Luonnontieteiden tiedekunnan vastuuopettajat

 

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Opintojaksojen vastuuhenkilöt 2016-2017

Alla on listatuttu matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman opintojaksojen vastuuopettajat (lukuvuosi 2016-2017, opinto-opas 2015-2018). Erikseen sovittavien kurssien opettajatiedot löytyvät opetusohjelmasta. Opettajien yhteystiedot löytyvät omalta sivultaan.

Yleis-, perus- ja aineopinnot

vastuuopettaja

MTTY1 Opintojen ohjattu suunnittelu Raija Leppälä
MTTY3 Johdatus matematiikkaan ja tilastotieteeseen Kerkko Luosto
MTTMY1 Matematiikan peruskäsitteitä Ari Virtanen
MTTMP1A Johdatus analyysiin Ari Virtanen
MTTMP2 Johdatus matemaattiseen päättelyyn Ari Virtanen
MTTMP3 Lineaarialgebra 1A Pentti Haukkanen
MTTMP4 Algebra 1A Samuli Piipponen
MTTMA1A Analyysi A Pertti Koivisto
MTTMA1B Analyysi B Pertti Koivisto
MTTMA1C Analyysi C Pertti Koivisto
MTTMA2 Lineaarialgebra 1B Ari Virtanen
MTTMA3B Algebra 1B Samuli Piipponen
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari Pentti Haukkanen/Tapio Nummi
MTTMA4 Usean muuttujan differentiaalilaskenta Samuli Piipponen
MTTMA5 Usean muuttujan integraalilaskenta Samuli Piipponen
MTTMA6 Differentiaaliyhtälöt Pentti Haukkanen
MTTMA7 Differenssiyhtälöt Pentti Haukkanen
MTTMA8 Johdatus graafiteoriaan Pertti Koivisto
MTTMA9 Johdatus modaalilogiikkaan Ari Virtanen
MTTMA10 Johdatus logiikkaan 1 Lauri Hella
MTTMA11 Johdatus logiikkaan 2 Lauri Hella
MTTMA12 Lukualueet Ari Virtanen
MTTMA13 Tietokonegrafiikan geometriaa Eero Hyry
MTTMA14 Harjoittelu Kerkko Luosto
MTTMA15 Matemaattiset ohjelmistot Ari Virtanen
MTTMA16 Lukuteoria Pentti Haukkanen
MTTA2 Muu erikseen sovittava opintojakso (aineopinnot) professori
MTTTY1 SPSS:n perusteet Seppo Saloranta
MTTTP4 Todennäköisyyslaskenta Heidi Pukkila
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi Raija Leppälä
MTTTP5 Tilastollisen päättelyn perusteet Raija Leppälä
MTTTA1 Tilastomenetelmien perusteet Raija Leppälä
MTTTA2 Matemaattisen tilastotieteen perusteet Heidi Pukkila
MTTTA14 Tilastotieteen matriisilaskenta ja laskennalliset menetelmät Tapio Nummi
MTTTA4 Tilastollinen päättely 1 (Statistical Inference 1) Hyon Kim-Ollila
MTTTA5 Monimuuttujamenetelmät Hyon Kim-Ollila
MTTTA6 Regressioanalyysi Hyon Kim-Ollila
MTTTA7 Yleistetyt lineaariset mallit 1 Tapio Nummi
MTTTA9 Tilastollinen ennustaminen Tapio Nummi
MTTTA10 Sekamallit Tapio Nummi
MTTTA11 Tilastolliset ohjelmistot Ari Virtanen
MTTTA13 Empiirinen projekti Jyrki Ollikainen
MTTTA12 Harjoittelu Jyrki Ollikainen
MTTA2 Muu erikseen sovittava opintojakso (aineopinnot) professori
   

Syventävät opinnot, matematiikka

vastuuopettaja

MTTMS1 Algebra 2 Kerkko Luosto
MTTMS2 Joukko-oppi Kerkko Luosto
MTTMS3 Geometria Kerkko Luosto
MTTMS4 Johdatus algebralliseen geometriaan Eero Hyry
MTTMS5 Kompleksianalyysi Eero Hyry
MTTMS6 Kryptografian algebralliset menetelmät Eero Hyry
MTTMS7 Lineaarialgebra 2 Kerkko Luosto
MTTMS8 Matemaattinen logiikka Lauri Hella
MTTMS9 Topologia Eero Hyry
MTTMS10 Pro gradu -tutkielma professori/ohjaaja
MTTMS11 Opettajasuunnan seminaari Pentti Haukkanen
MTTMS12 Johdatus laskennalliseen algebralliseen geometriaan Samuli Piipponen
MTTS1 Muu erikseen sovittava opintojakso (syventävä) professori
   

