Luonnontieteiden tiedekunnan graduohjeet

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Matematiikan tutkielmaopas on julkaistu tutkinto-ohjelman intrassa. Oppaan lataamiseksi kirjaudu intraan (intra.uta.fi) ja liity Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman sivustoon.

Aloittaminen

Tutkielman tekemisen ja/tai siihen liittyvän seminaarin voi aloittaa kun lähes kaikki muut kokonaisuuteen kuuluvat kurssit (perus- ja aineopinnot tai syventävät opinnot tutkielmasta riippuen) on suoritettu.

Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattitutkielmat tehdään suorittamalla opintojakso MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari. Seminaarit järjestetään vuosittain sekä matematiikassa että tilastotieteessä. Työn ohjaajana toimii lähes poikkeuksetta kandidaattiseminaarin opettaja.

Tilastotieteen ja Computationa Big Data Analytics -ohjelman pro gradu -tutkielma aloitetaan osallistumalla tilastotieteen graduseminaariin, joka järjestetään vuosittain. Työn ohjaajana toimii seminaarin opettaja, professori tai tutkinto-ohjelman muu opettaja. Ohjaajan kanssa tehdään ohjaussopimus, jossa sovitaan mm. tutkielman aiheesta ja laajuudesta sekä aikataulutavoitteista.

Matematiikan pro gradu -tutkielma aloitetaan ottamalla yhteyttä opettajaan (ks. opettajien yhteystiedot). Opettajan kanssa tehdään ohjaussopimus, jossa sovitaan mm. tutkielman aiheesta ja laajuudesta sekä aikataulutavoitteista. Opettajan työtilanteesta tai tutkielman aihepiiristä riippuen graduntekijä voidaan ohjata myös toisen opettajan ohjattavaksi.
Tekeminen

Tutkielma tehdään ohjaajalta saatujen ohjeiden mukaisesti. Opintojaksojen ja seminaarien kotisivuilla julkaistaan tarkempia käytännön ohjeita mm. seminaarien suorittamisesta ja LaTeX-ohjelmiston käytöstä. Varsinaisen tutkielman lisäksi tulee tehdä opintojaksokuvauksessa kuvatut osasuoritukset.

    Opintojaksojen ja seminaarien kotisivut, ks. opetusohjelma
    LaTeX-kurssin kotisivu ja ohjeet
    Matematiikan tutkielmaopas, ks. yllä
    Opintojaksokuvaukset, ks. yllä

Harjoitusaine tehdään ennen varsinaisen gradun kirjoittamista tai sen alkuvaiheessa. Harjoitusaineella pohjustetaan tutkielman aihepiiriä ja se valmistaa kirjoittajaa gradun kirjoittamiseen. Sisällöstä ja muodosta sovitaan ohjaajan kanssa.
Palauttaminen ja kypsyysnäyte

Tutkielma jätetään esitarkastukseen ohjaajalle ennen virallista palautusta. Valmis tutkielma toimitetaan viralliseen tarkastukseen ohjaajan antamien ohjeiden mukaisesti. Ks. myös yksikön opinnäyteohjeet. Pro gradu -tutkielmat tarkastetaan 31.12.2015 alkaen plagiaatintunnistusjärjestelmällä ennen arviointia.

Kypsyysnäytteestä ohjeistetaan yksikön ohjeissa.
Arvostelu

Hyväksytyt opinnäytteet arvioidaan viisiportaista asteikkoa käyttäen. Matematiikan ja tilastotieteen opinnäytteiden arvioinnissa sovelletaan omia arviointiperusteita, jotka on julkaistu yksikön ohjesivulla.
Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat

Nämä ohjeet koskevat soveltuvilta osin myös valinnaisten opintojen tutkielmia (syventävien opintojen opinnäyte, ent. sivuainegradu).
Muuta

Tutkinto-ohjelmassa ja yliopistossa aiemmin tehtyihin pro gradu -tutkielmiin voi tutustua yliopiston tutkielmatietokannan kautta. Vuodesta 2000 alkaen valtaosa tutkielmista on julkaistu tietokannassa pdf-dokumentteina.

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma (sisältäen HTI- ja SDE-maisteriohjelmat)

Edeltävät opinnot ja kiinnostavan aihepiirin löytäminen

Maisterin tutkinnon edellyttämät opinnot voit tarkistaa opinto-oppaista; gradusi kannalta tarpeelliset edeltävät opinnot riippuvat tutkielman aihepiiristä.

Gradun aihe voi löytyä joltakin suorittamaltasi jaksolta, töistä tai harrastusten parista. Tietojenkäsittelytieteiden menetelmien soveltaminen muiden tieteenalojen ongelmiin voi myös olla kiinnostava gradun aihe.

Yhteys mahdolliseen ohjaajaan

Ota yhteys oman maisteriohjelman vastuuhenkilöön, kun aihepiiri alkaa hahmottua. Vastuuhenkilön avulla sopiva ohjaaja löytyy.

