opintojaksosta vastaava opettaja. Korvatut opintosuoritukset kirjataan opintosuoritusrekisteriin tutkinto-ohjelmassa. Korvaavuuksia haettaessa on esitettävä vaihtopaikan todistus suoritetuista opinnoista (mukaan kopio opettajalle) sekä selvitys opintojen sisällöstä, laajuudesta ja tasosta (vaihtoyliopiston opinto-opas tms.).

Hallintotieteiden ja kauppatieteiden tutkinto-ohjelmien ohjeet vaihdossa suoritettujen opintojen hyväksilukemiseen

Ulkomailla suoritettujen akateemisten opintojen hyväksilukeminen

Vaihdossa suoritetut akateemiset opinnot voi joko korvata tai sisällyttää tutkintoon. Opintojakson korvaaminen tarkoittaa, että voit korvata jonkin opintosuuntasi/oppiaineesi opintojakson ulkomailla suorittamallasi kurssilla. Opintojakson sisällyttäminen tutkintoon tarkoittaa, että ulkomailla suorittamasi opintopisteet sisällytetään vapaasti valittaviin opintoihin, eivätkä ne korvaa yksittäisiä opintojaksoja.

Tutustu tarkemmin eri tapoihin rekisteröidä vaihdossa suorittamasi opinnot tutkintoosi:

1) Voit sisällyttää kaikki vaihdossa suorittamasi opinnot tutkintoon merkinnällä ”ulkomailla suoritettuja opintoja (vaihtoyliopiston nimi), x op.” Vaihto-opintojen sisällyttämisen tutkintoon hoitaa pääsääntöisesti kv-koordinaattori. Tällöin opinnot eivät näy minkään tietyn opintosuunnan alla vaan erillisenä kokonaisuutena opintorekisteriotteessa. Merkintä viedään myös aikanaan tutkintotodistukseen, josta ilmenee suoritettujen opintojen kokonaismäärä ja vaihtoyliopiston nimi.

Jos olet suorittanut ulkomailla jonkin selkeän kokonaisuuden/moduulin, niin tämä voidaan rekisteröidä kokonaisuuden nimellä. Kokonaisuus tulee pääsääntöisesti näkyviin myös todistukseen (arvosana pääsääntöisesti HYV/HYL.)

2) Voit korvata / sisällyttää ulkomailla suorittamasi kurssit opintosuuntaan/opintosuuntiin. Mikäli olet mielestäsi suorittanut vaihtoyliopistossa täysin esim. kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojaksoa vastaavan kurssin, sinun pitää kääntyä asiassa ko. opintojakson vastuuopettajan puoleen ja pyytää korvaavuutta suoraan häneltä. Usein ulkomaalaisten yliopistojen kurssit eivät kuitenkaan suoraan vastaa mitään meidän opintojaksoamme. Silloin voit kääntyä ao. opintosuunnan yliopisto-opettajan puoleen, joka sisällyttää ulkomailla suorittamasi opinnot opintosuunnan opintoihin, ts. opintorekisteriisi tulee ao. opintosuunnan kohdalle merkintä ulkomailla suoritetuista opintopisteistä (esim. ulkomailla suoritettuja markkinoinnin opintoja).

3) Lopputulos voi olla myös edellä mainittujen vaihtoehtojen yhdistelmä. Opiskelija voi esimerkiksi korvata osan opinnoista (yhteys opintosuuntaan) ja sisällyttää loput vapaavalintaisina tutkintoon (yhteys kv-koordinaattoriin).

Ohjeita vaihdossa suoritettujen akateemisten opintojen hyväksiluvun hakemiseen

Kun haet opettajalta kurssikorvaavuutta, niin varaudu selvittämään opintojaksojen työmäärä. Kirjaa ylös jo vaihto-opiskeluaikanasi mahdollisimman tarkat tiedot opintojesi vaatimasta työmäärästä. Yksi suomalainen opintopiste vastaa n. 27 tunnin työmäärää ja työmäärän selvittämiseksi pitäisi olla mahdollisimman tarkat tiedot seuraavista asioista: kurssin suoritustapa, esim. luento, seminaari, harjoitusryhmä, työpaperit, esitelmät, kurssin taso, vaativuus ja laajuus, montako tuntia luentoja ja kontaktiopetusta oli yhteensä, millaista kirjallisuutta piti lukea, millä perusteilla arvosana määräytyi (esim. luentotentti, kirjatentti, essee, ryhmäaktiivisuus)

Kun menet hakemaan korvaavuutta / sisällyttämistä suoraan opettajalta, kannattaa ottaa mukaan vaihtoyliopistosta saamasi opintorekisteriotteen lisäksi opinto-opas, tekemäsi harjoitustyöt, raportit ja esseet sekä kaikki sellainen materiaali, josta edellä mainitut seikat ilmenevät (esim. kopiot lukemiesi kirjojen sisällysluetteloista). Voit myös pitää jo ulkomailla opiskelusi aikana päiväkirjaa tekemästäsi työmäärästä, sellaiset asiat kun unohtuvat kovin nopeasti. Muista myös, että viime kädessä näyttö- ja todistamisvelvollisuus on sinulla itselläsi etkä yleensä voi luottaa siihen, että vaihtoyliopisto lähettäisi dokumentteja pyynnöstä jälkikäteen. Mitä paremmat tiedot sinulla on vaihdosta takaisin palatessasi, sitä nopeammin saat päätöksen korvattavista opinnoista.

Itsenäisesti hankittu opiskelupaikka

Opiskelija voi hankkia ulkomaisen opiskelupaikan myös itsenäisesti. Hän voi lähteä kaupallisen järjestäjän kautta tai täysin itsenäisesti. Opiskelijalla on tällöin velvollisuus näyttää että ulkomaanopinnot ovat osa kohdeyliopiston normaalia opetussuunnitelman mukaista opetusta. Tämä tarkoittaa sitä, että kurssien pitää löytyä kohdeyliopiston opinto-oppaasta ja/tai yliopiston omilta nettisivuilta (ei ainoastaan esim. paikkoja välittävän kaupallisen organisaation nettisivuilta.) Opiskelijan on esitettävä kohdeyliopiston opintorekisteriote ja kurssikuvaukset hyväksilukuja varten. Opintorekisteriotteen tulee olla suoraan kohdeyliopiston myöntämä (allekirjoitukset, leimat). Opiskelija voi jo ennen lähtöä pyytää dokumentit kurssien kuulumisesta paikallisen yliopiston opetussuunnitelmaan ja toimittaa ne johtamiskorkeakoulun opintoasioihin. Opiskelijan lähtiessä opiskelemaan yliopiston sopimusten ulkopuoliseen yliopistoon, lähtee hän sinne ”omalla riskillä”, sillä opintojen hyväksiluku ei ole välttämättä mahdollista eikä sitä voida etukäteen varmasti luvata. Jos saamanne dokumentit vastaavat pyyntöjämme, niin hyväksilukukin on mahdollista.

Kaikissa vaihto-opintoihin liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä johtamiskorkeakoulun opintopalveluiden puoleen. Erityisesti kv-koordinaattorit auttavat vaihtoon liittyvissä kysymyksissä!

Yhteyshenkilöt ulkomaan opintojen hyväksiluvussa:

Opintojakson korvaaminen - opintojakson vastuuopettaja (LINKKI MIHIN?)

Opintojakson sisällyttäminen opintosuuntaan - opintosuunnan yliopisto-opettaja (LINKKI)

Opintojen sisällyttäminen tutkintoon osaksi vapaasti valittavia opintoja - kv-koordinaattori  (LINKKI)

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman ohjeet vaihdossa suoritettujen opintojen hyväksilukemiseen

Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Muualla suoritetut opinnot voidaan joko sisällyttää tutkintoon sellaisenaan tai niillä voidaan korvata sisällöltään ja tasoltaan vastaavia opintojaksoja, kursseja tai niiden osia.

Opintojen sisällyttäminen

Opintojen sisällyttäminen tutkintoon tarkoittaa muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa (pl. vaihto-opinnot) suoritettujen opintojen liittämistä osaksi tutkintoa sellaisenaan vapaasti valittavina opintoina. Johtamiskorkeakoulussa muualla suoritettujen opintojen sisällyttämisestä tutkintoon päättää opintopäällikkö Heli Tontti. Opiskelijan tulee toimittaa opintopäällikölle opintorekisteriote toisessa yliopistossa/korkeakoulussa suorittamistaan aikaisemmista opinnoista, jotka arvioidaan ja viedään rekisteriin yhteenlaskettuna opintopistemääränä. Tampereen yliopiston partneriyliopistoissa suoritettujen vaihto-opintojen sisällyttäminen: ks. ohjeet alla.

Opintojen korvaaminen

Opintojen korvaaminen oppiaineeseen muussa kotimaisessa ja ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetuilla opinnoilla edellyttää sisällöllistä ja tasollista vastaavuutta sekä vastaavaa laajuutta. Päätöksen opintojen korvaavuudesta tekee opintojaksosta vastaava opettaja tai oppiaineen siihen erikseen valtuuttama henkilö. Korvatut opintosuoritukset kirjataan suoritusrekisteriin omassa tutkinto-ohjelmassa tai kielikeskuksen kansliassa.

Opiskelija voi myös hakea muualla suoritettujen opintojen sekä sisällyttämistä että korvaamista. Mikäli opiskelijalla on useampia muualla suoritettuja opintojaksoja tai suorituksia, on mahdollista korvata osa opinnoista sisällöllisen ja tasollisen vastaavuuden perusteella ja sisällyttää muut suoritukset tutkintoon vapaasti valittavina opintoina.

Viestintä- ja kieliopintojen hyväksilukeminen
TIEY4 Tietotekniikkataidot -jakson korvaaminen
Luottamustehtävissä toimimisen hyväksilukeminen tutkintoon

 Korvaavuuksien hakeminen vaihdossa suoritettujen opintojen perusteella

Vaihto-opiskelujakson aikana suoritetuista opinnoista haetaan korvaavuudet kansainvälisen politiikan ja valtio-opin opintosuuntien aineopinnoista (yliopistonlehtori) tai syventävistä opinnoista vastaavalta opettajalta (professori), ks. opintojaksojen vastuuopettajien luettelo. Myös mahdollisissa vaihdon aikana heräävissä Tampereen opintosuorituksia koskevissa kysymyksissä kannattaa ottaa yhteys suoraan opintosuuntien vastuuopettajiin.

Korvaavuuksia voidaan myöntää vain tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan sopivista suorituksista, ja opiskelijan tulee itse miettiä etukäteen miten vaihdossa suoritetut opinnot sijoittuvat täällä oman opintosuunnan tutkintovaatimuksissa (LINKKI). Korvaavuuksia haettaessa on esitettävä vaihtopaikan todistus suoritetuista opinnoista (mukaan kopio opettajalle) sekä selvitys opintojen sisällöstä, laajuudesta ja tasosta (vaihtopaikan opinto-opas tms.). Katso tarkemmat ohjeet alla.

