Yliopiston sisäinen tarjonta

Tältä sivulta löydät listauksen Tampereen yliopiston eri tiedekuntien tarjoamista valinnaisista opinnoista sekä tietoa kielikeskuksen ja tutkijakoulun tarjoamista opinnoista.

Johtamiskorkeakoulu

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteet valinnaisina opintoina muiden tiedekuntien opiskelijoille

Kasvatustieteiden perus- ja aineopinnot

Kasvatustieteiden perusopinnot ja suurin osa aineopinnoista ovat muiden tiedekuntien opiskelijoiden vapaasti valittavissa etusijajärjestyksen antamissa rajoissa. Katso opintojen toteutuksesta tarkemmin opetusohjelmasta. Tutustu myös kasvatustieteiden perusopintojen suorittamista koskeviin yleisiin ohjeisiin.

Kasvatustieteiden syventävät opinnot

Kasvatustieteiden syventävistä opinnoista saa kokonaismerkinnän suorittamalla vähintään 10 opintopistettä kasvatustieteiden syventäviä valinnaisia opintojaksoja (KASSY, KASSO, KASSA) tai kaikille yhteisiä vaihtoehtoisia opintojaksoja (KASS2, KASS3, KASS4). Kokonaismerkintä annetaan muodossa

"KASS Kasvatustieteiden syventäviä opintoja valinnaisina opintoina, xx op".

Puhekasvatus ja vokologia

Puhekasvatuksen ja vokologian opintokokonaisuudella (60 op) hankitaan perusvalmiudet puhetekniikan ja äänenkäytön opettajaksi tai tutkijaksi suuntautumiseen sekä harjaannutaan eri puheammateissa tarvittavissa puheteknisissä taidoissa.  Opinnot soveltuvat valinnaisopinnoiksi kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoille ja kaikille muille yliopiston tutkinto-opiskelijoille.

Aineenopettajan pedagogiset opinnot

Muiden tiedekuntien opiskelijoiden on mahdollista suorittaa kasvatustieteiden tiedekunnassa aineenopettajan pedagogiset opinnot, jotka antavat yhdessä opetettavan aineen opintojen ja maisterin tutkinnon kanssa laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden aineenopettajaksi. Aineenopettajan pedagogisiin opintoihin järjestetään vuosittain erilliset soveltuvuuskokeet.

Rajoituksia

Kasvatustieteiden tiedekunnan kaikki opinnot eivät ole vapaita muiden tiedekuntien opiskelijoille johtuen siitä, että ne tuottavat jonkin säädellyn, ammatillisen kelpoisuuden. Tällaisia ovat esimerkiksi luokanopettajan koulutuksen monialaiset opinnot, varhaiskasvatuksen koulutuksen ammatilliset opinnot tai opettajan pedagogiset opinnot.

Kasvatustieteiden tiedekunnan erillinen opintokokonaisuus Multicultural Study Programme in Education on niin ikään hyvin rajallisesti tarjolla muiden tiedekuntien opiskelijoille. Kokonaisuuteen sisältyy joitakin englannin kielellä toteutettavia opintojaksoja, jotka ovat pääsääntöisesti tiedekunnan tutkintoihin sisältyviä ja kaikille vapaita, kuitenkin ns. jonosääntöjen sallimissa rajoissa.

Valinnaisista opinnoista kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoille

Kasvatustieteiden tiedekunnan eri koulutusten valinnaisia opintoja koskevat vaatimukset eroavat toisistaan. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät opetussuunnitelmasta ja yksikön tutkintoja koskevista yleisistä määräyksistä. Valinnaisten opintojen kokonaisuuden suunnittelua on hyvä tehdä heti opintojen alusta lähtien. Kun teet suunnitelmaa KK- ja KM -tutkintoihisi sisältyvistä valinnaisista opinnoista, pohdi minkälaiset opinnot parhaiten tukisivat omaa ammatillista orientaatiotasi.

 

Tutkintotodistukseen merkittäväksi valinnaisaineeksi hyväksytään oppiaine tai oppiaineeseen rinnastettava opintokokonaisuus, jossa opiskelija on suorittanut vähintään 10 opintopisteen laajuiset opinnot ja joista on kokonaismerkintä opintosuoritusrekisterissä.  Rekisterissä opintokokonaisuus näkyy merkittynä O-kirjaimella. Kokonaismerkinnät kannattaa pyytää heti opintojen valmistuttua, mutta viimeistään kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä ennen kuin laitat tutkintotodistushakemuksen vireille. Huomaa, että kaikki tiedekunnat eivät anna kokonaismerkintää alle 15 opintopisteen opinnoista. Tätä suppeammat opinnot opiskelija voi lukea hyväksi tutkintonsa muihin opintoihin. Ota myös huomioon, että osassa eri tiedekuntien valinnaisten opintojen tarjontaa vaatimuksena on jokin/joitakin pakollisia tai suositeltavia edeltäviä opintojaksoja. Valinnaisista opinnoista suositellaan suoritettavaksi joko perusopinnot (vähintään 25 op) tai perus- ja aineopinnot (25 op + 35 op) tai vastaavat oppiaineisiin rinnastettavat opintokokonaisuudet.

 

Tutkinto-opiskelija voi valita varsin vapaasti opintoja sekä oman että muiden tiedekuntien tarjonnasta. Yliopistollamme on lisäksi tiedekuntien yhteisesti toteuttamia opintokokonaisuuksia (esim. Kestävän kehityksen opintokokonaisuus), jotka sopivat valinnaisiksi opinnoiksi. Myös kasvatustieteiden tiedekunnalla on omassa tarjonnassaan joitakin valinnaisten opintojen kokonaisuuksia. Valinnaisiksi opinnoiksi voidaan hyväksyä myös muissa suomalaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa ja avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja, esimerkiksi Tampere3-ristiinopiskelun, joustavan opinto-oikeuden (JOO) tai verkosto-opintojen kautta suoritettuina.

ELOKAS-opiskelijan valinnaiset opinnot

Laaja valinnainen kokonaisuus

Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen KK-tutkintoon liittyen on tärkeää huolehtia siitä, että teet yhdestä kokonaisuudesta 50-60 op:n laajuiset opinnot. Tällaiseen kokonaisuuteen voit sisällyttää ko. aineen/tieteenalan perus- tai aineopintoja tai teemakokonaisuuksien opintoja. KK-tutkintoon ei pääsääntöisesti saa sisällyttää eri aineiden syventäviä opintoja (poikkeuksena terveystieto, jossa laaja valinnainen kokonaisuus 60 op saa sisältää myös syventäviä opintoja).

Laajan valinnaisen kokonaisuuden rakentamisessa sinulla on useita erilaisia vaihtoehtoja, joista seuraavassa on muutamia esimerkkejä:

A.  Laaja valinnainen koostuu ko. aineen perusopintojen kokonaisuudesta ja riittävästä määrästä aineopintoja

Esim. hallintotieteen/sosiaalityön/kauppatieteiden/kirjallisuustieteen  jne. perusopinnot 25 op (kokonaismerkintä tästä) ja saman aineen aineopinnot 35 op tai aineopintoja 25-35 op (kokonaismerkintä tästä)
= 50-60 op

Tällainen kokonaisuus on siinä mielessä suositeltava, että perehdyt silloin kunnolla ko. oppiaineen perusteisiin ja jatkat sitten aineopintotasoisiin sisältöihin. Tällainen laaja valinnainen kokonaisuus näyttää myös tutkintotodistuksessa selkeältä.

B. Laaja valinnainen koostuu vaihtelevasta määrästä ko. aineen perus- ja aineopintoja ja jonkun tai joidenkin teemakokonaisuuksien opinnoista

Esimerkki:
- sosiaalitieteiden perusopintoja vähintään 15 op (kokonaismerkintä)
- sosiaalitieteiden aineopinnoista esim. sosiaalipsykologiaa vähintään 15 op (kokonaismerkintä)
- yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemasta "Ammatillinen vuorovaikutus" vähintään 15 op (kokonaismerkintä)
- yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemasta "Työelämän tutkimus" vähintään 15 op (kokonaismerkintä)
= 60 op

Laajan kokonaisuuden voit siis koostaa tähän tapaan riittävällä määrällä eri opintokokonaisuuksien tai teemojen opintoja. Nämä kaikki näkyvät todistuksessa ko. kokonaisuuksien nimillä, kun olet pyytänyt ja saanut niistä kokonaismerkinnät.

