Kansainvälistymiskokonaisuus

Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelmissa on mahdollista koota tutkintoon kansainvälistymiskokonaisuus.

Mikä on kansainvälistymiskokonaisuus?

Kansainvälistymiskokonaisuus on temaattinen opintokokonaisuus - käytännössä maininta tutkintotodistuksessa ja opintosuoritusrekisterissä siitä, että opintoihisi sisältyy  kansainvälistä osaamista. Kansainvälistymiskokonaisuuteen kootaan sellaisia tutkintoon muutenkin sisältyviä opintosuorituksia, jotka täyttävät kansainvälistymisen osaamistavoitteita. Kokoat kokonaisuuden itse samalla kun haet sähköisesti NettiOpsussa tutkintotodistusta. Kansainvälistymiskokonaisuus koostetaan opinnoista jotka kuuluvat omaan tutkinto-ohjelmaasi tai muihin suorittamiisi kokonaisuuksiin tai esim. kieliopintoihin.

Kansainvälistymiskokonaisuuteen soveltuvat opintojaksot on merkitty opetussuunnitelmiin. Kunkin opiskelijan kansainvälistymiskokonaisuuden sisällön ja laajuuden määräävät viime kädessä hänen tekemänsä valinnat. Kansainvälistymiskokonaisuuden minimimäärä on 20 opintopistettä.

Miksi kansainvälistymiskokonaisuus?

Tampereen yliopiston kansainvälistymiskokonaisuuden avulla pystyt tuomaan esille opintojesi aikana kertyneen kansainvälisen osaamisesi. Kansainvälistymiskokonaisuus kertoo, että sinulla on valmiuksia toimia globaalissa ympäristössä ja ymmärrät oman toimintasi globaaleja vaikutuksia. Toimimalla yhteistyössä ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa - ulkomailla tai kotiyliopistossa - kehität kielitaitoasi ja kasvatat samalla myös kansainvälistä verkostoasi, josta on hyötyä työelämässä.

Ulkomaisessa yliopistossa opiskelu, kansainvälisessä organisaatiossa työskentely tai esimerkiksi kv-tuutorina toimiminen kehittää monia ominaisuuksia, joista on hyötyä tulevaisuudessa ja joita työnantajat arvostavat. Tutustu Opetushallituksen (ent. CIMO) ja Demos Helsingin teettämään Piilotettu Osaaminen -selvitykseen ja pohdi, millaisia taitoja itse haluaisit viedä mukanasi työelämään!

Osaamistavoitteet

Kansainvälistymiskokonaisuudelle on asetettu seuraavia osaamistavoitteita:

Kulttuurienvälinen oppiminen
Opiskelija
- tiedostaa ja ymmärtää oman taustansa ja kulttuurinsa lähtökohtana vieraiden kulttuurien kohtaamiseen, ymmärtämiseen ja arvostamiseen
- tiedostaa ja tunnistaa kulttuurienväliset erot ja niiden vaikutukset työskentelyyn omalla alallaan
- arvostaa kielten ja kulttuurien monimuotoisuutta ja pystyy vuorovaikutukseen vieraalla kielellä.

Tiedon ja ymmärryksen lisääminen
Opiskelija
- ymmärtää oman alansa tärkeimmät paikalliset, kansalliset ja globaalit ulottuvuudet
- ymmärtää monikulttuurisuuden vaikutuksia työelämässä ja yhteiskunnassa
- tiedostaa paikallisten päätösten ja toimien vaikutuksia kansainvälisiin yhteisöihin sekä kansainvälisten päätösten ja toimien vaikutuksia paikallisiin yhteisöihin.

Soveltaminen työelämässä
Opiskelija
- ymmärtää ja osaa soveltaa kansainvälisiä standardeja ja vakiintuneita menettelytapoja omalla alallaan
- kykenee ilmiöiden tarkasteluun globaalilla tasolla ja erilaisista näkökulmista
- pystyy yhteistyöhön oman alansa asiantuntijana vieraalla kielellä.

Miten kansainvälistymiskokonaisuus suoritetaan?

Kansainvälistymiskokonaisuus voi sisältyä kandidaattiohjelmaan tai maisteriopintoihin. Kokonaisuus suunnitellaan osana HOPS-prosessia. Kokonaisuuden voi koostaa seuraavista opintosuorituksista:

- kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus (opiskelijavaihto, harjoittelu ulkomailla tai erilliset tutkintoon sisällytettävät opinnot ulkomailla nykyisissä tai  aiemmissa korkeakouluopinnoissa, mukaan lukien ulkomailla suoritetut intensiivikurssit)
- vieraan kielen opinnot (enintään 10 opintopistettä)
- kansainvälistymiskokonaisuuden osaamistavoitteita riittävästi täyttävät suomenkieliset opinnot (enintään 10 opintopistettä)
- vieraskieliset opintosuoritukset ja vieraskieliseen opetukseen osallistuminen (mukaan lukien vieraiden kielten tutkinto-ohjelmat; enintään 10 opintopistettä)
- kv-tuutorointi, muu osaamistavoitteita täyttävä toiminta ylioppilaskunnan kv-sektorilla sekä kansainvälistymiskokonaisuuden osaamistavoitteita edistävät luottamustehtävät (enintään 5 opintopistettä).

Kansainvälistymiskokonaisuus merkitään ilman erillistä arvosanaa opintosuoritusrekisteriin. Kansainvälistymiskokonaisuuteen koottavista opinnoista kertyvät opintopisteet kirjataan varsinaisen opintosuorituksen yhteyteen, ei kansainvälistymiskokonaisuuden alle. Siitä ei siis tarvitse pyytää kokonaismerkintää ennen tutkintotodistushakemuksen jättämistä. Kokonaisuus ja siihen kuuluvat opinnot esitetään tutkintotodistuksella tai tutkintotodistuksen liitteellä, jota haetaan yhdessä tutkintotodistuksen kanssa.

Katso tiedot tiedekuntien kansainvälistymistavoitteet täyttävistä opintojaksoista opetussuunnitelmista. Opetusneuvoston kansainvälistymiskokonaisuuteen liittyvät linjaukset löytyvät intrasta.