Vaihdon aikana suoritetut kurssit voi myös sisällyttää valinnaisina opintoina omaan tutkintoon tilanteessa, jolloin sopivia korvaavuuksia ei oppiaineen/opintosuunnan opetussuunnitelmassa löydy. Tällaisessa tapauksessa ota yhteyttä politiikan tutkimuksen kansainvälisten asioiden koordinaattoriin (Minna Höijer). Jos vaihtoyliopistosta ei ole ollut saatavissa ECTS-otetta, hakemukseen täytyy liittää selvitys ko. yliopistossa voimassa olevasta opintopistejärjestelmästä sekä oma arvio vastaavuuksista suomalaisina opintopisteinä.

Kansainvälisen politiikan opintosuunta

Korvaavuuksista sovitaan aina tapauskohtaisesti vastaanotolla. Ennen vastaanotolle saapumista on kuitenkin hyvä mieltää, pohtia ja tehdä seuraavaa:

 • korvaavuuksia voidaan antaa vain edes jollakin tasolla sisällöltään vastaavista suorituksista. Tämä on syytä pitää mielessä jo esim. vaihtoon lähdettäessä ja siellä kursseja valitessa. Samalla perusperiaate on, että (hyvin) tehdystä työstä saadaan aina myös maksimaalinen korvaavuus kotiin palattua.
 • mikäli vaihdossa tehdyt opinnot ovat muutoin asiallisia ja sijoittuvat kansain­välisen politiikan (International Relations) alaan, mutta eivät kohtuudella vastaa tai voi korvata meidän opintojamme, suoritus voidaan rekisteröidä opiskelijan niin halutessa vapaaehtoisiksi opinnoiksi jolloin suoritus EI vähennä eli korvaa muiden opintojaksojen pisteitä ja työmäärää
 • syventäviä opintoja (maisteriopintoja) korvaavien suoritusten tulee olla maisteri­tason (Master's level) kursseja; tämä koskee sekä ulkomaisia vaihto-opintoja että myös muissa oppiaineissa tehtyjä opintoja jos niitä voidaan käyttää syventävien vapaaehtoisina opintoina
 • prosessia edesauttaa jos sinulla itselläsi on jäsentynyt käsitys siitä, mitä haluat korvattavaksi ja osaat esittää myös millä suorituksella haluat sen korvattavan
 • tämä ennakkopohdinta on syytä suorittaa kotona ja toimittaa sen hedelmät sähköpostitse allekirjoittaneille tiedoksi noin viikkoa ennen vastaanotolle saapumista. Liitä mukaan myös mahdolliset kurssikuvaukset ja muu oleellinen materiaali – erityisesti tiedot suoritusten laajuudesta opintopisteinä jos opiskelu­paikassa ei ole käytetty ECTS-järjestelmää (tällöin asiasta on syytä neuvotella yliopiston opintotoimistossa tai muussa vaihdosta vastuullisessa paikassa). Mikäli sinulla ei ole asiakirjoja tai selvityksiä sähköisesti, tuo ne mukanasi vastaan­otolle samalla kun esität fyysisen todistuksen/muun todisteen suori­tetuista opinnoista.
 • ennen vastaanotolle saapumista täytä ja tulosta vielä oheinen korvaavuuslomake ( LINKKI/LOMAKE). Lomaketta on saatavilla myös tutkinto-ohjelman toimistosta (Pinni A4041).

>> korvaavuuksien hakeminen kansainvälisen politiikan opintosuunnassa (.pdf) LINKKI/LOMAKE

- perus- ja aineopintojen vastuuopettaja: Hannes Peltonen
- syventävien opintojen vastuuopettaja: Anni Kangas

Valtio-opin opintosuunta

Valtio-opin opintosuunnan opiskelijoiden tulee täyttää oheinen korvaavuuslomake ( LINKKI/LOMAKE) sekä toimitettava ohjeen mukaiset liitteet korvaavuuksien hakemiseksi. Lomake on ladattavissa alla olevasta linkistä; kopioita on saatavissa myös tutkinto-ohjelman toimistosta (Pinni A4041).

>> korvaavuuksien hakeminen valtio-opin opintosuunnassa (.pdf) LINKKI/LOMAKE

- perus- ja aineopintojen vastuuopettaja: Mikko Lahtinen
- syventävien opintojen vastuuopettaja: Tapio Raunio

Vaihdossa suoritetuista kieliopinnoista voi hakea korvaavuuksia kielikeskuksesta, tai ne voidaan sisällyttää tutkintoon omassa tiedekunnassa (politiikan tutkimuksen opiskelijat: JKK/Minna Höijer).

Kielikurssien korvaavuuksien hakeminen, katso kielikeskuksen ohje

Opiskelija voi myös hakea ulkomailla suoritettujen opintojen sekä sisällyttämistä että korvaamista. Mikäli opiskelijalla on useampia ulkomailla suoritettuja opintojaksoja tai suorituksia, on mahdollista korvata osa opinnoista sisällöllisen ja tasollisen vastaavuuden perusteella ja sisällyttää muut suoritukset tutkintoon vapaasti valittavina opintoina. Tällöin tulee ensiksi hakea opintojaksokohtaiset korvaavuudet omasta tutkinto-ohjelmasta, ja tuoda loppuja sisällytettäviä opintoja varten kopio vaihtoyliopiston virallisesta todistuksesta sekä selvitys jo korvatuista opinnoista kansainvälisten asioiden koordinaattorille.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Nordling Aino opintokoordinaattori

erityisesti hallintotieteiden opintoasiat:
- yleinen opintoneuvonta ja -ohjaus (mm. HOPS, opintojen hyväksilukeminen, valmistuminen)
- opiskelijavalinta-asiat (yhteishaku, erillishaku sekä erilliset opinto-oikeudet)
- tutkinto-ohjelman koordinointitehtävät
- aikaisempien opintojen hyväksilukeminen,
- henkilökohtainen opintoneuvonta
Aino.Nordling@uta.fi PINNI A2038 050 318 6822
Kangastupa Elina opintokoordinaattori Elina.Kangastupa@uta.fi PINNI A2035 050 437 7008
Nieminen Terhi kansainvälisten asioiden koordinaattori

- kansainväliset opintoasiat
- opiskelijaliikkuvuus
- kv. tutorraportit
- kv opintoneuvonta
Terhi.Nieminen@uta.fi PINNI A2067 040 190 1480
Höijer Minna Kansainvälisten asioiden koordinaattori

- Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman kansainväliset asiat ja koordinointitehtävät sekä yleiset opintoasiat
- Jean Monnet -hallinto

Vastaanotto: lukukausien aikana ti & to klo 13–15, muulloin sopimuksen mukaan.
Minna.Hoijer@uta.fi PINNI A2069 050 318 6604

Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutustu Kasvatustieteiden yksikön kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskeviin yleisiin määräyksiin lukuvuosille 2016-2018.

Kasvatustieteiden tiedekunnassa opintojen hyväksilukemisessa on kolme käsittelyaikaa:

 • elokuussa: opiskelijan tulee palauttaa hakemus liitteineen viimeistään ma 7.8.2017, päätökset tehdään ke 23.8.2017 mennessä, suoritukset näkyvät rekisterissä to 31.8.2017 mennessä.
 • marraskuun kaksi viimeistä viikkoa: opiskelijan tulee palauttaa hakemus liitteineen viimeistään 15.11., päätökset tehdään 30.11. mennessä.
 • toukokuun kaksi ensimmäistä viikkoa: opiskelijan tulee palauttaa hakemus liitteineen viimeistään 30.4., päätökset tehdään 15.5. mennessä.

Suosittelemme kuitenkin, että toimitat hakemuksen liitteineen heti, kun ko. opintosi valmistuvat.

Opintojen korvaaminen

Korvaamalla hyväksilukeminen on mahdollista kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman pakollisten opintojen osalta. Tampereen yliopiston tutkintosäännön 25§ mukaan opinnäytteitä ei hyväksilueta. Opintojaksosta KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari järjestetään muuntotyöryhmiä, joiden aikana aiemmin tehdystä tutkielmasta työstetään esseen laatimisen kautta kandidaatintutkinnon opinnäytetyö tai kasvatustieteiden aineopintoihin tarvittava empiirinen tutkielma.

Opintojen korvaaminen muussa kotimaisessa ja ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetuilla opinnoilla edellyttää sisällöllistä ja tasollista vastaavuutta sekä vastaavaa laajuutta. Päätöksen opintojen korvaavuudesta tekee ko. opintokokonaisuudesta vastaava opettaja tai tiedekunnan siihen valtuuttama henkilö.

Toimintaohje korvaamisessa:

1) Opiskelija toimittaa huolellisesti täyttämänsä opintojen korvaavuuslomakkeen (LINKKI näytöllä täytettävä, aktiivinen lomake) liitteineen opintopalveluiden kansliaan (Virta-rakennus, Åkerlundinkatu 5, 2. krs., h. 244. Postiosoite: Kasvatustieteiden tiedekunta / opintopalveluiden kanslia, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO). Pakollisia liitteitä ovat:

 • jäljennös suoritustodistuksesta (merkitse todistusjäljennökseen opintojakso/-jaksot, joille haet korvaavuutta)
 • mikäli korvaaminen koskee yksittäistä opintojaksoa/-jaksoja, jäljennös opintojakson opetussuunnitelmasta.

2) Opintopalveluiden kanslia välittää hakemuksen päätettäväksi liitteineen ko. opintokokonaisuuden vastuuopettajalle tai tiedekunnan siihen valtuuttamalle henkilölle. Vastuuopettaja tekee päätöksen lomakkeelle ja palauttaa lomakkeen liitteineen opintopalveluiden kansliaan.

3) Kanslia vie suoritustiedon opintorekisteriin. Opintojen rekisteröinnistä ei ilmoiteta erikseen, vaan suoritukset tulevat rekisteriin näkyviin, kun korvaavuusasia on käsitelty. Opiskelijaan otetaan yhteyttä, mikäli hyväksilukua ei myönnetä tai mikäli asian ratkaisemiseksi tarvitaan lisätietoja.

Opintojen sisällyttäminen

Sisällyttäminen on mahdollista tutkinnon yleisiä valmiuksia antavien opintojen ja valinnaisten opintojen osalta.

Toisessa kotimaisessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen sisällyttämisestä tutkintoon päättää tiedekunnan opintokoordinaattori tai opintopäällikkö.

Ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen sisällyttämisestä tutkintoon opiskelija on yhteydessä tiedekunnan kansainvälisten asioiden koordinaattoriin. Kv-koordinaattorin käsittelyn jälkeen opintopäällikkö valmistelee dekaanin päätöksen korvaamisesta. Jos ulkomaisesta yliopistosta ei ole ollut saatavissa ECTS-otetta, opiskelija liittää hakemukseen selvityksen ko. yliopistossa voimassa olevasta opintojen mitoitusjärjestelmästä sekä oman arvionsa vastaavuuksista suomalaisina opintopisteinä.

Toimintaohje sisällyttämisessä:

1) Opiskelija toimittaa huolellisesti täyttämänsä opintojen sisällyttämislomakkeen (LINKKI näytöllä täytettävä, aktiivinen lomake) liitteineen opintopalveluiden kansliaan (Virta-rakennus, Åkerlundinkatu 5, 2. krs., h. 244. Postiosoite: Kasvatustieteiden tiedekunta / opintopalveluiden kanslia, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO). Pakollisia liitteitä ovat:

 • jäljennös suoritustodistuksesta (merkitse todistusjäljennökseen opintojakso/-jaksot, joille haet sisällyttämistä)
 • mikäli sisällyttäminen koskee yksittäistä opintojaksoa/jaksoja, jäljennös opintojakson opetussuunnitelmasta.
2) Opintopalveluiden kanslia välittää hakemuksen liitteineen päätöksen valmistelijalle.

3) Kanslia vie suoritustiedon opintorekisteriin. Opintojen rekisteröinnistä ei ilmoiteta erikseen, vaan suoritukset tulevat rekisteriin näkyviin, kun korvaavuusasia on käsitelty. Opiskelijaan otetaan yhteyttä, mikäli hyväksilukua ei myönnetä tai asian ratkaisemiseksi tarvitaan lisätietoja.

Yleisiä ohjeita

Yksittäisten opintojaksojen tai osasuoritusten kohdalla aiemmin hankittua osaamista arvioidaan suhteessa voimassa olevan opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin. Tutkinnon laadun varmistamiseksi hyväksiluettavien opintojen ei tule pääsääntöisesti olla yli 10 vuotta vanhoja. Opintojen vastuuopettaja voi arvioida opintojen vanhentumista ja antaa opiskelijalle mahdollisuuden täydentää opintosuoritusta tai antaa näyttö osaamisestaan.

Korvattavat opintoviikkoina olevat opintosuoritukset muutetaan opintopisteiksi ko. yliopiston itse käyttämän kertoimen mukaisesti.

Kun opiskelija on saanut oikeuden vain KM-tutkintoon, aiemmin suoritettuihin tutkintoihin sisältyviä opintoja ei kirjata rekisteriin, vaan ne on täytynyt varmistaa hakuvaiheessa.

Jos elokas-opiskelijalla on jo aiempi alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai AMK-tutkinto, hän voi hakea KK-tutkinnon ohittamista. Mahdolliset täydentävät opinnot ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Täydentäviä opintoja voidaan edellyttää tapauskohtaisesti, mikäli tutkinnon rakenne sitä vaatii.

Yleisiä valmiuksia antavat opinnot

KASORIENT Orientoivat ja asiantuntijuuden kehittymistä tukevat opinnot, 3 op

HOPS-työskentely 2 op: Korvaavuus myönnetään, mikäli opiskelija on suorittanut orientoivat opinnot vuonna 2005 tai sen jälkeen toiseen tutkintoon TaYn kasvatustieteiden tiedekunnassa. Muiden TaYn tiedekuntien tai muiden korkeakoulujen orientoivat opinnot eivät vastaa näitä opintoja. TaYn kirjaston järjestämästä Tiedonhankintataitojen perusteet –osuudesta voi hakea korvaavuutta kirjaston informaatikolta.

Kasvatustieteellinen luku- ja kirjoitustaito 1 op: Lukuvuotta 2017-2018 koskevat ohjeet päivitetään syyskuussa 2017.

TIEY4 Tietotekniikkataidot, 3 op

Ohjeet korvaavuuden hakemiseen löytyvät TIEY4 Tietotekniikkataidot -opintojakson kohdalta. (LINKKI tietotekniikkataidot-haitariin!)

Kieli- ja viestintäopinnot

Alla luetelluista kieli- ja viestintäopinnoista myönnetään korvaavuus. Korvatuista suorituksista annetaan arvosana vain ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän kurssista, jonka suoritukset  tallennetaan rekisteriin arvosanoilla tyydyttävät tiedot (TY)  tai hyvät tiedot (HV) alkuperäisten suoritusten arvosanojen mukaisesti. Opintosuoritusrekisterissä TY = 1, 2, 3 tai TT ja HV = 4, 5 tai HT. Muissa kielissä sekä suomen tieteellisessä kirjoittamisessa ja puheviestinnässä korvattu suoritus merkitään rekisteriin arvosanalla hyväksytty.

Toinen kotimainen kieli, 4 op

Korvaavuus myönnetään toiseen alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon tai AMK-tutkintoon sisältyneillä vastaavilla opinnoilla, ja suoritus kirjataan rekisteriin Tampereen yliopiston opetussuunnitelman mukaisilla opintopistelaajuuksilla (myös avoin yliopisto ja erillisinä suoritetut vastaavat opinnot).

Ruotsin kielessä tai vastaavassa oppiaineessa suoritetut perusopinnot (=tyydyttävä taito) tai aineopinnot (=hyvä taito) korvaavat toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon opintojakson sekä ruotsin kielen valinnaisen opintojakson.

Vieras kieli, 4 op ja valinnainen kieliopintojakso, 2 op

Korvaavuus opinnoista myönnetään toiseen alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon tai AMK-tutkintoon sisältyneillä vastaavilla opinnoilla, ja suoritus kirjataan rekisteriin Tampereen yliopiston opetussuunnitelman mukaisilla opintopistelaajuuksilla (myös avoin yliopisto ja erillisinä suoritetut vastaavat opinnot). Vieraassa kielessä kirjallinen ja suullinen osuus täytyy olla suoritettuna samasta kielestä.

Mikäli opiskelija on suorittanut vieraan kielen opinnot 6 op:n laajuisena, valinnaista kieliopintojaksoa (2 op) ei tarvitse suorittaa. Perusopinnot (vähintään 25 op) vieraassa kielessä tai vastaavassa oppiaineessa korvaavat vieraan kielen opintoja yht. 6 op.

Suomen kielen perusopinnot korvaavat suomen kielen valinnaisen opintojakson. Puheviestinnän perusopinnot korvaavat puheviestinnän valinnaisen opintojakson.

Valinnainen kielijakso (2 op) on suoritettava, ellei sille löydy soveltuvaa korvaavuutta.

Vain maisterin tutkintoa suorittavilta ei vaadita täydentäviä kieliopintoja, mikäli ne ovat kuuluneet aiempaan tutkintoon.

KKSUKK Tieteellinen kirjoittaminen, 3 op

Jakso korvataan selkeästi vastaavan sisältöisellä yliopistotasoisella opintojaksolla ja suoritus kirjataan rekisteriin Tampereen yliopiston opetussuunnitelman mukaisilla opintopistelaajuuksilla (myös avoin yliopisto ja erillisinä suoritetut vastaavat opinnot). Jakso korvataan myös, mikäli opiskelija on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon.

Suomen kielen perusopinnot korvaavat tieteellisen kirjoittamisen opintojakson.

KKSUOPE Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus opetus- ja kasvatustyössä, 2 op TAI
KKSUPRO Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus, 2 op

Jakso korvataan selkeästi vastaavan sisältöisellä opintojaksolla ja suoritus kirjataan rekisteriin Tampereen yliopiston opetussuunnitelman mukaisilla opintopistelaajuuksilla (myös avoin yliopisto ja erillisinä suoritetut vastaavat opinnot).

Puheviestinnän perusopinnot korvaavat puheviestinnän opintojakson KKSUPRO.

Kasvatustieteiden perus- ja aineopinnot

Jos opiskelija on suorittanut KM-tutkinnon, tai muun tutkinnon, johon on sisältynyt  yliopistollisia kasvatustieteiden opintoja, voidaan KK-tutkintoon hyväksilukea samoja pakollisia opintoja (esim. kasvatustieteiden perus- ja aineopinnot; ks. tutkintosääntö 25§). Opinnäytteitä ei hyväksilueta.

Opintokokonaisuuden vastuuopettaja ratkaisee yksittäisen opintojakson korvaavuuden, ellei jakso ole selkeästi suoritettu TaYn kasvatustieteiden opetussuunnitelman mukaan.

Tutkimusmenetelmäopintojen suoritusohje (LINKKI) sisältää myös menetelmäopintojen korvaavuuksia koskevat periaatteet.

Kasvatustieteiden perusopinnot

Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja ammattikasvatustieteen vastaavat yliopistolliset perusopinnot korvaavat kasvatustieteiden perusopinnot.

Tampereen yliopistossa periaatteena on, että tutkintoihin hyväksiluettavien opintojen tulee pääsääntöisesti olla korkeintaan 10 vuotta sitten suoritettuja. Tätä aiemmin suoritetut opinnot voidaan kuitenkin hyväksyä pohjaksi erityisesti silloin, kun opiskelija jatkaa kasvatustieteiden opintoja aineopintojen suorittamisella. Aiemmin perusopinnoissa hankitut tiedot päivittyvät aineopintojen suorittamisella.

Kasvatustieteiden aineopinnot

Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja ammattikasvatustieteen vastaavat yliopistolliset aineopinnot korvaavat kasvatustieteiden aineopinnot.

Mikäli opiskelija aikoo suorittaa KK-tutkinnon, on 35 op:n laajuiset kasvatustieteiden aineopinnot täydennettävä 50 op:ksi erillisen ohjeen tai opintokoordinaattorin kanssa sovitun mukaisesti. Yli 10 vuotta sitten suoritetut aineopinnot päivittyvät tällä täydennyksellä. Vaadittava täydennyspaketti riippuu suoritettujen aineopintojen sisällöstä ja opiskelijan hakukohteesta.

1. Jos aiemmin suoritetut 35 op laajuiset aineopinnot eivät ole sisältäneet tutkimusmenetelmäopintoja eikä proseminaari- tai kandidaatintutkielmaa, tulee suorittaa täydennyksenä seuraavasti:

Elokas-opiskelijat

 • KASA10 (2 op), KASA11 (4 op) ja KASA12 (4 op) tai erikseen määriteltävä osa em. opintojaksoista
 • KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari 10 op
  = aineopinnot täydennysten jälkeen 55 op (ylimääräiset 5 op voit sisällyttää valinnaisten opintojen kokonaisuuteen)

Luokanopettajaopiskelijat

Tarkemmat ohjeet päivitetään tähän lähiaikoina.

