Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Kandidaatti- ja maisteriopiskelijat sekä LL-opiskelijat

Kannattaa lukea Opintojen suunnittelun periaatteet -sivu, jolla kerrotaan mikä HOPS on ja miksi opiskelija tekee HOPSin.

Sinun tulee päivittää opintosuunnitelmaasi säännöllisesti tiedekuntakohtaisten käytäntöjen mukaisesti sekä tarpeen mukaan tilanteen ja suunnitelmiesi tarkentuessa tai muuttuessa. Näin HOPS kulkee ja kehittyy mukanasi koko opintojen ajan välineenä, joka tukee opintojen suunnittelua, opintoihin liittyvien valintojen tekemistä ja opintojen kokonaisuuden hallintaa.

Jokaiselle opiskelijalle (pl. lääketieteen opiskelijat) on nimetty HOPS-opettaja, joka tukee opintojen suunnittelua ja suunnitelmien päivittämistä. Tarvittaessa HOPS-opettaja ohjaa opiskelijan hyödyntämään muita ohjauspalveluita. HOPS-ohjauksen käytänteet vaihtelevat eri tiedekunnissa.

Tohtoriopiskelijan ohjaajat tukevat tohtoriopiskelijaa opintojen ja väitöskirjan jälkeisen uran suunnittelussa.

Tiedekuntakohtaiset käytännöt ja HOPS-opettajat

Johtamiskorkeakoulu

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) teko kytkeytyy osaksi JKKYORP1 Orientoivat opinnot (2 op) -opintojaksoa. HOPS-tapaamisia järjestetään HOPS-opettajan johdolla ensimmäisen opintovuoden aikana kaksi: toinen heti opintojen alussa, ja toinen keväällä ennen HOPS:n palautusta. Ensimmäisessä HOPS-tapaamisessa varmistetaan, että opintojen suunnittelun mahdollisuudet ja reunaehdot ovat jokaiselle opiskelijalle tuttuja, ja että hän tuntee tutkinto-ohjelman ohjaustahot. Toisessa HOPS-tapaamisessa käydään läpi opiskelijoiden täyttämissä ns. avoimissa HOPSeissa esiin nousseita, opiskeluun liittyviä tavoitteita ja haasteita sekä valmennetaan opiskelijat laatimaan varsinainen HOPS.

HOPS palautetaan ensimmäisen vuoden keväällä. Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut opintokoordinaattorin tai HOPS-opettajan kanssa käydään ennen HOPS:n palauttamista ensimmäisen vuoden keväällä. Tämän lisäksi opiskelija voi aina tarpeen mukaan hakeutua henkilökohtaiseen ohjaukseen missä vaiheessa opintoja tahansa.

HOPS-lomake (vuosisuunnitelma), xlsx

Opintojen etenemiskaaviot

Hallintotieteen opintosuunta (pptx)

Julkisen talousjohtamisen opintosuunta/kandivaihe (png)

Julkisen talousjohtamisen opintosuunta/maisterivaihe (png)

Julkisoikeuden opintosuunta (pdf)

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta (png)

Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunta (doc)

HOPS-opettajat

Lukuvuoden 2017-2018 HOPS-opettajien yhteystiedot päivitetään tänne niiden selvittyä.

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma

Opiskelijat tekevät henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tapaamisissa, joita vetää HOPS-opettaja. Opintosuunnitelman tekeminen aloitetaan ensimmäisessä tapaamisessa omien tavoitteiden kartoittamisella ja lukuvuoden kuluessa edetään kohti konkreettista opintosuunnitelmaa. HOPS-tapaamisia on syksyn aikana kaksi, joista toinen ajoittuu heti lukuvuoden alkuun ja toinen vuoden loppupuolelle. HOPS-työskentely kytkeytyy osaksi JKKYORP1 Orientoivat opinnot (2 op) -opintojaksoa.

HOPS-lomake (vuosisuunnitelma),xlxs

Opintojen etenemiskaaviot

Vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunta (png)

 

HOPS-opettajat

Lukuvuoden 2017-2018 HOPS-opettajien yhteystiedot päivitetään tänne niiden selvittyä.

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Ensimmäisenä opiskeluvuotenaan opiskelijat keskustelevat tuutoropettajien vetämissä tuutorryhmissä yliopisto-opiskelun merkityksestä sekä opintojen suunnittelusta. Tuutoropettajien puoleen voi kääntyä kun pohtii esimerkiksi opintosuunnan valintaa, valinnaisia opintoja tai sijoittumista työelämään. Tuutorryhmissä laaditaan opiskelijoiden henkilökohtainen opinto- ja oppimissuunnitelma (HOPS) osana tutkinnon orientoivia opintoja (JKKYORP1). HOPS-lomake palautetaan omalle tuutoropettajalle sovittuna aikana ensimmäisen opiskeluvuoden kuluessa. Toisesta opiskeluvuodesta eteenpäin ohjaus on kiinteämmin yhteydessä tavanomaisiin opetustapahtumiin sekä opinnäytetöiden ohjaukseen.

HOPS-lomake (vuosisuunnitelma), xlxs

Tuutoropettajat

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Kestilä-Kekkonen Elina yliopistonlehtori (valtio-oppi) Elina.Kestila-Kekkonen@uta.fi PINNI A4048 050 408 6215
Lahtinen Mikko yliopistonlehtori (valtio-oppi) Mikko.I.Lahtinen@uta.fi PINNI A4044 050 318 5995
Palmujoki Eero yliopistonlehtori (kansainvälinen politiikka) Eero.Palmujoki@uta.fi PINNI A4043 050 318 6019
Peltonen Hannes yliopistonlehtori (kansainvälinen politiikka) Hannes.Peltonen@uta.fi PINNI A4047 050 318 7263

Korkeakouluhallinnon ja -johtamisen maisteriohjelma

KOHAMA-ohjelmassa henkilökohtaista opintojen ohjausta antaa ohjelman opintokoordinaattori Aino Nordling. Tällöin on kyse etukäteen sovituista ohjauskeskusteluista, joissa opiskelija pohtii yhdessä ohjaajan kanssa opiskelua koskevia valintojaan ja henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa. HOPSin laadintaan ja päivittämiseen liittyvät HOPS-keskustelut ovat keskeinen osa henkilökohtaista opintojen ohjausta. Lisäksi maisteriohjelman vastuuopettaja Anu Lyytinen voi tarvittaessa osallistua opintoneuvonnan toteuttamiseen.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Nordling Aino opintokoordinaattori

erityisesti hallintotieteiden opintoasiat:
- yleinen opintoneuvonta ja -ohjaus (mm. HOPS, opintojen hyväksilukeminen, valmistuminen)
- opiskelijavalinta-asiat (yhteishaku, erillishaku sekä erilliset opinto-oikeudet)
- tutkinto-ohjelman koordinointitehtävät
- aikaisempien opintojen hyväksilukeminen,
- henkilökohtainen opintoneuvonta
Aino.Nordling@uta.fi PINNI A2038 050 318 6822
Lyytinen Anu yliopistonlehtori Anu.Lyytinen@uta.fi PINNI A4038 050 318 7495

Otathan yhteyttä sähköpostitse tapaamisajan sopimiseksi!

Master's Degree Programme in Public Economics and Public Finance

Master's Degree Programme in Leadership for Change

Master's Degree Programme in Peace, Mediation and Conflict Research

Master's Degree Programme in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE)

Nordic Master Programme in Innovative Governance and Public Management (NORDIG)

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma

Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS) suunnitellaan yksilöllisesti kunkin opiskelijan tutkinnon sisältö pakollisine ja valinnaisine opintoineen. Tutkintoon vaadittavien opintojen koostumus riippuu opiskelijan suuntautumisvaihtoehdosta, aikaisemmista suorituksista ja siitä, mitkä ovat opiskelijan tutkinnolleen asettamat tavoitteet. Tutkinnon minimilaajuus voi näiden opintojen vuoksi jonkin verran ylittyä.

