Kokonaismerkinnän hakeminen

Suurimmassa osassa yliopiston tutkintoja tutkinnon rakenne perustuu opintokokonaisuuksiin, joista on haettava kokonaismerkintä. Tällaisia kokonaisuuksia ovat esimerkiksi kandidaatintutkintojen perus- ja aineopinnot sekä maisterintutkintojen syventävät opinnot. Myös tohtoriopintoihin kuuluvat 30-60 opintopistettä muodostavat kokonaisuuden, josta tulee hakea kokonaismerkintä.

Kokonaismerkinnät auttavat sekä sinua että yliopiston henkilökuntaa hahmottamaan opintojesi etenemistä. Lisäksi voit tarvita kokonaismerkintää jonkin pätevyyden saavuttamiseen (esimerkiksi opetettavan aineen opinnot).

Hae kokonaismerkintä jokaisesta suorittamastasi opintokokonaisuudesta, kun olet suorittanut kaikki kokonaisuuteen haluamasi opintojaksot, ja ne on rekisteröity. Tarkista opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot opinto-oppaasta.

Hae tarvitsemasi kokonaismerkintä aina siitä tutkinto-ohjelmasta, jonka opinnoista merkintä koostuu.

Mikäli olet suorittanut opintoja kokonaisuudessa, joka ei ole kytköksissä mihinkään tutkinto-ohjelmaan (esim. Kestävän kehityksen opintokokonaisuus, Russian Studies), katso sitä koskevat kokonaismerkintäohjeet kyseisen kokonaisuuden opetusohjelmasta.

Jos opintokokonaisuus arvioidaan arvosanalla, arvosana lasketaan kokonaisuuden opintojaksojen arvosanoista opintopistemäärällä painotettuna keskiarvona.

Hae ennen valmistumista kokonaismerkintä myös vajaaksi jäävistä opintokokonaisuuksista. Pääsääntöisesti vähintään 15 op:n valinnaiset kokonaisuudet saa näkyviin tutkintotodistukseen.

Johtamiskorkeakoulu (JKK)

Kokonaismerkinnät voit hakea valmistumisen kynnyksellä, kun kaikki kokonaismerkintään tulevat suoritukset ovat rekisterissä. Kokonaismerkintä tarkoittaa tutkintotodistuksella näkyvää kokonaisuutta esim. aineopinnot, xx opintosuunta, xx op, arvosana (esim. kiitettävä). Kokonaismerkinnät annetaan aina määrämuotoisina.

Kokonaismerkintä haetaan:

 • Tutkinto-ohjelman perusopinnot (kandidaattivaihe)
 • Oman opintosuunnan aineopinnot/syventävät opinnot (sis. tutkielman)
 • Valinnaiset opinnot (sivuaineopinnot), kun opintosuuntakohtaisia suorituksia on vähintään 15 op tai kun teemakohtaisia suorituksia on teeman minimilaajuuden verran (huomaa verkosto-opintojen omat käytännöt!)

Kokonaismerkinnän saa opintosuunnan tai teemakokonaisuuden nimellä. Osalla opintosuunnista suuntaavat opinnot koostuvat useammasta kuin yhdestä moduulista, mutta näitä ei koota erikseen, vaan kaikki kunkin opintosuunnan opinnot tulevat yhteen kokonaismerkintään.

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opinnot tulevat samaan kokonaismerkintään.

Usein kysyttyjä kysymyksiä kokonaismerkintöjen hakemisesta

- Keneltä pyydän kokonaismerkinnän?

V: Listan JKK:n  kokonaismerkintöjen antajista löydät vasemman reunan valikosta. Muissa yksiköissä suoritetuista opinnoista tulee myös pyytää kokonaismerkintä kunkin yksikön ohjeiden mukaisesti.

- Mistä tiedän, mitkä opintojaksot merkitään tutkinto-ohjelman/pääaineen opintojen kokonaismerkinään?

V: Opinto-oppaasta selviää, mitkä opinnot kuuluvat pakollisina tutkintosi perus- ja aineopintoihin. Näistä tulee pyytää merkinnät ensin siksi, että tämän jälkeen tiedät, mitkä muiden oppiaineiden opintojaksot jäävät vielä käytettäviksi muihin kokonaisuuksiin.

HUOM. Ennen vuotta 2012 aloittaneille, jotka ovat suorittaneet pääainepohjaisen kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat opinnot, hallintotieteen oppiaineen alle kirjatut menetelmäopinnot (TUtkimusprosessin hallinta ja tutkimusmenetelmät) kiinnitetään osaksi perus- ja aineopintomerkintää.

- Pitääkö kieli- ja viestintäopinnoista pyytää kokonaismerkintä?

V: Tutkintoon kuuluvista kieli- ja viestintäopinnoista EI pyydetä kokonaismerkintää. Jos olet suorittanut esim. saksan kielen ja kulttuurin opintoja kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä, saat näistä merkinnän kyseisen yksikön ohjeiden mukaisesti. Ei tule kuitenkaan sekoittaa keskenään, kielikeskuksen ja em. tieteenalayksikön tarjoamia opintojaksoja. Niitä ei voi nivoa yhteen.

- Minkälaisia merkintöjä voin saada oikeustieteellisistä  sivuaineopinnoista?

V: Julkisoikeudella, vero-oikeudella ja yritysjuridiikalla on joitakin yhteisiä opintojaksoja, jotka ovat siis osana kaikkien em. oppiaineiden vanhanmallisia perusopintoja. Käytännössä näistä opinnoista voidaan saada esimerkiksi sekä vero-oikeuteen että yritysjuridiikkaan laskettavia opintokokonaisuuksia. Tällöin kokonaismerkinnän hakijan tulee päättää, tahtooko merkinnän vero-oikeudesta vai yritysjuridiikasta ja lähettää kokonaismerkintäpyyntö oman päätöksen mukaisesti oikean opintosuunnan merkinnän antajalle. Tarkista tieto opinto-oppaasta. Eli mikäli jakso ei löydy oppiaineen perus- ja aineopinnoista (vaan esim. pakollisista sivuaineopinnoista), ei kyseinen kurssi käy oppiaineen suorituksesta. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä kokonaismerkinnän antajaan.

Huomaathan, että mikäli olet suorittanut (monelle kauppatieteilijälle pakolliset) jaksot Johdatus oikeusjärjestykseen (5 op), Vero-oikeuden perusteet (5 op), Ytitysjuridiikan perusteet (5 op) ja Julkisoikeuden perusteet (5 op) tulee näistä jaksoista pyytää myös kokonaismerkintä ellei niitä ole nidottu kiinni johonkin laajempaan kokonaisuuteen (eli jos olet suorittanut muita julkisoikeuden, yritysjuridiikan tai vero-oikeuden opintoja, joihin jaksot on nidottu, ei tämä kohta koske sinua!).

- Haenko kokonaismerkinnän toisessa korkeakoulussa suorittamistani opinnoista, jotka on merkitty rekisteriini "Muissa korkeakouluissa suoritetut opinnot"-otsikolla?

V: Jos opinnot on kirjattu rekisteriin kokonaisuutena (esim. Kehitysmaatutkimus aineopinnot 35 op, arvosana 3), ei opinnoista tarvitse enää pyytää kokonaismerkintää, sillä em. merkinnästä selviää jo kaikki se, mitä kokonaismerkinnästä kuuluukin, eli opintojen taso, opintopistemäärä ja arvosana.

- Haetaanko tutkimusmenetelmäjaksoista kokonaismerkintä?

V: HALLINTOTIETEIDEN OPISKELIJAT: Pääainepohjaista tutkintoa suorittava: Jos olet suorittanut hallintotieteen opintojaksot Tutkimusprosessin hallinta ja Tutkimusmenetelmät ja sinulla on vähintään yksi hallintotieteeseen laskettava muu opintojakso suoritettuna, voidaan jaksot lukea osaksi muita hallintotieteen opintoja. Jos olet suorittanut vain nämä kaksi jaksoa hallintotieteestä, niitä ei koota sivuaineeksi, vaan merkitään todistushakemuksella kohtaan Muut opinnot.

V: Johdatus keskeisiin tutkimustyötapoihin ja Tutkimusprosessin hallinta tutkinto-ohjelmassa opiskelevalla merkitään todistushakemuksella kohtaan Muut opinnot eikä näistä jaksoista haeta kokonaismerkintää.

V: Muut menetelmäopinnot (esim. Tietotekniikka ja Tiedonhankinta) merkitään yksittäisinä jaksoina kohtaan Muut opinnot eikä kokonaismerkintää tarvita.

- Miten kokonaismerkinnän kokonaisarvosana lasketaan?

V: Kokonaisuuden arvosana lasketaan opintojaksojen arvosanoista opintopisteillä painotettuna keskiarvona (opintojakson arvosana x opintopistemäärä / kokonaisopintopistemäärä). Pelkästään ”hyväksyttynä” arvioitu opintosuoritus ei vaikuta arviointiin. Arvosteltaessa opintokokonaisuuksia ja kokonaismerkintöjä pyöristykset tehdään seuraavasti: erinomainen (5) 4,50-5, kiitettävä (4) 3,50-4,49, hyvä (3) 2,50-3,49, tyydyttävä (2) 1,50-2,49, välttävä (1) 1-1,49.

- Voiko syventäviä opintojaksoja ottaa mukaan kanditutkintoon?

V: Ei voi. Kanditutkinnossa voi olla vain perus- ja aineopintotasoisia opintojaksoja.

- Miten ulkomailla suoritetut opinnot näkyvät todistuksessa?

V: Ulkomailla suoritettuja opintoja voidaan merkitä tutkintotodistukseen monin eri tavoin. Niistä voi tarvittaessa käydä keskustelemassa opintopäällikkö Heli Tontin (kauppatieteet) tai opintokoordinaattori Aino Nordlingin (hallintotieteet) kanssa. Hakemuksessa on hyvä mainita, mikäli opinnot on suoritettu ulkomailla.

Kokonaismerkintöjen hakeminen

Kokonaismerkintäpyyntö JKK:n opinnoissa tehdään lomakkeella ja lähetetään sähköpostin liitteenä ko. opintokokonaisuuden kokonaismerkinnän antajalle (ks. alla).

 • Merkitse selkeästi opintojaksot, jotka haluat mukaan merkintään.
 • Lomakkeelle tehty esitys on ehdotelma, jonka kokonaismerkinnän antaja tarkastaa.
 • Epäselvissä tilanteissa ole yhteydessä kokonaismerkinnän antajaan tai JKK:n opintopalveluihin.

Kandidaatin tutkinto suositellaan suoritettavaksi minimilaajuisena 180 op. Voit jättää kaikki tästä ylimenevät, kandidaatin tutkintoon ei-pakolliset suoritukset maisteriopintoihin.

Kokonaismerkintöjen antajat

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma

Merkintöjen antajien yhteystiedot ovat listan lopussa.

Tutkinto-ohjelman perusopinnot: opintosihteeri Selene Oittinen

Vakuutuksen ja riskienhallinnan opinnot: yliopisto-opettaja Jarna Kulmala

Laskentatoimen opinnot: yliopisto-opettaja Lauri Lepistö

Markkinoinnin opinnot: yliopisto-opettaja Sonja Lahtinen

Taloustieteen opinnot: yliopisto-opettaja Markku Konttinen

Yrityksen johtamisen opinnot (myös Strategian kehittäminen -moduuli): yliopisto-opettaja Siiri Pöyhönen

Vastuullisen liiketoiminnan opinnot: yliopisto-opettaja Anna Heikkinen

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opinnot:
Martti Nieminen (vero-oikeuden erikoistumisvaihtoehdon valinneet) ja
Enni Ala-Mikkula (yritysjuridiikan erikoistumisvaihtoehdon valinneet).

Valinnaisten opintojen suorittajat voivat lähettää kokonaismerkintäpyynnön sen perusteella, kumman erikoistumisvaihtoehdon suorituksia on enemmän (yksi kokonaismerkintä).

Tilintarkastuksen ja arvioinnoin maisteriohjelma (KTM): yliopisto-opettaja Jaakko Rönkkö.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Oittinen Selene opintosihteeri

- kauppatieteiden ja hallintotieteiden tutkinto-ohjelmien opintosuoritusrekisteri
- yksikön tutkielmalausuntoihin liittyviä toimenpiteitä
- opetustilavaraukset ja yksikön omien seminaaritilojen varausten hoito
Selene.Oittinen@uta.fi PINNI A3042 050 318 6654
Pasanen Jarna yliopisto-opettaja (vakuutustiede) Jarna.Pasanen@uta.fi PINNI A2004 050 318 7656
Lepistö Lauri yliopisto-opettaja (laskentatoimi) Lauri.Lepisto@uta.fi PINNI A3080 050 318 6002
Lahtinen Sonja yliopisto-opettaja (markkinointi) Sonja.Lahtinen@uta.fi PINNI A5029 050 318 7630
Konttinen Markku yliopisto-opettaja Markku.Konttinen@uta.fi PINNI A3055 050 318 5986
Pöyhönen Siiri väitöskirjatutkija Siiri.Poyhonen@uta.fi
Heikkinen Anna tutkijatohtori (yrityksen johtaminen) Anna.L.Heikkinen@uta.fi PINNI A5029 050 318 5970
Nieminen Martti yliopistonlehtori Martti.Nieminen@uta.fi PINNI A2045 050 318 6012
Ala-Mikkula Enni yliopisto-opettaja (yritysjuridiikka) Enni.Ala-Mikkula@uta.fi PINNI A2005 050 318 7280
Rönkkö Jaakko tutkija (julkinen talousjohtaminen) Jaakko.Ronkko@uta.fi PINNI A4030 050 437 7116

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma

Merkintöjen antajien yhteystiedot ovat listan lopussa.

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot: opintosihteeri Selene Oittinen

Julkisen talousjohtamisen opinnot (myös Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi sekä kunnallistalous): yliopistonlehtori Lotta-Maria Sinervo

Hallintotieteen opinnot:
kandidaattivaiheen opinnot: yliopisto-opettaja Paula Rossi
syventävät opinnot: professori Jari Stenvall
HUOM. hallintotiedettä sivuaineena/valinnaisina opintoina suorittaneet pyytävät kokonaismerkinnän Selene Oittiselta.

Julkisoikeuden opinnot:
kandidaattivaiheen opinnot: yliopisto-opettaja Jukka Tuomela
syventävät opinnot: yliopistonlehtori Jani Wacker

Kunnallisoikeuden opinnot:
kandidaattivaiheen opinnot: Jukka Tuomela
syventävät opinnot: yliopistonlehtori Jani Wacker

Kunta- ja aluejohtamisen opinnot:
kandidaattivaiheen opinnot: professori Ilari Karppi
syventävät opinnot: professori Ari-Veikko Anttiroiko

Kokonaismerkinnän vanhan tutkintorakenteen osalta pääaineen
perus- ja aineopinnoista antaa yliopisto-opettaja Anni Jäntti

Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opinnot:
kandidaattivaiheen opinnot: yliopisto-opettaja Tanja Helle
syventävät opinnot: yliopisto-opettaja Tanja Helle

Johtamiskorkeakoulun teemakokonaisuudet: opintosihteeri Selene Oittinen

Informaatio-oikeuden opintokokonaisuus ja kansainvälinen ja eurooppalainen oikeus: yliopisto-opettaja Jukka Tuomela

Maisteriohjelmat

Korkeakouluhallinnon ja johtamisen maisteriohjelma (KOHAMA): opintokoordinaattori Aino Nordling

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma (julkisen talousjohtamisen opintosuunta): yliopisto-opettaja Tomi Rajala

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma (julkisoikeuden opintosuunta): yliopistonlehtori Jani Wacker

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Oittinen Selene opintosihteeri

- kauppatieteiden ja hallintotieteiden tutkinto-ohjelmien opintosuoritusrekisteri
- yksikön tutkielmalausuntoihin liittyviä toimenpiteitä
- opetustilavaraukset ja yksikön omien seminaaritilojen varausten hoito
Selene.Oittinen@uta.fi PINNI A3042 050 318 6654
Sinervo Lotta-Maria yliopistonlehtori (julkinen talousjohtaminen) Lotta-Maria.Sinervo@uta.fi PINNI A3048 050 509 9042
Rossi Paula yliopisto-opettaja (hallintotiede) Paula.Rossi@uta.fi PINNI A4009 050 318 7456
Stenvall Jari professori (hallintotiede) Jari.Stenvall@uta.fi PINNI A4011 040 828 4350
Tuomela Jukka tietosuojavastaava Jukka.Tuomela@uta.fi PÄÄT C127 050 437 7074
Wacker Jani yliopistonlehtori (julkisoikeus) Jani.Wacker@uta.fi PINNI A2040 050 318 6046
Karppi Ilari yliopistonlehtori (kunta- ja aluejohtaminen) Ilari.Karppi@uta.fi PINNI A3007 040 190 4003
Anttiroiko Ari-Veikko yliopistonlehtori (kunta- ja aluejohtaminen) Ari-Veikko.Anttiroiko@uta.fi PINNI A3009 040 190 4017
Jäntti Anni yliopistonlehtori Anni.Jantti@uta.fi PINNI A3035 050 437 7188
Helle Tanja yliopisto-opettaja Tanja.Helle@uta.fi PINNI A2002 040 190 4033
Nordling Aino opintokoordinaattori

erityisesti hallintotieteiden opintoasiat:
- yleinen opintoneuvonta ja -ohjaus (mm. HOPS, opintojen hyväksilukeminen, valmistuminen)
- opiskelijavalinta-asiat (yhteishaku, erillishaku sekä erilliset opinto-oikeudet)
- tutkinto-ohjelman koordinointitehtävät
- aikaisempien opintojen hyväksilukeminen,
- henkilökohtainen opintoneuvonta
Aino.Nordling@uta.fi PINNI A2038 050 318 6822
Rajala Tomi tutkija Tomi.Rajala@uta.fi PINNI A3052 050 318 7266

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Merkintöjen antajien yhteystiedot ovat listan lopussa.

Opintosuoritusrekisteriin liittyvät tiedustelut: opintosihteeri Johanna Tuomikoski

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot: opintosihteeri Johanna Tuomikoski

Kansainvälisen politiikan opinnot:
kandidaattivaiheen opinnot: yliopistonlehtori Hannes Peltonen
syventävät opinnot: yliopistonlehtori Anni Kangas
opintosuunnan vastuuopettaja ja kokonaismerkintä: professori Tuomas Forsberg

Valtio-opin opinnot:
kandidaattivaiheen opinnot: yliopistonlehtori Mikko Lahtinen
syventävät opinnot, opintosuunnan vastuuopettaja: professori Tapio Raunio

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Tuomikoski Johanna opintosihteeri

- tutkintotodistukset ja valmistumiseen liittyvä neuvonta
- politiikan tutkimuksen opintosuoritusrekisteri
Johanna.Tuomikoski@uta.fi PINNI A4041 040 190 1822
Peltonen Hannes yliopistonlehtori (kansainvälinen politiikka) Hannes.Peltonen@uta.fi PINNI A4047 050 318 7263
Kangas Anni yliopistonlehtori (kansainvälinen politiikka) Anni.Kangas@uta.fi PINNI A4076 050 318 6032
Forsberg Tuomas ohjelmajohtaja Tuomas.Forsberg@uta.fi PINNI A4079 050 318 5967
Lahtinen Mikko yliopistonlehtori (valtio-oppi) Mikko.I.Lahtinen@uta.fi PINNI A4044 050 318 5995
Raunio Tapio professori (valtio-oppi) Tapio.Raunio@uta.fi PINNI A4056 050 318 6027

Johtamiskorkeakoulun yhteisistä teemakokonaisuuksista merkintä pyydetän opintosihteeri Selene Oittiselta.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Oittinen Selene opintosihteeri

- kauppatieteiden ja hallintotieteiden tutkinto-ohjelmien opintosuoritusrekisteri
- yksikön tutkielmalausuntoihin liittyviä toimenpiteitä
- opetustilavaraukset ja yksikön omien seminaaritilojen varausten hoito
Selene.Oittinen@uta.fi PINNI A3042 050 318 6654

Valinnaisten opintojen kokonaismerkinnät

Valinnaisten opintojen osalta kokonaismerkintä haetaan niistä valinnaisista opinnoista, joista muodostuu vähintään 15 op opintosuuntakohtainen kokonaisuus ja teemaopinnoista, kun teeman minimilaajuus täyttyy. Jos olet suorittanut kandidaattivaiheessa valinnaisia opintoja enemmän kuin kandidaatintutkintoon vaaditaan, ne voi jättää kandidaatin tutkinnon ulkopuolelle käytettäväksi maisterintutkintoon.

Kieliopinnoista ja yhteisistä opinnoista ei tarvitse pyytää kokonaismerkintöjä (esim. orientoivat opinnot, tietotekniikka, tutkimusprosessin hallinta).

Kukin opintojakso voi kuulua vain yhteen kokonaisuuteen eli kokonaismerkintään (esim. oman opintosuunnan aine- tai syventäviin opintoihin, sivuaineeseen tai teemakokonaisuuteen).

