Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa harjoittelu

Yliopistotutkinnon suorittaneen opiskelijan odotetaan oman alan osaamisen lisäksi hallitsevan työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia taitoja ja eettisiä sääntöjä ja periaatteita. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman suunnittelussa on kiinnitetty huomiota opiskelijoiden työelämävalmiuksien karttumiseen. Laajat yleisopinnot sekä menetelmä- ja projektiopinnot antavat laajasti sovellettavia työelämätaitoja kuten viestintävalmiuksia, tiedonhankintataitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja kokonaisuuksien hallintaan sekä ongelmanratkaisutaitoja. Hoito- ja kansanterveystieteen sisältöopinnot tukevat terveysalan asiantuntijuuden kehittymistä.

Hoitotieteen ja kansanterveystieteen maisteriopintoihin kuuluu työelämäharjoittelu, joka tapahtuu sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja koulutuslaitoksissa, kansalaisjärjestöissä tai muissa terveysalan julkisissa organisaatioissa. Vuosittain järjestetään työelämäpäiviä, joissa yksikön tutkinnoista valmistuneet alumnit kertovat urapoluistaan ja työelämän ajankohtaisista haasteista.

Osallistuminen kansainväliseen vaihtoon tai harjoitteluun luo yhteyksiä kansainväliseen työelämään. Muutamiin opintojaksoihin kuuluu työelämään tutustumista ja terveysalan asiantuntijoita toimii tutkinto-ohjelman vierailevina luennoitsijoina. Yksikön opetus perustuu tutkimustietoon ja useat tutkimushankkeet ovat kiinteästi työelämään liittyviä.

Yksikön tutkinto-ohjelmissa on mahdollista suuntautua terveystiedon aineenopettajaksi ja opiskelijat voivat suorittaa johtamisopintojen opintokokonaisuuden. Hoitotieteen maisteriopinnoissa on valittavana kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: hoitotyön johtamisen opintosuunta ja hoitotyön opettamisen opintosuunta.

Hoitotieteen harjoittelu

Hoitotieteen opinnot tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet sijoittua työelämään. Johtamista opiskelevat sijoittuvat hallinnollisiin tehtäviin sekä tutkimus- ja suunnittelu- ja johtotehtäviin. Hoitotyön opettamista opiskelevat sijoittuvat opetus-, tutkimus- ja kehittämistehtäviin. Harjoittelu työelämässä on merkittävää opettamisen ja johtamisen opinnoissa. Hoitotyön opettajan opinnoissa opetusharjoittelu tapahtuu yleensä toisen opiskeluvuoden keväällä. Harjoittelupaikan voi pääsääntöisesti valita itse..

Opetusharjoittelu voi tapahtua mm. ammattikorkeakouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa tai terveydenhuollon organisaatioissa (mm. henkilöstökoulutus). Yliopisto tekee harjoittelusopimuksen harjoitteluorganisaation kanssa. Opiskelijalla tulee olla kokenut opettajaohjaaja tukena harjoittelussa. .

Hoitotyön johtamisen opinnoissa harjoittelu kuuluu osana Kehittyminen johtajaksi terveydenhuollossa ja Syventävä harjoittelu ja projektityö opintokokonaisuuksia. Harjoittelupaikan voi pääsääntöisesti valita itse omien oppimistavoitteiden mukaisesti. Se voi olla terveydenhuollon organisaatio, järjestö tai terveydenhuollon tutkimusorganisaatio, kuten THL, UKK-instituutti tai Sosiaali- ja terveysministeriö tai kaupungin tarjoama harjoittelupaikka. Yliopisto tekee sopimuksen harjoitteluorganisaation kanssa. Opiskelijalla tulee olla kokenut ohjaaja harjoittelun tukena.

Kansanterveystieteen harjoittelu

Kansanterveystieteen opintoihin kuuluu pakollinen kolmen kuukauden harjoittelujakso, jonka opiskelija suorittaa osana syventäviä opintoja. Harjoittelu suoritetaan kansanterveystieteen opintojen kannalta soveltuvassa työpaikassa kuten kansanterveysjärjestöt, tutkimuslaitokset ja terveydenhuollon organisaatiot.

Harjoittelussa opiskelija tutustuu työyhteisön toimintaan ja pääsee soveltamaan kansanterveystieteen koulutuksessa oppimiaan tietoja ja taitoja käytännön työelämään. Harjoittelussa saatu käytännön kokemus auttaa opiskelijaa pohtimaan omaa osaamistaan ja opintojaan siten, että ne tukevat työelämään sijoittumista. Erasmus-harjoitteluapuraha antaa opiskelijalle mahdollisuuden myös kansainväliseen harjoitteluun.Ulkomailla suoritettu harjoittelujakso voidaan hyväksilukea tutkintoon, mikäli se suoritetaan opintojen kannalta soveltuvassa työpaikassa.Terveystieteiden yksikön kansainvälisesti verkottunut henkilökunta tukee opiskelijaa soveltuvan kansainvälisen harjoittelupaikan löytymisessä.

Yksityiskohtaisempaa tietoa harjoittelun käytännöistä ja kansanterveystieteen opiskelijoiden harjoittelupaikoista löydät Kansanterveystieteen opiskelu moodle-alustalta. Opintojakson vastuuhenkilö opetusamanuenssi Helena Rantanen, helena.rantanen(at)uta.fi, puh. 040 190 1631.