Arviointi ja muutoksenhaku

Opintosuoritusten arviointi perustuu opinnon osaamistavoitteisiin, jotka kuvataan opinto-oppaissa ja tarkemmin opetusohjelmassa tai kurssin tiedoissa. Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään asteikkoa hyväksytty–hylätty (hyv./hyl.) tai viisiportaista asteikkoa 1–5 (5=erinomainen; 4=kiitettävä; 3=hyvä; 2=tyydyttävä; 1=välttävä). Myös syventäviin opintoihin kuuluva opinnäyte eli pro gradu arvioidaan viisiportaisella asteikolla.

Lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan arvioinnissa käytetään tiedekunta- tai tohtoriohjelmakohtaista arviointiasteikkoa.

Tarkempaa tietoa aiheesta on Tampereen yliopiston opintojen arviointisäännössä.

 Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelmalla on omat arviointimääräykset.

Opintokokonaisuuksien arvioinnista

Opintokokonaisuuden arvosana muodostuu siihen kuuluvien opintojaksojen opintopistemäärällä painotetusta keskiarvosta. Kun kootaan opintojaksoista opintokokonaisuuksia ja osasuorituksista opintojaksoja, pyöristykset tehdään seuraavasti:

5 4,50–5
4 3,50–4,49
3 2,50–3,49
2 1,50–2,49
1 1–1,49

Muutoksenhaku

Jos olet tyytymätön opintosuorituksesta saamaasi arvosanaan, olet oikeutettu hakemaan oikaisua arviointiin opintosuorituksen arvioijalta 14 päivän sisällä, alkaen siitä hetkestä, jolloin arvostelun tulos on ollut saatavilla.

Voit hakea aineopintoihin sisältyvään opinnäytteeseen oikaisua kirjallisesti oman tiedekunnan dekaanilta. Mikäli olet oikaisupyynnön jälkeen tyytymätön saamaasi arviointiin edellä mainituissa opintosuorituksissa ja aineopintoihin sisältyvässä opinnäytetyössä, oikaisua tähän päätökseen voit hakea Tampereen yliopiston muutoksenhakulautakunnasta. Tarkemmat ohjeet löytyvät lautakunnan sivuilta.

Syventävien opintojen opinnäytteen arviointiin ja arvosanaan voit hakea oikaisua kirjallisesti tiedekuntaneuvostolta. Myös syventävien opintojen opinnäytetyön oikaisupyyntö tulee lähettää 14 päivän sisällä, alkaen siitä hetkestä jolloin sinulla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset tietoosi.

Opinnäytetyötä koskevassa oikaisutilanteessa kannattaa aluksi ottaa yhteyttä oman tiedekunnan opintopäällikköön, joka pystyy neuvomaan oikaisuprosessin etenemisessä. Mikäli tiedekuntaneuvosto näkee tarpeelliseksi, oikaisupyynnön jälkeen nimetään syventävien opintojen opinnäytetöille kolmas arvioija, jonka arviointi on ratkaiseva.

Syventävien opintojen opinnäytetöiden oikaisun uudelleenarviointia ei voi hakea Tampereen yliopiston muutoksenhakulautakunnasta.

Opintosuorituksen tai opinnäytetöiden liittyvästä oikaisumahdollisuudesta määrätään tarkemmin Yliopistolaissa (82 §), Tampereen yliopiston tutkintosäännössä (26 § - 28 §) ja Tampereen yliopiston johtosäännössä (16 §) .