Varhaiskasvatuksen opiskelijat

 • KASA10 (2 op), KASA11 (4 op) ja KASA12 (4 op) tai erikseen määriteltävä osa em. opintojaksoista
 • KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari 10 op
 • KASVART1 (4 op), KASVART2 (5 op) ja KASVART3 (6 op)
  = aineopinnot täydennysten jälkeen 70 op (ylimääräisistä opinnoista 5 op voit sisällyttää valinnaisten opintojen kokonaisuuteen)

2. Jos aiemmin suoritetut 35 op laajuiset aineopinnot ovat sisältäneet kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, mutta eivät KASA10-opintojaksoa vastaavaa kurssia eikä proseminaari- tai kandidaatintutkielmaa, tulee suorittaa täydennyksenä seuraavasti:

Elokas-opiskelijat

 • KASA10 (2 op)
 • KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari 10 op ja
 • joko yksi 5 op:n jakso aineopintojen vaihtoehtoisista aineopinnoista eli KASA2-KASA9, KASA15 tai SOS6.6.1 ja SOS6.6.4
  = aineopinnot ovat tällöin yhteensä 52 op
 • tai KASA1.3 kirjallisuuspaketti 3 op:n laajuisena
  = aineopinnot ovat tällöin yhteensä 50 op

Luokanopettajaopiskelijat

Tarkemmat ohjeet päivitetään tähän lähiaikoina.

Varhaiskasvatuksen opiskelijat

 • KASA10 (2 op)
 • KASVART1 (4 op), KASVART2 (5 op) ja KASVART3 (6 op)
  = aineopinnot täydennysten jälkeen 62 op (ylimääräisistä opinnoista 5 op voit sisällyttää valinnaisten opintojen kokonaisuuteen)

3. Jos aiemmin suoritetut 35 op laajuiset aineopinnot ovat sisältäneet kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmäopinnot ja proseminaari/kandidaatintutkielman, tulee suorittaa täydennyksenä seuraavasti:

Elokas-opiskelijat 15 op:

 • KASA1.1 (2 op)
 • KASA1.2 (4 op)
 • yksi KASA1.3 –kirjapaketeista (4 op)
 • KASA10 (2 op)
 • yksi seuraavista: KASA2-KASA9, KASA15 tai SOS6.6.1 ja SOS6.6.4 = 5 op
  = aineopinnot ovat tällöin yhteensä 52 op (ylimääräiset 2 op voit sisällyttää valinnaisten opintojen kokonaisuuteen)

Jos haluat, että täydennyspaketilla saat kokoon tasan 50 op, suorita em. 5 op:n KASA-kurssin tilalla 3 op:n laajuisena vielä toiseen opintosuuntaan johdattava kirjallisuuspaketti jaksolla KASA1.3.

KK-tutkintoon sisältyy opinnäytetyö eli kandidaatintutkielma. Voit tehdä sen muuntotyönä aiempiin kasvatustieteiden aineopintoihin sisältyneen tutkielman pohjalta.

Luokanopettajaopiskelijat

Tarkemmat ohjeet päivitetään tähän lähiaikoina.

Varhaiskasvatuksen opiskelijat

 • KASA10 (2 op)
 • KASVART1 (4 op), KASVART2 (5 op) ja KASVART3 (6 op)
  = aineopinnot ovat tällöin yhteensä 52 op (ylimääräiset 2 op voit sisällyttää valinnaisten opintojen kokonaisuuteen)

  KK-tutkintoon sisältyy opinnäytetyö eli kandidaatintutkielma. Voit tehdä sen muuntotyönä aiempiin kasvatustieteiden aineopintoihin sisältyneen tutkielman pohjalta.

Kun kasvatustieteiden aineopintojen täydennykset ovat valmistuneet, pyydä opintopalveluiden kansliasta Pirjo Leppälältä, että hän tekee opintosuoritusrekisteriin tarvittavan aineopintojen kokonaismerkinnän.

Kasvatustieteiden syventävät opinnot

Opintokokonaisuuden vastuuopettaja ratkaisee yksittäisen opintojakson korvaavuuden, jos se sisällöllisesti vastaa Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelman opintojaksoa.

Tutkimusmenetelmäopintojen suoritusohje  sisältää myös menetelmäopintojen korvaavuuksia koskevat periaatteet.

Jos opiskelija on suorittanut KM-tutkinnon, hän ei voi suorittaa toista KM-tutkintoa samoilla syventävillä opinnoilla.

Valinnaiset opinnot

Tutkinnon valinnaisiin opintoihin hyväksytään sisällytettäväksi aiemmin tehdyt muiden tieteenalojen korkeakouluopinnot. Jos ko. opinnot ovat reilusti yli 10 vuotta vanhoja, suositellaan, että harkitset mahdollisuutta näiden vanhojen opintojen sisällyttämisen sijaan jonkin uuden valinnaisten opintojen kokonaisuuden suorittamista.

Jos olet suorittanut yksittäisiä opintojaksoja muista aineista ja olet aikeissa jatkaa ko. opintoja Tampereen yliopistossa, hae korvaavuus ao. opetusta antavasta tiedekunnasta.

Opinnäytteet ja kypsyysnäyte

Tutkintosäännön 25 §:n mukaan opinnäytteitä ei hyväksilueta.

Kandidaatintutkielma

KASA13 kandidaatintutkielmaseminaarista järjestetään muuntotyöryhmiä, joiden aikana aiemmin tehdystä tutkielmasta työstetään esseen laatimisen kautta kandidaatintutkinnon opinnäytetyö tai kasvatustieteiden aineopintoihin tarvittava empiirinen tutkielma.

Aiempi tutkielma voi olla

 • yliopistossa tai avoimessa yliopisto-opetuksessa tehty kasvatustieteiden kandidaatintutkielma tai proseminaaritutkielma,
 • AMK-tutkinnon opinnäytetyö tai
 • alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyö.

Mikäli opiskelija suorittaa KK-tutkinnon, hän tekee myös kypsyysnäytteen työskentelyn päätteeksi. Tutustu ennen ryhmään ilmoittautumista muuntotyöprosessiin, josta selviää, onko sinulla mahdollisuus/tarve osallistua muuntotyöryhmään ja mitä siihen osallistuminen sisältää.

Kypsyysnäyte

Lue kypsyysnäytteeseen liittyvät ohjeet

Jos opiskelija on aiemman alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon yhteydessä tehdyssä kypsyysnäytteessä osoittanut kielitaitonsa, tällöin tutkielman tiivistelmä voi toimia kypsyysnäytteenä. Tällöin kypsyysnäytteessä on kuitenkin osoitettava, että opiskelija on perehtynyt tutkielman aihepiiriin.

Opettajan pedagogiset opinnot

Luokanopettaja

Eri yliopistoissa opettajan pedagogiset opinnot 60 op jakautuvat eri tavalla KK- ja KM-tutkintoihin. Yliopistosta toiseen siirtyvien opiskelijoiden osalta opintokokonaisuuden vastuuopettaja ratkaisee aikaisemmin suoritettujen opintojen vastaavuudet ja mahdolliset täydentävät opinnot.

Ammattikorkeakouluissa suoritetut ammatilliset opettajan pedagogiset opinnot

Ammatilliset opettajan pedagogiset opinnot antavat saman pedagogisen kelpoisuuden kuin yliopistossa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot.

Yhteyshenkilöt (hyväksiluvut ja ulkomailla suoritetut opinnot)

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Leppälä Pirjo Opintosihteeri

- tutkinto-opintojen opintosuoritusrekisteri- ja kokonaismerkinnät: kasvatustieteiden perus-, aine- ja syventävät opinnot, erityiskasvatus, puhekasvatus ja vokologia, Multicultural Study Programme in Education-opintokokonaisuus, Master's Degree Programme in Teacher Education -maisteriohjelma
- tenttien järjestelyt (yleiset tenttipäivät)
- kandidaatintutkielma-asiat
- tilavaraukset
- opetusryhmiin valinnat
Pirjo.Leppala@uta.fi VIRTA 244 050 318 6636
Varjokorpi Kirsi-Marja Kansainvälisten asioiden koordinaattori


- kansainvälinen liikkuvuus, mm. ERASMUS-opiskelijavaihto
- Master's Degree Programme in Teacher Education –kansainvälinen maisteriohjelma: neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma
- Multicultural Study Programme in Education-opintokokonaisuus: neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma
- ulkomailla suoritetut opinnot
- KV-vierailujen yhteyshenkilö ja koordinaattori
- koulutusviennin suunnittelu ja koordinointi
Kirsi-Marja.Varjokorpi@uta.fi VIRTA 246 050 524 2544

Luonnontieteiden tiedekunta

Hyväksilukuhakemuslomakkeet opintojen korvaamiseksi ja sisällyttämiseksi löytyvät lomakkeet-sivulta. Lue kuitenkin tällä sivulla olevat ohjeet ennen hakemuslomakkeen täyttämistä!

Uuden opiskelijan kannattaa hakea mahdollisia hyväksilukuja hyvissä ajoin jo ennen syksyn opintojen aloittamista. Näin valmiit hyväksilukupäätökset helpottavat ensimmäisen vuoden kurssien valintaa ja opintosuunnitelman laadintaa.

Hyväksilukeminen korvaamalla

Kieliopintojen korvaavuuksista ohjeistetaan Kielikeskuksen ohjeessa.

Hakemuslomake (opintojen korvaaminen) löytyy lomakkeet-sivulta.

Luonnontieteiden tiedekunnan kandidaatin tutkintojen yhteisiin opintoihin kuuluvia Orientoivat opinnot ja Opintojen ohjattu suunnittelu -opintojaksoja ei voi lukea hyväksi muilla opinnoilla. Myöskään opinnäytteitä ei hyväksilueta.

Matematiikan ja tilastotieteen opintojen korvaavuuksien hakeminen

 • Korvaavuuksia haetaan korvaavuuslomakkeella, jonka liitteenä pitää toimittaa kopio tutkintotodistuksesta ja/tai opintorekisteriotteesta sekä opintojaksojen sisältökuvaukset. Lue tarkemmat ohjeet lomakkeesta.
 • Lomake palautetaan tutkinto-ohjelman opintokoordinaattorille tai tiedekunnan toimistoon.
 • Lisätiedot: Matematiikan ja tilastotieteen opintojen korvaavuusasioissa voi olla yhteydessä opintokoordinaattori Ville-Matti Erkintaloon.

Tietojenkäsittelytieteiden opintojen korvaavuudet ja hyväksiluvut

Hakemukseen tarvittavat dokumentit:

 1. korvaavuuslomake, josta käy ilmi suunnitelma siitä, millä aikaisemmin suoritetulla kurssilla tai kursseilla jakso halutaa korvata ja mitä opintoja halutaan sisällyttää valinnaisiin tietojenkäsittelytieteiden opintoihin,
 2. kopio tutkintotodistuksesta ja/tai virallisesta opintorekisterin otteesta,
 3. aiemmin suoritettujen kurssien sisältökuvaukset opinto-oppaasta tai www-sivulta. Tietojen tulee olla siltä vuodelta, jona kurssi suoritettiin ja
 4. mahdolliset lisäselvitykset, kuten ohjelmoinnissa käytetty kieli, käytetyt mallinnusmenetelmät, standardit, protokollat, etc.

