Tenttiminen

Tenttiin ilmoittautuminen

Osa tiedekunnista käyttää sähköistä tentti-ilmoittautumista yleisinä tenttipäivinä pidettäviin tentteihin, mikä tarkoittaa, että tentteihin ilmoittaudutaan NettiOpsussa. Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat tentteihin NettiRekassa. Joissakin tiedekunnissa tentteihin voi ilmoittautua myös tenttikuorella. Tiedekuntien sisälläkin ilmoittautumistavat voivat vaihdella. Katso myös oman tiedekuntasi/tutkinto-ohjelmasi tentti-ohjeet.

Yleisinä tenttipäivinä pidettäviin tentteihin ja kypsyysnäytteeseen on ilmoittauduttava aina. Opetukseen liittyviin tentteihin ei aina tarvita erillistä ilmoittautumista, ja tästä kerrotaan opetuksen yhteydessä.

Sähköisesti suoritettaviin tentteihin ilmoittaudutaan vain Sähköisessä tenttipalvelussa. Tämä tarkoittaa sitä, että  ilmoittautumiset sähköisiin tentteihin näkyvät sähköisessä tenttipalvelussa, eivät NettiOpsussa/NettiRekassa.

Opiskelijan on muistettava perua ilmoittautumisensa, mikäli suunnitelma osallistua tenttiin muuttuu. Jos opiskelija ilmoittautuu kaksi kertaa saman opintojakson yleiseen tenttiin ja jättää tulematta tenttiin ilman, että olisi tentin ennakkoon perunut tai jos hän luopuu kaksi kertaa sama opintojakson tentistä, hänen tulee ennen kolmatta ilmoittautumistaan ko. opintojakson tenttiin ottaa yhteys arvioinnista vastaavaan opettajaan.

Sekä NettiOpsuun/NettiRekkaan että Sähköiseen tenttipalveluun tarvitaan yliopiston peruspalvelutunnus.

Huom! Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelmassa opiskeleville on omat tenttiin ilmoittautumista koskevat ohjeet.

Tentin tekeminen

Sähköinen tenttiminen on Tampereen yliopistossa jo varsin yleistä. Sähköisiä tenttejä voit suorittaa Tampereella (keskustakampus ja Kaupin kampus), Seinäjoella ja Porissa. Kaikki sähköisen tentin käytännön ohjeet löydät sivuvalikosta sähköisen tentin esittely- ja ohjesivuilta.

Yleisinä tenttipäivinä tehtävien tenttien suorittamisesta on omat ohjeensa, joka löytyy myös sivuvalikosta.

Tenttiin valmistautuminen

Tieteellisen kirjallisuuden lukeminen ja sen tenttiminen on keskeinen osa opiskelua. Lukeminen kehittää ajattelua, tuo uusia ideoita ja kartuttaa tietoja. Tieteenalan kirjallisuuden lukeminen antaa valmiuksia kirjallisten töiden kirjoittamiseen ja opettaa tieteellistä kieltä ja sen käyttöä. Yhteen tenttiin on yleensä luettavana useita kirjoja ja siksi tenttiin lukiessa on syytä keskittyä ymmärtämään kokonaisuuksia. Suuri osa tenttikirjoista on englanninkielisiä.   

Lukuohjeita

  • Tee lukusuunnitelma (päivittäiset lukutavoitteet)
  • Luo yleiskuva kirjasta: jäsennys
  • Tee muistiinpanoja kirjasta
  • Älä opettele ulkoa, vaan keskity ymmärtämään teosten sisältöä ja etsi kunkin kirjan punainen lanka!
  • Englanninkielisistä (muista vieraskielisistä) kirjoista ei tarvitse ymmärtää joka sanaa. Keskity kokonaisuuden hahmottamiseen. Keskeisimmille käsitteille on kuitenkin hyvä löytää suomenkielinen vastine.

Tenttiminen tarkoittaa sitä, että opiskelija lukee tenttikirjat ja vastaa tentaattorin niistä tekemiin kysymyksiin valvotussa tilanteessa. Vaikka luetut kirjat usein ovat englanninkielisiä, tenttikysymykset ovat suomeksi ja tenttiin vastataan suomen kielellä. Tenttivastauksesta tulee ilmetä, että vastaaja on lukenut kirjat ja kykenee soveltamaan oppimaansa. Toisin sanoen hän on ymmärtänyt kirjojen keskeisen sanoman ja kirjoittaa sen perustalta jäsentyneen tenttivastauksen.

Pääsääntönä on, että tenttivastaukset ovat esseen muotoisia. Todellisuudessa vastaukset kuitenkin harvoin sisältävät esseen rakenteellisia elementtejä eikä se aina tentissä ole tarkoituksenmukaistakaan. Esseemuotoisuudella tarkoitetaan täydellisillä lauseilla kirjoitettuja lyhyehköjä kokonaisuuksia, jotka vastaavat annettuun kysymykseen yhdistäen kirjallisuudesta opittua omaan pohdintaan.

Hyvä tenttivastaus muodostaa selkeän, jäsennellyn kokonaisuuden, joka on kirjoitettu hyvällä yleiskielellä ja vastaa esitettyyn kysymykseen.

(Tämä tenttiin valmistautumista koskeva luku on yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman tenttiohjeena).

Tenttitulokset

Tenttitulokset viedään rekisteriin tiedekunnissa, minkä jälkeen tulokset näkyvät seuraavana päivänä Opiskelijan työpöydällä tai NettiRekassa. Tulosten julkistamisesta kannattaa lukea lisää opintojen arviointisäännöstä. Siellä kerrotaan yksityiskohtaisesti muun muassa siitä, milloin tulokset pitää julkistaa, kauanko ne ovat esillä ja miten ne julkistetaan.

Sähköisen tentin tuloksesta on mahdollista saada ennakkotieto sähköpostitse jo ennen kuin tulos viedään rekisteriin. Vaikka tieto sähköisen tentin tuloksesta tulisi sähköpostiin, tulos ei silti välttämättä heti näy Opiskelijan työpöydällä, koska tulos tallennetaan erikseen rekisteriin tiedekunnassa.

Hylätyn tentin voi uusia ilmoittautumalla ja osallistumalla seuraavaan sopivaan tenttiin. Tenttien uusimisesta on tarkempaa tietoa opintojen arviointisäännössä.

Palautetta suorituksesta voi pyytää opettajalta.

Tenttisuorituspaperit ja kysymykset säilytetään 6 kuukautta tentin jälkeen. Tuloslistat säilytetään 10 vuotta.

Tenttien erityisjärjestelyt

Erityisjärjestelyjä tarvitsevan on sovittava niistä asianomaisen opettajan kanssa ennen tenttiä ja mainittava asiasta ilmoittautumisen yhteydessä. Tiedekuntien erityisjärjestelyjä koskevat käytännöt vaihtelevat, joten järjestelyt on syytä varmistaa tiedekunnasta ennen opintosuoritusta. Tarvittaessa yleisessä opintoneuvonnassa (Päätalo A 119) kirjoitetaan opiskelijalle erityisjärjestelyehdotus, joka toimii opiskelijan ja opettajan yhteisenä apuna, kun he sopivat käytännön erityisjärjestelyistä.