Kurssilaisten valinta

Opiskelijat valitaan kursseille ensisijaisesti yliopiston tutkintosäännössä kuvatun etusijajärjestyksen mukaisesti. Tutkintosääntö asettaa kurssilaisten valinnassa etusijalle opiskelijat, joille kurssi on pakollinen. Kurssilaisten valinnalle on voitu asettaa kurssista riippuen tarkempia sääntöjä tiedekunnan, tutkinto-ohjelman tai yksittäisen kurssin tasolla. Katso etusijajärjestyksen tarkennukset tiedekuntien tutkintoja-koskevista yleisistä määräyksistä, tältä sivulta ja opetusohjelmasta.

Opiskelijoita ei valita kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä. Hyvin yleinen etusijajärjestyksen määrittämisen keino on opintopisteiden määrä. Käytettävä pistemäärä voi olla kokonaismäärä, tutkinto-ohjelman opintopisteiden määrä tai opintosuunnan opintopisteiden määrä. Kursseille voidaan myös asettaa etusijalle esimerkiksi tietyssä vaiheessa opintojaan olevat opiskelijat. Lisäksi kurssilla voi olla opinto-oppaassa tai opetusohjelmassa määriteltyjä pakollisia edeltäviä opintoja, jotka opiskelijalla on oltava suoritettuna voidakseen tulla valituksi kurssille.

Vaihto-opiskelijat suorittavat suurimman osan kursseistaan omassa tiedekunnassaan, mutta voit valita myös muiden tiedekuntien opintoja edellyttäen, että täytät valitsemasi kurssin edeltävät vaatimukset. Joillekin kursseille vaihto-opiskelijoiden hyväksymistä voidaan rajoittaa ja tutkinto-opiskelijoille annetaan etuoikeus.

Kielikeskus

Opettaja valitsee opiskelijat kurssille ilmoittautumisajan päätyttyä. Usein kurssille on enemmän tulijoita kuin paikkoja, jolloin valintakriteerinä käytetään pääsääntöisesti opiskelijan suorittamaa kokonaisopintopistemäärää.

Yksikkö- tai tutkintokohtaiset englannin, ruotsin ja suomen kielen opintojaksot on tarkoitettu ensisijaisesti kyseisen yksikön tai tutkinnon tutkinto-opiskelijoille. Jos ryhmissä on tilaa, muitakin opiskelijoita voidaan hyväksyä ryhmiin.

Espanjan, kiinan, ranskan, saksan ja venäjän kielten kurssien valintakriteerit, pdf

Kielikeskuksen johtajan päätös valintaperiaatteista, pdf

Tutustu kielikeskuksen käytäntöihin myös opetusohjelmassa.

Tärkeä muistaa

 • Jos sinulla on opintosuorituksia, jotka eivät vielä näy opintosuoritusrekisterissä, ilmoita asiasta ja toimita todistus kurssin opettajalle ennen ilmoittautumisen päättymistä.
 • Varmista, että ilmoittaudut oman yksikkösi tai tutkinto-ohjelmasi opiskelijoille tarkoitettuun ryhmään.
 • Valinnan tuloksesta tulee tieto NettiOpsuun.
 • Tarkista kurssin alkamispäivä ja tarkka aikataulu opetusohjelmasta.
 • Varmistat paikkasi kurssilla olemalla ajoissa ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Ilmoita opettajalle hyvissä ajoin, jos et hyväksyttävän esteen takia pääse tulemaan kurssin aloituskerralle.
 • Jos et ota kurssipaikkaa vastaan, ilmoita siitä opettajalle.
 • Jos tiedät jo ennen ilmoittautumisajan päättymistä, ettet voikaan osallistua kurssille, peru ilmoittautumisesi NettiOpsun kautta. Tällöin joku muu voi päästä kurssille.
 • Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta siitä opettajalle etukäteen, kurssi merkitään hylätyksi opintosuoritusrekisteriin.
 • Jos aloitat kurssin, mutta keskeytät sen myöhemmin, kurssi merkitään niin ikään hylätyksi opintosuoritusrekisteriin.

Kurssipaikan jonottaminen

Jos jäät jonoon, voit tulla ensimmäiselle kokoontumiskerralle katsomaan, onko kurssille vapautunut paikkoja. Vapaat paikat täytetään paikalla olevien jonottajien joukosta jonotuslistan mukaisessa järjestyksessä.