Tilastotieteen kokonaismerkintä haetaan vähintään 15 opintopisteen laajuisista tilastotieteen opinnoista. Tilastotieteen merkinnän hakuohjeet

Muissa yksiköissä suoritettujen opintojen kokonaismerkinnät: Kokonaismerkintä haetaan siitä yksiköstä, jossa opinnot on suoritettu. Lisätietoa löytyy kunkin yksikön ohjeista.

TTY:lla suoritettujen teemakokonaisuuksien kokonaismerkinnät
Kun olet suorittanut teemakokonaisuuteen tulevat opinnot (vähintään 20 op) ja suoritukset on rekisteröity TTY:lla, pyydä virallinen opintorekisteriote ja toimita se skannattuna tai paperisena versiona yhdessä kokonaismerkintäpyyntölomakkeen (Excelin) kanssa opintosihteeri Selene Oittiselle. Opintojaksot viedään TaY:n rekisteriin ja niistä kootaan todistukselle teemakokonaisuus.

Kokonaismerkintöjen siirtymässäännökset (1.8.2015 alkaen)

Valinnaisten opintokokonaisuuksien (sivuainekokonaisuus) alaraja nousee 10 opintopisteestä 15 opintopisteeseen. Opinto-oppaan 2012–2015 mukaisia 10 opintopisteen kokonaismerkintöjä voi vielä hakea ja ne merkitään todistukseen lukuvuonna 2015–2016 eli 31.7.2016 asti.  Lukuvuonna 2016–2017 eli 1.8.2016 alkaen tutkintotodistukseen merkitään laajuudeltaan vähintään 15 opintopisteen valinnaisten opintojen kokonaisuudet. Jos opiskelijalla on haettuna 10 opintopisteen kokonaismerkintöjä, niitä ei pureta rekisterissä, mutta niitä ei enää viedä todistukseen valinnaisten opintojen kokonaisuudeksi (sivuaineeksi).

2010-2012 pääainepohjaisen opinto-oppaan mukaiset kokonaisuudet tai 2012-2015 oppaan mukaiset kokonaisuudet, esimerkiksi oikeustieteiden yhteiset opinnot, voi täydentää 31.12.2015 asti, jolloin suoritukset tulee olla tehtynä ja kokonaismerkintä haettuna.

Teemakokonaisuuksista annettavien kokonaismerkintöjen raja nousee 15 opintopisteestä pääsääntöisesti 20 opintopisteeseen. Teemakokonaisuudet, jotka on jo suoritettu tai jotka opiskelija suorittaa loppuun lukuvuoden 2015–2016 aikana, voidaan merkitä todistukseen myös 15 opintopisteen laajuisina 31.7.2016 asti. Tämän jälkeen teemojen osalta noudatetaan voimassa olevaa 2015–2018 opetussuunnitelmaa. Teemakokonaisuuksien täydentämistä koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä teeman vastuuopettajaan tai opintosihteeri Selene Oittiseen.

Kasvatustieteiden tiedekunta (EDU)

Hae suorittamastasi opintokokonaisuudesta kokonaismerkintä, kun kaikki ko. kokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot on suoritettu. Kokonaismerkinnöistä vastaavat opintokokonaisuuksien vastuuopettajat. Hae merkintää osoitteesta edukokonaismerkinta@uta.fi. Kokonaismerkinnän rekisteröi  opintosihteeri.

Luonnontieteiden tiedekunta (LUO)

Matematiikan ja tilastotieteen sekä tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa opinto-oppaan mukaisten kokonaisuuksien lisäksi merkintöjä annetaan myös vajaista kokonaisuuksista melko joustavasti.

Mikäli opinnoista muodostuu opetettavan aineen kokonaisuus (esim. matematiikka väh. 60 op tai väh. 120 op), kirjataan se rekisteriin kokonaismerkinnän yhteydessä.

Tarkemmat tiedot opintokokonaisuuden arvosanan määräytymisestä löydät opintojen arviointi -sivulta.

Kokonaismerkintöjen tulee olla rekisterissä, jotta saat kätevimmin täytettyä todistushakemuksen. Huomaathan, että rekisteriin kirjattu kokonaismerkintä näkyy NettiOpsussa vasta kirjausta seuraavana päivänä, pyydä siis merkinnät hyvissä ajoin.

Kun LuK- tai FM -tutkintosi on valmistumassa, tarkista myös mitä kaikkea sinun tarvitsee tehdä valmistuaksesi.

Kokonaismerkinnän hakeminen luonnontieteiden tiedekunnassa

Pyydä kokonaismerkintää sähköpostitse opintokoordinaattorilta. Oikeanlaisen merkinnän ja sujuvan asioinnin takaamiseksi mainitse viestissäsi

 • nimesi,
 • opiskelijanumerosi ja
 • yksilöi mistä opinnoista haluat merkinnän ja mitä tarkoitusta varten.

Kohdenna pyyntö seuraavasti:

Opintokoordinaattori Ville-Matti Erkintalo mtt-studies@uta.fi

 • Matematiikan ja tilastotieteen perus- ja aineopinnot sekä valinnaiset kokonaisuudet,
 • Tampereen teknillisellä yliopistolla (TTY) JOO-opintoina suoritettujen fysiikan ja kemian opintojen kokonaismerkinnät

Opintokoordinaattori Heli Rikala cs-studies@ uta.fi

 • Tietojenkäsittelytieteiden perus- ja aineopinnot sekä valinnaiset kokonaisuudet,
 • tietotekniikka opetettavana aineena 60 op sekä
 • maisteriohjelmien TIM, SDE ja HTI syventävät opinnot.

Valmistumiseen tarvittavat kokonaismerkinnät

Kandidaatin tutkintotodistusta hakiessa tulee rekisterissä olla kokonaismerkinnät tutkintorakenteen mukaisesti ainakin seuraavista:

 • perusopinnoista, vähintään 25 op
 • aineopinnoista, 45-60 op, kandidaattitutkielma mukaan luettuna
 • kaikista valinnaisista opinnoista, joista on suoritettu vähintään 15 op kokonaisuus. Huomaathan, että yhden kokonaisuuden tulee olla vähintään 25 op laajuinen. (kokonaismerkintä pyydetään opetuksen antaneesta tutkinto-ohjelmasta)

Lisäksi voi halutessaan ennakkoon pyytää todistuksen valmistelijalta merkinnät

 • kieliopinnoista
 • yhteisistä opinnoista

Maisterin tutkintotodistusta varten tarvitaan kokonaismerkinnät

 • syventävistä opinnoista, vähintään 80-85 op, pro gradu -tutkielma mukaan luettuna
 • valinnaisista opinnoista, joita vähintään 15 op kokonaisuus (kokonaismerkintä pyydetään opetuksen antaneesta tutkinto-ohjelmasta)

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta (MED)

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelmassa ei tehdä kokonaismerkintöjä.

Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Bioteknologian tutkinto-ohjelmassa kokonaismerkinnät haetaan opintopäällikkö Nina Pietilältä sekä opintokoordinaattori Riitta Aallokselta. Opiskelijan on huolehdittava itse siitä, että todistusanomusta jättäessä kaikki tarvittavat suoritukset on tallennettu rekisteriin ja kaikista opintokokonaisuuksista on haettu kokonaismerkinnät.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Pietilä Nina opintopäällikkö

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suunnittelu- ja kehittämistehtävät, HOPS-ohjaus, opintojen hyväksiluku. Tutkintoon hakevien neuvonta ja opiskelijavalinta.
Nina.Pietila@uta.fi ARVO E160 050 303 4276
Aallos Riitta Opintokoordinaattori, Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Bioteknologian tutkinto-ohjelman opiskelijoiden henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPS), opinto-ohjaus ja -neuvonta
Opintojen suorittamiseen liittyvä ohjaus ja neuvonta
Opiskelijavaihtoasiat
Riitta.Aallos@uta.fi ARVO E160 050 318 6377

Lue lisää tutkintoihin kuuluvista kokonaisuuksista Opinto-oppaasta

Viestintätieteiden tiedekunta (COMS)

Kansainväliset maisteriohjelmat

Pyydä viestintätieteteiden tiedekunnan kansainvälisten maisteriohjelmien kokonaismerkintöjä seuraavilta henkilöiltä:

Master's Degree Programme in Cultural Studies

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Vähämäki Anna Opintokoordinaattori (kansainväliset asiat)
- Kansainvälisten maisteriohjelmien koordinointi: Media Education, Cultural Studies, Public Choice
- North American Studies ohjelman koordinaattori
- Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman vaihto-opiskelijat (lähtevät ja saapuvat)
- Teatterityön tutkinto-ohjelman kansainväliset asiat
Anna.Vahamaki@uta.fi PÄÄT E227 050 318 6639

Master's Degree Programme in Human-Technology Interaction

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Rikala Heli opintokoordinaattori

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma:
- tietojenkäsittelytieteiden opintoasiat (ml. TIM, HTI, SDE ja CBDA)
- opintojen korvaavuudet
- kokonaismerkinnät
- opetussuunnittelu ja opetusohjelma
- omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella -lomakkeet
Heli.Rikala@uta.fi PINNI B1058 050 318 6669

Master's Degree Programme in Internet and Game Studies

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Jäntti Silja Opintosihteeri, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media Silja.Jantti@uta.fi PINNI B1050 050 318 6635

Master's Degree Programme in Media Education

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Vähämäki Anna Opintokoordinaattori (kansainväliset asiat)
- Kansainvälisten maisteriohjelmien koordinointi: Media Education, Cultural Studies, Public Choice
- North American Studies ohjelman koordinaattori
- Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman vaihto-opiskelijat (lähtevät ja saapuvat)
- Teatterityön tutkinto-ohjelman kansainväliset asiat
Anna.Vahamaki@uta.fi PÄÄT E227 050 318 6639

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kokonaismerkinnät pyydetään sähköpostitse osoitteesta iti-studies@uta.fi. Kokonaismerkinnän voi saada kaikista nykyisen ja edellisen (2012-2015) opetussuunnitelman mukaisista kokonaisuuksista tai kun tutkinto-ohjelman opintoja on suoritettu vähintään 15 op.

Vanhat opintokokonaisuudet

Vanhoista hypermedian ja informaatiotutkimuksen opintokokonaisuuksista on mahdollista saada kokonaismerkintöjä edellyttäen, että kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot on suoritettu 31.7.2012 mennessä (siirtymäsäädökset lukuvuosille 2010–2012, hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010).

Todistukset opintokokonaisuuksista

 • Ylimääräinen opiskelija saa tiedekunnan toimistosta todistuksen suoritetusta opintokokonaisuudesta. Pyydä ensin kokonaismerkintä ja ota sitten yhteyttä tiedekunnan toimistoon (minna.i.heinonen@uta.fi).
 • JOO-opiskelija saa kokonaismerkinnän pyytämisen jälkeen aktuaarinkansliasta (aktuaari@uta.fi) virallisen opintorekisteriotteen. Toimita opintorekisteriote kotiyliopistoosi, jossa opinnot siirretään rekisteriin.
 • HUOM: Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma ei anna todistuksia suoritetuista opintokokonaisuuksista (esim. kirjastoalalle pätevöittävät opinnot), vaan ainoastaan kokonaismerkintöjä opintorekisteriin.

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman opintosuoritusten kokonaismerkintöjä voi pyytää opintokoordinaattori Tiina Riihelältä. Pelkkä sähköposti riittää, ei tarvitse täyttää mitään lomaketta.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Riihelä Tiina Opintokoordinaattori, journalistiikka ja viestintä
- opinto-ohjaus ja -neuvonta
- kokonaismerkinnät
- opiskelijavalinta
- muualla suoritettujen opintojen hyväksiluku
- avoimen yliopiston opinnot
Tiina.Riihela@uta.fi PÄÄT E230 050 318 6602

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Hae kokonaismerkintä

 • perusopinnoista (HuK-tutkintoon),
 • aineopinnoista (HuK-tutkintoon) ja
 • syventävistä opinnoista (FM-tutkintoon).

Jos aiot suorittaa monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot, tarvitset kokonaismerkinnät myös seuraavista opintokokonaisuuksista:

 • Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet (HuK-tutkintoon)
 • Kääntäjän suomen opinnot I (HuK-tutkintoon)
 • Kääntäjän suomen opinnot II (FM-tutkintoon)

Hae kokonaismerkintää mielellään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun olet suorittanut kaikki merkintään tulevat opintojaksot.

Hae kokonaismerkintää opintokoordinaattori Aatu Lehtovaaralta.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Lehtovaara Aatu Opintokoordinaattori
- Englannin tutkinto-ohjelma
- Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen opinnot
Aatu.Lehtovaara@uta.fi PINNI B4060 050 509 9270

Kokonaismerkintäpyynnöksi riittää vapaamuotoinen sähköpostiviesti. Mainitse viestissä opiskelijanumerosi sekä mahdolliset kokonaismerkintää koskevat erityisjärjestelyt.

Mikäli olet hakemassa tutkintotodistusta ja tarvitset sen takia kokonaismerkinnän mahdollisimman pian, mainitse myös tästä kokonaismerkintää pyytäessäsi.

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

Opintokokonaisuuksista pyydetään kokonaismerkintä, kun kaikki kokonaisuuteen kuuluvat kohdat on suoritettu ja rekisteröity. Merkintä on tärkeää hakea heti, kun kokonaisuuden opinnot on saatu valmiiksi. Tällöin tulee varmistettua esimerkiksi se, että mitään ei jää vahingossa suorittamatta vaan opinnot karttuvat suunnitelmien mukaan ja vihdoin tutkintotodistusta haettaessa kaikki on kunnossa!

Kirjallisuustieteissä ei ole erityistä lomaketta kokonaismerkinnän hakemiseen, mutta joskus opiskelijan on hyvä esittää kokoava ehdotelma siitä, mitä kohtaa kukin suoritus korvaa niiden opintovaatimusten mukaan, joihin valtaosa suorituksista on tehty – näin erityisesti silloin, kun opintokokonaisuutta on suoritettu pitkällä ajanjaksolla eri opintovaatimusten mukaan.

