Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman arviointimääräykset

1 LUKU Yleisiä säännöksiä

Suoritus- ja osallistumisoikeus

Lääketieteen tutkinto-ohjelman opintojakson varsinaiseen jaksotenttiin osallistuminen edellyttää, että opiskelija on osallistunut opintojakson opetukseen ja on suorittanut vähintään jakson tutoris­tunnot. Jaksotenttiin voi osallistua sen estämättä, että harjoitustyöt tai vastaava käytännöllinen työ on suorittamatta. Opintojaksoa ei kuitenkaan katsota suoritetuksi ennen kuin kaikki opintojaksoon kuuluvat osasuoritukset on tehty.

Kliinisen lukukauden integroituun kirjalliseen tenttiin osallistumisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut kliinisen harjoittelun. Tenttien ajankohdat julkaistaan jaksokirjoissa.

2 LUKU Arviointitavat

Arvioinnin tulokset on julkistettava pääsääntöisesti kahden viikon kuluessa siitä kun opintosuoritus on jätetty tai viimeistään täytynyt jättää arvioitavaksi.

3 LUKU Arviointien järjestäminen

Arviointien järjestämisvastuu

Kokonaisvastuu integroidun opintojakson jaksotentin suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvostelusta on jakson tai integroidun kliinisen lukukauden vastuuhenkilöllä.

Tenttien ajoitus ja määrä

Lääketieteen tutkinto-ohjelman opintojakson jaksotentti järjestetään pääsääntöisesti opintojakson viimeisenä päivänä.

Jaksotentin ensimmäinen uusintakuulustelu, pikauusinta järjestetään pääsääntöisesti kolmen vii­kon kuluttua varsinaisesta jaksotentistä.

Yleinen uusintakuulustelutilaisuus järjestetään kerran lukukaudessa, elokuussa ja helmikuussa. Johtajan päätöksellä voidaan järjestää ylimääräisiä uusintakuulustelutilaisuuksia. Tampereen yli­opiston yleisinä uusintakuulustelupäivinä ei järjestetä lääketieteen tutkinto-ohjelman yleisiä uusin­takuulusteluja.

Tentin uusiminen

Hylätty tenttisuoritus

Mikäli opiskelijalla on tentistä kaksi hylättyä suoritusta, on suotavaa, että ennen seuraavaan tenttiin ilmoittautumista, opiskelija ottaa yhteyttä jakson vastuuhenkilöön.

Uusintakuulustelut

Uusintakuulustelun tulee sisällöltään, kattavuudeltaan ja vaatimustasoltaan vastata varsinaista jak­sotenttiä.

Arvioinnissa annettavat tehtävät

Kullekin vuosikurssille vahvistetut jaksojen tavoitteet ovat opintojaksokohtaisesti voimassa kaksi vuotta siitä kun jakson toteutus on päättynyt. Tämän jälkeen tentin suorittamisesta on sovittava asianomaisen jakson vastuuopettajan kanssa.

Tieteenalayksikön vahvistamiin pysyväismääräyksiin ja tutkintovaatimuksiin voi sisältyä määräyk­siä, joiden mukaan tietyt kuulustelut tai opintojaksot on suoritettava ennen kuin opintoja voi jatkaa.

4 LUKU Tenttitilaisuudet

Ilmoittautuminen tenttiin

Jaksotentti

Jaksolla opiskelevien opiskelijoiden ei tarvitse ilmoittautua osallistuessaan ensimmäistä kertaa jak­sotenttiin, joka järjestetään jakson lopussa.

Opiskelijoiden, jotka ovat suorittaneet jakson muut suoritukset aikaisemmin, tulee ilmoittautua tent­tiin 14 vuorokautta ennen tilaisuutta.

Uusintatentti

Uusintatenttien ajankohdat ilmoitetaan yksikön nettisivuilla.

Lääketieteen yksikön uusintakuulusteluihin on ilmoittauduttava 14 vuorokautta ennen tilaisuutta.

Pikauusinta

Jaksotentin pikauusintaan voi osallistua opiskelija, joka on opiskellut pikauusintaa edeltävällä jak­solla saman lukukauden aikana. Pikauusintaan on ilmoittauduttava välittömästi tulosten julkistami­sen jälkeen.

Tenttejä koskevia erinäisiä määräyksiä

Kaikkien, myös luopuneiden, on poistuessaan luovutettava vastauspaperit ja kirjoitettava nimi osal­listujalistaan.

5 LUKU Vilppi ja häiritseminen tenttitilaisuudessa

Menettely vilpin paljastuessa

Tentin valvojan on ilmoitettava opiskelijan vilpistä tai muista häiriöistä yksikön johtajalle.

6 LUKU Arvosanat

Arvosanan antamisen perusteet

Tenttitilaisuudessa ilmoitetaan eri tehtävien pisteytystapa ja tentin hyväksymisraja.

Arviointiasteikko

Lääketieteen tutkinto-ohjelman opintojen arvioinnissa käytetään arvosteluasteikkoa hylätty/hyväk­sytty.

Arviointiin voidaan sisällyttää arvioivan opettajan ja/tai opiskelijan sanallinen arviointi suoriutumi­sesta.

7 LUKU Tulosten ilmoittaminen

Arvioinnin tulokset on julkistettava pääsääntöisesti kahden viikon kuluessa siitä kun suoritus on jätetty tai viimeistään on täytynyt jättää arvioitavaksi.

8 LUKU Opintosuoritusten tallentaminen

Tampereen yliopiston arviointisäännön mukaisesti.

9 LUKU Oikaisupyyntö ja –menettely

Opiskelija voi pyytää arviointiin oikaisua jakson vastuuhenkilöltä.