Kurssin peruuntuminen tai muu muutos

Kielikeskuksen ryhmien minimikoko on 20 opiskelijan ryhmässä 14 ja 30 opiskelijan ryhmässä 20 tutkinto-opiskelijaa. Ryhmä peruuntuu, jos opiskelijoita ei ole tarpeeksi. Peruuntumisesta ilmoitetaan opetusohjelmassa. Samassa paikassa ilmoitetaan myös muut kurssin alkamiseen liittyvät muutokset.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Ryhmiinvalinnat tapahtuvat pääsääntöisesti suoritettujen kasvatustieteiden opintojen määrän perusteella, mutta joissakin ryhmissä on myös hakukohteittainen etusijajärjestys. Tarkista ennen ilmoittautumista, että kaikki suorittamasi opintojaksot näkyvät opintosuoritusrekisterissäsi! Rekisteriasioita hoidetaan opintopalveluiden kansliassa Virta-rakennuksen 2. kerroksessa, huoneessa 244.

Opettaja saattaa olla ennen ensimmäistä kokoontumiskertaa yhteydessä jakson osallistujiin sähköpostitse selvittäen heidän odotuksiaan tai esim. pyytäen osallistumisvarmistusta. Tästä syystä omaa student.uta.fi -sähköpostia tulee seurata ennen opintojakson alkua.

Peruuta tarpeeton ryhmäpaikka ajoissa

Jos et otakaan vastaan saamaasi ryhmäpaikkaa, on tärkeää että peruutat osallistumisesi mahdollisimman nopeasti  ennen opetuksen alkua! Tampereen yliopiston tutkintosäännön mukaan mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §).

Kun huolehdit ryhmäpaikkasi peruutuksesta ajoissa, ehtii varasijoille jäänyt opiskelija saada  vielä ennen opetuksen alkua tiedon vapaasta paikasta ja ryhmät voidaan näin käynnistää ensimmäisestä kerrasta alkaen täydellä kokoonpanolla.

Ilmoita opettajalle poissaolostasi esim. sairaustapauksessa

Ensimmäinen kokoontumiskerta on usein koko opintojakson merkittävin, sillä silloin sovitaan aikatauluista, tehtävistä, suorituksista jne. Mikäli olet saanut ryhmäpaikan, mutta et pääse esim. sairastumisen vuoksi ensimmäiselle ryhmäkerralle, ilmoita asiasta välittömästi opettajalle, niin et menetä paikkaasi.  Jos et ole etukäteen viestinyt opettajalle esteestä, opettaja ottaa heti ensimmäisellä kokoontumiskerralla tilallesi sellaisen varasijoilla olevan, joka on tullut paikalle selvittämään vapaiden paikkojen tilannetta. Poisjääneiden paikat jaetaan paikalle saapuneiden varasijoilla olevien kesken hyväksymislistassa olevan varasijajärjestyksen mukaan. Paikkojen jakaminen tapahtuu 15 minuutin kuluttua ensimmäisen kokoontumiskerran aloituksesta.

Ryhmäpaikan saaminen varasijalta

Jos olet jäänyt varasijalle, seuraa ennen opetuksen alkua, tuleeko ryhmään peruutuksia. Opintopalveluista pyritään mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan sähköpostitse avautuneista paikoista suoraan varasijalla olevalle. Voit mennä myös ryhmän ensimmäiseen tapaamiseen tarkistamaan, onko ryhmään jäänyt vapaita paikkoja.

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

 

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman opinnoissa opiskelija opiskelee opintojensa aikana opintohallinnon henkilökunnan laatiman viikko-ohjelman mukaan opintohallinnon määrittämissä pienryhmissä. Vain tällä tavoin pienryhmiin sijoitetuilla opiskelijoilla on oikeus osallistua opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Pienryhmissä tapahtuvat oppimismuodot, kuten tutoristunnot, kliinisten taitojen harjoitukset, ryhmätyöt, demonstraatiot, seminaarit ja tutustumiskäynnit edellyttävät opiskelijan aktiivista mukanaoloa. 

Pienryhmien kokoonpanot ovat nähtävillä jaksokohtaisesti jakson Moodle-alustalla.