HOPS-ohjausta antavat T&A-ohjelman koordinaattori, vastuu-opettajat sekä tutkinto-ohjelmien opintokoordinaattorit. Tällöin on kyse yleensä etukäteen sovituista 0,5–1,5 tunnin mittaisista ohjauskeskusteluista, joissa opiskelija pohtii yhdessä ohjaajan kanssa opiskelua koskevia valintojaan ja henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa. Ohjauskeskustelut käydään vastatusten tai puhelimitse, yleensä neuvonnan välineenä riittää sähköposti. Läheskään kaikki opiskelijat eivät opintojensa aikana tarvitse henkilökohtaista opintojen ohjausta, monille riittää tiedotus ja neuvonta yksittäisissä opintoihin liittyvissä ongelmatilanteissa.

T&A-ohjelman koordinaattori: Ulriika Leponiemi
Ohjelman vastuuopettajat: Lasse Oulasvirta, Lili Kihn, Seppo Penttilä, Veikko Vahtera, Jani Wacker
Opintokoordinaattorit: Marika Ranta (KTM-tutkinto) ja Aino Nordling (HM-tutkinto)

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Leponiemi Ulriika tutkija Ulriika.Leponiemi@uta.fi PINNI A3093 040 190 9806
Oulasvirta Lasse professori (julkisyhteisöjen laskentatoimi) Lasse.Oulasvirta@uta.fi PINNI A3047 050 318 6017
Kihn Lili-Anne professori (yrityksen laskentatoimi, alana laskentatoimi ja johdon ohjausjärjestelmät) Lili.Kihn@uta.fi PINNI A3086 050 318 5984
Penttilä Seppo tutkimusjohtaja Seppo.Penttila@uta.fi PINNI A2043 050 318 6022
Vahtera Veikko professori (yritysjuridiikka) Veikko.Vahtera@uta.fi PINNI A2007 050 463 4543
Wacker Jani yliopistonlehtori (julkisoikeus) Jani.Wacker@uta.fi PINNI A2040 050 318 6046
Ranta Marika Study guidance in the field of business studies Marika.Ranta@uta.fi PINNI A2035 050 318 7384
Nordling Aino opintokoordinaattori

erityisesti hallintotieteiden opintoasiat:
- yleinen opintoneuvonta ja -ohjaus (mm. HOPS, opintojen hyväksilukeminen, valmistuminen)
- opiskelijavalinta-asiat (yhteishaku, erillishaku sekä erilliset opinto-oikeudet)
- tutkinto-ohjelman koordinointitehtävät
- aikaisempien opintojen hyväksilukeminen,
- henkilökohtainen opintoneuvonta
Aino.Nordling@uta.fi PINNI A2038 050 318 6822

Turvallisuushallinnon maisteriohjelma

Turvallisuushallinnon maisteriohjelmaa johtaa professori (hallintotiede, erityisesti turvallisuushallinto) Sirpa Virta. Opintoneuvonnasta ja -ohjauksesta vastaa yhdessä vastuuopettajan kanssa opintokoordinaattori Aino Nordling.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Virta Sirpa professori (turvallisuushallinto) Sirpa.Virta@uta.fi PINNI A4040 040 190 4157
Nordling Aino opintokoordinaattori

erityisesti hallintotieteiden opintoasiat:
- yleinen opintoneuvonta ja -ohjaus (mm. HOPS, opintojen hyväksilukeminen, valmistuminen)
- opiskelijavalinta-asiat (yhteishaku, erillishaku sekä erilliset opinto-oikeudet)
- tutkinto-ohjelman koordinointitehtävät
- aikaisempien opintojen hyväksilukeminen,
- henkilökohtainen opintoneuvonta
Aino.Nordling@uta.fi PINNI A2038 050 318 6822

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

Kandidaatti- ja maisteriopintojen aikana jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Kandidaatin tutkinnon yleiset opiskeluvalmiudet -opintoihin sisältyy opintojakso ”KASORIENT Orientoivat ja asiantuntijuuden kehittymistä tukevat opinnot 3 op”, joka jakautuu kahteen osaan: HOPS-työskentely 2 op ja Kasvatustieteellinen luku- ja kirjoitustaito 1 op. HOPS-työskentelyssä opiskelijat perehtyvät opintoihin, opiskeluympäristöön, opintojen suunnitteluun, opiskelu- ja ohjausprosesseihin sekä tukipalveluihin. Työskentelyyn sisältyy kasvatusalan asiantuntijoiden ammatillista kehittymistä tukeva puhetekniikan ja äänenhuollon osio. Koulutuksittain jaetuissa ryhmissä käsitellään kasvatus- ja opetusalan asiantuntijuuden, työelämän ja opiskelun ydinkysymyksiä. Opiskelijat perehtyvät vertaisvuorovaikutukseen, joka tukee oppimista. Jokaiselle opiskelijalle on nimetty oma HOPS-opettaja.

Maisterivaiheessa HOPS-työskentelyn tueksi on opintojakso ”KASS1 Asiantuntijuuden kehittymiseen orientoiva opintojakso 1 op”. Opintojakso toteutetaan kahdelle eri kohderyhmälle: maisteriopintoihin vuonna 2017 valituille opiskelijoille (ryhmät: elinikäinen oppiminen ja kasvatus, luokanopettajat+aineenopettajat, varhaiskasvatus) sekä maisteriopinnoissa jatkaville Edun opiskelijoille (ryhmät: opintosuunnittain). Opintojaksolla pohditaan pienryhmissä asiantuntijuuden kehittymiseen liittyviä kysymyksiä ja paneudutaan opiskelijan omien vahvuuksien tunnistamiseen. Opintojaksolla tuetaan opintojen suunnitelmallisuutta ja työelämätietoisuutta.

HOPS-lomakkeet

HOPS-opettajat

HOPS-opettajat nimetään vuosittain koulutus- ja opintosuunnittain. Lukuvuoden 2017-2018 HOPS-opettajat päivitetään tänne niiden selvittyä.

Luonnontieteiden tiedekunta

Opintojen suunnittelun tueksi täytetään HOPS-lomake, johon opiskelija suunnittelee opintojakso- ja sivuainevalintoja sekä opintojensa aikataulua. Opintojen suunnittelu ja omien valintojen kokoaminen yhteen dokumenttiin helpottaa yksittäisten opintojaksojen hahmottamista osana tutkinnon kokonaisuutta. HOPSin tekoon liittyy usein keskusteluja ja tapaamisia ohjaavan opettajan kanssa. HOPS tehdään tavallisesti opintojen alussa ja siihen palataan myös opintojen myöhemmässä vaiheessa. HOPS-opettajat voivat tavata opiskelijoita myös pienissä ryhmissä, jolloin opinnoista voi keskustella toisten opiskelijoiden kanssa ja saada vertaistukea.

Tutkinto-ohjelmat järjestävät säännöllisesti myös yhteisiä LUO-kahvit-tilaisuuksia ohjauksen ja viestinnän tueksi.

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Kandidaattivaihe

MTTY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) on matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelman yhteisiin opintoihin kuuluva opintojakso. Opintojakson alussa opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPSin), jota hän päivittää säännöllisesti opintojen edetessä. Orientoivien opintojen yhteydessä opiskelijat saavat ohjeet 1. lukuvuoden opintojensa suunnitteluun. Heiltä kerätään tiedot, joiden perusteella kukin opiskelija saa ohjaavan opettajan. Jos ei palauta lomaketta orientoivissa opinnoissa, niin se on kuitenkin syytä palauttaa myöhemmin.

Ensimmäinen tapaaminen ohjaavan opettajan kanssa on viimeistään 1. lukuvuoden toisen opetusperiodin alussa. Opettaja kutsuu opiskelijan tähän tapaamiseen, jossa keskustellaan opintoihin ja niiden aloitukseen liittyvistä asioista sekä tehdään (tai tarkistetaan) ensimmäisen lukuvuoden opintosuunnitelma. Opiskelijaa, joka ei ole saanut kutsua tapaamiseen, kehotetaan ottamaan yhteyttä ohjaavaan opettajaan tai tutkinto-ohjelman ohjausvastaavana toimivaan Raija Leppälään.

Koko kandidaatin tutkinnon opintosuunnitelma tehdään HOPS-lomakkeella ohjaavan opettajan antamien ohjeiden ja aikataulun mukaan viimeistään 2. lukuvuoden alussa. Tehdystä suunnitelmasta käydään tarvittaessa ohjaavan opettajan kanssa keskustelu. Opiskelija huolehtii itse siitä, että suunnitelma tulee tehdyksi ja ohjaavalle opettajalle toimitetuksi ennen 2. opiskelulukuvuoden opetuksen alkua.

Opiskelija päivittää jatkuvasti opintojensa edetessä suunnitelmaansa. Lisäksi hän toimittaa aina läsnäololukuvuosiensa alussa senhetkisen suunnitelmansa ohjaavalle opettajalle ellei ohjaava opettaja ole antanut muita toimintaohjeita. Jos opiskelija on jäänyt jossain vaiheessa pois ohjauksesta (esim. ilmoittautunut poissaolevaksi), niin hänen tulee palattuaan ottaa itse yhteys opettajaan.

HOPS-lomakkeet

Ohjaavat opettajat

Matematiikan opintopolku: 1. ja 2. vuoden opiskelijat Raine Rönnholm, 2. vuoden jälkeen Pentti Haukkanen
Tilastotieteen opintopolku: Raija Leppälä ja Jyrki Ollikainen

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Rönnholm Raine yliopisto-opettaja (matematiikka) Raine.Ronnholm@uta.fi PINNI B0001d 050 437 7174
Haukkanen Pentti yliopistonlehtori (alana matematiikka) Pentti.Haukkanen@uta.fi PINNI B0001e 050 318 5847
Leppälä Raija lehtori (tilastotiede) Raija.Leppala@uta.fi PINNI B0027 050 318 5874
Ollikainen Jyrki tutkimuspäällikkö (tilastotiede ja CBDA) Jyrki.Ollikainen@uta.fi PINNI B0008 050 318 5889

Opiskelijaa, joka ei ole saanut 1. periodin loppuun mennessä tietoa ohjaavasta opettajasta, kehotetaan ottamaan yhteyttä tutkinto-ohjelman ohjausvastaavaan, Raija Leppälään.

Maisterivaihe

Maisteriopintojen opintosuunnitelman voi tehdä omatoimisesti käyttäen oman opintosuunnan suunnitelmalomaketta. Syventävien opintojen sisällöstä ja suunnitelmasta voi keskustella professorin tai tutkielman ohjaajan kanssa. Tutkinnon rakenteeseen, kandidaatti- ja maisteritutkinnon kokonaisuuteen sekä valinnaisiin opintoihin liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä opintokoordinaattoriin tai kandidaattivaiheen HOPS-ohjaajaan.

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

HOPS kandidaattivaiheessa

Jokainen kandidaatin tutkintoon valittu uusi opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) opintojensa alussa. Opintosuunnitelma tehdään osana opintojaksoa TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op, joka jatkuu pääsääntöisesti kolme vuotta eli koko kandidaatin tutkinnon ajan. Jakson sisältöön kuuluu ensimmäisenä vuonna kolme pienryhmätapaamista ja kaksi henkilökohtaista tapaamista HOPS-opettajan kanssa, ja kahtena seuraavana vuonna kaksi henkilökohtaista tapaamista kumpanakin. 

Hyväksymiskirjeen liitteenä on kukin opiskelemaan hyväksytty saanut lomakkeen "Henkilökohtainen opintosuunnitelma". Kunkin opiskelijan tulee täyttää ja palauttaa HOPS-lomake lomakkeen ohjeiden mukaisesti. Tämän jälkeen kunkin opiskelijan oma HOPS-opettaja kutsuu HOPS-ryhmäänsä kuuluvat koolle. Aikaisempien vuosien ryhmät jatkavat HOPS-opettajiensa tarkemmin ilmoittaman ohjelman mukaan. Ryhmäläisiin otetaan yhteyttä elokuun lopussa. Myös toisen ja kolmannen vuoden syyskuussa täytetään hieman suppeampi HOPS-lomake. Merkinnän opintojaksosta saa kolmannen vuoden keväällä, tai aiemmin jos esim. korvaavuudet ovat aikaistaneet LuK-tutkinnon valmistumista. Merkintään vaaditaan tieto siitä, mihin maisteriopintoihin opiskelija on suuntaamassa ja tutkintorakenne-HOPS, jota käytetään hyväksi ohjauksessa.

HOPS-lomakkeet

HOPS-opettajat

Lukuvuoden 2017-2018 HOPS-opettajat päivitetään tänne niiden selvittyä.

 

HOPS maisterivaiheessa

Maisterivaiheen ohjauksen käytännöt vaihtelevat maisteriohjelmittain, eikä ohjaus ole ollut niin tiivistä kuin kandidaattivaiheessa. Maisteriopintojen HOPS laaditaan yhdessä maisterivaiheen opintosuunnan/-ohjelman vastuuprofessorin tai muun nimetyn vastuuhenkilön kanssa käyttäen oman opintosuunnan suunnitelmalomaketta.

Master's Degree Programme in Computational Big Data Analytics

CBDA-opinnot valinneille HOPS-suunnitelman tekeminen ja päivittäminen on pakollinen ja osa tutkintoa. CBDA-ohjelman opiskelijoiden HOPS-ohjauksesta vastaavat ohjausvastaavat.

HOPS-lomakkeet

CBDA-maisteriohjelman ohjausvastaavat

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Peltonen Jaakko professori (tilastotiede, erityisesti data-analyysi) Jaakko.Peltonen@uta.fi PINNI B0023 050 318 7116
Juhola Martti professori (tietojenkäsittelyoppi) Martti.Juhola@uta.fi PINNI B1026 040 190 1716

Master's Degree Programme in Software Development

SDE-opinnot valinneille HOPSin tekeminen ja päivittäminen on pakollista ja osa tutkintoa. Uudet opiskelijat täyttävät HOPS-lomakkeen ja palauttavat sen ohjausvastaavalle.

HOPS-lomakkeet

SDE-maisteriohjelman ohjausvastaava

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Zhang Zheying yliopistonlehtori (alana ohjelmistokehitys) Zheying.Zhang@uta.fi PINNI B1034 050 318 5912

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma

Opetusohjelma ja henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS

Opiskelu lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelmassa tapahtuu opiskelijoille jaettavan yksityiskohtaisen opintosuunni­telman/viikko-ohjelman mukaisesti. Viikko-ohjelmat laaditaan jaksokohtaisesti. Opiskelija opiskelee tämän jakso- ja lukuvuosikohtaisen yhteisen opintosuunnitelman mukaan. Poiketessaan jaksokohtaisesta viikkosuunnitelmasta opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opetuskoor­dinaattoriin. Mikäli opiskelija joutuu poikkeamaan lukukausi/ lukuvuosikohtaisesta suunnitelmasta, opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opintopäällikköön henkilökohtaisen opintosuunnitelman, HOPSin, laatimiseksi.

Valinnaisista, syventävistä opinnoista ja ulkomailla suoritettavista opinnoista opiskelijalla on mah­dollisuus keskustella opintopäällikön, kansainvälisistä asioista vastaavien ja syventävien opintojen ohjaajien kanssa.

Opintojen väliaikainen keskeyttäminen

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) laaditaan myös opiskelijan keskeyttäessä opinnot väliaikaisesti. Opiskelijan on ilmoitettava opintojen keskeyttämisestä opintopäällikölle.

Opintoneuvonta ja ohjaus

Lääketieteen opiskelijoille suunnatut opintopalvelut tavoittaa elokuun alusta Arvo 2, Kaupin kampuksen opintohallinnon tiloista. Tavoitettavuus varmimmin sähköpostitse.

Yleisistä tutkintoon liittyvistä asioista ohjausta antaa opintopäällikkö Nina Pietilä ja opintosihteeri Virpi Sirén.

Nina Pietilä
Opiskelijatapaamiset maanantaisin 8.8.alkaen klo 12.00-13.00 opintohallinnon opiskelijatapaamishuoneessa E154
- Mahdolliset muutokset ilmoitetaan tällä sivulla.
Muina aikoina tavoitettavuus sähköpostitse: nina.pietila(at)uta.fi

Virpi Sirén
Opiskelijatapaamiset maanantaisin 8.8.alkaen klo 11.00-12.00 opintohallinnon opiskelijatapaamishuoneessa E154
- Mahdolliset muutokset ilmoitetaan tällä sivulla.
Muina aikoina tavoitettavuus sähköpostitse: virpi.siren(at)uta.fi

Jaksokohtaista ohjausta puolestaan tarjoavat opetuskoordinaattorit.

