Johtamiskorkeakoulun opintosuunnan täsmentäminen

Aikataulu

Opiskelijan opinto-oikeus täsmennetään johonkin tutkinto-ohjelman opintosuuntaan toisen lukuvuoden tammikuussa. Tätä varten opiskelijan on jätettävä asiaa koskeva sähköinen hakemus NettiOpsussa toisen lukuvuoden syksylle täsmennettävään määräaikaan mennessä. Hakemuksessa opiskelija ilmoittaa ensisijaisuusjärjestyksessä kolme opintosuuntaa. Tarkempi hakuaika ilmoitetaan syksyn aikana. Opiskelijat saavat tiedon valinnan tuloksesta tammikuun puoliväliin mennessä.

Mikäli sinulla on aikaisempi korkeakoulututkinto ja/tai noin vuoden opintoja vastaava määrä opintopisteitä, voit mahdollisesti hakea opintosuunnan täsmentämistä jo ensimmäisen lukukauden jälkeen. Ole tässä tilanteessa yhteydessä opintokoordinaattoriin heti opintojen alkuvaiheessa.

Opintosuuntiin valittavien määrä

Alta näet vuosittaiset opintosuuntiin valittavien kiintiöt tutkinto-ohjelmittain. Opintosuunta voi ylittää kiintiön, mikäli aikaisempina vuosina kiintiö ei ole tullut täyteen ja opintosuunta näkee kiintiön ylittämisen mahdollisena.

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma

Opintosuunta Opiskelijakiintiö
Hallintotieteet 22
Julkinen talousjohtaminen 33
Julkisoikeus 33
Kunta- ja aluejohtaminen 22
Ympäristöpolitiikka ja aluetiede 22

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma

Opintosuunta Opiskelijakiintiö
yrityksen johtaminen 22
Yrityksen laskentatoimi 33
Markkinointi 22
Taloustiede 33
yritysjuridiikka ja vero-oikeus 22
Vakuutus ja riskienhallinta 17

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Mikäli opiskelijat jakautuvat epätasaisesti opintosuuntien välille, voidaan suositumpaan opintosuuntaan valita enintään 60% kaikista hakijoista.

Opintosuunnan täsmentämisen perusteet kiintiön täyttyessä

Mikäli johonkin opintosuuntaan hakee edellä mainittuja enimmäiskiintiöitä enemmän opiskelijoita, eikä opintosuunta voi valita kaikkia ilmoittautuneita, valitaan opiskelijat opintomenestyksestä saatavien pisteiden osoittaman järjestyksen perusteella.

Pistelaskuun otetaan mukaan kaikki hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut opintojaksot, jotka opiskelija on suorittanut kyseiseen tutkintoon opiskeluoikeuden saamisen jälkeen Tampereen yliopistossa, Tampereen yliopiston vaihtoyliopistossa, JOO-opinto-oikeudella tai avoimen yliopiston opinto-oikeudella muussa suomalaisessa yliopistossa. Muualla suoritetut opinnot tulee olla sisällytettynä Tampereen yliopiston opintorekisteriin hakuajan päättymiseen mennessä.

Vertailuluku muodostetaan siten, että kaikkien suoritettujen opintojaksojen arvosanoista lasketaan painotettu keskiarvo ja se kerrotaan opintopisteiden määrällä.

Esimerkki:

Opiskelija, joka on suorittanut 100 opintopistettä (painotetulla) keskiarvolla 3,0 saa vertailuluvukseen 300.
Opiskelija, joka on suorittanut 80 opintopistettä (painotetulla) keskiarvolla 3,9 saa vertailuluvukseen 312.

Jos useamman opiskelijan pistemäärä on sama ja kiintiö ylittyisi, ratkaisee opintomenestys haettavan opintosuunnan opinnoissa.

Jos opiskelijaa ei voida valita kumpaankaan hänen ilmoittamaansa opintosuuntaan, hänelle täsmennetään opintosuunta henkilökohtaisen ohjauskeskustelun jälkeen.

Opintosuunnan täsmentämisen lykkääminen

Lykkäystä opintosuunnan täsmentämiseen voi saada yhden lukuvuoden asevelvollisuuden, äitiysloman, vakavan sairauden tai muiden painavien syiden perusteella. Lykkäyshakemus tulee jättää yksikön opintopalveluihin viimeistään kuukautta ennen hakuajan alkamista. Vapaamuotoiseen lykkäyshakemukseen tulee liittää asianmukaisesti oikeaksi todistetut asiakirjat, joista hakemuksen perusteet ilmenevät.

Opintosuunnan vaihtaminen

Opiskelija voi perustellusta syystä hakea opintosuunnan vaihtoa kandidaatti- tai maisteriopintojen kuluessa. Hän voi hakea siirtymistä ainoastaan sellaiseen opintosuuntaan, johon hänen suorittamansa opinnot antavat edellytykset. Lisäksi vastaanottavassa opintosuunnassa on oltava tilaa ja sen on oltava valmis ottamaan opiskelija. Yksikön johtaja päättää opintosuunnan lausunnon perusteella opiskelijan hyväksymisestä hakemaansa opintosuuntaan tai hakemuksen hylkäämisestä.

Opiskelija voi hakea opintosuunnan muutosta oman tutkinto-ohjelman sisällä vapaamuotoisella hakemuksella. Opintosuunnan vaihtoa voi hakea kerran vuodessa keväisin. Vuosittainen hakuaika on yhteinen opintosuuntahaun kanssa. Yksikön johtajalle osoitettu hakemus toimitetaan yksikön opintopäällikölle. Hakemukseen liitetään perustelut ja opintorekisteriote. Päätökset tehdään tammikuun puoliväliin mennessä. Tämä menettely ei koske suoraan maisterintutkintoon hyväksyttyjä opiskelijoita.

Johtamiskorkeakoulun maisteriohjelmiin hakeutuminen

Johtamiskorkeakoulussa on tarjolla maisteriohjelmia, joissa suoritetaan vain maisterin tutkinto ja joihin voi hakeutua erillishaussa. Maisteriohjelmaan hakeutuvan tulee hakea opintosuunnan täsmentämistä ennen maisteriohjelmaan hakeutumista.

Opintonsa ennen vuotta 2015 aloittaneet

Mikäli olet aloittanut opintosi ennen vuotta 2015 eikä opintosuuntaasi ole täsmennetty, ole välittömästi yhteydessä opintokoordinaattoriin. Opintosuuntasi täsmennetään yllä olevia periaatteita noudattaen, kuitenkin niin, että vertailuluvussa huomioidaan kolmen viimeisimmän läsnäololukukauden opinnot.