Kokonaismerkinnän saa lähettämällä sähköpostia opintokoordinaattori Maija Ohvolle.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Ohvo Maija Opintokoordinaattori
Tutkinto-ohjelmat: kirjallisuustiede, suomen kieli, saksa
Maija.Ohvo@uta.fi PINNI B4048 050 318 6653

Opintokokonaisuuksien arvosana saadaan laskemalla niihin kuuluvien opintojaksojen painotettu keskiarvo. Opintojaksot, jotka on arvosteltu asteikolla hyväksytty / hylätty, eivät vaikuta opintokokonaisuuksien arvosteluun. Myös tutkielman arvosana huomioidaan laskettaessa keskiarvoa.

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma

Perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaismerkintää voi hakea heti, kun kaikki opetussuunnitelmassa vaadittavat opintosuoritukset on kirjattu opintorekisteriin. Pyytämällä kokonaismerkintää mahdollisimman pian viimeisen opintosuorituksen jälkeen opiskelija varmistaa myös sen, että opinnot etenevät suunnitelmallisesti ja järkevässä järjestyksessä. Kun merkintään tarvittavia suorituksia tarkastetaan, voidaan myös mahdollisimman varhain havaita puuttuvat suoritukset, mikä ehkäisee ongelmia opintojen etenemisessä.

Sekä perus- että aineopinnoista annetaan kokonaisarvosana, joka on arvosanalla 1–5 arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärän mukaan painotettu keskiarvo. Syventävistä opinnoista annetaan kokonaisarvosana samalla tavalla kuin perus- ja aineopinnoista. Pro gradu -tutkielma lasketaan mukaan syventävien opintojen kokonaisarvosanaan samalla tavalla kuin muutkin opintojaksot.

Miten haen kokonaismerkintää?

Hae kokonaismerkintää opintokoordinaattori Sirje Lällältä.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Lällä Sirje Opintokoordinaattori
Tutkinto-ohjelmat: pohjoismaiset kielet, ranska, venäjä
Oppiaineet: Russian Studies, tšekin kieli, romanian kieli
Sirje.Lalla@uta.fi PINNI B4099 050 318 6638

Kokonaismerkintäpyynnöksi riittää vapaamuotoinen sähköpostiviesti. Mainitse viestissä opiskelijanumerosi sekä mahdolliset kokonaismerkintää koskevat erityisjärjestelyt.

Mikäli olet hakemassa tutkintotodistusta ja tarvitset sen takia kokonaismerkinnän mahdollisimman pian, mainitse myös tästä kokonaismerkintää pyytäessäsi.

Ranskan kielen tutkinto-ohjelma

Perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaismerkintää voi hakea heti, kun kaikki opetussuunnitelmassa vaadittavat opintosuoritukset on kirjattu opintorekisteriin. Pyytämällä kokonaismerkintää mahdollisimman pian viimeisen opintosuorituksen jälkeen opiskelija varmistaa myös sen, että opinnot etenevät suunnitelmallisesti ja järkevässä järjestyksessä. Kun merkintään tarvittavia suorituksia tarkastetaan, voidaan myös mahdollisimman varhain havaita puuttuvat suoritukset, mikä ehkäisee ongelmia opintojen etenemisessä.

Sekä perus- että aineopinnoista annetaan kokonaisarvosana, joka on arvosanalla 1–5 arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärän mukaan painotettu keskiarvo. Syventävistä opinnoista annetaan kokonaisarvosana samalla tavalla kuin perus- ja aineopinnoista. Pro gradu -tutkielma lasketaan mukaan syventävien opintojen kokonaisarvosanaan samalla tavalla kuin muutkin opintojaksot.

Miten haen kokonaismerkintää?

Hae kokonaismerkintää opintokoordinaattori Sirje Lällältä.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Lällä Sirje Opintokoordinaattori
Tutkinto-ohjelmat: pohjoismaiset kielet, ranska, venäjä
Oppiaineet: Russian Studies, tšekin kieli, romanian kieli
Sirje.Lalla@uta.fi PINNI B4099 050 318 6638

Kokonaismerkintäpyynnöksi riittää vapaamuotoinen sähköpostiviesti. Mainitse viestissä opiskelijanumerosi sekä mahdolliset kokonaismerkintää koskevat erityisjärjestelyt.

Mikäli olet hakemassa tutkintotodistusta ja tarvitset sen takia kokonaismerkinnän mahdollisimman pian, mainitse myös tästä kokonaismerkintää pyytäessäsi.

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Kun olet suorittanut kaikki kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot sekä vaaditut yksikön yhteiset opinnot, pyydä kokonaisuudesta kokonaismerkintä. Merkintä pyydetään opintokoordinaattorilta sähköpostitse.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Ohvo Maija Opintokoordinaattori
Tutkinto-ohjelmat: kirjallisuustiede, suomen kieli, saksa
Maija.Ohvo@uta.fi PINNI B4048 050 318 6653

Mikäli olet suorittanut opintoja useamman eri aikoina voimassa olleen opetussuunnitelman mukaan, listaa suorituksesi parhaan kykysi mukaan tarvittaessa vastaavuustaulukoita konsultoiden. Kysy apua tarvittaessa.

Opintokokonaisuuksien arvosana saadaan laskemalla niihin kuuluvien opintojaksojen painotettu keskiarvo. Opintojaksot, jotka on arvosteltu asteikolla hyväksytty / hylätty, eivät vaikuta opintokokonaisuuksien arvosteluun. Myös tutkielman arvosana huomioidaan laskettaessa keskiarvoa.

Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Opintokokonaisuuksista  haetaan kokonaismerkintä, kun kaikki kokonaisuuteen vaadittavat suoritukset ovat rekisterissä. Opiskelijalla on vastuu oman opintosuoritusrekisterinsä seuraamisesta.

Perus- aine ja syventävien opintojen kokonaismerkinnät pyydetään sähköpostitse opintokoordinaattori Maija Ohvolta. Huomaa, että perusopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi tulee suorittaa myös jakso LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet 5 op.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Ohvo Maija Opintokoordinaattori
Tutkinto-ohjelmat: kirjallisuustiede, suomen kieli, saksa
Maija.Ohvo@uta.fi PINNI B4048 050 318 6653

Mikäli olet suorittanut opintoja useamman eri aikoina voimassa olleen opetussuunnitelman mukaan, listaa suorituksesi parhaan kykysi mukaan tarvittaessa vastaavuustaulukoita konsultoiden. Kysy tarvittaessa apua.

Opintokokonaisuuksien arvosana saadaan laskemalla niihin kuuluvien opintojaksojen painotettu keskiarvo. Opintojaksot, jotka on arvosteltu asteikolla hyväksytty / hylätty, eivät vaikuta opintokokonaisuuksien arvosteluun. Myös tutkielman arvosana huomioidaan laskettaessa keskiarvoa.

Suomen kieli ja kulttuuri: pyydä kokonaismerkintää opintokoordinaattori Maija Ohvolta.

Erikoistumiskokonaisuudet: 2015-2018 opetussuunnitelman mukaan Suomen kielen syventäviin opintoihin voi suorittaa kaksi erikoistumiskokonaisuutta:

 • Suomi toisena kielenä -erikoistumiskokonaisuus
 • Työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumiskokonaisuus

Muut kuin suomen kielen tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat suorittaa näitä valinnaisina kokonaisuuksina. Kaikki opiskelijat saavat kokonaisuuden suorittamisesta kokonaismerkinnän. Pyydä kokonaismerkintää opintokoordinaattori Maija Ohvolta.

 

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaismerkintää voi hakea heti, kun kaikki opetussuunnitelmassa vaadittavat opintosuoritukset on kirjattu opintorekisteriin. Pyytämällä kokonaismerkintää mahdollisimman pian viimeisen opintosuorituksen jälkeen opiskelija varmistaa myös sen, että opinnot etenevät suunnitelmallisesti ja järkevässä järjestyksessä. Kun merkintään tarvittavia suorituksia tarkastetaan, voidaan myös mahdollisimman varhain havaita puuttuvat suoritukset, mikä ehkäisee ongelmia opintojen etenemisessä.

Sekä perus- että aineopinnoista annetaan kokonaisarvosana, joka on arvosanalla 1–5 arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärän mukaan painotettu keskiarvo. Syventävistä opinnoista annetaan kokonaisarvosana samalla tavalla kuin perus- ja aineopinnoista. Pro gradu -tutkielma lasketaan mukaan syventävien opintojen kokonaisarvosanaan samalla tavalla kuin muutkin opintojaksot.

Miten haen kokonaismerkinnän?

Hae kokonaismerkintää opintokoordinaattori Sirje Lällältä.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Lällä Sirje Opintokoordinaattori
Tutkinto-ohjelmat: pohjoismaiset kielet, ranska, venäjä
Oppiaineet: Russian Studies, tšekin kieli, romanian kieli
Sirje.Lalla@uta.fi PINNI B4099 050 318 6638

Kokonaismerkintäpyynnöksi riittää vapaamuotoinen sähköpostiviesti. Mainitse viestissä opiskelijanumerosi sekä mahdolliset kokonaismerkintää koskevat erityisjärjestelyt.

Mikäli olet hakemassa tutkintotodistusta ja tarvitset sen takia kokonaismerkinnän mahdollisimman pian, mainitse myös tästä kokonaismerkintää pyytäessäsi.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen opinnot

Hae kokonaismerkintä seuraavista kokonaisuuksista:
 • Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet (HuK-tutkintoon)
 • Kääntäjän suomen opinnot I (HuK-tutkintoon)
 • Kielikohtaiset syventävät opinnot (englanti, ranska, ruotsi, saksa, venäjä) (FM-tutkintoon)
 • Kääntäjän suomen opinnot II (FM-tutkintoon)

Hae kokonaismerkintää mielellään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun olet suorittanut kaikki merkintään tulevat opintojaksot.

Hae kokonaismerkintää opintokoordinaattori Aatu Lehtovaaralta.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Lehtovaara Aatu Opintokoordinaattori
- Englannin tutkinto-ohjelma
- Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen opinnot
Aatu.Lehtovaara@uta.fi PINNI B4060 050 509 9270

Kokonaismerkintäpyynnöksi riittää vapaamuotoinen sähköpostiviesti. Mainitse viestissä opiskelijanumerosi, mahdolliset kokonaismerkintää koskevat erityisjärjestelyt sekä syventävien opintojen merkinnän osalta mahdollisesti suorittamasi erikoistumisala.

Mikäli olet hakemassa tutkintotodistusta ja tarvitset sen takia kokonaismerkinnän mahdollisimman pian, mainitse myös tästä kokonaismerkintää pyytäessäsi.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC)

Filosofian tutkinto-ohjelma

Opiskelijoita pyydetään hakemaan opintokokonaisuuksista kokonaismerkintä vastaavalta opettajalta. Kokonaismerkintää haettaessa on mukaan liitettävä NettiOpsusta tulostettu rekisteriote. Kokonaismerkinnän antajien yhteystiedot ovat listan lopussa.

Perusopinnot: Kokonaismerkinnät perusopinnoista sekä sekalaiset filosofian loppukokonaismerkinnät antaa Panu Raatikainen.

Aineopinnot: Panu Raatikainen. Jos perusopintomerkintää ei vielä ole annettu, voidaan aine- ja perusopinnoista antaa yhteismerkintä.

Syventävät opinnot:  Arto Laitinen. Ota opintorekisteriote mukaan huolehdi siitä, että perus- ja aineopintojen kokonaismerkinnät ovat kunnossa.

Elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus: Elämänkatsomustiedon kokonaismerkinnän antaa Petri Räsänen.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Raatikainen Panu apulaisprofessori (filosofia, tenure track) Panu.Raatikainen@uta.fi PINNI B4147 050 318 6142
Laitinen Arto professori (filosofia, erityisalana yhteiskuntafilosofia) Arto.Laitinen@uta.fi PINNI B4135 050 318 7018
Räsänen Petri tuntiopettaja E.Petri.Rasanen@uta.fi PINNI B4133 050 318 6129

Historian tutkinto-ohjelma

Historian perus-, aine- ja syventävistä opinnoista sekä valinnaisina opintoina (aiemmin sivuaineet) suoritettavista opintokokonaisuuksista haetaan aina kokonaismerkintä vastaavalta opettajalta, kun opintokokonaisuuksien vaadittavat opintojaksot on suoritettu. Kokonaisarvosanan hakeminen on parasta tehdä heti kun kokonaisuus on valmis, koska sekä opettajakunta että opintovaatimukset vaihtuvat aika ajoin.

Opettajalle viedään täytetty kokonaismerkintälomake (alla), sekä opintorekisteriote. Vastaava opettaja laskee kokonaisarvosanan, sekä toimittaa lomakkeen edelleen rekisteröitäväksi. Opintokokonaisuuksien kokonaisarvosanassa käytetään asteikkoa 1-5. Arvosana on periaatteessa opintojaksojen opintopisteillä painotettu keskiarvo, mutta opettaja voi painottaa vaativimpien kokonaisuuksien, kuten (kandidaatti)seminaarin, arvosanaa.

Kokonaismerkintöjen antajat

Perusopintokokonaisuudesta vastaavat ja kokonaismerkinnän antavat yliopistonlehtorit. Avoimen yliopiston osalta Aino Katermaa.

Aineopintokokonaisuudesta vastaavat ja kokonaismerkinnän antavat yliopistonlehtorit. Avoimen yliopiston osalta Aino Katermaa.

Syventävien opintojen kokonaismerkinnän antavat professorit.

Lomakkeet kokonaismerkintöjen hakemiseen

Logopedian tutkinto-ohjelma

Opintokokonaisuuksien merkinnät antaa psykologian toimistosihteeri Pertti Vuorilehmus.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Vuorilehmus Pertti Opintosihteeri
Psykologian ja logopedian tutkinto-ohjelman opintoasiat
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma: tutkielma-asiat
Pertti.Vuorilehmus@uta.fi LINNA 4054 050 318 6699

Kokonaismerkinnät tarvitaan kandidaatintutkintoon perusopinnoista, aineopinnoista, lääketieteenopinnoista, kielitieteen opinnoista ja psykologian perusopinnoista. Maisterin tutkintoon pyydetään kokonaismerkintä logopedian syventävistä opinnoista (100 op) ja valinnaisista opinnoista (20op). Kokonaismerkinnät voi pyytää sähköpostilla Pertiltä.