Kirjoita tulevan gradusi karkea sisällysluettelo tai alustava sisällön kuvaus. Se on hyvä lähtökohta ensimmäiselle ohjaustapaamiselle. Yleensä ensimmäisellä tapaamiskerralla täsmennetään aihetta ja käynnistetään "graduprojekti". Käynnistämiseen kuuluu myös gradusopimuksen tekeminen. Siinä sovitaan esim. työn tavoiteaikataulusta.

GRADUJEN OHJAAJIA

Lähdekartoitus

Lähdekartoituksen voi aloittaa jo ennen ohjaajan tapaamista. Jokaiseen graduun kuuluu aiheeseen liittyvien aikaisempien tulosten esittely. Gradun tekeminen kannattaa aloittaa huolellisella kirjallisuuteen tutustumisella, sillä silloin saa kokonaiskuvan aihepiiristä ja huomaa, mikä oma panos voi siinä olla. Tässä voit hyödyntää kandidaatin tutkintoon sisältyvää tiedonhaun opetusta. Erityisen hyödyllisiä tiedon lähteitä ovat ACM Digital Library, IEEE Xplore ja Google Scholar.

Kaikki vastaan tulevat mahdolliset lähteet kannattaa tallentaa tiedostoina itselleen, jos se on mahdollista.  Samalla kun lähteitä löytyy, kannattaa niiden tarkat viitetiedot tallentaa muistiin. Myöhemmin niitä on vaikeampi selvittää.

Suunnittelu ja kirjoittaminen, gradun kieli ja julkisuus

Gradun tarkka suunnittelu ja kirjoittaminen kannattaa aloittaa sitten, kun lähdekartoituksessa on kertynyt riittävästi materiaalia.

Jos työhön kuuluu konstruktiivinen ja/tai empiirinen osuus, sen suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa. Kirjallisuuskatsaus on mahdollista kirjoittaa melko valmiiksi jo ennen varsinaisen oman osuuden tekemistä, vaikka myöhemmin aina yleensä löytyykin lisää lähteitä ja huomaa uusia yhteyksiä lähteiden ja oman työn välillä.

On suositeltavaa käyttää kirjoittamisen pohjana tietojenkäsittelytieteiden graduntekijän ohjeiden tyylipohjaa (ks. alla Ohjeita graduntekijöille), mutta siitä voi oman harkintansa mukaan myös poiketa. Kaikkien olisi kuitenkin syytä lukea nämä ohjeet läpi ja käyttää annettuja vinkkejä hyväkseen. Gradun kirjoittamisen avuksi on myös laadittu lukuisia oppaita, joita voi soveltuvin osin käyttää hyväksi.  Näitä lukiessa kannattaa keskittyä yleisiin työskentelyohjeisiin ja noudattaa oman tutkinto-ohjelman ohjeita tyyli- ja muotoseikkojen kohdalla.

Ohjeita graduntekijöille

Tärkein asia tutkielmassa on sen asiasisältö. Sisällön välittymiseksi lukijalle tulee tutkielman jäsennyksen, kieliasun ja ulkoasun olla kunnossa. Ohjeet eivät ole sitovia: niiden tarkoitus on lähinnä vapauttaa kirjoittaja joidenkin esitystapaan liittyvien yksityiskohtien pohtimisesta. Tärkeintä on, että esitystapa on looginen ja yhtenäinen.

Osa annetuista ohjeista saattaa tuntua pikkumaisilta ja epäoleellisilta. Aloittelevan kirjoittajan voi olla vaikea hyväksyä sitä, että tyyliin, esitystapaan ja ulkoasuun liittyvät kysymykset eivät lopultakaan ole makuasioita. Voit toki olla eri mieltä siitä, ovatko annetut ohjeet järkeviä, mutta harva meistä kirjoittaa itselleen. Oikean tyylin ratkaisee se, mitä tekstin lukija odottaa, ja siihen puolestaan vaikuttaa lukijan muista alan kirjoituksista omaksuma vallitseva käytäntö. Oman työpanoksen käyttäminen lukijan työn helpottamiseen on kannattava sijoitus.

Jos käytät LaTeX:hia pyydä ohjeet ohjaajaltasi.

Suomeksi vai englanniksi?

Monet opiskelijat ovat valinneet gradunsa kieleksi englannin. Tämä voikin olla välttämätöntä silloin, kun tutkielma tehdään englannin kieltä käyttävässä projektissa tai työpaikassa. Ilman erityistä painavaa syytä gradun kieleksi ei kuitenkaan kannata englantia valita. Hyvän tutkielman kirjoittaminen vieraalla kielellä on huomattavasti vaikeampaa kuin äidinkielellä. Äidinkielen käyttö vapauttaa kirjoittajan voimavaroja tutkielman laadun parantamiseen.

Pro gradu -tutkielmat ovat julkisia!

