Siirtyminen suoraan maisterin tutkintoon

Jos sinulla on jo suoritettuna soveltuva korkeakoulututkinto ja opinto-oikeus sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon, voit hakea opiskeluoikeuden muutosta opiskellakseen suoraan pelkkää maisterin tutkintoa varten. Samalla luovut kandidaatin tutkinto-oikeudesta.

Kelpoisuuden pelkästään maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin antaa soveltuva alempia korkeakoulututkinto (kandidaatin tutkinto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, tai soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Soveltuvaksi korkeakoulututkinnoksi voidaan katsoa kuitenkin vain sellainen tutkinto, jonka lisäksi täydentäviä opintoja edellytetään enintään 60 op. Soveltuva korkeakoulututkinto on tyypillisesti kandidaatin tai maisterin tutkinto, jonka osana tai jonka lisäksi on suoritettu perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot sen maisteritutkinnon pääaineessa, jota hakemus koskee. Soveltuvuuden arvioi tiedekunta.

Tiedekuntakohtaisia tarkempia tietoja löydät tämän sivun alareunasta.

Hakeminen

Opiskeluoikeuden muutoshakemus -lomakkeen löydät Opiskelun oppaan lomakesivulta. Liitä hakemukseen kopiot tutkinto- ja muista todistuksista, joiden nojalla kelpoisuus voidaan todeta. Palauta hakemus ja esitä alkuperäiset todistukset sen tiedekunnan kansliassa, jonka maisteritutkintoa hakemus koskee. Tiedekunnan dekaani tekee päätöksen opinto-oikeuden muutoksesta.  

Opiskeluoikeuden muutos saattaa edellyttää täydentävien opintojen suorittamista. Täydentävien opintojen tarve arvioidaan hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Täydentäviä opintoja varten on oma lomakkeensa, joka liitetään opinto-oikeuden muutoshakemukseen.  Lomakkeen löydät Opiskelun oppaan lomakesivulta.

Voit hakea opiskeluoikeuden muutosta, mikäli 

 • olet jo aiemmin suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon tai vastaavan koulutuksen ja 
 • sinulla on voimassa oleva opinto-oikeus sekä kandidaatin (180 op) että maisterin tutkintoon (120 op tai 150 op)
 • olet suorittanut tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot siten kuin asianomainen tutkinto-ohjelma edellyttää

Huomaathan, että opiskeluoikeuden muutos saattaa vaikuttaa opintotukeesi. Lisätietoja tästä saat Kelasta.  

Lisätiedot

Yliopistolain 37 §:n mukaan kelpoinen opiskelijaksi opintoihin, jotka johtavat pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon,  on henkilö, joka on suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, soveltuvan ulkomaisen tutkinnon, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin taikka jolla yliopisto muutoin toteaa olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Yliopisto voi edellyttää opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.  

 

Johtamiskorkeakoulu

Hakemus palautetaan ja alkuperäiset todistukset käydään esittämässä johtamiskorkeakoulun kansliassa. Opiskeluoikeuden muutosta haetaan pääsääntöisesti samanaikaisesti opintosuuntahaun kanssa.

Lisätietoja saa opintopäällikkö Heli-Maija Tontilta.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Opiskelijalta voidaan edellyttää pohjaopinnoiksi kasvatustieteiden perusopintojen (25 op) ja aineopintojen (vähintään 35 op) suorittamista, mikäli niitä ei ole aiemmin suoritettu. Luokanopettajakoulutuksessa AMK-tutkinnolla ei voi ohittaa kandidaatin tutkintoa, koska täydentäviä opintoja tulisi yli 60 op.

Alkuperäiset todistukset esitetään Kasvatustieteiden tiedekunnan opintopalveluiden kansliassa (Virta 244).

Luonnontieteiden tiedekunta

Opiskeluoikeuden muutosta suositellaan haettavaksi, kun tutkinto-ohjelman perusopinnot 25 op tai vastaava määrä maisterikoulutuksen edellyttämiä pohjaopintoja on suoritettu.