Dokumentit 1-2 toimitetaan paperilla, muut voi toimittaa sähköisesti.

Tietojenkäsittelytieteisiin soveltuvat aiemmat yliopisto-opinnot voi pääsääntöisesti myös sisällyttää tutkinnon valinnaisiksi tietojenkäsittelytieteiden opinnoiksi, vaikka suoraan vastaavaa opintojaksoa ei löytyisikään.

Tietojenkäsittelytieteiden opinnoista kolme perusopintojen jaksoa

 • TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi 5 op,
 • TIEP3 Tietokantojen perusteet 5 op ja
 • TIEP4 TIEP4 Tietojärjestelmän suunnittelun perusteet 5 op

voi suorittaa osallistumalla näyttökokeeseen. Näyttökokeiden ajat ja valmistautumisohjeet on kerrottu opetusohjelmassa.

Hyväksilukeminen sisällyttämällä

Hyväksilukeminen tehdään sisällyttämällä, mikäli opinnot eivät sovellu minkään Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelman opintoihin tai ne halutaan muuten ottaa sellaisenaan osaksi tutkintoa. Sisällyttämistä haetaan palauttamalla hakemus muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemiseksi tutkintoon opintopäällikkö Taru Koskiselle tai tieteenalayksikön toimistoon (yhteystiedot). Hakemuslomake (opintojen sisällyttäminen) löytyy lomakkeet-sivulta.

Hakemukseen liitetään

 • virallinen opintorekisteriote tai vastaava sekä
 • selvitys siitä, mitkä rekisteriotteen opinnoista on tarkoitus sisällyttää ja mikä niiden laajuus on opintopisteinä.

Ulkomailla suoritetut opinnot

Huomaathan, että tutkintoon ei ole mahdollista hyväksilukea ulkomailta samansisältöisiä opintoja kuin mitä olet täällä jo tehnyt.

Katso sivun alusta hakemukseen liittyvät ohjeet

Hyväksilukuhakemus toimitetaan kansainvälisten opintoasioiden koordinaattorille.

Kun opinnoista osa korvataan ja osa sisällytetään

Hae ensin korvaavuudet tutkinto-ohjelmittain ja vasta sitten muiden opintojen sisällyttämistä.  Kun tutkinto-ohjelma on tehnyt päätöksen korvaavuuksista, voit tehdä hakemuksen muiden opintojen sisällyttämisestä. Hakemuksesta tulee käydä selvästi ilmi, mikä osa opinnoista on käytetty korvaamiseen, kuinka monta opintopistettä olet ko. opinnoista saanut ja mikä osa opinnoista on tarkoitus sisällyttää sellaisenaan tutkintoon.

Opintosuoritusten käyttäminen kahteen tutkintoon

Opintosuorituksia voidaan käyttää tietyin edellytyksin yksikön päätöksellä kahteen korkeakoulututkintoon:

 • Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon voidaan lukea hyväksi aikaisemmin suoritetun korkeakoulututkinnon perusteella opetussuunnitelman mukaisia pakollisia opintoja. Pakolliset opinnot tarkoittavat oman tutkinto-ohjelman perus-, aine- ja syventäviä opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä yleisiin opiskelu- ja tieteentekemisen valmiuksiin kuuluvia opintoja, sekä opetussuunnitelmassa erikseen pakollisiksi määrättyjä valinnaisten opintojen kokonaisuuksia (esimerkiksi matematiikan aineenopettajalinjan opettajan pedagogiset opinnot ja toisen opetettavan aineen opinnot).
 • Opinnäytteitä ei hyväksilueta.
 • Alempaan korkeakoulututkintoon sisältyneitä opintoja ei hyväksilueta ylempään korkeakoulututkintoon.
 • Siirtymäsäännös saman opiskeluoikeuden sisällä ov-kandi - op-maisteri -yhdistelmää suorittaville (voimassa 31.7.2018 asti). Lisätietoja koulutusuudistusohjeissa.

Lisätiedot hyväksilukemisesta

Lisätietoja opintojen hyväksilukemisesta mm. yliopiston tutkintosäännössä.

Hyväksilukemista koskevaan päätökseen voi pyytää oikaisua Tampereen yliopiston opintojen arviointisäännön mukaisesti.

Lisätietoja hyväksilukemisesta antaa opintopäällikkö Taru Koskinen.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Erkintalo Ville-Matti opintokoordinaattori

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma:
-matematiikan ja tilastotieteen opintoasiat
-opintojen korvaavuudet
-kokonaismerkinnät
-opetussuunnittelu ja opetusohjelma
-tuntiopetus
-omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella -lomakkeet
Luonnontieteiden tiedekunta:
-uudet opiskelijat ja orientoivat opinnot
Ville-Matti.Erkintalo@uta.fi PÄÄT C105a 050 318 6386
Rikala Heli opintokoordinaattori

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma:
- tietojenkäsittelytieteiden opintoasiat (ml. TIM, HTI, SDE ja CBDA)
- opintojen korvaavuudet
- kokonaismerkinnät
- opetussuunnittelu ja opetusohjelma
- omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella -lomakkeet
Heli.Rikala@uta.fi PINNI B1058 050 318 6669
Koskinen Taru opintopäällikkö

Luonnontieteiden tiedekunta:
- tutkintohallintoasiat, esittely- ja suunnittelutehtävät
- perus- ja jatkotutkintojen opiskelijavalinnat
- opintojen hyväksilukuasiat
- jatkotutkintojen hyväksymiseen liittyvät asiat
- LUO-opintopalveluiden lähiesimiestehtävät
Muut asiantuntijatehtävät
Taru.Koskinen@uta.fi PINNI B1051 040 190 1219
Tuominen Kirsi kansainvälisten asioiden koordinaattori

Luonnontieteiden tiedekunta:
- JOO-opiskeluasiat
- lähtevät Erasmus-opiskelijat
- saapuvat ulkomaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä englanninkieliset maisteriohjelmat (CBDA, SDE)
Muut asiantuntijatehtävät
Kirsi-Marja.Tuominen@uta.fi PINNI B1057 050 318 6688
Vanhala Erno CSS-velho Erno.Vanhala@uta.fi PINNI B4182 050 318 7740

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

 • Suomalaisessa tai ulkomaisessa  yliopistossa suoritettujen lääketieteen opintojen korvaavuudesta tekee päätöksen koulutusjohtaja yhteistyössä eri oppialojen vas­tuuhenkilöiden kanssa. Lähetä opintorekisteriote opintopäällikölle.
 • Suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa tai korkeakoulussa (AMK)  suoritettujen opintojen si­sällyttämisestä tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin tekee päätöksen opintopäällikkö.

Menettelytapa:

 • Merkitse suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa tai korkeakoulusta (AMK)  saamaasi opintorekisteriotteelle x-merkinnällä opinnot, joita ehdotat sisällytettävän lääketieteen valinnaisiin opintoihin. Pyri valitsemaan opintoja joiden yhteenlaskettu opintopistemäärä on 15 op.  Muutaman opintopistemäärän ylitys on mahdollista, mikäli kurssien yhteispistemäärästä ei ole mahdollista saada 15 op.
 • Lähetä ko. opintorekisteriote osoitteeseen med.opintotoimisto(at)uta.fi tai lähetä opintorekisteriotteen kopio sisäisessä postissa opintopäällikkö Nina Pietilälle.
  • Opiskelijan ehdotuksesta valinnaisiin opintoihin sisällytetyt suoritteet näkyvät opiskelijan opintorekisterissä noin 2 viikon kuluessa. Opiskelijaan otetaan opintohallinnosta yhteyttä, mikäli asia edellyttää tarkempaa selvittelyä.
  •  Suomalaisissa yliopistoissa hammaslääketieteen ja lääketieteen koulutusohjelmissa suori­tettujen kieliopintojen korvaavuudesta tekee päätöksen opintopäällikkö. Muissa tutkinto-ohjelmissa suoritettuja kieliopintoja voidaan hyväksilukea tutkinnon valinnaisiin opintoihin, mutta niillä ei voi korvata lääketieteen lisensiaatin tutkinnon kieliopintoja.
  •  Avoimessa yliopistossa suoritettuja lääketieteen alan opintoja ei hyväksilueta lääketieteen alan lisensiaatin tutkinto-ohjelman pakollisiin opintoihin

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Pietilä Nina opintopäällikkö

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suunnittelu- ja kehittämistehtävät, HOPS-ohjaus, opintojen hyväksiluku. Tutkintoon hakevien neuvonta ja opiskelijavalinta.
Nina.Pietila@uta.fi ARVO E160 050 303 4276

Viestintätieteiden tiedekunta

Kieli- käännös- ja kirjallisuustieteet

Tampereen yliopiston tutkintosäännön (25 §) mukaan muualla suoritettuja opintoja voidaan lukea hyväksi seuraavasti:

1) Alempaan korkeakoulututkintoon voidaan lukea hyväksi aikaisemmin suoritetun korkeakoulututkinnon samansisältöiset kieli-, viestintä- ja menetelmäopinnot.

2) Ylempään korkeakoulututkintoon voidaan lukea hyväksi aikaisemmin suoritetun korkeakoulututkinnon samansisältöiset kieli-, viestintä- ja menetelmäopinnot, ellei tieteenalayksikön johtokunta erikseen toisin määrää.

3) Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon voidaan lukea hyväksi aikaisemmin suoritetun korkeakoulututkinnon perusteella samansisältöisiä opetussuunnitelman mukaan pakollisia opintoja. (Pakolliset opinnot tarkoittavat oman tutkinto-ohjelman perus-, aine- ja syventäviä opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä yleisiin opiskelu- ja tieteentekemisen valmiuksiin kuuluvia opintoja.)

4) Opinnäytteitä ei hyväksilueta.

Hyväksilukemisessa perusperiaatteena on, että mikäli opiskelija jatkaa kyseisen oppiaineen opiskelua Tampereen yliopistossa, korvaavuutta haetaan kyseisestä oppiaineesta, opintojakson tai opintokokonaisuuden vastuuopettajalta (opintokoordinaattoreilta saa lisätietoja ja neuvoja). Mikäli kyse on opinnoista, joita ei ole mahdollista tai tarkoitus enää opiskella Tampereen yliopistossa, opinnot sisällytetään tutkintoon oman tiedekunnan opintopalveluissa.

Ulkomaisessa yliopistossa suoritettujen opintojen hyväksilukeminen/LTL

joko korvaamalla jonkin oppiaineen opintoja tai sisällyttämällä ne sellaisenaan tutkintoon.

