Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmassa harjoittelu

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmaan voidaan sisällyttää käytännön asiantuntijuutta kehittävä harjoittelujakso. Työharjoittelu kehittää valmiuksia kansainvälisten ja hallinnollisten ilmiöiden analysointiin sekä teoreettisen tiedon soveltamiseen käytännössä.

Harjoittelu opintosuorituksena

Vähintään kahden kuukauden pituisella, politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman hyväksymällä työelämäjaksolla ja sen perusteella laaditulla raportilla voi korvata maisteriopintojen valinnaisista opinnoista 10 op sekä kansainvälisen politiikan että valtio-opin opintosuunnissa. Suorituksesta on aina sovittava etukäteen opintosuuntien syventävien opintojen vastuuopettajan kanssa (kansainvälinen politiikka: yliopistonlehtori Anni Kangas, valtio-oppi: professori Tapio Raunio). Kaikkien harjoittelutuen saaneiden opiskelijoiden on hyväksytettävä harjoittelu opintosuuntiensa vastuuopettajilla ennen harjoittelun aloittamista. Tämä koskee myös mahdollista Erasmus-harjoittelua.

Harjoittelun suorittamista koskevat vaatimukset löytyvät opinto-oppaasta opintojaksosta ’POLHAR10 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus’. Sama harjoittelu/suoritus voidaan lukea hyväksi vain yhden kerran.

Harjoittelu ja sen raportointi

Harjoittelu on politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmassa vapaaehtoista. Jos vapaaehtoista harjoittelua käytetään opintosuorituksena, suoritetaan opintojakso POLHAR10 osaksi politiikan tutkimuksen maisteriopintojen valinnaisia opintoja.

Ennen työharjoittelua on sovittava opintosuunnan vastuuopettajan kanssa siitä, soveltuuko kyseinen työharjoittelutehtävä politiikan tutkimuksen opintoja ja asiantuntijuutta tukevaksi vapaaehtoiseksi työharjoitteluksi.

Työharjoittelun perusteella on kirjoitettava maisteriopintojen kannalta tarkoituksenmukainen raportti (noin 10 liuskaa rivivälillä 1,5). Harjoitteluraportissa tulee esittää seuraavia asioita:

  1. harjoittelijan nimi
  2. harjoitteluajanjakso
  3. harjoittelutyöpaikan nimi (organisaatio/virasto/yritys/järjestö tms.)
  4. harjoittelutehtävän työnimike
  5. kuvaus työharjoitteluun kuuluneista erilaisista tehtävistä
  6. omaa arviointia siitä, saattoiko työharjoittelussa käyttää hyväkseen yliopisto-opinnoissa oppimiaan asioita – miten yliopisto-opinnot olivat kehittäneet omia työelämävalmiuksia?
  7. omaa arviointia siitä, mitä uusia asioita oppi työharjoittelussa – miten työharjoittelu edisti oman alan asiantuntijuuteen kasvamista?
  8. omaa arviointia siitä, minkälaisissa asioissa (yliopisto)koulutus ei antanut riittäviä valmiuksia työharjoittelua varten
  9. HUOM! Lisäksi raportin mukana tulee toimittaa kopio työharjoittelusta saatavasta harjoittelutodistuksesta tai vastaavasta.
  10. Harjoitteluraportin alkuun liitetään 100–150 sanan mittainen abstrakti. Abstraktista tulee käydä ilmi harjoittelupaikka, keskeiset työtehtävät ja hyödynnetyt työelämätaidot.
Valmis raportti lähetetään opintosuunnan syventävien opintojen vastuuopettajille Tapio Rauniolle tai Anni Kankaalle (etunimi.sukunimi@staff.uta.fi). Pelkkä abstrakti lähetetään samalla oheisen lomakkeen kautta. Iltakoulu ja tutkinto-ohjelman henkilökunta työstävät abstrakteista koosteen, joka julkaistaan tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.
 

Harjoittelutukihakemusten ja harjoittelusopimusten yhdyshenkilö johtamiskorkeakoulussa on opintosihteeri Marjo Lahti (h. Pinni A2030, marjo.lahti (at) uta.fi, puh. 040 190 1820).