Luokanopettaja harjoittelu

Ohjattu opetusharjoittelu kuuluu olennaisena osana luokanopettajan opintoihin. Sen keskeisimpänä tavoitteena on opiskelijan ammatillisen identiteetin kehittymisen ja ammatillisen kasvun tukeminen. Tähän pyritään aidoissa oppimis­tilanteissa, jotka tarjoavat mahdollisuuksia opettajuuden sekä teoreettisen ajattelun ja sen soveltamisen kehittymiselle. Valmiin opettajan mallin sijasta opiskelijalle annetaan opetusharjoittelun eri vaiheissa mahdollisuuksia ja virikkeitä rakentaa, syventää ja arvioida omaa opetusnäkemystään ja opettajan etiikkaansa.

Syvenevän oppimisprosessin lähtökohtana on kasvatustieteen teoria- ja menetelmäopintojen sekä opetusharjoittelun vuorovaikutus, jolla valaistaan käytännön ja teorian yhteyksiä: monitulkintaista käytäntöä ja teoreettisen ajattelun merkitystä oppimisen perusteiden, käytännöllisten ongelmien ja lapsen edun tulkinnassa. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa hyvät tiedot ja taidot opettajan työhön ja valmiuksia itsensä jatkuvaan kehittämiseen, jotta hänellä olisi kykyä vaalia ja puolustaa opetustyön kasvatuksellisia ja eettisiä arvoja monimutkaisessa ja ristiriitaisessa maailmassa.

Tarkemmat kuvaukset harjoittelujaksojen tavoitteista, sisällöistä ja suoritustavoista löytyvät opinto-oppaasta ja vuosittain ilmestyvästä harjoitteluoppaasta, joka löytyy kokonaisuudessaan verkosta Tampereen yliopiston normaalikoulun alakoulun opetusharjoittelusivuilta.

Rikostaustaotteen esittäminen

Ennen luokanopettajakoulutukseen kuuluvan harjoittelujakson alkamista opiskelijan tulee käydä esittämässä rikostaustaotteensa kasvatustieteiden tiedekunnassa opintokoordinaattori Paula Salolle. Otetta esitettäessä opiskelijan tulee todistaa henkilöllisyytensä (ajokortti, passi tai henkilökortti mukaan). Ote annetaan tarkastuksen jälkeen opiskelijalle takaisin ja tieto tarkastuksesta merkitään opintosuoritusrekisteriin.

Rikostaustaote on esitettävä opintojen aikana pääsääntöisesti kaksi kertaa: ennen KK-tutkintoon sisältyvää ensimmäistä harjoittelua ja ennen KM-tutkintoon sisältyvää ensimmäistä harjoittelua.

Oikeusrekisterikeskukselta tilattava alaikäisten parissa tehtävää harjoittelua koskeva rikostaustaote, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Katso otteen tilaamista koskevat ohjeet verkkosivulta: http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/rekisterit/rikosrekisteri/yksityisenhenkilontiedonsaantioikeus/rikostaustaote.html