Aineenopettajakoulutus ja opettajan pedagogiset opinnot

Aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op) antavat yhdessä opetettavan aineen opintojen kanssa laaja-alaisen opettajan pedagogisen kelpoisuuden aineenopettajaksi perusopetukseen ja lukiokoulutukseen sekä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, kansan-, kansalais- ja työväenopistojen opettajaksi. Aineenopettajan pedagogiset opinnot koostuvat kahdesta osasta: kasvatustieteellisistä perusopinnoista, joiden laajuus on 25 op sekä aineopintojen tasoisista pedagogisista opinnoista, 35 op.

Tutkintoasetuksen mukaan yliopistossa järjestettävän opettajankoulutuksen erityisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiseen toimintaan opettajana, ohjaajana ja kasvattajana. Aineenopettajakoulutuksessa aineyhdistelmä koostuu yhden tai kahden opetettavan aineen opinnoista sekä opettajan pedagogisista opinnoista. Osa opinnoista sijoittuu kandidaatintutkintoon, osa maisterintutkintoon.

Opetus toteutetaan Tampereen yliopiston tiedekuntien yhteistyönä. Opetettavien aineiden opinnoista vastaavat tiedekunnat ja aineenopettajan pedagogisista opinnoista kasvatustieteiden tiedekunta. Aineenopettajakoulutukseen kuuluva opetusharjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti Tampereen yliopiston normaalikoulussa.

Aineenopettajan pedagogisten opintojen suorittaminen Tampereen yliopistossa:

 1. Kasvatustieteiden perusopinnot (25 op): Kaikille vapaita opintoja.
 2. Kasvatustieteiden aineopinnot (35 op): valinta aineenopettajan pedagogisiin opintoihin kuuluviin kasvatustieteiden aineopintoihin tapahtuu kasvatustieteiden tiedekunnan järjestämän soveltuvuuskokeen perusteella.

Aineopintotason opinnot koostuvat ainedidaktisista opinnoista sekä opetusharjoittelusta. Aineopinnot suoritetaan yhden lukuvuoden aikana.

Aineenopettajan yleiset pätevyysvaatimukset

 1. Maisterin tutkinto (ylempi korkeakoulututkinto)
 2. Opetettavan aineen opinnot
  - perusopetuksessa vähintään perusopinnot ja aineopinnot kaikissa opetettavissa aineissa (opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen 986/1998 tarkoittamat aineenopettajakoulutukseen kuuluvat vähintään 60 opintopisteen opinnot opetettavassa aineessa)
  - lukiossa vähintään yhdessä opetettavassa aineessa perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot (opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen 986/1998 tarkoittamat aineenopettajakoulutukseen kuuluvat vähintään 120 opintopisteen opinnot opetettavassa aineessa)
  - muissa mahdollisissa opetettavissa aineissa perusopinnot ja aineopinnot
 3. Opettajan pedagogiset opinnot
  - perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op), joihin sisältyy harjoittelu

Katso tarkemmin seuraavat säädökset esimerkiksi Finlex-säädöstietopankista.

 • Asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004 ja muutokset) säätelee tutkintojen toteuttamista ja muun muassa opettajankoulutuksen opintoja
 • Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998 ja muutokset) sisältää aineenopettajan kelpoisuusvaatimukset.

Hakeminen aineenopettajakoulutukseen

Yliopistojen yhteishaussa ei voi hakea Tampereen yliopiston aineenopettajakoulutukseen. Aineenopettajan pedagogiset opinnot ovat tarjolla vain Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoille valintaperusteissa kerrotuin edellytyksin.

Tampereen yliopiston perustutkinto-opiskelijat voivat hakeutua suorittamaan aineenopettajan pedagogiset opinnot vuosittain erikseen vahvistettavissa oppiainekiintiöissä. Opintoihin voi hakea joko ensimmäisenä opintovuonna (ns. 1+ -haku) tai myöhemmin opintojen kuluessa (toisen vaiheen valinta). Opiskelijat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella. Soveltuvuuskokeeseen voivat osallistua kaikki ne hakijat, jotka ovat jättäneet hakemuksensa määräaikana ja jotka täyttävät hakuedellytykset (ks. tarkemmat tiedot valintaperusteista). Valinta tehdään soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella.

Tarkemmat tiedot hakutavoista, hakemisesta ja valintaperusteista