Lisäksi opintoneuvontaa tarjoaa yliopiston yleinen opintoneuvonta. 

Yhteiset opintoneuvonta- ja ohjauspalvelut

Paikan vastaanottamiseen ja muihin uuteen opinto-oikeuteen liittyvissä kysymyksissä olethan ensisijaisesti yhteydessä Tampereen yliopiston hakijapalveluihin.

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman ohjaussuunnitelma

LL – tutkinto

6 vuotta

Oikeus harjoittaa lääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna lääkärinä

Tieteellinen jatkotutkinto (tohtorin tutkinto) lääketieteen alalla

YEK-koulutus

2 vuotta

(muualla kuin Suomessa lääkärin tutkinnon suorittaneella 3 vuotta)

Oikeus toimia yleislääkärinä muissa EU-maissa kuin Suomessa

Erikoislääkärin tutkinto

5 tai 6 vuotta

Oikeus harjoittaa lääkärin ammattia omalla erikoisalalla laillistettuna erikoislääkärinä

Erikoislääkäreiden lisäkoulutusohjelmat

2 vuotta

Erityisosaaminen lisäkoulutusohjelman koulutusalalla

Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Bioteknologian tutkinto-ohjelmassa HOPS-työskentely aloitetaan heti opintojen alettua BTK0001 Orientoivat opinnot - HOPS1 (2 op) –opintojaksolla, jossa työstetään jokaiselle oma henkilökohtainen opintosuunnitelma. Toisen vuoden keväällä HOPS-työskentely jatkuu BTK0002 Opintojen suunnittelu - HOPS2 (1 op) –opintojaksolla, jossa orientoidutaan kohti maisteriopintoja ja päivitetään HOPSia opintojen etenemisen mukaan. Kolmantena vuotena HOPS-ohjaus kytkeytyy osaksi kandidaattiseminaaria. Maisteriopinnoissa HOPS-ohjauksesta vastaa opintosuunnasta vastaava professori. Bioteknologian opiskelijoiden HOPS-asioissa neuvoo opintokoordinaattori Riitta Aallos. HOPS-vastaavana toimiva henkilö täsmentyy elokuun 2017 aikana.

Bioteknologian opintojen suoritusjärjestykset

Opintojen ajoitustaulukko, opinto-opas 2015-2018, LuK-tutkinto (xls)

Opintojen ajoitustaulukko, opinto-opas 2012-2015, LuK-tutkinto (xls)

Opintojen ajoitustaulukko, opinto-opas 2011-2012, LuK-tutkinto (xls)

 

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Aallos Riitta Opintokoordinaattori, Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Bioteknologian tutkinto-ohjelman opiskelijoiden henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPS), opinto-ohjaus ja -neuvonta
Opintojen suorittamiseen liittyvä ohjaus ja neuvonta
Opiskelijavaihtoasiat
Riitta.Aallos@uta.fi ARVO E160 050 318 6377

Master's Degree Programme in Biomedical Technology

Viestintätieteiden tiedekunta

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Ensimmäisen vuoden aikana opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman osana LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS –opintojaksoa. Aloittaville opiskelijoille nimetään oma HOPS-opettaja, joka toimii tehtävässä, kunnes opiskelijan on aika osallistua kandidaatintutkintoon sisältyvään seminaariin. Seminaarin ohjaaja toimii omien seminaarilaistensa HOPS-opettajana myös seminaarin jälkeen, kunnes opiskelijan on aika osallistua maisteriopintojen seminaariin, jolloin tehtävä siirtyy kyseisen seminaarin ohjaajalle. Tutkinto-ohjelman henkilökunnan vaihtuessa opiskelijalle nimetään hänen pyynnöstään uusi HOPS-opettaja. Myös opiskelijoille, jotka aloittavat opintonsa muuten kuin ensimmäisen vuoden opinnoista, nimetään HOPS-opettaja heidän pyynnöstään.

HOPS-opettajat

Lukuvuoden 2017-2018 HOPS-opettajat päivitetään tälle sivulle.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Jokainen kandidaatin tutkintoa suorittamaan valittu uusi opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman opintojensa alussa. Kandidaatin tutkintoon sisältyy pakollinen opintojakso ITIY1 Opintojen ohjattu suunnittelu, joka jatkuu koko tutkinnon suorittamisen ajan.

Opintojen alussa opiskelijat jaetaan HOPS-ryhmiin. Jokaisella ryhmällä on HOPS-opettaja, joka vastaa ryhmän HOPS-ohjauksesta kandidaattiseminaariin asti. HOPS päivitetään kandidaattiseminaarin yhteydessä, jolloin HOPS-opettajana toimii kandidaattiseminaarin ohjaaja. ITIY1-opintojaksosta saa suoritusmerkinnän, kun kandidaatintutkielma on suoritettu.

Maisteriopintojen HOPS laaditaan graduseminaarin yhteydessä. Graduohjaajat opastavat paitsi graduaiheen valinnassa myös maisterin tutkinnon muiden opintojen valinnassa. On suositeltavaa, että aloitat graduseminaarin heti maisteriopintojen alussa. Siten maisterin tutkinnon opintosuunnitelma tulee tehtyä hyvissä ajoin, ja voit valita syventävät opinnot tukemaan gradusi aihetta.

HOPS-lomakkeet

Opintojen ohjeellinen suoritusjärjestys (pdf)

HOPS-ohjaukseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä tutkinto-ohjelman ohjausvastaavaan:

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Alha Kati väitöskirjatutkija Kati.Alha@uta.fi PINNI B2098G 040 190 4070

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma

Kaikki opintonsa aloittavat opiskelijat laativat ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) osana JOVY1 Orientoivat opinnot ja HOPS (2 op) -opintojaksoa. Opiskelija saa merkinnän orientoivista opinnoista, kun HOPS-lomake on täytetty ja HOPS-keskustelu käyty. Opiskelijan tulee kuitenkin osallistua HOPS-tapaamisiin koko opintouran ajan ja päivittää HOPS-lomakettaan opintojen edetessä tarpeen mukaan.

HOPS-lomakkeet

Opintojen etenemiskaavio (pdf)

HOPS-opettajat:

Journalistiopiskelijat: Marko Ala-Fossi, Auli Kulkki-Nieminen ja Anu Kuusisto
Kuvajournalistiopiskelijat: Anssi Männistö
Puheviestinnän opiskelijat: Sanna Ala-Kortesmaa ja Tuula-Riitta Välikoski

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Ala-Fossi Marko yliopistonlehtori (tiedotusoppi, alana radiotyö) Marko.Ala-Fossi@uta.fi PÄÄT E205 040 190 4149
Kulkki-Nieminen Auli yliopisto-opettaja Auli.Kulkki-Nieminen@uta.fi PÄÄT E229 050 318 0399
Kuusisto Anu yliopisto-opettaja Anu.Kuusisto@uta.fi PÄÄT E208 050 318 7610
Männistö Anssi yliopistonlehtori (tiedotusoppi, alana visuaalinen journalismi) Anssi.A.Mannisto@uta.fi PÄÄT E333 050 420 1492
Välikoski Tuula-Riitta yliopistonlehtori (puheviestintä) Tuula-Riitta.Valikoski@uta.fi PÄÄT E207 050 395 1164

Maisterivaiheessa hopsauksesta vastaavat kokonaisuuksien vastuuprofessorit ja/tai seminaarien ohjaajat.

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tekeminen on osa uusille opiskelijoille tarkoitettua orientoivaa opiskelujaksoa LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS. Jakson laajuus on 2 op, ja se on suoritettava ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Opintojakson myötä jokaiselle opiskelijalle nimetään HOPS-ohjaaja, joka antaa tutkinto-ohjelman sisältöön liittyvää opinto-ohjausta. Opintojen edetessä opiskelijat seuraavat HOPS:n toteutumista ja päivittävät sitä tarvittaessa, vähintään proseminaarin ja syventävien opintojen seminaarin yhteydessä.

