Luonnontieteiden tiedekunnan harjoittelukäytännöt

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman opiskelijana voit sisällyttää tutkintosi opintoihin harjoittelua. Harjoittelulla tarkoitetaan ohjattua työskentelyä opiskelualaan liittyvissä työtehtävissä.

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-opiskelijana voit sisällyttää aineopintotasoista harjoittelua maisterin tutkinnon muiden opintojen osioon. Harjoittelu on vapaaehtoista. Harjoittelussa pääset soveltamaan tietojenkäsittelyn alan osaamistasi käytännössä.

Tiedekunnan Harjoittelu –opintojaksot opinto-oppaassa:

Harjoittelutuki

Matematiikan ja tilastotieteen sekä tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-opiskelijoille varataan vuosittain tietty määrä harjoittelutukea yli­opisto-opintoihin liittyvään vapaaehtoiseen työharjoitteluun. Vuonna 2017 molemmissa tutkinto-ohjelmissa tukea jaettiin yhdelletoista opiskelijalle 1800 e/hlö.

Harjoittelutukea haetaan hakuilmoituksessa ilmoitetulla tavalla. Hakuajat ovat useimmiten joulu-tammikuussa. Harjoittelutuen on tarkoitus kattaa osa harjoittelijan palkasta, joten tuet jaetaan ennen kiivainta harjoittelupaikkojen hakuaikaa. Harjoittelun voi suorittaa ja siitä saada opintopisteitä myös ilman harjoittelutukea.

Tutustu huolella myös yliopiston harjoittelutuen yleisiin linjauksiin!

Ajankohtaista

  • Vuoden 2017 harjoittelutuet on jaettu helmikuussa. Mikäli tukia jää käyttämättä, tiedekunta järjestää täydennyshaun.

  • Vuoden 2017 harjoittelutukien jakamisesta päätettiin viikolla 7. Päätöksestä tiedotettiin tukea hakeneille.

  • Vuoden 2017 harjoittelutukien haku oli avoinna 9.12.2016 - 25.1.2017 (lisäksi täydennyshaku helmikuun alussa), lisätiedot opiskelijan työpöydän ilmoituksessa ja hakulomakkeella.

Harjoittelutuen jakamisen kriteerit

Vuoden 2017 päätöstä tehtäessä etusijalla olivat opiskelijat, joilla ei aiemmin ole ollut mahdollisuutta kerryttää opiskelemaansa alaan liittyvää työkokemusta. Tukea voivat saada vain tutkinto-ohjelman omat opiskelijat (kandidaatin ja maisterin tutkintoa opiskelevat sekä vain maisterin tutkintoa opiskelevat). Osa harjoittelutuesta varataan tutkinto-ohjelman kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille (HTI mukaan luettuna).

Tuen jakamisessa on käytetty edellisten lisäksi seuraavia kriteereitä:

  • opintojen vaihe,

  • opintojen määrä omassa tutkinto-ohjelmassa,

  • tutkinnon opinnot yhteensä,

  • opintomenestys sekä

  • mahdollisuus liittää harjoittelun opintopisteet tutkintoosi (TIE:ssa maisteriopintoihin, maisteriohjelma/-opintosuunta oltava valittuna), suositeltu harjoittelun ajankohta kandi- ja maisteriopiskelijoilla on 3.-4. opiskeluvuosi.

Harjoittelupaikan hakeminen ja harjoittelun suorittaminen

Opiskelija hankkii harjoittelupaikan omatoimisesti ja sopii käytännöistä harjoittelun yhteyshenkilön ja työnantajan kanssa. Harjoittelupaikan soveltuvuus tulee varmistaa yhteyshenkilöltä etukäteen, mikäli kyseessä ei selkeästi ole oman alan opiskelijalle suunnattu harjoittelupaikka.

Harjoittelusopimuksesta ja harjoittelutukeen sekä palkkaan liittyvistä asioista ohjeistetaan erikseen. Harjoittelu-opintojakson suorittamiseen sisältyy työtehtävien lisäksi harjoittelun raportointi yhteyshenkilön kanssa sovitulla tavalla.

Harjoittelun voi suorittaa myös ilman harjoittelutukea, jolloin työnantaja vastaa harjoittelijan palkasta kokonaan. Kyseessä on tällöin ns. "tavallinen" työpaikka, josta voi tietyin edellytyksin saada Harjoittelu-opintojakson opintopisteitä.

Avoimia harjoittelupaikkoja listataan mm. Workit.net -sivustolla.

Harjoittelusta lisätietoja myös Opiskelun oppaan Harjoittelu -sivuilla.

Harjoittelu ulkomailla

Harjoittelu on mahdollista toteuttaa myös ulkomailla esimerkiksi Euroopassa (Erasmus-harjoittelu) tai Euroopan ulkopuolella. TaY antaa kansainväliseen harjoitteluun taloudellista tukea. Katso lisätiedot Opiskelun oppaan Harjoittele ulkomailla -sivulta.

Harjoittelun yhteyshenkilöt

Lisätietoja harjoittelusta saat harjoittelun yhteyshenkilöiltä.