Jakso katsotaan suoritetuksi vasta, kun siihen kuuluvat tutoristunnot, kliiniset taidot, ryhmätyöt yms. sekä jaksotentti ovat suoritettuina. Opiskelijan tulee olla läsnä kunkin jakson informaatiotilaisuudessa.

Lääketieteen opiskelijoille tarkoitetuille valinnaisille jaksoille opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintohallinnon henkilökunta valitsee valinnaisiin opintoihin vain niiden vuosikurssien opiskelijat joille jakso on tarkoitettu. Valinnaisten jaksolle otetaan vain jakson kuvauksessa ilmoitettu maksimäärä opiskelijoita, mikä on pienempi kuin vuosikurssin kokonaisopiskelijamäärä.

Lääketieteen opiskelijoiden kieliopinnot (englanti ja ruotsi) on integroitu lääketieteen alan opintoihin. Englannin ja ruotsin kielen kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa, samoin suomen kielen tieteellisen kirjoittamisen kurssille. Opiskelijat valitaan kieliopintoihin vuosikurssinsa mukaan. Englannin kielen kurssi suoritetaan toisena opintovuonna ja ruotsin kielen kurssi kolmantena opintovuonna. Suomen kielen tieteellisen kirjoittamisen kurssi suoritetaan kolmannen opintovuoden kevätlukukaudella.”

 

 

 

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Kurssivalintoja EI tehdä ilmoittautumisjärjestyksessä, vaan opiskelijavalinnat kursseille tehdään kurssien pakollisuuden ja suoritettujen opintopistemäärien perusteella. Kurssivalinnoissa noudatetaan yliopiston etusijajärjestystä. Kurssivalinnoissa otetaan huomioon kurssin pakollisuus opiskelijalle, kokonaisopintopistemäärä sekä informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintopisteiden kokonaisopintopistemäärä.

Etusija informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kursseille on tutkinto-ohjelman omilla opiskelijoilla.

Maisteriopinnoissa etusija on kyseisen opintosuunnan opiskelijoilla.

HUOM: Erityisesti informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median valinnaisten aineopintojen kurssit ovat hyvin suosittuja, eivätkä kaikki halukkaat valitettavasti mahdu aina mukaan kursseille. Opintosuunnitelmissa kannattaakin ottaa huomioon se mahdollisuus, ettei valinnaisia kursseja pääse suorittamaan juuri silloin kun haluaa. Pakollisille perusopintojen / aineopintojen / syventävien opintojen kursseille pyritään takaamaan pääsy kaikille tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille / pääaineopiskelijoille, jotta kenenkään opinnot eivät viivästyisi.

HUOM!: Jos et pääse ensimmäiselle opetuskerralle, muista ilmoittaa opettajalle! Jos ensimmäisellä kerralla on poissaolijoita, jotka eivät ole ilmoittaneet poissaolostaan, vapautuneet paikat jaetaan paikalla olevien jonottajien kesken jonotusjärjestyksessä.

  Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteet

  Mikäli jollekin kurssille ilmoittautuu määräaikana opintojakson edeltävät opinnot suorittaneita enemmän kuin ryhmään mahtuu, etuoikeus osallistumiseen määräytyy seuraavasti:

  1. opintojakson pakollisuus (= opintojakso on suoritettava opintokokonaisuusmerkintää varten tai se on pakollinen edeltävä opintojakso opiskelijalle täsmennettyyn maisterisuuntaan)
  2. suositeltu suorittamisajankohta (opetussuunnitelman mukaan)
  3. suoritettavan opintojakson tutkinto-ohjelman opintopistemäärä
  4. arvonta

  Kaikille kursseille varataan paikkoja myös muille kuin tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille.

  Erityisistä syistä opintojakson vastuuopettaja voi myöntää poikkeuksia edellä oleviin määräyksiin. Epäselvissä tapauksissa asian ratkaisee dekaani.

  Tutkinto-ohjelmien tarkentavia ohjeita etusijajärjestykseen:

  • Kirjallisuustiede: Opintojakson pakollisuus tarkoittaa myös sitä, että kurssille voidaan jättää valitsematta opiskelija, jolla on jo rekisterissä kaikki ne jaksot, joihin kurssi käy suoritukseksi.