Advanced studies in CBDA

Teacher responsible

MTTTS11 Master's Seminar and Thesis Jaakko Peltonen
MTTTS12  Introduction to Bayesian Analysis 1 Hyon Kim-Ollila
MTTTS13 Introduction to Bayesian Analysis 2 Hyon Kim-Ollila
MTTTS14  Statistical Modelling 1 Hyon Kim-Ollila
MTTTS15  Statistical Modelling 2 Tapio Nummi
MTTTS16 Learning from Multiple Sources Jaakko Peltonen
MTTTS17 Dimensionality Reduction and Visualization Jaakko Peltonen
MTTTS18 Time Series Analysis Hyon Kim-Ollila
MTTTS19 Advanced Regression Methods Tapio Nummi
MTTTS20 Basics of Financial Data-Analysis and Risk Theory Hyon Kim-Ollila
MTTTS21 Statistical Inference 2 Hyon Kim-Ollila
MTTS1 Other course (advanced) professor
MTTA3 Internship Kati Iltanen (Computer Science), Jyrki Ollikainen (Statistics)

Kaikkien CBDA-kurssien, ml. tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman vastuulla olevat, listaus on julkaistu vastaavalla englanninkielisellä sivulla.

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Opintojaksojen vastuuhenkilöt 2017-18 / Responsible Teachers 2017-18

Opettajien yhteystiedot omalla sivulla.

Study Guide 2015-18

Reponsible teacher 2017-18

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Heikki Hyyrö
TIEY2 Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin  
TIEY4 Tietotekniikkataidot 3 op Aulikki Hyrskykari
LUOYY023 Perehdyttäminen tietotekniikan alkeisiin Timo Poranen

Tietojenkäsittelytietieden tutkinto-ohjelma, perus- ja aineopinnot/
Basic and Intermediate studies in CS

TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I 5 op Jorma Laurikkala
TIEP5 Lausekielinen ohjelmointi II 5 op Jorma Laurikkala
TIEP2 Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan 5 op Saila Ovaska
TIEP3 Tietokantojen perusteet 5 op Kati Iltanen
TIEP4 Tietojärjestelmän suunnittelun perusteet 5 op Tarja Tiainen
TIEA1 Käyttöliittymien perusteet 5 op Saila Ovaska
TIEA2 Olio-ohjelmoinnin perusteet 5-10 op Jorma Laurikkala
TIEA3 Ohjelmistotuotannon käytännöt 5 op Tarja Tiainen
TIEA4 Project work 5–10 op Timo Poranen
SISYA200 Innovation Project 5–10 op Timo Poranen
TIEA5 Tutkielmakurssi 5 op Erkki Mäkinen
TIEA6 Kandidaattitutkielma, 10 op Erkki Mäkinen
TIETA6 Tietorakenteet 10 op Martti Juhola
TIETA7 Tietokantaohjelmointi 10 op  
TIETA8 Software Engineering 5 op Erkki Mäkinen
TIETA9 Johdatus www-tekniikoihin 5 op Aulikki Hyrskykari
TIETA10 Ohjelmoinnin tekniikka C 5 op Heikki Hyyrö
TIETA11 Ohjelmoinnin tekniikka C++ 5 op Heikki Hyyrö
TIETA12 WWW-ohjelmointi 10 op  
TIETA13 Tietohallinnon johtaminen 5 op Mikko Ruohonen
TIETA15 Tietotekniikka ja yhteiskunta 5 op Mikko Ruohonen
TIETA17 Introduction to Big Data Processing, 5 op  Heikki Hyyrö
HTIS81 Usability Ealuation Methods 5 op Päivi Majaranta
TIEVA38 Graphical User Interface Design Project 5 op, from 1.8.2017 onwards see
HTIS85 Methods in Human-Centered Design
Päivi Majaranta
TIEVA31 Principles of Programming Graphical User Interfaces, 5–10 op Jaakko Hakulinen
TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus 5-10 op  
TIEVA34 Internet-pohjaiset oppimisympäristöt 5 op  
TIEVA35 Internet-pohjaisen oppimisympäristön laadinta 5 op  
TIEVA36 Principles of Usability, User Experience and User Interfaces 5 op Saila Ovaska
TIETA18 Vertaisohjaus tietojenkäsittelytieteissä Timo Poranen
TIETA19 Practical Prograaming in Python 5 op Heikki Hyyrö
TIETA16 Erikseen sovittava tietojenkäsittelytieteiden opintojakso, 1-10 Kati Iltanen
TIEH0 Harjoittelu 2–10 op Erkki Mäkinen, Zheying Zhang

Tietojenkäsittelyopin syventävät/Advanced Studies in Computer Science

TIETS09 Algorithmic Problem Solving, 5 op Heikki Hyyrö, Timo Poranen
TIETS01 Algorithms 5 op Heikki Hyyrö
TIETS02 Automaatit I 5 op Erkki Mäkinen
TIETS03 Automaatit II 5 op Erkki Mäkinen
TIETS11 Data Mining, 5 op Martti Juhola
TIETS05 Kuvanprosessointi/Digital Image Processing, 5 op; Martti Juhola
TIETS07 Neurocomputing, 5 op Martti Juhola
TIETS39 Machine Learning Algorithms, 5 op Martti Juhola
TIETS12 Tietokonegrafiikka 10 op Martti Juhola
TIETS10 Tekoälyn ohjelmointimenetelmät 5-10 op  
TIETS35 Laadullinen tutkimus - menetelmät ja prosessi, 5 tai 10 op Tarja Tiainen
TIETS40 Managing e-commerce; Consumers and Community Perspective 5 op Mikko Ruohonen
TIETS41 Managing industrial e-business and B2B 5 op Mikko Ruohonen
TIETS24 Tietojärjestelmien suunnittelumenetelmät 10 op Tarja Tiainen
TIETS25 Tietostrategian kirjatentti 10 op Mikko Ruohonen
TIETS26  Käsitteellinen mallintaminen I, 5–10 op   
TIETS27  Käsitteellinen mallintaminen II, 5–10 op   
TIETS28 Tiedonhallinnan kirjatentti 5-10 op Kati Iltanen
TIETS31 Knowledge Discovery 5–10 op Kati Iltanen
TIETS32 XML-tiedonhaku ja -kyselykielet 5 op  
TIETS34 Seminaari (tko) 5 op Kati Iltanen, seminaarin mukaisesti 
TIETS36 Tutkimusprojekti 1–10 op Kati Iltanen
TIETS21 Graduseminaari 5 op Erkki Mäkinen, Mikko Ruohonen
TIETS37 Pro gradu -tutkielma 40 op / Master's Thesis 40 op Kati Iltanen, professorit
TIETS33 Advanced Course in Computer Science, 0–10 op Kati Iltanen
TIETS42 Databases and Information Retrieval Integration 5 op Konstantinos Stefanidis
TIETS43 Recommender Systems 5 op Konstantinos Stefanidis
TIETS44 Big Data Entity Resolution 5 op Konstantinos Stefanidis

Advanced and Other Studies in SDE

LUOYY004 Personal Study Planning 1 ECTS Zheying Zhang
TIETS13 Advanced Functional Programming 10 op Jyrki Nummenmaa
TIETS14 Introduction to Formal Specification 5 op  
TIETS17 Requirements Engineering 5 op Zheying Zhang
TIETS18 Master's Thesis Seminar in Sofware Development 2–5 op Zheying Zhang
TIETS19 Software Project Management, Theory and Practice 10 op Timo Poranen
TIETS15 Open Source and Software Quality 5 op  
TIETS20 Software Tools and Evaluation 5 op  
TIETS38 Testing, Security, and Trust 5 op  
TIETS16 Programming Project, 5 op Jyrki Nummenmaa

Opintojaksojen vastuuhenkilöt 2017-18 / Responsible Teachers 2017-18

MDP in Human-Technology Interaction

Study Guide 2015-18

Reponsible teacher 2017-18

HTIY004 Personal Study Planning 1 op Markku Turunen
LUOYY023 Perehdyttäminen tietotekniikan alkeisiin Timo Poranen
TIETA18 Vertaisohjaus tietojenkäsittelytieteissä Timo Poranen
HTIS81 Usability Ealuation Methods 5 op Päivi Majaranta
TIEVA31 Principles of Programming Graphical User Interfaces, 5–10 op Jaakko Hakulinen
TIEVA36 Principles of Usability, User Experience and User Interfaces 5 op Saila Ovaska
TIEH0 Harjoittelu/Internship, 2–10 op Erkki Mäkinen, Zheying Zhang

Advanced Studies in HTI

HTIS51 Book Exam in Interactive Technology 5–10 op Sumita Sharma
HTIS52 Reserach Methods in HTI 5 op Deepa Mathew
HTIS53 Experimental Research in Interactive Technology 5 op Veikko Surakka
HTIS54 Emotions and Sociality in Interactive Technology 5 op Veikko Surakka
HTIS55 Groupware and Social Computing 5 op Saila Ovaska
HTIS56 Haptic User Interfaces 5–10 op Roope Raisamo
HTIS59 Information Visualization 5 op Harri Siirtola
HTIS60 Interaction Techniques 5 op Jaakko Hakulinen
HTIS84 Human-Technology Interaction Project Work 5–10 op Markku Turunen
HTIS85 Methods in Human-Centered Design 5 op Päivi Majaranta
HTIS79 Multimodal Interaction 5 op Markku Turunen
HTIS62 Selected Topics in Human-Technology Interaction 1–5 op Markku Turunen
HTIS63 Seminar in Human-Technology Interaction 2–10 op Markku Turunen
HTIS64 Master's Thesis Seminar in Human-Technology Interaction, 5 op Markku Turunen
HTIS65 M.Sc. Thesis in Human-Technology Interaction, 40 op Markku Turunen, professors

Advanced Studies in HTI in TUT

HTIS80 Psychology of Pervasive Computing (TUT/IHTE), 5 op TUT
HTIS68 Cross-Cultural Design (TUT/IHTE)  3 op TUT
HTIS66 Human-Centered Product Development (TUT/IHTE) 5 op TUT

HTIS67 User Experience: Design and Evaluation (TUT/IHTE) 5 op

TUT