Oman tutkinto-ohjelman perusopintoja ei voi sisällyttää maisteritutkinnon (120 op) minimilaajuuteen. Täydentävinä opintoina suoritetut tutkinto-ohjelman aineopinnot voi puolestaan pääsääntöisesti sisällyttää maisterin tutkinnon valinnaisiin opintoihin. Opintojen sisällöstä voit olla yhteydessä oman tutkinto-ohjelmasi opintokoordinaattoriin.

Palauta hakemus ja esitä alkuperäiset todistukset tiedekunnan toimistossa, Pinni B1053. Henkilökohtainen käynti on kätevin tapa asioida. Täytä myös valmiiksi täydentävien opintojen lomakkeen yläosa, johon merkitään toivottu maisteriopintosuunta.

Lisätietoja täydentävistä opinnoista:
http://www.uta.fi/sis/opiskelu/kaytannot/taydentavat_opinnot.html
[Ko. sivun sisältö siirretään tähän TAI sisällöstä tehdään pdf-dokumentti, johon linkataan.]

 

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa HTI-ohjelmaan siirtyvät jättävät hakemuksensa viestintätieteiden tiedekuntaan.

Lisätietoja: opintopäällikkö Taru Koskinen

Viestintätieteiden tiedekunta

Informaatiotieteet

Voit hakea opiskeluoikeuden muutosta suoraan maisterin tutkintoon, kun olet suorittanut tutkinto-ohjelman perusopinnot (25 op) tai vastaavan määrän maisterikoulutuksen edellyttämiä pohjaopintoja.

Oman tutkinto-ohjelman perusopinnot eivät sisälly maisterin tutkinnon minimilaajuuteen (120 op). Täydentäviin opintoihin sisältyvät tutkinto-ohjelman aineopinnot voit pääsääntöisesti sisällyttää maisterin tutkinnon valinnaisiin opintoihin.

Palauta hakemus ja esitä alkuperäiset todistukset tiedekunnan toimistossa (Pinni B 1053). Henkilökohtainen käynti on kätevin tapa asioida. Täytä valmiiksi täydentävien opintojen lomakkeen yläosa, ja merkitse siihen myös toivomuksesi maisteriopintosuunnasta.

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteet

Seuraavat täydentävien opintojen yleisperiaatteet on vahvistettu johtajan päätöksellä 12.8.2013.

Jos opiskelija on suorittanut soveltuvan kandidaatin tutkinnon, häneltä ei vaadita humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamista.

Tutkinto-ohjelman omat opinnot

Jos opiskelija ei ole suorittanut tutkinto-ohjelman perus- ja aineopintoja vastaavia opintoja tai muita maisteriopintojen edellyttämiä opintoja, tutkinto-ohjelma määrää täydentävät opinnot, joita syventävien opintojen suorittaminen edellyttää. Tutkinto-ohjelman perusopintoja ja kääntäjän suomen opinnot I -kokonaisuuteen kuuluvia opintoja ei voi sisällyttää täydentävinä opintoina maisterin tutkinnon minimilaajuuteen.

Yksikön yhteiset opinnot

Jos opiskelija ei ole suorittanut yksikön yhteisiä opintoja vastaavia opintoja, määrittelee opintopäällikkö täydentävät opinnot. Yksikön yhteiset opinnot voi sisällyttää maisterin tutkinnon minimilaajuuteen.

Kieli- ja viestintäopinnot

Jos aiempaan tutkintoon ei ole sisältynyt kotimaisten kielten opintoja (esim. ulkomailla suoritettu tutkinto), vaaditaan suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneelta opiskelijalta vähintään toisen kotimaisen kielen opinnot. Muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä koulusivistyksensä saaneiden opiskelijoiden kieliopintojen täydentämisestä päättää yksikkö tutkintoja koskevien määräysten mukaisesti. Opintopäällikkö määrittelee täydentävät opinnot. Kieli- ja viestintäopinnot voi sisällyttää maisterin tutkinnon minimilaajuuteen.

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma

Alempaa korkeakoulututkintoa täydentävät opinnot filosofian ja yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnossa

Pelkää maisterintutkintoa suorittavat opiskelijat voivat joutua täydentämään aiempaa tutkintoaan vastaamaan tutkintovaatimuksia. Täydentäviä opintoja voi joutua suorittamaan oman tutkinto-ohjelman opinnoissa, valinnaisissa opinnoissa, kieliopinnoissa ja yksikön yhteisissä opinnoissa.

Kandidaatin tutkinto

Jos opiskelija on suorittanut kandidaatin tutkinnon, häneltä ei vaadita yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamista. Tutkintoasetuksen mukaan saman kandidaatin tutkinnon pohjalta voi suorittaa useamman maisterin tutkinnon.

Oman tutkinto-ohjelman opinnot

Jos opiskelija ei ole suorittanut oman tutkinto-ohjelman perus- ja aineopintoja vastaavia opintoja, hänelle voidaan määritellä suoritettaviksi sellaisia täydentäviä opintoja, joita syventävien opintojen suorittaminen edellyttää.

Kieliopinnot

Jos kandidaatin tutkinto on suoritettu ulkomaisessa yliopistossa, vaaditaan suomalaiselta opiskelijalta kotimaisten kielten opinnot.

Yhteiset opinnot

Jos opiskelija ei ole suorittanut kandidaatin tutkintoon kuuluvia yhteisiä opintoja vastaavia opintoja, hän voi joutua suorittamaan täydentäviä opintoja näiltä osin.

Ammattikorkeakoulututkinnot

Yliopistolain (645/1997) 18§ mukaan soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut opiskelija on kelpoinen opiskelijaksi ylempään korkeakoulututkintoon.

Ammattikorkeakoulututkinnon ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen sisällöllisten erojen vuoksi yliopisto voi kuitenkin edellyttää opiskelijalta täydentäviä opintoja ammattikorkeakoulututkinnon lisäksi. Täydentäviä opintoja määrätään enintään 60 opintopistettä. Jos täydentäviä opintoja tulisi suoritettavaksi enemmän kuin 60 opintopistettä, kyseessä ei ole kyseisen oppiaineen ylemmän korkeakoulututkinnon pohjaksi soveltuva ammattikorkeakoulututkinto.

Täydentävistä opinnoista päätetään oppiainekohtaisesti ja tapauskohtaisesti harkiten. Täydentävät opinnot tukevat opiskelijan kykyä suorittaa menestyksekkäästi maisterin tutkinnon opinnot, ja samalla saavuttaa jatkokoulutuskelpoisuuden. Täydentävät opinnot voivat koostua yhteisistä opinnoista, oman tutkinto-ohjelman opinnoista, valinnaisista opinnoista sekä kieliopinnoista.

Kieliopinnot

Kieliopintojen mahdollisesta täydentämisestä sovitaan tiedekunnan opintopäällikön kanssa.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
 

Huom! Sosiaalityön tutkinto-ohjelman tarkennukset löydät sivun alareunasta. (ANKKURI)


Pelkkää maisterintutkintoa yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa suorittavat opiskelijat voivat joutua täydentämään aiempaa tutkintoaan vastaamaan tutkintovaatimuksia. Täydentäviä opintoja voi joutua suorittamaan tutkinto-ohjelman omissa perus- ja aineopinnoissa, valinnaisissa opinnoissa, kieli- ja viestintäopinnoissa sekä yhteisissä opinnoissa.

Mahdolliset tutkinto-ohjelmakohtaiset mahdolliset täsmennykset löydät sivun alareunasta.


Kandidaatin tutkinto

Jos opiskelija on suorittanut kandidaatin tutkinnon, häneltä ei vaadita humanististen tieteiden, psykologian tai yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamista. Tutkintoasetuksen mukaan saman kandidaatin tutkinnon pohjalta voi suorittaa useamman maisterin tutkinnon.

Tutkinto-ohjelman omat opinnot
Jos tutkinto-ohjelman omissa opinnoissa ei ole suoritettu perus- ja aineopintoja vastaavia opintoja, tutkinto-ohjelma määrää täydentävät opinnot, joita syventävien opintojen suorittaminen edellyttää.

Valinnaiset opinnot
Täydennysopintoja ei vaadita.

Kieli- ja viestintäopinnot
Jos kandidaatin tutkinto on suoritettu ulkomaisessa yliopistossa, vaaditaan suomalaiselta opiskelijalta kotimaisten kielten opinnot.

Yhteiset opinnot
Jos kandidaatin tutkinto on suoritettu muulla kuin suoritettavan maisterintutkinnon alalla, vaaditaan yhteisten opintojen jaksot YKYYHT2 Yhteiskunnan mittaaminen 5 op ja YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto 5 op ja YKYYHT4 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op. Jos tutkintoon on sisältynyt vastaavia jaksoja, esim. menetelmäopinnot, täydennystä ei tältä osin vaadita (Huom. täytettävä HOPS:n yhteydessä aikaisempaa tutkintoa täydentävät opinnot -lomake)

Ammattikorkeakoulututkinnot

Yliopistolain (645/1997) 18§ mukaan soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut opiskelija on kelpoinen opiskelijaksi ylempään korkeakoulututkintoon.

Ammattikorkeakoulututkinnon ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen sisällöllisten erojen vuoksi yliopisto voi kuitenkin edellyttää opiskelijalta täydentäviä opintoja ammattikorkeakoulututkinnon lisäksi. Täydentäviä opintoja määrätään enintään 60 opintopistettä. Jos täydentäviä opintoja tulisi suoritettavaksi enemmän kuin 60 opintopistettä, kyseessä ei ole kyseisen oppiaineen ylemmän korkeakoulututkinnon pohjaksi soveltuva ammattikorkeakoulututkinto.

Täydentävistä opinnoista päätetään tutkinto-ohjelmissa ja tapauskohtaisesti harkiten. Täydentävät opinnot tukevat opiskelijan kykyä suorittaa menestyksekkäästi maisterin tutkinnon opinnot, ja samalla saavuttaa jatkokoulutuskelpoisuuden. Täydentävät opinnot voivat koostua yhteisistä opinnoista, tutkinto-ohjelman omistaopinnoista, valinnaisista opinnoista sekä kieli- ja viestintäopinnoista.

Kieliopinnot
Tampereen yliopiston kielikeskuksen hyväksilukemisperiaatteiden mukaisesti ammattikorkeakoulussa suoritetut kieliopinnot, mikäli ne ovat vähintään saman laajuiset ja samalta alalta kuin oma opiskeluala yliopistossa, luetaan hyväksi kandidaatin tutkintoon.

Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Ks. myös aikaisempien opintojen ja tutkintojen korvaavuudet sosiaalityössä

Maisterin tutkintoa täydentävät opinnot

Tämä ohje koskee niitä sosiaalityön opiskelijoita, jotka suorittavat ainoastaan maisterin tutkinnon:

1) Maisterihaun kautta sisään tulleita, joilla on jo suoritettuna soveltuva yliopistollinen kandidaatti- tai/ja maisteritutkinto ja jotka on hyväksytty suoraan maisterin tutkintoon.

2) Pääsykokeen kautta sisään tulleita, joilla on jo suoritettuna soveltuva yliopistollinen kandidaatti- tai/ja maisteritutkinto, joiden pohjalta siirtyminen suoraan maisteritutkintoon arvioidaan mahdolliseksi. Mikäli opiskelija päätyy hakemaan opiskeluoikeuden muutosta, hänen on haettava lomakkeella oikeutta opiskella suoraan maisterin tutkintoa.

Opiskelijat, jotka suorittavat sosiaalityössä maisterin tutkinnon ja joilta puuttuu suorituksia sosiaalityön perus- tai aineopinnoissa, suorittavat nämä opinnot maisterin tutkinnon täydentävinä opintoina. Täydentävät opinnot merkitään erityiseen lomakkeeseen. Täydentävistä opinnoista sovitaan yliopistonlehtori Suvi Raitakarin kanssa.

 • Soveltuvan kandidaatin tutkinnon suorittaneet eivät tee sosiaalityön täydentävinä opintoina jaksoa YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto (5 op).
 • Soveltuvan kandidaatin tutkinnon suorittaneet eivät tee täydentävinä opintoina sosiaalityön aineopintojen jaksoja STYA4 Tutkimusmenetelmäopinnot (10 op) ja STYA5 Kandidaatintutkielma (10 op).

Muussa pääaineessa maisterin tutkinnon suorittaneet eivät tee sosiaalityön maisteriopintojen jaksoa STYS3A Orientaatio tutkielman tekemiseen (5 op). Lisäksi he käyvät sosiaalityön tutkielmaseminaaria STYS3C yhden lukukauden, jonka aikana tekevät toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman.

Maisterin tutkinnon suorittaminen voi edellyttää sosiaalityön omien opintojen lisäksi muita täydentäviä opintoa.  Nämä opinnot merkitään opintopäällikkö Leena Wilkmanin kanssa täydentävien opintojen lomakkeeseen. 

Pelkästään maisterin tutkinnon sosiaalityössä opiskelevilta sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon (sosionomi AMK) suorittaneilta vaadittavat täydentävät opinnot selostetaan alla.

Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon (sosionomi AMK) pohjalta maisterin tutkinnon opiskelijaksi

Tämä tiedote koskee kahta sosiaalityön tutkinto-ohjelmaa opiskelevaa ryhmää:

 • Suoraan maisterin tutkintoon hyväksytyt sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneet opiskelijat
 • Pääsykokeen kautta valituksi tulleet sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneet opiskelijat

1Suoraan maisterin tutkintoon hyväksytyt sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneet opiskelijat

Opiskelijat, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden pelkästään maisterin tutkinnon suorittamiseen, suorittavat maisterin tutkintoa täydentävinä opintoina (mikäli näitä ei ole suoritettu jo esim. avoimessa yliopistossa):

 • puuttuvat sosiaalityön perus- ja aineopinnot
 • yhteisten opintojen jaksot YKYYHT2 Yhteiskunnan mittaaminen 5 op ja YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto 5 op ja YKYYHT4 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op.
 • lisäksi täydentävinä opintoina voidaan edellyttää kieliopintojen suorittamista.

Opiskelijat täyttävät Täydentävät opinnot lomakkeen, johon merkitään vaadittavat opintojen täydennykset. Sosiaalityön omien opintojen osalta lomake täytetään yliopistonlehtori Suvi Raitakarin kanssa. Yhteisten opintojen ja mahdollisten kieliopintojen osalta lomake täytetään yhteiskuntatieteiden opintopäällikön kanssa.

Sosiaalityön osalta täydentävien opintojen lomakkeeseen merkitään myös, että maisterin tutkinnon valinnaiset opinnot (20 op) tehdään muiden tutkinto-ohjelmien opinnoista, ei sosiaalityön omista opinnoista.

2. Pääsykokeen kautta valituksi tulleet sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneet opiskelijat

Opiskelija, jolle on myönnetty opinto-oikeus sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa, voi hakea opinto-oikeuden muutosta opiskellakseen pelkästään maisterin tutkintoa. Samalla opiskelija luopuu kandidaatin tutkinto-oikeudesta.

Opinto-oikeuden saaminen pelkästään maisterin tutkinnon opiskelemiseen edellyttää, että sosiaalityössä on suoritettu perus- ja aineopinnot.  Opinto-oikeuden muutoshakemus tulee ajankohtaiseksi vasta kun nämä opinnot on suoritettu.

Opinto-oikeuden muutosta haetaan kirjallisesti lomakkeella.

Opiskelijat, joille myönnetään oikeus pelkästään maisterin tutkinnon suorittamiseen, suorittavat maisterin tutkintoa täydentävinä opintoina (mikäli näitä ei ole jo suoritettu):

 • yhteisten opintojen jaksot YKYYHT2 Yhteiskunnan mittaaminen 5 op ja YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto 5 op ja YKYYHT4 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5
 • lisäksi täydentävinä opintoina voidaan edellyttää kieliopintojen suorittamista

Opiskelija täyttää Täydentävät opinnot lomakkeen, johon merkitään vaadittavat opintojen täydennykset. Sosiaalityön omien opintojen osalta lomake täytetään yliopistonlehtori Suvi Raitakarin kanssa. Yhteisten opintojen ja mahdollisten kieliopintojen osalta lomake täytetään yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opintopäällikön kanssa.

Sosiaalityön osalta täydentävien opintojen lomakkeeseen merkitään myös, että maisterin tutkinnon valinnaiset opinnot (20 op) tehdään muiden tutkinto-ohjelmien opinnoista, ei sosiaalityön omista opinnoista.

Maisterin tutkinnon täydentäviin opintoihin tehtyjä muutoksia koskeviin kysymyksiin vastaa Suvi Raitakari.