1. Korvaaminen

Jos ulkomailla suorittamasi opinnot kuuluvat Tampereen yliopistossa tutkinto-ohjelmasi tai joidenkin valinnaisten opintojen alaan:

 • ota yhteyttä oppiaineen tiedekuntaan ja sovi korvaavuuksista (tai opintojaksosta) vastaavan opettajan kanssa. Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä voit ottaa yhteyttä myös oppiaineen/tutkinto-ohjelman opintokoordinaattoriin.
 • ota ulkomaisesta yliopistosta saamasi virallinen opintorekisteriote ja/tai muut dokumentit mukaan

2. Sisällyttäminen

Jos ulkomailla suorittamasi opinnot eivät sovellu minkään Tampereen yliopiston oppiaineen opinnoiksi tai muutoin haluat ne sellaisenaan suorittamaasi tutkintoon, ota yhteyttä kansainvälisten asioiden koordinaattori Mira Pihlströmiin sopiaksesi sisällyttämisestä. Sinun tulee esittää alkuperäinen virallinen rekisteriote ja/tai muita mahdollisia dokumentteja. Rekisteriotteesta tai muista dokumenteista tulee selvästi käydä ilmi tarvittavat tiedot.

Toisessa kotimaisessa yliopistossa/korkeakoulussa tai avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen hyväksilukeminen/LTL

Jos olet suorittanut opintoja toisessa kotimaisessa yliopistossa, korkeakoulussa tai avoimessa yliopistossa, ne voidaan lukea hyväksi Tampereen yliopistossa joko korvaamalla jonkin oppiaineen opintoja tai sisällyttämällä ne sellaisenaan tutkintoon. HUOM! T3-ristiinopiskeluna tehdyt opinnot tulevat rekisteriin automaattisesti ja sisällytetään sellaisinaan tutkintoon.

1. Korvaaminen

Jos haluat jatkaa aiemmin suorittamasi oppiaineen opintoja Tampereen yliopistossa, ota yhteyttä oppiaineen tiedekuntaan ja sovi korvaavuuksista opintokokonaisuudesta (tai opintojaksosta) vastaavan opettajan kanssa. Viestintätieteiden tiedekunnassa voit ottaa yhteyttä myös oman oppiaineesi/tutkinto-ohjelmasi opintokoordinaattoriin. Ota mukaasi virallinen opintorekisteriote sekä muut mahdolliset dokumentit. Pääsääntöisesti valmiiksi suoritetut opintokokonaisuudet korvataan sellaisinaan (lukuunottamatta opinnäytteitä), mutta opiskelijalta voidaan edellyttää täydentäviä opintoja, jos yliopistojen opetussuunnitelmat eivät täysin vastaa toisiaan. Täydentävistä opinnoista päättää opintokokonaisuuden vastuuopettaja. Opiskelijan on suoritettava myös yksikön yhteisiä opintoja, jotka vaaditaan tietyn kokonaismerkinnän saamiseksi, jos opiskelija ei ole vastaavia opintojaksoja aikaisemmin suorittanut.

2. Sisällyttäminen

Jos muualla suorittamasi oppiaineen opintoja ei voi jatkaa Tampereen yliopistossa tai muutoin haluat opinnot sellaisenaan suorittamaasi tutkintoon, toimita alkuperäinen opintorekisteriote leimoineen tai oikeaksi todistettu kopio siitä oman tutkinto-ohjelmasi opintokoordinaattorille. Liitä mukaan myös selvitys siitä, mitkä rekisteriotteessa näkyvistä opinnoista haluat sisällytettäviksi.

Muualla suoritetut yliopisto-opinnot on mahdollista hyväksilukea tutkintoon siten, että osalla niistä korvataan jonkin oppiaineen opintoja ja loput sisällytetään tutkintoon. Ota ensin yhteyttä oppiaineeseen/tutkinto-ohjelmaan ja sovi korvaavuuksista. Toimita sen jälkeen opintokoordinaattorille rekisteriote, johon olet merkinnyt selvästi, minkä osan opinnoista olet saanut korvattua ja kuinka monta opintopistettä olet niistä saanut ja minkä osan opinnoista haluat sisällyttää sellaisenaan tutkintoon.

Opintopisteet voi hyväksilukea vain kerran tutkinnon kokonaislaajuuteen.

3. Kieli- ja viestintäopintojen korvaaminen tai sisällyttäminen

Kieli- ja viestintäopintojen hyväksilukua voit hakea joko kielikeskuksesta tai omasta tiedekunnastasi. Viestintätieteiden tiedekunnassa kieli- ja viestintäopintojen hyväksiluvut käsittelee opintopäällikkö Tuija Puntanen.

Omasta tiedekunnasta hyväksilukua haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee käydä ilmi opiskelijan nimi, opiskelijanumero, mille kieliopinnoille hyväksilukua haetaan (ks. opintojakson koodi ja nimi kielikeskuksen opinto-oppaasta, millä opinnoilla hyväksilukua haetaan (ks. opintojakson koodi ja nimi opintorekisteriotteesta). Hakemukseen tulee liittää alkuperäinen opintorekisteriote ja/tai todistus leimoineen (alkuperäiset dokumentit opiskelija saa takaisin) tai oikeaksi todistettu kopio siitä sekä suoritettujen opintojaksojen sisältökuvaus joko opinto-oppaasta tai www-sivuilta. Halutessasi voit käyttää hyväksiluvun hakemiseen kielikeskuksen lomaketta. Hakemus liitteineen toimitetaan opintopäällikkö Tuija Puntaselle.

4. TIEY4 Tietotekniikkataidot -opintojakson korvaaminen

TIEY4 Tietotekniikkataidot on pakollinen jakso kaikissa kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjemissa. Jakso suoritetaan osana alempaa korkeakoulututkintoa. Tietotekniikkataidot-opintojakson korvaavuutta voi hakea omasta tiedekunnasta. Korvaauusperiaatteet, hakulomake ja ohje löytyy ko. opintojakson omilta verkkosivuilta.

Informaatiotieteet

Korvaavuuksien hakeminen

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelmassa ja Human-Technology Interaction -maisteriohjelmassa opintojen korvaavuuksia haetaan korvaavuuslomakkeella (LINKKI), jonka liitteenä pitää toimittaa

 1. kopio tutkintotodistuksesta ja/tai opintorekisteriotteesta,
 2. opintojaksojen sisältökuvaukset opinto-oppaasta tai www-sivulta. Tietojen tulee olla siltä vuodelta, jona kurssi suoritettiin.

Katso tarkemmat ohjeet lomakkeesta.

Lomakkeen palautus:

 • Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median korvaavuudet: opintosihteeri Silja Jäntti
 • Human-Technology Interaction -maisteriohjelman ja Tietotekniikkataidot -opintojakson korvaavuudet: opintokoordinaattori Heli Rikala.

Katso myös ohjeet TIEY4 Tietotekniikkataidot opintojakson korvaavuuden hakemisesta.

Kandidaatin tutkinnon yhteisiin opintoihin kuuluvia Orientoivat opinnot ja Opintojen ohjattu suunnittelu -opintojaksoja ei voi korvata muilla opinnoilla. Myöskään opinnäytteitä ei hyväksilueta.

Sisällytysten hakeminen

Hyväksilukeminen tehdään sisällyttämällä, mikäli opinnot eivät sovellu minkään Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelman opintoihin tai ne halutaan muuten ottaa sellaisenaan osaksi tutkintoa. Sisällyttämistä haetaan palauttamalla hakemus muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemiseksi (LINKKI lomakkeeseen) tiedekunnan toimistoon (LINKKI ?).

Hakemukseen liitetään

 • virallinen opintorekisteriote tai vastaava sekä
 • selvitys siitä, mitkä rekisteriotteen opinnoista on tarkoitus sisällyttää ja mikä niiden laajuus on opintopisteinä.

Lisätietoja opintojen hyväksilukemisesta mm. yliopiston tutkintosäännössä.

Hyväksilukemista koskevaan päätökseen voi pyytää oikaisua Tampereen yliopiston opintojen arviointisäännön mukaisesti.

Journalistiikka ja viestintä

Toisessa suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suoritettujen opintojen hyväksilukeminen/CMT

Opintojen korvaaminen

Korvaavuusasioita hoitaa opintojaksosta / opintokokonaisuudesta vastaava opettaja (ks. journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman vastuuopettajat  (LINKKI) ja teatterityön tutkinto-ohjelman opettajat (LINKKI) Korvaavuutta haettaessa mukana tulee olla todistukset suoritetuista opinnoista (virallinen opintorekisteriote tms.) sekä opintojen tarkemmat kuvaukset (esim. kopio/tuloste opinto-oppaasta tai kurssikuvauksesta). Ks. Myös tarkemmat ohjeet ulkomailla suoritettujen opintojen osalta.

Kieliopintojen korvaamisesta, ks. Kielikeskuksen ohjeet.

Tutkintoon kuuluvien yhteisten opintojen korvaamisesta vastaa opintopäällikkö Tuija Puntanen.

Opintojen sisällyttäminen

Jos muualla suoritetut opinnot ovat sellaisia, jotka eivät sovellu minkään Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelman tai oppiaineen opinnoiksi, tai joita opiskelija ei enää aio jatkaa Tampereen yliopistossa, opinnot sisällytetään sellaisenaan osaksi Viestinnän, median ja teatterin yksikössä (KORJAA) suoritettavaa tutkintoa. Sisällyttämisestä vastaa yksikön opintopäällikkö Tuija Puntanen.

Sisällyttämistä haettaessa mukana tulee olla alkuperäiset todistukset suoritetuista opinnoista (virallinen opintorekisteriote ja mahdollinen tutkintotodistus). Ks. Myös tarkemmat ohjeet ulkomailla suoritettujen opintojen osalta.

HUOM! Muissa korkeakouluissa suoritetuista opinnoista osan voi käyttää korvaamiseen ja osan sisällyttää sellaisenaan tutkintoon. Opiskelijan kannattaa ottaa ensin yhteyttä ao. vastuuopettajaan korvaavuuksien selvittämiseksi. Sen jälkeen opiskelija voi pyytää opintopäälliköltä loppujen opintojen sisällyttämistä tutkintoon. Sisällyttämispyynnössä tulee käydä selvästi ilmi, mitkä opinnot on käytetty korvaamiseen ja mikä osa opinnoista on tarkoitus sisällyttää sellaisenaan tutkintoon.

Ulkomailla suoritetut opinnot

(Ohje myös alussa) Jos ulkomaisesta yliopistosta saadussa opintorekisteriotteessa tai opintotodistuksessa opintojen laajuus ei näy ECTS-pisteinä, opiskelijan täytyy varautua selvittämään yksittäisten kurssien työskentelytapoja (esim. luentoja 2 h/vko, 1 essee) tai ko. yliopistossa opiskelijalta vaadittavasta vuosittaisesta työmäärästä, jotta opintopistemäärä voidaan arvioida. Opiskelija voi myös esittää oman arvionsa opintopistemääristä.

Ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen hyväksilukeminen/CMT

Ammattikorkeakouluissa suoritettuja opintoja on mahdollista hyväksilukea korvaamalla niillä tiettyjä opintojaksoja osaamistavoitteet huomioon ottaen. Ammattikorkeakouluopinnoilla voi korvata vain kandidaattitason opintoja. Korvaamisesta sovitaan ao. opintojakson vastuuopettajan kanssa (ks. journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman vastuuopettajat  (LINKKI) ja teatterityön tutkinto-ohjelman opettajat (LINKKI)).

Ammattikorkeakoulussa suoritetuilla kieliopinnoilla on mahdollista korvata tutkintoon kuuluvia kieliopintoja. Korvaavuutta voi hakea ottamalla yhteyttä opintopäällikö Tuija Puntaseen ja toimittamalla hänelle opintorekisteriotteen ja mahdollisen tutkintotodistuksen.

Arkioppimisessa tai epävirallisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukeminen/CMT

Arkioppimisessa ja epävirallisessa koulutuksessa hankitulla osaamisella tarkoitetaan esim. työssäoppimista tai erilaisissa opistoissa (esim. kansalais/työväen/kansanopistot) tai täydennyskoulutuksessa tapahtuvaa oppimista. Arkioppimisen ja epävirallisen koulutuksen kautta saatua osaamista voidaan hyväksilukea tutkintoon korvaamalla jokin opintojakso kokonaan tai osittain. Opintojakson korvaaminen osittain tarkoittaa sitä, että opiskelija joutuu täydentämään hankkimaansa osaamistaan esimerkiksi perehtymällä alan kirjallisuuten ja kirjoittamalla esseen tai suorittamalla tentin. Esimerkiksi opintoihin kuuluva harjoittelu on mahdollista korvata aikaisemmalla työkokemuksella. Lisäksi opiskelijan on kirjoitettava raportti, joka voi sisältää esim. kuvauksen työtehtävistä, oman osaamisen arviointia ja kehittämissuunnitelman.

Opintojakson korvaamisesta päättää ao. opintojakson vastuuopettaja (ks. journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman vastuuopettajat (LINKKI) ja teatterityön tutkinto-ohjelman opettajat). Opiskelija sopii tapaamisen vastuuopettajan kanssa ja varautuu kertomaan siitä, miten hän on osaamisensa hankkinut ja vertaamaan osaamistaan ao. opintojakson osaamistavoitteisiin. Osaaminen on myös todennettava esimerkiksi työtodistuksilla tai opiston antamilla todistuksilla. Opettaja voi määrätä lisäsuorituksia.

Yhteyshenkilöt

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Ohvo Maija Opintokoordinaattori
Tutkinto-ohjelmat: kirjallisuustiede, suomen kieli, saksa
Maija.Ohvo@uta.fi PINNI B4048 050 318 6653
Lehtovaara Aatu Opintokoordinaattori
- Englannin tutkinto-ohjelma
- Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen opinnot
Aatu.Lehtovaara@uta.fi PINNI B4060 050 509 9270
Lällä Sirje Opintokoordinaattori
Tutkinto-ohjelmat: pohjoismaiset kielet, ranska, venäjä
Oppiaineet: Russian Studies, tšekin kieli, romanian kieli
Sirje.Lalla@uta.fi PINNI B4099 050 318 6638
Jäntti Silja Opintosihteeri, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media Silja.Jantti@uta.fi PINNI B1050 050 318 6635
Pihlström Mira kansainvälisten asioiden koord Mira.Pihlstrom@uta.fi PINNI B4072 050 318 6692
Puntanen Tuija opintopäällikkö Tuija.Puntanen@uta.fi PINNI B5025 040 190 9832

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Opintojen hyväksilukeminen

Tampereen yliopiston opiskelijat voivat oman yliopiston opetustarjonnan lisäksi hyväksilukea tutkintoonsa samantasoisia opintoja, jotka on suoritettu muissa suomalaisissa tai ulkomaalaisissa yliopistoissa. Muualla suoritetuilla opinnoilla on mahdollista joko korvata Tampereen yliopistossa tarjolla olevia vastaavia opintoja, tai ne voidaan sisällyttää sellaisenaan osaksi tutkintoa.

Opintojen korvaaminen

Jos suoritetut opinnot kuuluvat Tampereen yliopistossa opiskelijan oman tutkinto-ohjelman / pääaineen tai jonkin sivuaineen / tutkinnon valinnaisten opintojen alaan, tai jos opiskelija haluaa jatkaa Tampereen yliopistossa samaa oppiainetta, jota on jo aiemmin suorittanut muussa yliopistossa, asia hoidetaan siinä tutkinto-ohjelmassa, johon ko. oppiaine kuuluu.

Tutkinto-ohjelmissa korvaavuusasioita hoitaa yleensä opintojaksosta tai opintokokonaisuudesta vastaava opettaja. Korvaavuutta haettaessa mukana tulee yleensä olla alkuperäiset todistukset suorittamistasi opinnoista (virallinen opintorekisteriote, mahdollisesti opintojen tarkemmat kuvaukset) ja opiskelijan oma ehdotus korvaavuuksista. Ks. myös tarkemmat ohjeet ulkomailla suoritettujen opintojen osalta. Joillain tutkinto-ohjelmilla / oppiaineilla on oma lomakkeensa korvaavuuksien hakemista varten. Tutustu siis kyseisen oppiaineen korvaamista koskeviin ohjeisiin ennen hakemuksen laatimista.

Kieliopintojen korvaamisesta, ks. Kielikeskuksen ohjeet.

Mikäli haluat korvata YKY:n kandidaatin tutkintoihin kuuluvia yhteisiä opintoja, ks. lisäohjeita kohdasta yhteiset opinnot.

Opintojen sisällyttäminen

Jos muualla suoritetuissa opinnoissa on sellaisia, jotka eivät sovellu minkään Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelman / oppiaineen opinnoiksi, tai joita opiskelija ei enää aio jatkaa Tampereen yliopistossa, opinnot voidaan sisällyttää sellaisenaan osaksi yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä suoritettavaa tutkintoa. Sisällyttäminen hoidetaan tieteenalayksikön opintopalveluissa.

Sisällyttämistä haettaessa mukana tulee olla alkuperäiset todistukset suorittamistasi opinnoista (virallinen opintorekisteriote tai tutkintotodistus) sekä kuvaus opintojakson sisällöstä. Ks. Myös tarkemmat ohjeet ulkomailla suoritettujen opintojen osalta. Sisällyttämistä haettaessa voidaan käyttää Hakemus muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemiseksi –lomaketta (pdf-lomake).

Sisällyttämis- ja korvaavuushakemuksia voi jättää tieteenalayksikön opintopalveluihin Helena Siipolle (h. 6060, puh. 040-190 9678) ja neuvoa voit kysyä opintopalveluiden opintoneuvonnasta vastaavilta henkilöiltä.

HUOM! Muissa korkeakouluissa suoritetuista opinnoista osalla voi korvata ja osan sisällyttää tutkintoon. Tällaisessa tapauksessa opiskelija ottaa ensin yhteyttä tutkinto-ohjelmaan / oppiaineeseen, jonka opintoja haluaa korvata. Kun korvaavuudet on selvitetty, opiskelija voi hakea tieteenalayksikön opintopalveluista loppujen opintojen sisällyttämistä tutkintoon. Hakemuksesta tulee käydä selvästi ilmi, mitä opinnoistasi on käytetty korvaamiseen ja mikä osa opinnoista on tarkoitus sisällyttää sellaisenaan tutkintoon.

Ulkomailla suoritetut opinnot

Katso ohjeet ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukuun sivun alkuosasta.

Porin yksikkö

Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Aikaisempien tutkintojen, opintojen ja aikaisemmin opitun hyväksilukeminen sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa lukuvuonna 2017–2018 (ns. AHOT)

Aikasemmat tutkinnot, opinnot ja opittu luetaan hyväksi sosiaalityön opinnoissa, mikäli ne vastaavat sosiaalityön tutkinto-ohjelman ja/tai sen osien osaamistavoitteisiin. Tällä sivulla kuvataan niitä yleisiä periaatteita, joilla aikaisempia tutkintoja ja opintoja hyväksytään. Sen jälkeen kuvataan korvaavuusmerkintöjen hakemisen käytäntöjä.

Näiden linjausten rinnalla on tärkeä perehtyä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan yleisiin hyväksymiskäytäntöihin. Niissä ohjeistetaan esimerkiksi kieliopintojen hyväksilukemiskäytännöistä.

Aikaisempi maisterin tutkinto
Maisterin tutkinnon suorittaneet eivät tee sosiaalityön maisteriopintojen jaksoa S3A Orientaatio tutkielman tekemiseen (5 op). Lisäksi he käyvät tutkielmaseminaaria S3C vain yhden lukukauden, jonka aikana tekevät toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman. Maisterin tutkinnon suorittaminen voi edellyttää myös muita täydentäviä opintoja.

Maisterihaussa valituille, pelkkää maisterin tutkintoa suorittaville opiskelijoille toimitetaan erikseen tieto siitä, mitä opintoja tulee suorittaa. Tämän kirjeen pohjalta tulee laatia HOPS, josta keskustellaan opettajatutorin kanssa.

Aikaisempi kandidaatin tutkinto
Ne opiskelijat, joilla on aikaisempi kandidaatin tutkinto ja jotka suorittavat pelkästään maisterin tutkinnon sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa, tekevät puuttuvat sosiaalityön perus- ja aineopinnot täydentävinä opintoina. Poikkeuksena ovat ne opiskelijat, joiden kandidaatin tutkinnon teoreettiset ja menetelmälliset opinnot ovat lähellä sosiaalityön tutkinto-ohjelmaa (ns. soveltuva kandidaatin tutkinto)

 • Soveltuvan kandidaatin tutkinnon suorittaneet eivät tee sosiaalityön täydentävinä opintoina jaksoa YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto (5 op).
 • Soveltuvan kandidaatin tutkinnon suorittaneet eivät tee täydentävinä opintoina sosiaalityön aineopintojen jaksoja STYA4 Tutkimusmenetelmäopinnot (10 op) ja STYA5 Kandidaatintutkielma (10 op).
 • Ne soveltuvan kandidaatin tutkinnon suorittaneet, joilla on vähintään yksi vuosi sosiaalityön työkokemusta, osallistuvat omana ryhmänä STYA3B1 Sosiaalityön taitoseminaariin, jonka yhteydessä suoritetaan STYA3B2 Käytännön opetus ja ohjaus. Tarkemmat tiedot opetusohjelmassa.