C. Laaja valinnainen koostuu vaihtelevasta määrästä ko. aineen perus- ja aineopintoja ja jonkun tai joidenkin teemakokonaisuuksien opinnoista, mutta et saa jostakin osasta kokonaismerkintää

Esimerkki:
- sosiaalitieteiden perusopintoja 20 op (kokonaismerkintä)
- sosiaalitieteiden aineopinnoista esim. sosiaalipsykologiaa 20 op (kokonaismerkintä)
- yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemasta "Ammatillinen vuorovaikutus" 10 op (ei kokonaismerkintää, koska 15 op:n vaatimus ei täyty)
= 50 op

Tässä tapauksessa laajan valinnaisen kokonaisuuden minimimäärä 50 op täyttyy ja EDUn periaatteiden mukaisesti tähän mukaan voidaan hyväksyä myös ilman kokonaismerkintää oleva 10 op:n osuus tietyn teeman opintoja. Todistuksessasi tällainen kokonaisuus näkyy kuitenkin niin, että sosiaalitieteiden perus- ja aineopintojen kokonaisuudet mainitaan niiden nimillä, mutta "Ammatillinen vuorovaikutus" -teeman 10 op:n ovat mukana todistuksen Muut opinnot -kohdan "könttäpistemäärässä".

D. Laaja valinnainen koostuu ko. aineen perusopinnoista ja jonkun tai joidenkin teemakokonaisuuksien opinnoista

Esimerkki:
- hallintotieteen perusopinnot 25 op (kokonaismerkintä)
- Johtamiskorkeakoulun teemakokonaisuuksista esim. Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi 25 op (kokonaismerkintä)
= 50 op

E. Osa laajan tai muiden valinnaisten opintojen kokonaisuuden opinnoista tehdään opiskelijavaihdossa

Jos  kokoat valinnaista kokonaisuutta esim. hallintotieteestä ja teet osan tämän tieteenalan opinnoista opiskelijavaihdossa, viedään opiskelijavaihdossa tehdyt hallintotieteen opinnot rekisteriin EDUssa (MUKTMU-koodilla) ja näiden suoritusten pisteet huomioidaan valinnaisen kokonaisuuden pistemäärässä. Ko. opintoja ei siis tarvitse viedä rekisteriin Johtamiskorkeakoulussa.

Muut valinnaiset opinnot

KK-tutkintoon tarvitaan laajan valinnaisen kokonaisuuden (50-60 op) lisäksi muita valinnaisia opintoja niin, että tarvittava 84 op (opetussuunnitelma 2015-2018) tai 85 op (opetussuunnitelma 2012-2015) täyttyy. Jos sinulla on koossa esim. muutamia ylimääräisiä kieli- ja viestintäopintojen pisteitä tai ylimääräisiä pisteitä kasvatustieteiden aineopinnoissa, nämä pisteet huomioidaan tutkinnossasi niin, että ne vähentävät vastaavalla määrällä valinnaisiin opintoihin tarvittavaa määrää.

KK-tutkinnon muiden valinnaisten opintojen rakentamiseen on olemassa useita erilaisia vaihtoehtoja, joista seuraavassa on muutamia esimerkkejä:

 • Olet tehnyt laajan valinnaisen kokonaisuuden 50op:n laajuisena ja tarvitse siis 34op/35op muita valinnaisia opintoja
  • Voit tehdä jostakin muusta aineesta esim. 25 op:n perusopinnot ja loput 10 op voivat olla mitä tahansa yksittäisiä jaksoja (esim. 5 op ainetta x ja 5 op ainetta y). Nämä 10 op yksittäisiä jaksoja näkyvät todistuksessa pisteinä kohdassa "muut opinnot.
  • Voit tehdä valitsemasi aineen perusopintoja/aineopintoja/teemaopintoja yms. esim. 15 op ja saman tiedekunnan tai jonkun toisen tiedekunnan tarjonnasta toisen esim. 15 op:n kokonaisuuden. Lisäksi tarvitset yhden 5 op:n jakson. Todistuksessa näkyvät taas nimellään  kaksi 15 op:n kokonaisuutta, jos olet saanut niistä kokonaismerkinnät ja kohdassa "muut opinnot" tuo yksittäinen 5 op:n suoritus

Minimissään tähän 34op/35 op:n muihin valinnaisiin tulee sisältyä vähintään kahdesta aineesta/teemasta tms. tehdyt 10 op:n kokonaisuudet ja loput 15 op voivat olla yksittäisiä jaksoja. Mikäli et ole saanut kokonaismerkintöjä 10 op:n kokonaisuuksista, nämä kaikki 34op/35 op näkyvät todistuksessa ainoastaan pisteinä kohdassa "muut opinnot".