HOPS-ohjaajat

 • Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden HOPS-opettajat lukuvuonna 2017-2018 ovat Hanna Samola, Leena Romu ja Teemu Ikonen.
 • Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelijat voivat edelleen olla yhteydessä omaan HOPS-opettajaansa. Jos ensimmäisen vuoden HOPS-opettaja ei ole tutkinto-ohjelmassa enää, voit ottaa yhteyttä ohjausvastaava Teemu Ikoseen.
 • Aineopintojen loppuvaiheessa HOPS-ohjaajina toimivat proseminaarien opettajat.
 • Syventävien opintojen HOPS-opettajina toimivat professorit, jotka ohjaavat seminaareja.

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma

HOPS on osa uusille opiskelijoille tarkoitettua orientoivaa opiskelujaksoa LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS. Jakson laajuus on 2 op, ja se on suoritettava ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Ensimmäisen vuoden syyslukukauden loppupuolella opiskelijoille järjestetään HOPS-startti, jossa opiskelijat jaetaan ohjausryhmiin ja jokainen saa oman HOPS-opettajan. Opintojen kuluessa opiskelija osallistuu kolmeen ohjaajan kanssa käytävään HOPS-keskusteluun. Näistä ensimmäinen käydään orientoivien opintojen osana ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukauden alussa, toinen aineopintojen tutkielmaseminaarin (Seminaari I) yhteydessä ja kolmas syventävien opintojen tutkielmaseminaarin (Seminaari II) yhteydessä.

Aineopintojen seminaarin (POHA6 Seminaari I) yhteydessä pidettävät HOPS-keskustelut käydään seminaarin ohjaajan johdolla, mutta mahdollisuuksien mukaan opiskelijalla säilyy myös hänen alkuperäinen HOPS-opettajansa koko opintojen ajan. Maisteriopinnoissa HOPS-ohjaus on liitetty osaksi syventävien opintojen tutkielmaseminaaria ja ohjauskeskustelut käydään tutkinto-ohjelmavastaavan kanssa.

HOPS-opettajat

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Kivilehto Marja yliopistonlehtori (ruotsin kielen kääntäminen ja tulkkaus, oa erityisesti suomentaminen) Marja.Kivilehto@uta.fi PINNI B4097 050 318 0666
Kingelin-Orrenmaa Zea yliopisto-opettaja (pohjoismaiset kielet, alana ruotsin kieli ja kulttuuri) Zea.Kingelin-Orrenmaa@uta.fi PINNI B4096 050 318 0665
Forsskåhl Mona professori (pohjoismaiset kielet, alana ruotsin kieli) Mona.Forsskahl@uta.fi PINNI B4105 050 318 0538

Ranskan kielen tutkinto-ohjelma

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tekeminen on osa uusille opiskelijoille tarkoitettua orientoivaa opiskelujaksoa LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS. Jakson laajuus on 2 op, ja se on suoritettava ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Opintojakson myötä jokaiselle opiskelijalle nimetään HOPS-opettaja, joka antaa tutkinto-ohjelman sisältöön liittyvää opinto-ohjausta.

Opintojen aluksi ensimmäisenä syksynä järjestetään HOPS-opettajan kanssa ryhmätapaaminen, jonka lisäksi käydään opintojen kuluessa kolme henkilökohtaista HOPS-ohjauskeskustelua. Näistä ensimmäinen käydään orientoivien opintojen osana ensimmäisen opiskeluvuoden talvella, seuraava aineopintojen seminaarin yhteydessä ja kolmas syventävien opintojen seminaarin yhteydessä. Aineopintoihin tultaessa ohjausvastuu siirtyy perusopintojen HOPS-opettajalta aineopintojen seminaarin pitäjälle ja tältä edelleen syventävien opintojen seminaarin pitäjälle.

HOPS-opettajat

HOPS-opettajat lukuvuodelle 2017-2018 päivitetään tälle sivulle.

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tekeminen on osa uusille opiskelijoille tarkoitettua orientoivaa opiskelujaksoa LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op. Opintojakson myötä jokaiselle opiskelijalle nimetään oma HOPS-opettaja. Ensimmäisen vuoden aikana opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman, josta keskustellaan oman HOPS-opettajan kanssa.

HOPS-opettajat

 • Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden HOPS-opettajina toimivat kaikki tutkinto-ohjelman opettajat.
 • Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelijat voivat edelleen olla yhteydessä omaan HOPS-opettajaansa. Jos ensimmäisen vuoden HOPS-opettaja ei ole tutkinto-ohjelmassa enää, voit ottaa yhteyttä ohjausvastaavaan.
 • Aineopintojen loppuvaiheessa HOPS-ohjaajina toimivat seminaarien opettajat.
 • Syventävien opintojen HOPS-opettajina toimivat professorit, jotka ohjaavat seminaareja.

Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tekeminen on osa uusille opiskelijoille tarkoitettua orientoivaa opiskelujaksoa LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS. Jakson laajuus on 2 op, ja se on suoritettava ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Opintojakson myötä jokaiselle opiskelijalle nimetään HOPS-ohjaaja, joka antaa tutkinto-ohjelman sisältöön liittyvää opinto-ohjausta.

Suomen kielen tutkinto-ohjelman ensimmäisen vuoden opiskelijoiden HOPS-suoritus koostuu kolmesta vaiheesta:
a) yhteinen alkutapaaminen, jonka aikana jakaudutaan pienryhmiin ryhmäkeskusteluun (1.periodi)
b) opiskelija täyttää HOPS-lomakkeen ja palauttaa sen HOPS-ohjaajalle ilmoitettuun päivämäärään mennessä
c) henkilökohtainen HOPS-keskustelu  (2.periodi)
d) ryhmätapaaminen kevätlukukaudella (4. periodi)

Alkutapaamisen aikana pohjustetaan HOPS-suunnitelman teko lomakkeelle, jonka opiskelija saa ryhmäkeskustelun yhteydessä itselleen. Lomake jätetään täytettynä HOPS-ohjaajalle ilmoitettuun päivämäärään mennessä. HOPS-keskusteluun varataan aika opettajan ohjeistamalla tavalla.

Henkilökohtaista opintosuunnitelmaa on tarkoitus pitää ajan tasalla ja suunnitelmien tarkentuessa tai muuttuessa muokata edelleen. Ensimmäisen vuoden HOPS-ohjauksen jälkeenkin opiskelijalla on mahdollisuus saada tukea opintojensa suunnitteluun tutkinto-ohjelman ohjausvastaavalta. Hakeutuminen ohjaukseen tapahtuu omatoimisesti.

HOPS-ohjaajat

 • Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden HOPS-opettajat lukuvuonna 2017-2018 ovat Liisa Mustanoja, Unni Leino ja NN.
 • Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelijat voivat edelleen olla yhteydessä omaan HOPS-opettajaansa. Jos ensimmäisen vuoden HOPS-opettaja ei ole tutkinto-ohjelmassa enää, voit ottaa yhteyttä ohjausvastaava Liisa Mustanojaan.
 • Aineopintojen loppuvaiheessa HOPS-ohjaajina toimivat seminaarien opettajat.
 • Syventävien opintojen HOPS-opettajina toimivat professorit, jotka ohjaavat seminaareja.
 • Maisteriopinnoissa ohjaus keskittyy SUOS2 Johdatus seminaarityöskentelyyn -opintojakson yhteyteen, jolloin ohjauskeskustelussa suunnitellaan syventävien tutkielmaa sekä opintojen aikataulua ja sisältöä. Maisteriopinnoissa HOPS-ohjauksesta vastaavat myös professorit Klaus Laalo ja Anneli Pajunen.

Opiskelija voi tarvittaessa aina ottaa yhteyttä omaan HOPS-ohjaajaansa tai opintokoordinaattoriin.

Teatterityön tutkinto-ohjelma

Teatterityön tutkinto-ohjelmassa opiskelijoilla ei ole erityisiä HOPS-opettajia, vaan kaikki yliopistonlehtorit ja professori vastaavat ohjauksesta opetusalansa ja vastuullaan olevien opintojaksojen osalta. Lisäksi teatterityön professori tukee opiskelijoita opintojen  suunnittelussa sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisessa ja päivittämisessä yhteistyössä opintokoordinaattorin kanssa.