Psykologian tutkinto-ohjelma

Psykologian opintoja koskevat merkintäpyynnöt voi lähettää vapaamuotoisena osoitteella psykologia@uta.fi.

Pyydä kokonaismerkintä suoritettuasi kaikki kokonaisuuteen kuuluvat kurssit. Psykologian tutkinto-opiskelijat tarvitsevat psykologian kokonaismerkinnän kustakin seuraavasta kokonaisuudesta:

 • perusopinnot
 • aineopinnot
 • syventävät opinnot

Myös muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden pitää hakea kokonaismerkintä psykologian suorituksistaan. Merkintä annetaan vähintään 15 opintopisteen laajuisista opinnoista suoritetun opintopistemäärän mukaisena.

Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Kokonaismerkinnällä tarkoitetaan yhden opintokokonaisuuden (perus-, aine- tai syventävät opinnot) loppumerkintää. Kokonaismerkintää on haettava erikseen. Sosiaalityön kokonaismerkinnät kannattaa hakea heti kun kaikki kokonaisuuteen sisällytettävät opintojaksot on suoritettu. Täytetty lomake toimitetaan opintosihteeri Terhi Raitaselle. Kokonaismerkintälomake.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Raitanen Terhi Opintosihteeri
Sosiaalityön tutkinto-ohjelman opintoasiat (opintorekisteri, opintoneuvonta)
Terhi.Raitanen@uta.fi PINNI B3042 050 318 6664

Porin yksikkö

Kokonaismerkintää haetaan opintokokonaisuudesta vastaavalta opettajalta, kun opintokokonaisuuteen vaadittavat opinnot on suoritettu.  Opettajalle viedään täytetty kokonaismerkintälomake ja opintosuoritusrekisteriote. Opettaja laskee kokonaisarvosanan ja toimittaa lomakkeen edelleen rekisteröitäväksi. Kokonaismerkintälomake.

Terveystieteiden tutkinto-ohjelma

Kokonaismerkinnän antajien yhteystiedot ovat listan lopussa.

Kansanterveystieteen kokonaismerkinnät antaa opetusamanuenssi Helena Rantanen.

Kansanterveystieteen kokonaismerkintälomakkeet:

Master's Degree Programme in Health Sciences -maisteriohjelman kokonaismerkinnät antaa kansainvälisten asioiden koordinaattori Catarina Ståhle-Nieminen.

Hoitotieteen kokonaismerkinnät antaa opintosihteeri Tuula Lähdekorpi.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Rantanen Helena Amanuenssi
Terveystieteiden tutkinto-ohjelman ohjausvastaava, opetussuunnitelmatoimikunnan sihteeri, harjoitteluasiat, opintojen ohjaus.
Helena.Rantanen@uta.fi PÄÄT C207 040 190 1631
Ståhle-Nieminen Catarina Kansainvälisten asioiden koordinaattori

Public and Global Health -maisteriohjelman opintohallinto, Kaupin kampuksen kv-yhdyshenkilö, terveystieteiden opintoneuvonta kv-, vaihto- ja harjoitteluasioissa.
bioinformatiikan maisteriohjelman opinto-ohjaus ja -neuvonta
Catarina.Stahle-Nieminen@uta.fi ARVO E160 040 190 1664
Lähdekorpi Tuula Opintosihteeri
Terveystieteiden (hoitotiede) opintohallintoasiat: opetusohjelma, rekisteröinnit, tentit ja valmistumiseen liittyvät asiat, yleinen opintoneuvonta.
Tuula.Lahdekorpi@uta.fi ARVO E160 040 190 1449

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

Sekä yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman omat opiskelijat että yhteiskuntatutkimusta valinnaisina opintoina opiskelleet hakevat yhteiskuntatutkimuksen opintokokonaisuuksia suoritettuaan kokonaismerkinnän opinnoistaan. Kokonaismerkintä annetaan paitsi yhteiskuntatutkimuksen perus-, aine- ja syventävistä opinnoista, myös muunlaisista vähintään 15 opintopisteen laajuisista kokonaisuuksista (esimerkiksi perusopinnot ja aineopintoja, perusopintoja jne.)

Kokonaismerkinnät kannattaa hakea heti kun kaikki kokonaisuuteen sisällytettävät opintojaksot on suoritettu. Merkintöjä haetaan lomakkeella, joka toimitetaan s-postitse osoitteeseen: sosopintopalvelut@uta.fi.

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yhteisistä opinnoista tai muista YTK-tutkinnon yleisiin valmiuksiin kuuluvista opinnoista ei tarvitse hakea kokonaismerkintää. Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat hakevat aineopintojen kokonaismerkinnän sitten kun kaikki aineopintoihin kuuluvat opintojaksot (ml. kandidaatin tutkielma ja seminaari) on suoritettu.

Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat sisällyttävät perusopintoihin kaksi vapaasti valittavaa opintojaksoa kohdasta SOS4 Sosiaalitieteiden alat I. Jos SOS4-jaksoja on tehtynä enemmän, ylimääräiset jaksot voi käyttää tutkinnon valinnaisiin opintoihin. YTK- ja YTM-tutkintojen valinnaisten opintojen kokonaismerkinnät haetaan siitä tiedekunnasta/tutkinto-ohjelmasta, jossa opinnot on suoritettu.

Myös yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat -kokonaisuuksista annetaan kokonaismerkintä, jos kokonaisuuteen kuuluvia opintoja on suoritettu vähintään 15 op (poikkeuksena teemat moniammatillinen johtaminen sekä nuoret ja nuorisotyö, joista vaaditaan vähintään 20 op opinnot). Teemaopintojen kokonaismerkinnät haetaan siitä tutkinto-ohjelmasta, jonka vastuulla kyseinen teema on. Vastuuhenkilöt löytyvät opetusohjelmasta.

Yhteiskuntatutkimuksen opintojen suuntautumisala tutkintotodistuksessa ja kokonaismerkinnössä

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmasta yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi valmistuville merkitään tutkintotodistukseen  perus- ja aineopintojen suuntautumisala. Suuntautumisala määräytyy aineopinnoissa suoritettujen alakohtaisten opintojen (Sosiaalitieteiden alat II) perusteella. Mainitse suuntautumisalasi kokonaismerkintää hakiessasi.

Yhteiskuntatutkimusta valinnaisina opintoina suorittava voi saada kokonaismerkinnän lisätietoihin merkinnän suuntautumisalasta, mikäli hän suorittaa sosiaalitieteiden perusopinnoissa yhden jakson (Sosiaalitieteiden alat I) ja aineopinnoissa lisäksi vähintään kaksi jaksoa alakohtaisia opintojaksoja (Sosiaalitieteiden alat II). Kun haet kokonaismerkintää, mainitse mahdollinen suuntautumisala.

Porin yksikkö

Kokonaismerkintää haetaan opintokokonaisuudesta vastaavalta opettajalta, kun opintokokonaisuuteen vaadittavat opinnot on suoritettu.  Opettajalle viedään täytetty kokonaismerkintälomake ja opintosuoritusrekisteriote. Opettaja laskee kokonaisarvosanan ja toimittaa lomakkeen edelleen rekisteröitäväksi. Kokonaismerkintälomake.