 • Olet tehnyt laajan valinnaisen kokonaisuuden 60 op:n laajuisena ja tarvitset 24/25 op muita opintoja:
  • Voit tehdä jostakin muusta aineesta esim. 25 op:n perusopinnot
  • Voit tehdä valitsemasi aineen perusopintoja/aineopintoja/teemaopintoja yms. esim. 15 op ja saman tiedekunnan tai jonkun toisen tiedekunnan tarjonnasta toisen esim. 10 op:n kokonaisuuden. Todistuksessa näkyy nimellään 10-15 op:n kokonaisuus, jos olet saanut siitä kokonaismerkinnän ja kohdassa "muut opinnot" sellaiset suoritukset, joista kokonaismerkintää ei ole.

Varhaiskasvatuksen opiskelijat

Varhaiskasvatuksen koulutuksen opiskelijat suorittavat KK-tutkinnossaan valinnaisia opintoja yhteensä 24 op, esim. 20 op + 4 op tai 2 x 10 op + 4 op. Valinnaisiin opintoihin tulee sisältyä vähintään kaksi 10 op:n kokonaisuutta. Laajempien opintokokonaisuuksien suorittaminen on suositeltavaa.

Valinnaisia opintoja suositellaan valittavaksi muiden tiedekuntien opintotarjonnasta, mutta niitä voi suorittaa myös Kasvatustieteiden tiedekunnassa (ks. opetussuunnitelmasta vapaaehtoiset opinnot ja opintokokonaisuudet).

Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon ei voi pääsääntöisesti sisällyttää kasvatustieteiden syventäviä opintoja. Valinnaisiin opintoihin voidaan perustelluista syistä sisällyttää syventäviä opintoja, esim. jos ne kuuluvat monitieteisiin opintokokonaisuuksiin.

Erilliset kokonaisuudet EDU:n opiskelijoille

Kasvatustieteiden tiedekunnassa järjestetään valinnaisia opintoja ja osaamiskokonaisuuksia, joita tiedekunnan opiskelijat voivat valita tutkintoonsa huomioiden kokonaisuuksia koskevat rajoitukset.

 

Valintaperusteet

Nämä valintaperusteet koskevat seuraavia opintokokonaisuuksia:

 • Erityiskasvatus 25 op
 • Esi-ja alkukasvatus 25 op
 • Puhekasvatus ja vokologia 60 op
 • Valinnaisten perusopetuksessa opetettavien aineiden opintokokonaisuudet, 0–25 op.

 

Ko. valinnaiset opinnot on tarkoitettu kasvatustieteiden tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille. Perusopetuksessa opetettavien aineiden valinnaiset opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti luokanopettajaopiskelijoille. Opiskelija voi sisällyttää näitä valinnaisia opintoja enintään 25 op KK-tutkintoonsa ja 25 op KM-tutkintoonsa.

Opiskelija voi hakeutua ko. valinnaisiin opintoihin perustutkinto-opintojensa aikana vain kerran. Myönnettyä valinnaisten opintojen opinto-oikeutta ei voi vaihtaa.

Valinnaisiin opintoihin valitun opiskelijan tulee aloittaa opintokokonaisuuden opinnot seuraavana syyslukukautena. Mikäli opiskelija joutuu keskeyttämään opintojen suorittamisen lakisääteisen syyn tai kansainvälisen opiskelijavaihdon vuoksi, siitä on ilmoitettava välittömästi opintokokonaisuuden vastuuopettajalle ja kasvatustieteiden tiedekunnan opintopalveluihin. Aikoessaan jatkaa näiden syiden vuoksi keskeytyneitä opintoja opiskelijan tulee ilmoittautua ko. opintoihin uudelleen silloin voimassa olevien valintaperusteiden ja hakuaikojen mukaisesti.

 
Sisäänotto
  1. kiintiö 2. kiintiö Yhteensä Ryhmäkoko vuosittain
Erityiskasvatus 25op 30 30 60 60
Esi- ja alkukasvatus 25op 10 2 12 24
Puhekasvatus ja vokologia 40op  ei kiintiömääriä
 

 

Valinnaiset perusopetuksessa opetettavien aineiden opintokokonaisuudet
Kuvataide 25op 10 2 12 24
Liikunta 25op 18 2 20 20+20
Matematiikka 25op 13 2 15 30
Monimateriaalinen käsityö 25op 14 2 16 16
Musiikki 25op 10 2 12 24
Äidinkieli ja kirjallisuus 25op 14 2 16 32
Yhteensä 119 44 163 250

 

Tarjolla olevien opiskelijapaikkojen kokonaismäärä lukuvuosittain on vähintään 163. Puhekasvatuksen ja vokologian opiskelijamäärää ei ole kiintiöity. Opiskelijat valitaan kuhunkin kokonaisuuteen kiintiöistä 1 tai 2. Mikäli toisen kiintiön (1 tai 2) opiskelijapaikkamäärä jää vajaaksi, voidaan toisesta kiintiöstä valita enemmän opiskelijoita, kuitenkin siten, että valittavien määrä ei ylitä em. taulukossa kerrottua enimmäismäärää.

Hakukelpoisuus

 

1. kiintiö

Hakukelpoisia ovat ne Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan luokanopettajaopiskelijat, joiden kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon tulee sisältymään/sisältyy Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM) 60 op.

Opiskelija voi saada opinto-oikeuden enintään kahteen valinnaisten opintojen kokonaisuuteen. Valinnassa pyritään siihen, että kaikki hakijat saavat opinto-oikeuden ainakin yhteen hakemaansa valinnaisten opintojen kokonaisuuteen.  Jos hakijalla on jo KK- ja KM-tutkintojen vähimmäislaajuuksiin sisältyvät valinnaiset opinnot suoritettuina, hän voi tulla valituksi vain yhteen valinnaisten opintojen kokonaisuuteen.

 

2. kiintiö

Hakukelpoisia ovat Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan

 • luokanopettajaopiskelijat, joilla Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM) 60 op tulevat sisältymään KM-tutkintoon (KK-tutkinnon ohittajat)
 • KK-tutkinnon jonkun toisen yliopiston luokanopettajakoulutuksessa suorittaneet, joilla Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM) 60 op sisältyvät KK-tutkintoon
 • muut kuin luokanopettajakoulutuksen perustutkinto-opiskelijat.

Opiskelija voi saada opinto-oikeuden yhteen valinnaisten opintojen kokonaisuuteen 25 op.

 
Hakuaika ja hakumenettely

Valinnaisista opinnoista pidetään infotilaisuus xx.xx.xxxx Hakuaika on xxxx?

Opintoihin haetaan hakulomakkeella (linkki e-lomakkeeseen!)

1. kiintiön opiskelija voi hakea enintään kolmeen valinnaisten opintojen kokonaisuuteen haluamassaan priorisointijärjestyksessä. Opiskelija voi tulla valituksi enintään kahteen kokonaisuuteen.

2. kiintiön opiskelija voi hakea enintään kolmeen valinnaisten opintojen kokonaisuuteen haluamassaan priorisointijärjestyksessä. Opiskelija voi tulla valituksi enintään yhteen kokonaisuuteen.

Valintamenettely

 

1. kiintiö

Opiskelijat valitaan hakijoiden asettaman priorisointijärjestyksen ja opintokokonaisuuskohtaisten valintakriteerien avulla. Tasatilanteessa valinnan ratkaisee arpa.

Paikat jaetaan ensisijaisesti opiskelijoiden ensimmäisen hakutoiveen (eli priorisointijärjestyksen) ja muiden valintakriteereiden perusteella. Tämän jälkeen jäljelle jääneet paikat jaetaan hakijoiden toisen ja kolmannen hakutoiveen sekä muiden valintakriteereiden perusteella siten, että etusijalla ovat ne opiskelijat, jotka eivät saaneet ensimmäisenä toiveena ollutta paikkaa. Mikäli tämän jälkeen paikkoja jää jäljelle, voivat jotkut opiskelijat tulla valituksi myös toiseen valinnaisten opintojen kokonaisuuteen.

Huom! Jos opiskelija on vuonna 2016 tai sitä ennen saanut monialaisten erikoistumisopintojen valinnoissa jo yhden opinto-oikeuden, nämä opiskelijat otetaan valintaprosessiin mukaan vasta sitten, kun uusien hakijoiden ensimmäisten hakutoiveiden mukaiset paikat on jaettu. Opiskelija voi tulla valituksi vain yhteen valinnaisten opintojen kokonaisuuteen.

 

Opintokokonaisuuskohtaiset valintakriteerit

 

Erityiskasvatus

 1. hakijan ilmoittama priorisointijärjestys
 2. monialaisten opintojen opintopistemäärä hakuajan päättyessä
 3. tutkinnon aloitusvuosi siten, että valinnaiset opinnot on mahdollista suorittaa tutkinnon tavoiteajassa

 

Esi- ja alkukasvatus

 1. hakijan ilmoittama priorisointijärjestys
 2.  monialaisten opintojen opintopistemäärä hakuajan päättyessä
 3.  tutkinnon aloitusvuosi siten, että valinnaiset opinnot on mahdollista suorittaa tutkinnon tavoiteajassa

 

Puhekasvatus ja vokologia

 • Opiskelijat valitaan jonolain mukaan. Opintojaksoille ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta.

 

Valinnaisten perusopetuksessa opetettavien aineiden opintokokonaisuudet

 

Kuvataide

 • KASLOM9 Kuvataide 5 op -opintojaksoon kuuluvan portfolion arvosana. Hakijan on palautettava portfolio arvioitavaksi viimeistään hakuajan päättyessä.
 • 2012–2015 opetussuunnitelman mukainen KASLUOM10 Kuvataide 5 op -opintojakson arvosana.

Voidakseen aloittaa opinnot syksyn 2017 ryhmässä em. opintojaksojen suoritusmerkinnän on oltava opintorekisterissä viimeistään 15.8.2017. Mikäli suoritus ei ole valmiina, opiskelija menettää saamansa opinto-oikeuden ja hänen tilalleen valitaan seuraava opiskelija varasijalta.

 

Liikunta

 • KASLOM10 Liikunta 5 op -opintojaksoon kuuluvan osion Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa B 1 op -yksilötentin arvosana. Yksilötentti on oltava suoritettuna viimeistään hakuajan päättyessä.
 • 2012–2015 opetussuunnitelman mukainen KASLUOM12 Liikunta 5 op -yksilötentin arvosana.

Voidakseen aloittaa opinnot syksyn 2017 ryhmässä em. opintojaksojen suoritusmerkinnän on oltava opintorekisterissä viimeistään 15.8.2017. Mikäli suoritus ei ole valmiina, opiskelija menettää saamansa opinto-oikeuden ja hänen tilalleen valitaan seuraava opiskelija varasijalta.

 

Matematiikka

 • KASLOM5 Matemaattiset aineet 8 op -opintojaksoon kuuluvan osion Johdatus lukukäsitteeseen ja toimintamateriaalit 3 op tenttisuorituksen arvosana
 • 2012–2015 opetussuunnitelman mukainen KASLUOM5 Matematiikka 5 op -opintojaksoon kuuluvan osion Johdatus lukukäsitteeseen 2 op arvosana

Tenttisuorituksen on oltava opintorekisterissä hakuajan päättyessä.

 

Monimateriaalinen käsityö

 • KASLOM7 Käsityö 7 op -opintojakson arvosana
 • 2012–2015 opetussuunnitelman mukaisesti suorittaneet:
  • KASLUOM7 Tekninen työ ja teknologiakasvatus I 5 op
   • opintojaksoon kuuluvien osioiden Materiaali- ja valmistusteknologia I 3op ja Laiterakentelu ja sähköteknologia 2op opintopisteillä painotettu keskiarvo TAI
   • KASLUOM8 Käsityökasvatus sovellusalueena tekstiilityö 5 op -opintojaksoon kuuluvien osioiden Käsityön opettamisen perusteet 3 op ja Innovatiiviset käsityöprosessit 2 op opintopisteillä painotettu keskiarvo.

Jos hakija on suorittanut sekä KASLUOM7 että KASLUOM8, hänen tulee ilmoittaa hakulomakkeessa, kumman opintojakson suorituksia käytetään valinnassa.

 

Musiikki

 • näyttökoe

Voidakseen aloittaa opinnot syksyn 2017 ryhmässä KASLOM11 Musiikki 5 op tai 2012–2015 opetussuunnitelman mukainen KASLUOM11 Musiikki 5 op -opintojakson suoritus on oltava rekisterissä viimeistään 15.8.2017. Mikäli suoritus ei ole valmiina, opiskelija menettää saamansa opinto-oikeuden ja hänen tilalleen valitaan seuraava opiskelija varasijalta.

 

Äidinkieli ja kirjallisuus

 • KASLOM1 Äidinkieli ja kirjallisuus 5 op -opintojaksoon kuuluvien osioiden Lukeminen ja kirjoittaminen 3 op ja Lasten ja nuorten kirjallisuus 2 op opintopisteillä painotettu keskiarvo SEKÄ KASLOM2 Kieli ja kielentäminen 5 op -opintojaksoon kuuluvan äidinkielen osuuden suorituksen arvosana
 • 2012–2015 opetussuunnitelman mukaiset KASLUOM1 Äidinkieli ja kirjallisuus 5 op -opintojaksoon kuuluvien osioiden Lukeminen ja kirjoittaminen 3 op ja Lasten ja nuortenkirjallisuus 2 op opintopisteillä painotettu keskiarvo SEKÄ KASLUOM2 Kieli ja kielentäminen 5op -opintojaksoon kuuluvan äidinkielen osuuden suorituksen arvosana

 

 
2. kiintiö

 

Opiskelijat valitaan hakijoiden ilmoittaman priorisointijärjestyksen ja alla esiteltyjen valintakriteerien perusteella.

 

Erityiskasvatus

 1. hakijan ilmoittama priorisointijärjestys
 2. suoritettujen opintojen kokonaisopintopistemäärä hakuajan päättyessä
 3. tutkinnon aloitusvuosi siten, että valinnaiset opinnot on mahdollista suorittaa tutkinnon tavoiteajassa

Varhaiskasvatuksen opiskelijoille varataan 20 opiskelijapaikkaa.

 

Esi- ja alkukasvatus

 1. hakijan ilmoittama priorisointijärjestys
 2. suoritettujen opintojen kokonaisopintopistemäärä hakuajan päättyessä
 3. tutkinnon aloitusvuosi siten, että valinnaiset opinnot on mahdollista suorittaa tutkinnon tavoiteajassa

Varhaiskasvatuksen opiskelijat eivät voi tulla valituksi esi- ja alkukasvatuksen opintokokonaisuuteen, koska ko. opinnot sisältyvät varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antaviin opintoihin.

 

Puhekasvatus ja vokologia

 • Opiskelijat valitaan jonolain mukaan. Opintojaksoille ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta.

 

Kuvataide

 • kuvataide-portfolio

 

Liikunta

 • liikunnan didaktiikan yksilötentti suoritettuna viimeistään hakuajan päättyessä. Katso suorituksen opetussuunnitelma/osaamistavoitteet ja kirjallisuus tästä.

 

Matematiikka

 • perustelukirje (täytetään hakulomakkeelle)

 

Monimateriaalinen käsityö

 • perustelukirje (täytetään hakulomakkeelle)

 

Musiikki

 • näyttökoe

 

Äidinkieli ja kirjallisuus

 • perustelukirje (täytetään hakulomakkeelle)
 
Tulosten julkistaminen

Valinnaisten opintojen valinnan tulokset julkistetaan viimeistään ma 19.6.2017 kasvatustieteiden tiedekunnan ilmoitustaululla Virta-rakennuksen 2. kerroksessa, Åkerlundinkatu 5.

 
Täydennyshaku

Mahdollisessa täydennyshaussa haetaan täyttämättä jääneitä tai perumisten takia vapautuneita aloituspaikkoja. Täydennyshakuun voivat osallistua vain ne opiskelijat, jotka eivät saaneet yhtään hakemaansa valinnaisten opintojen aloituspaikkaa. Mahdollisesta täydennyshausta tiedotetaan elokuussa kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivuilla

Luonnontieteiden tiedekunta

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman opinnot on tarkoitettu lääketieteen opiskelijoille.

Valinnaiset opinnot lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman opiskelijoille

Lääketieteen lisensiaatin 360 op laajuisista opinnoista 15 op on valinnaisia opintoja. Lääketieteen opiskelijoille kohdennetut valinnaiset opinnot syventävät lääketieteen ammattipätevyyteen tähtäävää osaamista. Valinnainen jakso voi olla jonkin oppialan yksin järjestämä, mutta myös eri oppialojen ja eri yliopistojen yhteistyönä toteutettu opetus. Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman valinnaisiin opintoihin on mahdollista sisällyttää myös muiden tieteenalojen yliopistotasoisia opintoja.

Opintojen sisältö ja tavoitteet kuvataan yliopiston opetusohjelma-sivuilla kurssien aikataulujen täsmennyttyä, jonka kautta myös ilmoittautuminen tapahtuu.

Tampereen yliopiston opetusohjelma 2018-2019

Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Bioteknologian valinnaiset opinnot muiden tiedekuntien opiskelijoille

Valinnaisten opintojen tavoitteena on antaa perustietoa bioteknologiasta. Kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta. Muistathan tarkistaa kurssikohtaiset pakolliset edeltävät opinnot opetussuunnitelmasta.

 

Bioteknologian tutkinto-ohjelmassa opiskelevien valinnaiset opinnot

Valinnaisten opintojen avulla kandidaatintutkinnon opiskelija laajentaa perus- ja aineopintojen aikana hankkimaansa tietämystä ja saavuttamiaan taitoja jollakin bioteknologian osa-alueella ja/tai muulla tutkinnon tavoitteisiin soveltuvalla alueella. Opiskelija valitsee vapaasti 40 opintopisteen verran opintoja joko Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston tai muiden koti- ja ulkomaisten yliopistojen opetustarjonnasta.

Valinnaisilla opinnoilla maisteritutkinnon opiskelija laajentaa syventävien opintojen aikana hankkimaansa tietämystä ja saavuttamiaan taitoja jollain bioteknologian osa-alueella ja/tai muulla tutkinnon tavoitteisiin soveltuvalla alueella. Opiskelija valitsee vapaasti valittavia opintoja maisteriopintojensa opintosuunnan opetussuunnitelmassa ilmoitetun määrän verran joko Tampereen yliopiston, TTY:n tai muiden koti- tai ulkomaisten yliopistojen opetustarjonnasta.

Kummankin tutkinnon opetussuunnitelmissa on annettu esimerkkejä valinnaisiksi opinnoiksi hyvin soveltuvista opintojaksoista.

Tampereen yliopiston opetusohjelma 2018-2019

Viestintätieteiden tiedekunta

Viestintätieteiden tiedekunta tarjoaa runsaasti erilaisia valinnaisia opintokokonaisuuksia. Osa opinnoista on kaikkien vapaasti valittavia, mutta osaan kieliaineista vaaditaan hyväksytysti suoritettu lähtötasokoe.

Vapaasti valittavat opintokokonaisuudet

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media valinnaisina opintoina

Human-Technology Interaction as Free Choice Studies

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman perusopinnot
Puheviestintä valinnaisina opintoina
Media- ja kulttuurintutkimuksen opintokokonaisuus
Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin
Media Management as Free Choice Studies
Media Education as Free Choice Studies
Cultural Studies as Free Choice Studies

Kirjallisuustiede valinnaisina opintoina
Suomen kieli valinnaisina opintoina

Monikulttuurisuuden ja monikielisyyden opintokokonaisuus
Digitaalisuus, media ja kieli
Työelämäviestintä

Fonetiikka
Romanian kieli
Russian Studies -opintokokonaisuus
Tsekin kieli
Viron kieli
Yleinen kielitiede
Yleinen käännöstiede

 

Lähtötasokokeen suorittamista edellyttävät opintokokonaisuudet

Lähtötasokokeet järjestetään kerran vuodessa elokuussa ennen opetuksen alkua. Tarkemmat tiedot (mm. ajat, paikat ja mahdollinen ennakkoilmoittautuminen) löydät opetusohjelmasta.

Suomen kielen ja kulttuurin opintokokonaisuus

Englannin kieli, kirjallisuus ja kääntäminen valinnaisina opintoina
Pohjoismaiset kielet valinnaisina opintoina
Ranskan kieli valinnaisina opintoina
Saksan kieli, kulttuuri ja kääntäminen valinnaisina opintoina
Venäjän kieli, kulttuuri ja kääntäminen valinnaisina opintoina
Venäjän kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan opintokokonaisuus
Ranskan kielen ja yhteiskunnan opintokokonaisuus
Saksan kielen ja kulttuurin teemakokonaisuus
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävät opinnot valinnaisina opintoina

Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot

Espanjan kieli
Ruotsi kääntäjän työkielenä

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Kielikeskus

Tutkijakoulu

Tampereen yliopiston tutkijakoulu vastaa kaikkien tiedekuntien tohtoriopiskelijoille tarjottavien yhteisten opintojen järjestämisestä. Yhteisten tohtoriopintojen tehtävänä on tuottaa joustava, tohtoriopiskelijoiden osaamista ja erilaisia tarpeita huomioiva opintotarjotin, josta opiskelijat voivat valita väitöskirjansa tekemistä tukevia kursseja. Mahdollisuuksien mukaan perustutkinto-opiskelijoita voidaan ottaa joillekin kursseille, jotka tukevat heidän tutkimustyötään. Koska kursseille mahtuu vain rajallinen opiskelijamäärä, ovat tohtoriopiskelijat ja erikoislääkäreiksi kouluttautuvat etusijalla. Jotkut kurssit eivät myöskään sovellu perustutkinto-opiskelijoille, koska ne perustuvat suoraan osallistujien omiin väitöskirjatutkimuksiin.

Tutkijakoulun opetussuunnitelma