Opetusministeriön ohjeiden mukaisesti kaikkien pro gradu -tutkielmien on oltava julkisia heti valmistuttuaan. Katso yliopiston opinnäyteohje (LINKKI)

Työstäminen ja iteraatiot

Gradun kirjoittaminen on iteratiivista: tekstiä hiotaan kerta kerralta paremmaksi. Kun ohjaajan kanssa sovittu välitavoite on saavutettu tai teksti on selvästi muuttunut, kannattaa ottaa yhteyttä ohjaajaan ja tarjota työtä luettavaksi. Tämä tapahtuu gradusopimuksessa sovitussa aikataulussa. On  tärkeää huolehtia kielen oikeellisuudesta jo tässä vaiheessa: jos työ on täynnä kirjoitusvirheitä tai kielioppivirheitä, ohjaajan huomio kiinnittyy epäolennaisiin asioihin ja lisäksi lukeminen hidastuu. On siis ohjattavan oman edun mukaista kirjoittaa sujuvaa ja virheetöntä tekstiä alkaen, sillä tällöin ohjaaja ehtii lukea työn nopeammin ja antaa enemmän kommentteja tärkeistä asioista. Viimeistään silloin kannattaa ottaa ohjaajaan yhteyttä, jos huomaa gradun kirjoittamisen olevan jostakin syystä jumissa.

Ks. Opinnäytteen käsikirjoituksen alkuperäisyyden tarkastus (LINKKI) ja Turnitin-järjestelmän käyttö (LINKKI)

Ennen lopullisen version jättämistä tarkastettavaksi kannattaa antaa ohjaajalle omasta mielestään valmis versio gradusta. Hän voi silloin lukea sen kerran kunnolla läpi ja kertoa, jos jokin asia vaatisi vielä lisätyötä. Jos työ on ohjaajankin mielestä kunnossa, voidaan siirtyä suoraan seuraavaan vaiheeseen. Viimeistään tässä vaiheessa sovitaan myös, kuka on gradun toinen tarkastaja ohjaajan lisäksi.

Kypsyysnäyte

Tutkielman valmistuessa on aika kirjoittaa kypsyysnäyte. Katso tarkemmat kypsyysnytettä koskevat ohjeet. Esseemuotoisena tehtävän kypsyysnäytteen ajankohdasta sovitaan työn ohjaajan kanssa ja se suoritetaan yleisenä tenttipäivänä tai sähköisenä tenttinä. Tutkielman ohjaaja antaa yleensä 2-4 työhön liittyvää aihetta, joista graduntekijän tulee valita yksi ja kirjoittaa siitä yhden konseptin pituinen essee.

Gradun jättäminen tarkastettavaksi

Pysähdy vielä hetkeksi... Olethan sopinut gradusi ohjaajan kanssa, että työsi on valmis lopulliseen tarkastukseen ja kirjaston tietokantaan lähettämistä varten? Gradu jätetään lopulliseen tarkistukseen, julkaistavaksi ja arkistoivaksi NettiOPsun kautta, lue ensin tarkasti kirjaston ohjeet. Kirjasto julkaisee perustiedot kaikista graduista tutkielmatietokannassa. Lisäksi gradu julkaistaan kokonaisuudessaan pdf-tiedostona, jos tekijä antaa siihen luvan.

Tässä vaiheessa gradu on lopullisessa muodossa; muutoksia ei enää voi tehdä.

Gradun arviointioperusteet löytyvät tältä sivulta ? (pdf-tiedostona) LINKKI

Gradulausunto ja todistuksen hakeminen

Saat gradulausunnon student.uta.fi-sähköpostiisi. Sinulta pyydetään tällöin kuittausta siitä, että olet nähnyt lausunnon ja suostut, että tutkielma hyväksytään sen perusteella ja siinä mainitulla arvosanalla. Päinvastaisessa tapauksessa voit esittää vastineen, ks. ohje (LINKKI?).

Jos mahdollista, gradulausunnosta kannattaa käydä keskustelemassa ohjaajan kanssa, jolloin ohjattava ja ohjaaja voivat käydä tärkeimmät arvosanaan vaikuttaneet asiat läpi ja muutenkin keskustella saavutetusta lopputuloksesta ja mahdollisesta jatkotutkimuksesta.

Kun gradu on hyväksytty ja kaikki muut tarvittavat opinnot löytyvät opintorekisteristä, voit täyttää tutkintotodistushakemuksen NettiOpsussa, ks. valmistumisen ohjeet. Tällöin tutkinnon edellyttämien opintojen on oltava valmiina. Tutkintoa varten rekisterissä on oltava tarvittavat kokonaismerkinnät.

Valmistuneiden juhla

Kun todistus on kädessä, sitä voi juhlia omien juhlamenojensa lisäksi puolivuosittain järjestettävässä valmistuneiden juhlassa. Jokainen valmistunut saa kutsun seuraavaan mahdolliseen tilaisuuteen.

MDP in Computational Big Data Analytics (CBDA)


CBDA on matematiikan ja tilastotieteen sekä tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmien yhteinen maisteriohjelma