Kandidaatin tutkinnon jo suorittaneille, maisterihaussa valituille opiskelijoille toimitetaan erikseen tieto siitä, mitä opintoja tulee suorittaa. Tämän kirjeen pohjalta tulee laatia HOPS, josta keskustellaan opettajatutorin kanssa.

Avoimen yliopiston opinnot
Tampereen yliopiston avoimina yliopisto-opintoina suoritetut sosiaalityön opinnot siirtyvät automaattisesti opintosuoritusrekisteriin heti, kun opiskelija on ilmoittautunut yliopiston opiskelijaksi. Mikäli aineopinnot on suoritettu kokonaan, on lisäksi kirjoitettava kandidaatin tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte, mikäli opiskelija on valittu suorittamaan sekä kandidaatin että maisterin tutkintoa. Edellä mainitussa asiassa ota yhteys A5 Kandidaatin tutkielma –opintojakson koordinaattoriin.

Muissa avoimissa yliopistoissa suoritettujen sosiaalityön opintojen korvaavuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Perusopintojen osalta arvioinnin tekee perusopintojen opintokokonaisuuden vastuuopettaja, aineopintojen osalta aineopintojen opintokokonaisuuden vastuuopettaja.

Muissa yliopistoissa suoritetut sosiaalityön opinnot
Muissa yliopistoissa suoritetut sosiaalityön opinnot luetaan pääsääntöisesti osaksi sosiaalityön tutkinto-ohjelmaa Tampereen yliopistossa. Korvaavuudesta päättää opintokokonaisuudesta vastaava henkilö, jos kyse on perus- tai aineopintojenkorvaavuuksista.

Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK, geronomi AMK, kuntoutuksen ohjaaja AMK)
Nämä tutkinnot korvaavat sosiaalityön perusopinnoista jaksot P1 (5 op), P2 (5 op), P3 (5 op) ja P5 (5 op) sekä aineopinnoista jakson A2 (5 op), yhteensä 25 op. Perusopinnoista jää suoritettavaksi yhteisten opintojen jakso YKYYHT3.

Lisäksi sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet osallistuvat omana ryhmänä aineopintojen A3B1 Sosiaalityön taitoseminaariin, jonka yhteydessä suoritetaan samalla A3B2 Käytännön opetus ja ohjaus. Tarkemmat tiedot opetusohjelmassa.

Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet voivat tietyin edellytyksin opiskella sosiaalityössä pelkästään maisterin tutkinnon, ks. siirtyminen suoraan maisterin tutkintoon.

Vähintään vuoden kestäneistä ammattikorkeakouluopinnoista (n. 60 op) on mahdollista myös saada korvaavuuksia. Nämä korvaavuudet päättää perusopintojen vastuuopettaja.

Sosiaalialan ammattikorkeakoulun jatkotutkinto (sosionomi YAMK)
korvaa ensisijaisesti opintoja sosiaalityön maisteriopinnoista. Korvaavuus on korkeintaan 25 op osaamistavoitteiden sisällöllisten vastaavuuksien perusteella.

Sosiaalitieteiden perusopinnot
Sosiaalitieteiden perusopinnot (25 op) nimisen opintokokonaisuuden Tampereen yliopistossa suorittaneet yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat jatkaa sosiaalityön aineopintoihin suorittamalla sosiaalityön perusopintojen jaksot STYP1 Sosiaalityön perusteet (5 op) ja STYP2 Sosiaalityön arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö (5 op). Jaksoja ei tarvitse suorittaa, jos ne tai vastaavan sisältöiset jaksot on suoritettu osana sosiaalitieteiden perusopintoja.

Muiden tutkintojen ja opintojen hyväksilukemin
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) korvaa sosiaalityön perusopintojen P2- kohdasta Sosiaalityön arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö vapaaehtoistyön osion. Muihin vastaavan tason sosiaalialan tutkintoihin sovelletaan samaa periaatetta.

Perustellusti voi hakea hyväkslukemista muistakin kuin edellä mainituista tutkinnoista ja opinnoista, mikäli niissä hankittu osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman tai sen osien osaamistavoitteita.

Työkokemus, täydennyskoulutus ja informaali oppiminen
Mittava sosiaalityössä hankittu työkokemus (vähintään yksi vuosi) voidaan lukea hyväksi jaksoissa, jotka osaamistavoitteiltaan vastaavat työkokemusta. Kyse on jaksoista STYA3B ja STYS2B. Työkokemuksen korvaavuuden arvioivat opintojaksojen vastuuopettajat.

Mittava täydennyskoulutus tai muulla tavalla hankittu sosiaalityön osaaminen (ns. informaali oppiminen) luetaan hyväksi, mikäli ne vastaavat opintojaksojen osaamistavoitteita yliopistokoulutuksen edellyttämällä tavalla. Täydennyskoulutuksen korvaavuutta arvioidaan erityisesti suhteessa jakson S2 osaamistavoitteisiin. Opintojaksojen vastuuopettajat arvioivat hyväksilukemista.

Opintojen vanheminen
Lähtökohta on, etteivät kokonaiset tutkinnot ja pakolliset kieli- ja viestintäopinnot vanhene. Yksittäisten opintojaksojen tai osasuoritusten kohdalla aiemmin hankittua osaamista arvioidaan suhteessa voimassa olevan opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin. Tutkintojen laadunvarmistuksen näkökulmasta lähtökohtana on, että hyväksiluettavat opinnot eivät ole yli 10 vuotta vanhoja. Jos opintosuoritukset ovat yli 10 vuotta vanhoja, arvioidaan hyväksilukemista tapauskohtaisesti osaamistavoitteisiin suhteuttaen.

Aiempien tutkintojen, opintojen ja opitun hyväksilukemisen menettelytavat
Hyväksilukemista haetaan täyttämällä oheinen lomake.

Lomake liitteineen (alkuperäiset todistukset tutkinnoista ja opintosuorituksista) toimitetaan opintosihteeri Terhi Raitaselle.

Maisterin tutkinnon täydentävät opinnot sosiaalityön osalta sovitaan yliopistonlehtori Suvi Raitakarin kanssa, mikäli niitä ei ole ilmoitettu maisterikoulutukseen haun yhteydessä.

Keskustelua ja ohjeistusta hyväksilukemisen käytäntöihin saa HOPS-työskentelyn yhteydessä HOPS-opettajalta. 

Kandidaatin ja maisterin tutkinnon muiden kuin sosiaalityön opintojen hyväksilukukäytännöt: katso tarkemmin SOC:n yleinen ohjeistus edellä.

Sosiaalityön tutkintovaatimukset. 

Sosiaalityön opintorekisteri Terhi Raitanen

Lomake korvaavuusmerkintöjä varten.

Opintojen hyväksilukeminen/terveystieteiden tutkinto-ohjelma

http://www.uta.fi/hes/opiskelu/kaytannot/hyvaksilukeminen.html

Opintoja voidaan hyväksilukea korvaamalla niillä jonkin oppiaineen opintoja tai sisällyttämällä opinnot sellaisenaan osaksi tutkintoa. Hyväksilukemista arvioitaessa kriteereinä ovat suoritusten laajuus, sisältö ja vaativuustaso.

Hyväksilukeminen korvaamalla

Hyväksilukeminen tehdään korvaamalla, mikäli opinnot kuuluvat Tampereen yliopistossa opiskelijan pääaineen, tutkinto-ohjelman tai jonkin muun tutkinto-ohjelman alaan. Korvaavuudet haetaan erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti opintojakson/opintokokonaisuuden vastuuopettajalta. Tutkinto-ohjelmassa on käytössä erillinen lomake korvaavuuden anomista varten.

Kieliopintojen korvaavuudet opintosihteeri Sinikka Määtälle (virallinen rekisteriote/AMK –todistus).

Orientoivat opinnot -jaksoa ei voi lukea hyväksi muilla opinnoilla. Myöskään opinnäytteitä ei hyväksilueta (vrt. tutkintosääntö).

Hyväksilukeminen sisällyttämällä

Hyväksilukeminen tehdään sisällyttämällä, mikäli opinnot eivät sovellu minkään Tampereen yliopiston oppiaineen tai tutkinto-ohjelman opintoihin tai ne halutaan muuten ottaa sellaisenaan osaksi tutkintoa. Sisällyttämistä haetaan toimittamalla:

 • virallinen opintorekisteriote tai vastaava sekä
 • selvitys siitä, mitkä rekisteriotteen opinnoista on tarkoitus sisällyttää ja mikä niiden laajuus on opintopisteinä.

Kun opinnoista osa korvataan ja osa sisällytetään

Suoritetut yliopisto-opinnot on mahdollista hyväksilukea tutkintoon myös siten, että osalla niistä korvataan jonkin oppiaineen tai tutkinto-ohjelman opintoja ja loput sisällytetään sellaisenaan tutkintoon. Tällaisessa tapauksessa haetaan ensin korvaavuudet tutkinto-ohjelmalta/oppiaineelta (jakson vastuuopettaja/HOPS) ja vasta sitten haetaan muiden opintojen sisällyttämistä.

Näissä tapauksissa tulee käydä selvästi ilmi, mikä osa opinnoista on käytetty korvaamiseen ja mikä osa opinnoista on tarkoitus sisällyttää sellaisenaan tutkintoon.

Opintosuoritusten käyttäminen kahteen tutkintoon

Opintosuorituksia voidaan käyttää tietyin edellytyksin kahteen korkeakoulututkintoon:

kts. tiedekunnan ohjeistus.

Avoimen yliopisto-opetuksen opinnot

Avoimessa yliopistossa Tampereen yliopiston vaatimusten mukaan 1.1.1990 jälkeen suoritetut opintojaksot ja -kokonaisuudet siirtyvät automaattisesti kirjoilla olevan opiskelijan opintosuoritusrekisteriin eikä näitä todistuksia tarvitse käydä erikseen esittämässä.

Ammattikorkeakouluopinnot

Ammattikorkeakouluopinnoista voi yleensä saada korvaavuuksia vain valmiista tutkinnosta (yliopiston yleinen ohjeistus). Terveysalan AMK-tutkinnon suorittaneet voivat hakea korvaavuutta tiettyihin opintojaksoihin perustuen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan. Korvaavuuksista keskustellaan opintojen käynnistyttyä.

Opinto-oikeuden muutos suoraan maisteriin

Opiskelija, jolla on jo suoritettuna soveltuva korkeakoulututkinto ja jolle on myönnetty opinto-oikeus sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon, voi hakea opinto-oikeuden muutosta opiskellakseen suoraan pelkkää maisterin tutkintoa varten (ks. yliopiston opiskelu-sivut). Samalla opiskelija luopuu kandidaatin tutkinto-oikeudesta. Hakulomakkeen löydät aktuaarin kanslian lomakkeet-sivulta ja se palautetaan opetusamanuenssi Helena Rantaselle.