Kandidaatin opintojen aikana opiskelija käy kaksi kertaa vuodessa ohjauskeskustelun professorin kanssa. Keskustelussa käydään läpi opintojen edistymistä sekä opiskelijan kunkin hetkistä tilannetta ja hyvinvointia. Lisäksi siinä suunnataan katse tulevaan ja pohditaan jo alustavasti maisteriopintojen sisältöä. Kandidaatin opintojen kolmannen  vuoden keväällä tai viimeistään ensimmäisen maisterivuoden syksyllä opiskelija laatii teatteritaiteen maisterin tutkintoa varten henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä professorin kanssa. Opintosuunnitelmassa opiskelija hahmottelee senhetkiset suunnitelmansa ja sen, mistä hänen maisterin tutkintonsa (yhteensä 120 op) voisi koostua. HOPS-keskustelun jälkeen opiskelija toimittaa suunnitelman tutkinto-ohjelman ohjausvastaavalle, joka laatii siitä yhteenvedon. HOPS-keskustelu toistetaan ensimmäisen maisterivuoden lopussa tai toisen alussa.

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin teko kuuluu osana uusien opiskelijoiden orientoivaan opiskelujaksoon, LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS. Jakson laajuus on 2 op, ja se on suoritettava ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Opintojen kuluessa käydään kolme henkilökohtaista HOPS-ohjauskeskustelua. Näistä ensimmäinen käydään orientoivien opintojen yhteydessä ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukauden alussa, seuraava aineopintojen seminaarin yhteydessä ja kolmas syventävien opintojen alkupuolella.

Opiskelijat jaetaan HOPS-ryhmiin ja jokainen saa oman HOPS-opettajan, joka antaa tutkinto-ohjelman sisältöä koskevaa opinto-ohjausta. HOPS-työskentely jatkuu koko opiskeluajan, ja sitä tukemaan järjestetään ryhmätapaamisia ja tarpeen mukaan myös yksilötapaamisia HOPS-opettajan kanssa. Opiskelijan siirtyessä maisteriopintoihin, hänen HOPS-ohjauksestaan vastaavat tutkinto-ohjelman professorit.

HOPS-opettajat

Lukuvuoden 2017-2018 HOPS-opettajat päivitetään tälle sivulle.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot

Opiskelija käy kandidaattiopintojen aikana laatimansa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) läpi monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin perehtyneen HOPS-ohjaajan kanssa ainakin kerran maisteriopintojen aikana. Mikäli opiskelija ei suorita yhtä erikoisalaa kokonaisuudessaan vaan aikoo yhdistellä eri erikoisalojen opintoja, hänen on käytävä HOPS läpi ohjaajan kanssa ennen syventävien opintojen aloittamista.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoista vastaavalta opintokoordinaattori Aatu Lehtovaaralta voi kysyä neuvoa kaikenlaisissa opintoihin liittyvissä asioissa, kuten tutkinnon valinnaisten opintokokonaisuuksien valitsemisessa tai tutkinto-ohjelman opintokokonaisuuksien suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Master's Degree Programme in Cultural Studies (2016-2018)

Master's Degree Programme in Human-Technology Interaction

HTI-maisteriohjelmassa HOPSin tekeminen ja päivittäminen on pakollista ja osa tutkintoa. Uudet opiskelijat täyttävät HOPS-lomakkeen ja palauttavat sen ohjausvastaavalle. Lisätietoja ja HOPS-opettajien tiedot löytyvät HTI-ohjelman portaalista.

Master's Degree Programme in Internet and Game Studies

IGS-maisteriohjelman opintoihin kuuluu pakollinen opintojakso Personal Study Planning, johon sisältyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekeminen. HOPS-opettajana toimii graduseminaarin ohjaaja.

Master's Degree Programme in Media Education

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Filosofian tutkinto-ohjelma

Kaikki opintonsa aloittavat opiskelijat laativat ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) osana YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS (2 op) –opintojaksoa. Opiskelijat saavat orientoivien opintojen luennolla ja filosofian omassa HOPS-infossa alustavia HOPSin laatimisohjeita, joka laaditaan omatoimisesti kolmannen periodin aikana. Kolmannen periodin aikana järjestetään filosofian HOPS-koulutustilaisuus, jossa opiskelijat varaavat keskusteluajan HOPS-suunnitelmastaan tutoropettajalta. HOPS-ohjaajan kanssa käytävässä keskustelussa opiskelija esittää laatimansa opintosuunnitelman, joka käydään yhdessä läpi. Opiskelija saa merkinnän orientoivista opinnoista, kun HOPS-lomake on täytetty ja HOPS-keskustelu käyty.

Aineopintoihin liittyvien proseminaarien yhteydessä katsotaan, miten HOPS-suunnitelmat ovat toteutuneet ja niitä päivitetään. Mahdollisista HOPSiin liittyvistä keskusteluista sovitaan tutoropettajan kanssa. Maisterivaiheessa (4. opiskeluvuoden syksyllä) HOPS käydään läpi seminaaria ohjaavan professorin kanssa käytävässä ohjauskeskustelussa. Samalla sovitaan pro gradu –tutkielman laatimista tukevista erikoistumisopinnoista.

HOPS-ohjaaja

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Raatikainen Panu apulaisprofessori (filosofia, tenure track) Panu.Raatikainen@uta.fi PINNI B4147 050 318 6142

Historian tutkinto-ohjelma

HOPS-ohjaus käynnistetään ensimmäisen vuoden syksyllä, jolloin opiskelijalle nimetään HOPS-ohjaaja. HOPS-työskentelyyn kuuluu sekä pienryhmätapaaminen että henkilökohtainen ohjauskeskustelu HOPS-ohjaajan kanssa. Ryhmätapaamisen tarkoitus on vahvistaa opiskelijan integroitumista opiskelijaryhmään ja hyödyntää vertaisryhmää opintojen suunnittelussa. HOPS-ohjaajan kanssa käytävässä keskustelussa opiskelija esittää laatimansa opintosuunnitelman, joka käydään yhdessä läpi. HOPS-työskentely kytkeytyy osaksi YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op –opintojaksoa.

Kandidaattiseminaarivaiheessa opiskelijat keskustelevat kandidaatintutkintonsa loppuun saattamiseen liittyvistä kysymyksistä seminaaria ohjaavan opettajan kanssa. Kaikki opiskelijat päivittävät henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa maisteriopintojen alussa, 4. opiskeluvuoden syksyllä, graduseminaaria ohjaavan professorin kanssa käytävässä ohjauskeskustelussa. Maisterivaiheen HOPS-ohjauksesta vastaavat professorit.

Suositukset opintojen ajoittamisesta

Historian opinnot ja niiden suositeltava opiskelujärjestys (2015-2018) (pdf)

Historian kandidaattiohjelman suositellut suoritusajankohdat (pdf)

Historian maisteriohjelman suositellut suoritusajankohdat (pdf)

 

HOPS-ohjaajat

Lukuvuoden 2017-2018 HOPS-ohjaajat päivitetään tälle sivulle.

Logopedian tutkinto-ohjelma

Kaikki opintonsa aloittavat opiskelijat laativat ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) osana YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op –opintojaksoa. Logopedian tutkinto-ohjelmassa uudet opiskelijat käyvät henkilökohtaisissa HOPS-keskusteluissa HOPS-ohjaajan kanssa 1. periodin alussa ja ryhmäohjauksessa 2. periodin ja 4. periodin lopussa. Tutkinto-ohjelman omissa orientaatio-opinnoissa annetaan lisätietoa HOPS-käytänteistä ja keskusteluajoista. Toisena ja kolmantena opiskeluvuotena pidetään ryhmäHOPS 2. periodin ja 4. periodin lopussa. Maisteriopintojen ensimmäisenä vuotena järjestetään henkilökohtainen HOPS-keskustelu. Kaikissa opintojen vaiheissa opiskelijat voivat tarvittaessa varata myös yksilötapaamisia HOPS-ohjaajilta.

HOPS-ohjaajat

Kandidaattivaihe: Tarja Kukkonen & Anna Oksa
Maisterivaihe: Annu Korpijaakko-Huuhka

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Kukkonen Tarja lehtori (logopedia) Tarja.Kukkonen@uta.fi PÄÄT D220 050 318 6242
Oksa Anna yliopisto-opettaja (logopedia) Anna.M.Oksa@uta.fi PÄÄT D223 050 421 1063
Korpijaakko-Huuhka Anna-Maija professori (logopedia) Anna-Maija.Korpijaakko-Huuhka@uta.fi PÄÄT D218 040 190 4108

Psykologian tutkinto-ohjelma

Opintonsa aloittavat opiskelijat laativat ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) osana YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS (2 op) –opintojaksoa. Suositeltavin HOPS-lomakkeen täyttämisajankohta on ensimmäisen opiskeluvuoden 3. periodilla, kun suunnitelmat opintojen kulusta (esim. tutkinnon valinnaiset opinnot ja kurssien suorittamisjärjestys) ovat alkaneet selkiytyä. Uudet opiskelijat palauttavat täytetyn HOPS-lomakkeen omalle ohjaajalleen ennen HOPS-keskustelun käymistä. Tarkemmat tiedot palautustavasta ja tapaamisten aikataulusta lähetetään sähköpostitse uusille opiskelijoille. Mikäli olet aloittanut opintosi jo aiemmin, ota yhteyttä omaan ohjaajaasi sopiaksesi lomakkeen palauttamisesta ja keskustelun ajankohdasta.

Jokaiselle uudelle opiskelijalle nimetään oma HOPS-opettaja, joka vastaa opiskelijan HOPS-ohjauksesta kandidaatintutkintoon saakka. Opiskelija saa tiedon omasta HOPS-opettajastaan ennen varsinaisten opintojen alkamista ainejärjestön lähettämän infokirjeen yhteydessä. Maisterivaiheen syventäviin opintoihin opiskelijalle nimetään uusi HOPS-opettaja. HOPS-opettaja tapaa opiskelijan kandidaattivaiheessa vähintään kerran (1. opiskeluvuoden aikana). Opiskelijan niin toivoessa, HOPS-keskusteluja voidaan järjestää myös toisen ja kolmannen opiskeluvuoden aikana. Maisterivaiheessa opiskelijalla on mahdollisuus pyytää HOPS-keskusteluaikaa omalta syventävien opintojen HOPS-opettajaltaan.

Suositukset opintojen ajoittamisesta

Psykologian kandidaatin tutkinto 2015-2018 (pdf)

Psykologian maisterin tutkinto 2015-2018 (pdf)

 

HOPS-opettajat

Vuonna 2016 aloittaneet opiskelijat: Saija Helmi (sukunimet A–Laa), Jallu Lindblom (sukunimet Lak–Pie) ja Mervi Ruokolainen (sukunimet Pii-V)

Vuonna 2015 aloittaneet opiskelijat: Saija Helmi (sukunimet Aho–Jär), Jallu Lindblom (sukunimet Kal–Mel) ja Mervi Ruokolainen (sukunimet Met–Veh).

Vuonna 2014 tai aiemmin aloittaneet opiskelijat: ohjausvastaava

Maisteriopintojen ohjauksesta vastaavat Anneli Kylliäinen (sukunimet A–K), Kirsi Peltonen (sukunimet L–P) ja Marjo Flykt (sukunimet R–Ö).

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Helmi Saija yliopistonlehtori (psykologia) Saija.Helmi@uta.fi LINNA 4055 050 318 7641
Lindblom Jallu tutkijatohtori (psykologia) Jallu.Lindblom@uta.fi LINNA 4040 050 318 6143
Ruokolainen Mervi yliopistonlehtori (psykologia) Mervi.Ruokolainen@uta.fi LINNA 4056 050 318 6064
Kylliäinen Anneli akatemiatutkija Anneli.Kylliainen@uta.fi PINNI B3141 050 318 6021
Peltonen Kirsi yliopistotutkija Kirsi.Peltonen@uta.fi LINNA 4041 050 318 6181
Flykt Marjo tutkijatohtori (psykologia) Marjo.Flykt@uta.fi LINNA 4059 050 318 7746

Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Kaikki opintonsa aloittavat opiskelijat laativat ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) osana YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op –opintojaksoa. Orientaatiotilaisuudessa opiskelijat jaetaan tutorryhmiin, joissa HOPS-ohjaus tapahtuu opettajatutorien johdolla. Jokaiselle varsinaisessa haussa ja erillishaussa valitulle uudelle opiskelijalle nimetään opettajatutori. Pääainetta/tutkinto-ohjelmaa vaihtaville ei nimetä opettajatutoria. Opettajatutorointi tapahtuu pääsääntöisesti ryhmissä, joihin kuuluu 5-7 opiskelijaa. Ryhmän kokoontumisajat sovitaan ryhmiin jakautumisen yhteydessä. HOPS käydään opettajatutorin kanssa läpi ja tarkastetaan, että suunnitelma on toteuttamiskelpoinen. Tämän jälkeen opintopisteet HOPSin suorittamisesta ja orientoivista opinnoista viedään opintosuoritusrekisteriin, ja HOPS arkistoidaan.

Niiden opiskelijoiden, joilla on aikaisemmin suoritettu yliopistotutkinto (kandidaatintutkinto tai maisterintutkinto), ja jotka on hyväksytty suorittamaan vain sosiaalityön maisterintutkintoa tai jotka siirtyvät suorittamaan vain sosiaalityön maisterintutkintoa, ei tarvitse tehdä HOPSia. He suunnittelevat opintonsa täyttämällä "täydentävät opinnot" -lomakkeen. Lomakkeessa on kohdat, jotka täyttää pääaineen vastuuopettaja ja SOC:n opintopäällikkö. Myös nämä opiskelijat saavat ohjausta tutor-ryhmissä.

HOPS-lomakkeet

Suositukset opintojen ajoittamisesta

Sosiaalityön kandidaattiohjelma, Tampere 2015-2018 (pdf)

Sosiaalityön maisteriopinnot, Tampere 2015-2018 (pdf)

 

Opettajatutorit

Opettajatutorit nimetään lukuvuosittain. Lukuvuoden 2017-2018 opettajatutorien yhteystiedot päivitetään tälle sivulle.

Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Porin yksikkö

Kaikki opintonsa aloittavat opiskelijat laativat ensimmäisen opiskeluvuotensa syyslukukauden alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Orientoivien opintojen aikana opiskelijat jaetaan tutorryhmiin sekä sovitaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisestä ja keskusteluajasta HOPS-opettajan kanssa. Opiskelija saa merkinnän orientoivista opinnoista, kun HOPS-lomake on täytetty ja HOPS-keskustelu käyty.

HOPS-/tutoropettajat

Tutkinto-opiskelijat: Tuija Eronen, Timo Toikko ja Lasse Rautniemi
Avoimen yo:n sosiaalityön aineopintojen opiskelijat: Erna Törmälehto

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Eronen Tuija yliopistonlehtori (sosiaalityö) Tuija.Eronen@uta.fi PORI 393B 050 318 6202
Toikko Timo professori (sosiaalityö) Timo.Toikko@uta.fi PORI 396 050 318 7759
Rautniemi Lasse yliopistonlehtori (sosiaalityö) Lasse.Rautniemi@uta.fi PORI 393A 050 318 7748
Törmälehto Erna yliopisto-opettaja Erna.Tormalehto@uta.fi PORI 394 050 430 2011

Terveystieteiden tutkinto-ohjelma

Terveystieteiden kandidaattiohjelmaan sisältyy TERY1 Orientoivat opinnot, HOPS (3 op) –opintojakso, jonka myötä jokainen laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). HOPS-opettajan ja opiskelijan yhteistyö käynnistyy orientoivien opintojen aikana, jolloin laaditaan opintosuunnitelman ensimmäinen versio ja sovitaan ohjaustapaamiset. Opiskelija tarkentaa opintosuunnitelmaansa opintojen edetessä ja tekee aloitteen tarpeenmukaisista ohjaustapaamisista. Kandidaattiopintojen lopussa pidetään myös HOPS-tarkistuspisteeksi kutsuttu HOPS-tapaaminen. HOPS laaditaan myös maisteriopintojen alussa ja se toimitetaan HOPS-opettajalle ennen sovittua ohjaustapaamista. Maisteriopintojen aikana myös pro gradu - tutkielmien ohjaajat antavat tukea opinnäytteen laatimiseen liittyvissä kysymyksissä ja valinnaisten opintojen valitsemisessa.

