Johtamiskorkeakoulun graduohjeet

Alla olevat ohjeet ovat yleisohjeet pro gradu -tutkielmien tekoon johtamiskorkeakoulussa. Tarkemmat ohjeet tutkielman tekoon annetaan seminaarissa. Omassa tutkinto-ohjelmassa tehtävien tutkielmien sisältö, laajuus, osaamistavoitteet ja vaaditut opintosuoritukset näet opinto-oppaasta. Opiskelijan tulee noudattaa oman tutkinto-ohjelman ja opintosuuntansa ohjeita. Opinnäytteistä, arvostelusta ja esimerkiksi kypsyysnäytteistä ohjeistetaan opinto-oppaan ja tämän ohjeen lisäksi tutkintoja koskevissa määräyksissä.

Seminaari

Tutkielman teko alkaa ilmoittautumalla seminaariin. Graduseminaarin suorittaminen ajoittuu yleensä viidennelle opintovuodelle.

Seminaarityöskentely ja tutkielman laatiminen edellyttävät riittävien edeltävien opintojen suorittamista ja näiden opintojaksojen sisällön hallintaa. Lisäksi opiskelijalla on oltava riittävät metodiset valmiudet tutkimuksen tekemiseen.  Tämän vuoksi on tärkeää, että seminaarin edeltävät opinnot on suoritettu.

Seminaariin voi ilmoittua, kun opintosuunnan seminaariin osallistumiselta edellytettävät edeltävät opinnot on suoritettu. Myös opintosuunnan vaatimat menetelmäopinnot tulee pääsääntöisesti olla suoritettuna. Tarkemmat edeltävät opinnot selviävät opinto-oppaasta.

Tutkielman laatimisprosessi opitaan ja tutkielman ohjaus tapahtuvat pääsääntöisesti seminaareissa. Seminaarissa opiskelija oppii tutkimuksen tekemistä myös muiden opiskelijoiden töiden kautta. Tästä syystä seminaareissa on oltava läsnä. Tarkemmat ohjeet läsnäolosta antaa seminaarin vetäjä.

Aiheen valinnasta

Aiheen valinnalla on keskeinen merkitys tutkielman onnistumiselle ja mielekkäälle tutkielmaprosessille. Aihetta kannattaa pohtia jo ennen seminaariin osallistumista. Lopullinen aihe muodostuu seminaarin aikana ja yleensä seminaarin ohjaaja hyväksyy aiheen.

Joskus aiheen valinta voi tuntua hankalalta. Hyvä aihe voi löytyä esimerkiksi luennoilta, alan kirjallisuudesta, alan lehdistä, tieteellisistä julkaisuista tai työkokemusten kautta tai jopa harrastusten kautta. Aiheen valinnassa tärkeintä on oma mielenkiinto, jotta aiheen parissa pitää jaksaa tehdä töitä pitempään.

Tutkielma

Tutkielma tehdään seminaarin ohjaajalta saatujen ohjeiden mukaisesti. Pääsääntöisesti seminaarin ohjaaja toimii myös tutkielman ohjaajana. Pro gradu -tutkielman laajuus voi vaihdella hyvinkin paljon. Pääsääntöisesti tutkielmat ovat laajuudeltaan 70-80 sivua.

Hyväksytyt opinnäytteet arvostellaan viisiportaista asteikkoa (1-5) käyttäen.

Tutkinto-ohjelmassa ja yliopistossa aiemmin tehtyihin Pro gradu tutkielmiin voi tutustua yliopiston tutkielmatietokannan kautta. Vuodesta 2000 alkaen valtaosa tutkielmista on julkaistu tietokannassa pdf-dokumentteina.

Tutkielma toimeksiantona

Jos opiskelija tekee tutkielmansa toimeksiantona yritykselle, on opiskelijan hyväksytettävä tutkielmansa aihe ja suunnitelmansa käytännön toteutukseksi työnsä ohjaajalla ennen kuin hän sopii asiasta lopullisesti yhteistyöyrityksen kanssa. Toimeksiantotutkielma on hieno mahdollisuus, mutta opiskelijan kannattaa ottaa huomioon, että tämä voi myös tarkoittaa tasapainoilemista toimeksiantajan käytännönläheisten toiveiden ja yliopisto-opintojen tieteellisten vaatimusten välillä.

Toimeksiantotutkimuksen teettävä yritys voi kartuttaa Tampereen yliopiston Tukisäätiön stipendirahastoa tai Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden tukisäätiötä. Näistä myönnetään stipendejä toimeksiantotutkimuksien tekijöille.

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäytteen tarkoituksena on osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä erinomaista tieteellis-ammatillista kielitaitoa. Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen sillä kotimaisella kielellä, jolla hän on saanut koulusivistyksensä. Kypsyysnäytteen hyväksyminen edellyttää sekä sisällön että kieliasun hyväksymistä. Ks. yliopiston kypsyysnäyteohjeet.

Kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan, kun tutkielma on jätetty tarkastukseen. Sovi kypsyysnäytteestä tutkielman ohjaajan kanssa. Kypsyysnäyte suoritetaan yksikön yleisenä tenttipäivänä tai sähköisessä tentissä ohjaajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Tutkielman palauttaminen

Pro gradu -tutkielma palautetaan yleensä virallisesti ohjaajan annettua palautukselle luvan. Tarkista oman opintosuuntasi käytännöt asiassa. Palautuksessa noudatetaan kirjaston antamia ohjeita.

Pro gradu -tutkielman palauttaminen

Gradut palautetaan edelleen Nettiopsun kautta, johon löydät ohjeet kirjaston sivuilta. Ohjaajasi antaa luvan gradun palautukseen, kun Turnitin-tarkastus on tehty.

Gradun kypsyysnäytteenä toimii gradun tiivistelmä, kun opiskelija on tehnyt kypsyyskokeen alemman opinnäytteen suorittamisen yhteydessä. Ohjaajalla on kolme viikkoa aikaa antaa pro gradu -tutkielmasta lausunto ja arvosana. (Mikäli kypsyyskoe vaaditaan, tarkastusaikaa on neljä viikkoa.) Arvostelulausunto ja arvosana lähetetään opiskelijalle sähköpostitse yliopiston sähköpostiosoitteeseen (@student.uta.fi).

Opinnäytteen tarkastusprosessissa ei edellytetä opinnäytteestä painettuja kappaleita, vaan opinnäytteen arvioijat voivat käyttää tarkastukseen NettiOpsun kautta saatavia pdf-versioita. Ohjaaja saa tutkielman suoraan sähköpostiinsa, kun opiskelija jättää valmiin ja Turnitin-tarkastetun tutkielmansa tarkastukseen NettiOpsussa. Tätä varten opiskelija ilmoittaa lomakkeella ohjaajansa sähköpostiosoitteen.

Pro gradu –tutkielmasta arkistoidaan yksi painettu kappale pysyvään säilytykseen yliopiston kirjastossa. Yliopistopaino toimittaa arkistokappaleen suoraan kirjastoon. Jos opiskelija on antanut luvan opinnäytteen julkaisuun, kirjasto julkaisee opinnäytteen TamPub-julkaisuarkistossa ja yliopisto maksaa arkistokappaleen painatuskulut. Jos opiskelija ei anna opinnäytteelleen julkaisulupaa, hän maksaa itse arkistokappaleen painatuksen. Tällöin yliopistopaino laskuttaa opiskelijaa erikseen.

Arviointitaulukkoja ja tutkimusohjelma kohtaisia muita ohjeistuksia: