Opetettavan aineen opinnot

Opetettavalla aineella tarkoitetaan perusopetuksen, lukion tai muun koulutuksen opetukseen kuuluvaa ainetta, opetettavan aineen opinnoilla tarkoitetaan opetettavan aineen hallintaa edistäviä yliopistollisia opintoja. Perusopetuksessa aineenopetusta antavalta opettajalta vaaditaan kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen laajuiset aineenopettajakoulutukseen kuuluvan opetettavan aineen perus- ja aineopinnot. Lukiossa aineenopetusta antavalta vaaditaan yhdessä opetettavassa aineessa vähintään 120 opintopisteen laajuiset perus-, aine- ja syventävät opinnot ja kaikissa muissa aineissa vähintään 60 opintopisteen perus- ja aineopinnot.

Ensimmäisessä opetettavassa aineessa suoritetaan perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot, joihin sisältyy tutkielma. Toisessa opetettavassa aineessa suoritetaan perusopinnot ja aineopinnot. Opinnot voivat muodostua myös opetussuunnitelmassa määrätyistä monitieteisistä kokonaisuuksista.

Aineenopettajakoulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot

Opetettavan aineen opinnot on suoritettava opintokokonaisuuksina siten kuin tiedekunnan opetussuunnitelmassa määrätään. Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta ilmaisee kelpoisuusvaatimukset laajuuksina, opintopisteinä ja opintoviikkoina. Määrät viittaavat tutkintoasetuksen mukaisiin opintokokonaisuuksien minimilaajuuksiin. Koulutuksesta sisällöllisen vastuun kantaa yliopisto ja opetettavan aineen opinnot on suoritettava opetussuunnitelman mukaisina opintokokonaisuuksina, pelkkä opintopistemäärä ei tuota kelpoisuutta. Jos aineenopettajakoulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opintokokonaisuudet ovat laajemmat kuin kelpoisuusasetuksessa mainitut minimit, on huomattava, että opiskelijan on noudatettava tiedekunnan opetussuunnitelman vaatimuksia.

Pedagogisiin opintoihin hakeutuessa/ilmoittautuessa riittää, että opetettavan aineen opintoja on suoritettu 60 op siten, kun tiedekunta määrää.

Opetettavat aineet

Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetettavan aineen opintoihin sisältyy aina sekä suomen kielen että kirjallisuustieteen opinnot. Perusopetusta varten molemmista vähintään perusopinnot ja aineopinnot, ja lukiota varten lisäksi joko suomen kielen tai Suomen kirjallisuuden/kertomus- ja tekstiteorian syventävät opinnot.

Suomen kielen tutkinto-ohjelman opiskelijat:

 • Suomen kielen perus-, aine- ja syventävät opinnot
 • Kirjallisuustieteen perus- ja aineopinnot (aineopinnot ilman tutkielmaopintoja) *
 • Opintojakso JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet 5 op (journalistiikan ja viestinnän perusopinnot)
 • Suositellaan suoritettavaksi opintojakso JOVPVS8 Puheviestinnän opettaminen 5 op (puheviestinnän syventävät opinnot)

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat:

 • Kirjallisuustieteen perus- ja aineopinnot
 • Kertomus- ja tekstiteorian tai Suomen kirjallisuuden syventävät opinnot
 • Suomen kielen perus- ja aineopinnot (aineopinnot ilman tutkielmaopintoja) Huom. perusopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi on suoritettava myös LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet 5 op
 • Opintojakso JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet 5 op (journalistiikan ja viestinnän perusopinnot)
 • Suositellaan suoritettavaksi opintojakso JOVPVS8 Puheviestinnän opettaminen 5 op (puheviestinnän syventävät opinnot)

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat (äidinkieli ja kirjallisuus toisena opetettavana aineena):

Aineenopettajan pätevyys peruskoulussa:

 • Suomen kielen perus- ja aineopinnot 60 op (Huom. perusopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi on suoritettava myös LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet 5 op)
 • Kirjallisuustieteen perus- ja aineopinnot 60 op *
 • Opintojakso JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet 5 op (journalistiikan ja viestinnän perusopinnot)
 • Suositellaan suoritettavaksi opintojakso JOVPVS8 Puheviestinnän opettaminen 5 op (puheviestinnän syventävät opinnot)

Aineenopettajan pätevyys lukiossa:

 • Edellisten lisäksi myös syventävät opinnot 60 op joko suomen kielessä tai kirjallisuustieteessä

*) Huom! Teatterin ja draaman tutkimuksen opinnot käyvät edelleen osaksi äidinkielen ja kirjallisuuden opetettavan aineen opintoja, kun ne on suoritettu lukuvuonna 2011-2012 tai sitä ennen voimassa olleen opetussuunnitelman mukaan.

Suomi toisena kielenä -opettajan pätevyysvaatimukset: lainsäädännössä ja asetuksissa ei ole olemassa erillistä S2-opettajan pätevyyttä, vaan peruskoulussa ja lukiossa pätevyysvaatimukset ovat samat kuin äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajalla. Lue lisää S2-opettajan pätevyysvaatimuksista.

Ruotsin kieli

Vähintään 120 opintopisteen kelpoisuus

 • Pohjoismaisten kielten perus-, aine- ja syventävät opinnot

Vähintään 60 opintopisteen kelpoisuus

 • Pohjoismaisten kielten perus- ja aineopinnot valinnaisina opintoina opetussuunnitelman mukaan

Englannin kieli

Vähintään 120 opintopisteen kelpoisuus

 • Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen perus- ja aineopinnot (kielen ja kirjallisuuden opintopolun mukaisesti)
 • Englannin kielen ja kirjallisuuden syventävät opinnot

Vähintään 60 opintopisteen kelpoisuus

 • Englannin kielen ja kirjallisuuden perus- ja aineopinnot valinnaisina opintoina

Ranskan kieli

Vähintään 120 opintopisteen kelpoisuus

 • Ranskan kielen perus-, aine- ja syventävät opinnot

Vähintään 60 opintopisteen kelpoisuus

 • Ranskan kielen perus- ja aineopinnot valinnaisina opintoina

Saksan kieli

Vähintään 120 opintopisteen kelpoisuus

 • Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen perus- ja aineopinnot (aineopinnot kielen ja kulttuurin opintopolun mukaisesti)
 • Saksan kielen ja kulttuurin syventävät opinnot

Vähintään 60 opintopisteen kelpoisuus

 • Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen perus- ja aineopinnot valinnaisina opintoina (aineopinnot kielen ja kulttuurin opintopolun mukaisesti)

Venäjän kieli

Vähintään 120 opintopisteen kelpoisuus

 • Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen perus- ja aineopinnot (aineopinnot kielen ja kulttuurin opintopolun mukaisesti)
 • Venäjän kielen ja kulttuurin syventävät opinnot

Vähintään 60 opintopisteen kelpoisuus

 • Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen perus- ja aineopinnot valinnaisina opintoina (aineopinnot kielen ja kulttuurin opintopolun mukaisesti)

Espanjan kieli

Vähintään 60 opintopisteen kelpoisuus

Matematiikka

Vähintään 120 opintopisteen kelpoisuus

 • Perus-, aine- ja syventävät opinnot osana luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoja (aineenopettajan opintopolku ja opintosuunta)
 • Matematiikka opetettavana aineena (60 op) sekä matematiikan syventävät opinnot valinnaisina opintoina (60 op) yhdessä

Vähintään 60 opintopisteen kelpoisuus

 • Matematiikka opetettavana aineena (60 op)
 • Didaktisen matematiikan perus- ja aineopinnot (60 op, yhdessä EDU:n kanssa)

Tietotekniikka

Vähintään 60 opintopisteen kelpoisuus

Fysiikka

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa vahvistettu kokonaisuus, joka suoritetaan TTY:lla JOO-opintoina. Tarkemmat tiedot opintoihin hakemisesta löydät JOO-opinnot -sivulta.

Vähintään 60 opintopisteen kelpoisuus

Kemia

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa vahvistettu kokonaisuus, joka suoritetaan TTY:lla JOO-opintoina. Tarkemmat tiedot opintoihin hakemisesta löydät JOO-opinnot -sivulta.

Vähintään 60 opintopisteen kelpoisuus

Filosofia ja elämänkatsomustieto

Filosofia ensimmäisenä opetettavana aineena:

 • Filosofian perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot, väh. 120 op

Filosofia toisena opetettavana aineena:

 • Filosofian perus- ja aineopinnot, yht. 60 op.

Elämänkatsomustiedossa on mahdollista suorittaa 60 opintopisteen laajuiset toisen opetettavan aineen opinnot, jotka antavat elämänkatsomustiedon opettajan pätevyyden niille, joilla on aineenopettajan pätevyys. Elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus sisältää osin samoja opintojaksoja, jotka sisältyvät filosofian tutkinto-ohjelman pakollisiin opintoihin, kokonaisuutta suositellaankin erityisesti filosofian opettajan pätevyyden hankkiville opiskelijoille. Ne filosofian tutkinto-ohjelman opiskelijat, jotka suorittavat tämän kokonaisuuden saavat tutkintotodistukseensa erillisen lisämaininnan elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuden sisältöjen hallinnasta.

  Historia ja yhteiskuntaoppi

  Yhteiskuntaoppi

  • Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena -kokonaisuus 60 op sekä syventävät opinnot jostakin yhteiskuntatieteellisestä tai hallintotieteellisestä oppiaineesta tai sitä vastaavasta kokonaisuudesta
  • Jos olet aloittanut opintosi ennen vuotta 2012, ks. myös yhteiskuntaopin kokonaisuuden suorittamista koskeva siirtymäsäännös. (LINKITYS)

  Psykologia

  Vähintään 120 opintopisteen kelpoisuus

  • Psykologian perus-, aine- ja syventävät opinnot

  Yhteiskuntatieteelliset aineet

  Kaikki yliopistossa tarjottavat yhteiskuntatieteelliset oppiaineet eivät ole perus- ja lukiokoulutuksessa opetettavia aineita. Näistä aineista valmistunut ja opettajan pedagogiset opinnot suorittanut maisteri voi kuitenkin toimia opettajana esimerkiksi yliopistossa, ammattikoulussa, ammattikorkeakoulussa tai yleissivistävässä koulutuksessa.

  Terveystieto

  Terveystiedon opintokokonaisuus yhdessä kasvatustieteiden yksikössä suoritettavien pedagogisten opintojen kanssa antaa terveystiedon aineenhallinnan opettajakelpoisuuden. Opettajan pedagogisiin opintoihin valitaan erillisen haun kautta ja osallistujamäärä on rajattu.

  Terveystiedon aineenhallinnan kelpoisuuden antava terveystiedon opintokokonaisuus (60 op) antaa yliopistotutkinnon suorittaneille opettajille terveystiedon opettajan kelpoisuuden. Terveystiedon 60 opintopisteen monitieteinen opintokokonaisuus muodostuu pääasiassa oman oppiaineen pääaineopinnoista sekä muista terveystiedon opintokokonaisuutta tukevista opinnoista.

  Kansanterveystiedettä tutkinto-ohjelmassa sekä valinnaisina opintoina suorittavat opiskelijat, jotka tavoittelevat terveystiedon opettajan pätevyyttä, suorittavat terveystiedon aineenhallinnan lisäksi opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

  Hoitotieteen tutkinto-opiskelijat, jotka opiskelevat hoitotyön opettamisen opintosuunnassa ja omaavat terveydenhoitajan pätevyyden, voivat suorittaa hoitotieteen opiskelijoille tarkoitetun terveystiedon opintokokonaisuuden. Muut kuin hoitotyön opettamisen opintosuunnassa opiskelevat ja terveydenhoitajan koulutuksen saaneet hoitotieteen tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa terveystiedon opintokokonaisuuden kansanterveystieteen vaatimusten mukaisesti (kuten muutkin valinnaisia opintoja suorittavat).

  Terveystiedon opintokokonaisuus kansanterveystieteen opiskelijoille, 60 op

  Terveystiedon opintokokonaisuus hoitotieteen opiskelijoille, 60 op

  Puheviestintä

  Ennen vuotta 2012 opintonsa aloittaneet puheviestinnän pääaineopiskelijat voivat hakeutua aineenopettajakoulutukseen. Huomaa, että puheviestintä ei ole perus- tai lukiokoulutuksessa opetettava aine. Puheviestinnästä valmistunut ja opettajan pedagogiset opinnot suorittanut maisteri voi kuitenkin toimia opettajana esimerkiksi yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai yleissivistävässä koulutuksessa.

  Journalistiikan ja viestinnän tutkintoohjelman opiskelijat, jotka suorittavat puheviestinnän maisteriopinnot, voivat hakeutua aineenopettajakoulutukseen. Huomaa, että tutkinto-ohjelman opinnot eivät ole perus- tai lukiokoulutuksessa opetettava aine. Tutkinto-ohjelmasta valmistunut ja opettajan pedagogiset opinnot suorittanut maisteri voi kuitenkin toimia opettajana esimerkiksi yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai yleissivistävässä koulutuksessa.