HOPS-opettajat

Lukuvuoden 2017-2018 HOPS-opettajat päivitetään tälle sivulle.

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

Opiskelijat tekevät virallisen HOPS -suunnitelmansa yleensä ensimmäisen vuoden kevätlukukauden aikana. HOPSin laatiminen on kytketty osaksi Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen –kurssia. HOPSin laatiminen on opiskelijan vastuulla, mutta oppiaineen HOPS-vastaava ja opettajatutorit antaa tarvittaessa ohjausta HOPSin laadinnassa. Suunnitelman valmistuessa HOPS-vastaava vahvistaa allekirjoituksellaan, että HOPS on hänen kanssaan käyty läpi ja että suunnitelma on toteuttamiskelpoinen.

Toisena vuotena edellisenä keväänä laaditun HOPSin päivittämiseen ja tarkentamiseen tarpeen mukaan kannustetaan, ja opiskelija voi halutessaan käydä keskustelemassa HOPS-asioistaan nimettyjen yhteyshenkilöiden kanssa. Kandidaattiseminaarin yhteydessä seminaarien vetäjät käyvät omien seminaarilaistensa kanssa ryhmämuotoisen HOPS-keskustelun. Maisterivaiheessa HOPS-ohjaus kytkeytyy tutkielmaseminaariin.

Suositukset opintojen ajoittamisesta

Yhteiskuntatutkimuksen kandidaattiohjelma 2015-2018 (pdf)

Yhteiskuntatutkimuksen maisteriopinnot 2015-2018 (pdf)

 

Opettajatutorit

Opettajatutoreina toimivat yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman opettajat. Lukuvuoden 2017-2018 opettajatutorien yhteystiedot päivitetään tälle sivulle.

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma, Porin yksikkö

Kaikki opintonsa aloittavat opiskelijat laativat ensimmäisen opiskeluvuotensa syyslukukauden alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Orientoivien opintojen yhteydessä opiskelijat sopivat henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisestä ja keskusteluajasta HOPS-opettajan kanssa. Opiskelija saa merkinnän orientoivista opinnoista, kun HOPS-lomake on täytetty ja HOPS-keskustelu käyty.

HOPS-opettajat

Sosiaalipoliitikan opintosuunta: Satu Kalliola
Sosiologian opintosuunta: Eriikka Oinonen

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Kalliola Satu professori, emerita Satu.Kalliola@uta.fi
Oinonen Eriikka yliopistonlehtori (sosiaalitieteet) Eriikka.Oinonen@uta.fi PORI 370 050 318 6174

Master's Degree Programme in Public and Global Health  

Master's Degree Programme in Comparative Social Policy and Welfare

Master's Degree Programme in Gender Studies

Master's Degree Programme in Global and Transnational Sociology

Master's Degree Programme in Peace, Mediation and Conflict Research

Master's Degree Programme in Public Choice

Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriopinnot

Opiskelijat jaetaan opintojen alussa tutor-ryhmiin, joille nimetään omat tutoropettajat. Opiskelijat laativat ensimmäisen opintovuotensa syyslukukauden aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). HOPS-ohjaus tapahtuu pääsääntöisesti tutorryhmissä ja henkilökohtaisissa HOPS-keskusteluissa. HOPS-ohjaus ei painotu pelkästään opintojen alkuvaiheeseen, vaan opintojen seuranta sekä tutor-keskustelut järjestetään koko opintojen ajan. Opettajatuutoreina toimivat nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opettajat. Lisäksi yleisestä opintoneuvonnasta vastaa opintokoordinaattori Hanna Carroll.

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma

Maisteriohjelman opiskelijat laativat ensimmäisen opintovuotensa aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), johon kirjataan tutkinnon suorittamiseksi aiotut opinnot. HOPS-prosessin yhteydessä tarkastellaan aiempien opintojen hyväksilukemista ja HOPSiin kirjataan AHOT-menettelyn (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) mukaisesti aikaisemmat opinnot, jotka voidaan lukea hyväksi opiskelijan maisteriohjelman opintoihin. Vastuu opintojen suunnittelusta on opiskelijalla itsellään, mutta apua HOPSin laatimiseen voi saada opintokoordinaattorilta tai tutkielmaseminaarin vetäjältä.   

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Carroll Hanna Opintokoordinaattori
Sosiaalityön tutkinto-ohjelman, Nuttu- maisteriohjelman ja työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opintohallinto
Hanna.Carroll@uta.fi LINNA 6054 040 190 1555

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma, Porin yksikkö

Kaikki opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ja täyttävät Täydentävät opinnot -lomakkeen. HOPSit laaditaan pääsääntöisesti heti lukuvuoden alkaessa. 

HOPS-opettaja

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Saloniemi Antti professori (sosiologia) Antti.Saloniemi@uta.fi PORI 386E 050 462 7394

Avoimen yliopiston opiskelijat

Avoin yliopisto

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPS:n laatiminen

Päätavoitteista osatavoitteisiin

Pohdi ensin päätavoitteet; mihin opiskelulla pyrit ja millä tavoin. Jaa tämän jälkeen yleisemmät tavoitteet pienempiin osatavoitteisiin. Päätavoitteenasi voi olla esim. jonkin opintokokonaisuuden suorittaminen ja osatavoitteena kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen suorittaminen.

Esim. psykologian perusopinnot –opintokokonaisuuden voi suorittaa avoimina yliopisto-opintoina 1-1,5 vuodessa. Opetusohjelmassa ilmoitetaan, mitä opintojaksoja psykologian perusopintoihin sisältyy ja miten ja milloin opintojaksot suoritetaan, onko lähiopetusta, tenttejä, oppimistehtäviä jne.

Opiskelun vaatimaa työmäärää voit arvioida opintopistelaajuuden mukaan: yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta.

 

Aikataulutus kalenteriin

Opintojen suunnittelu konkretisoituu, kun merkitset kalenteriin esim. luennot, tenttikirjallisuuden hankkimisen ja lukemisen, tenttipäivät, verkkotehtävien tekemisen. Joillekin sopii yksityiskohtaisen päivittäisen lukujärjestyksen laatiminen ja noudattaminen, toiselle opiskelun viikkosuunnitelman tekeminen.

Suunnitelmasi ei saa olla liian tiukka ja sitä pitää olla mahdollisuus tarkentaa opintojen edetessä. Aikuisopiskelijan elämä on työn, perheen ja opiskelun yhteensovittamista. Joutenololle ja harrastuksillekin pitää muistaa varata aikaa.

HOPS on prosessiluonteinen ja sitä päivitetään jatkuvasti. Avoimien yliopisto-opintojen opintokoordinaattorit/suunnittelijat antavat tukea henkilökohtaisten opintosuunnitelmien laadinnassa.

 

Tavoitteena tutkinto?

Sinulla voi avoimia yliopisto-opintoja suorittaessasi olla tavoitteena suorittaa tulevaisuudessa jokin yliopistotutkinto. Tällaisessa tilanteessa HOPS:aa laadittaessa tulee huomioida myös seuraavia asioita:

 • mitä opintoja tavoitetutkintoosi kuuluu
 • mitä niistä voi opiskella avoimina yliopisto-opintoina
 • milloin niitä voi opiskella avoimessa yliopistossa.

Tampereen yliopistossa suoritettavien tutkintojen opetussuunnitelmat.
 

Opintojen opintokoordinaattorit/suunnittelijat  neuvovat mielellään tutkintotavoitteisessa opiskelussa. Heiltä saat tietoa myös Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijaksi hakeutumisesta, esim. siitä, onko tavoitteenasi olevassa tutkinto-ohjelmassa mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimien yliopisto-opintojen perusteella. Tiedot yliopistoon hakeutumisesta julkaistaan vuosittain joulukuussa.

Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa.