Viestintätieteiden tiedekunnan graduohjeet

Kieli- käännös- ja kirjallisuustieteet

Tutkinto-ohjelmien omat ohjeet

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

  Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelmassa noudatetaan kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteen yhteistä tutkielmaohjeistusta. 

  Ohjelmakohtaisia ohjeita:

   

  Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot

  Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma

  Maisterin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava omassa tutkinto-ohjelmassaan syventäviin opintoihin kuuluva pro gradu -tutkielma ja joissain tapauksissa tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte.

  Ranskan kielen tutkinto-ohjelma

  Katso Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteitä koskeva opinnäyteohje

  Kirjoittamisen tueksi:

   Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

  • Tutkinto-ohjelman viittauskäytännöt-ohje, (pdf)
  • Voit myös katsoa apua monikielisen viestinnän ja käännöstieteen ohjeistuksesta.
  • Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkielmissa noudatetaan kieli-, käännös ja kirjallisuustieteen tutkielmaohjeistusta.

  Suomen kielen tutkinto-ohjelma

  • Suomen kielen tutkinto-ohjelmassa noudatetaan kieli- ja käännöstieteiden yleistä ohjeistusta.

  Asetteluohjeet

   
  Muuta ohjeistusta:

  Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

  •   Venäjän kieli ja kulttuuri (pdf)
  • Kieleen ja kulttuuriin suuntautuvien opiskelijoiden kannattaa tutustua tutkinto-ohjelman laatimiin tutkielmaohjeisiin. Ohjeet ovat luettavissa sekä suomeksi että venäjäksi.
  • Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmissa noudatetaan kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yleisohjeistusta

  Informaatiotieteet

  Maisterin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava tutkinto-ohjelman syventävien opintojen opinnäytteenä pro gradu -tutkielma ja tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte. Pro gradu -tutkielman tulee olla valitun opintosuunnan alalta. Syventäviin opintoihin sisältyvän tutkielman tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa ja valmiutta tieteelliseen esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun. Pro gradu -tutkielman laajuus on 40 opintopistettä. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelmassa tutkielma tehdään opintojakson ITIS61 Graduseminaari yhteydessä. Tutkielma voidaan laatia seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti: 1) yhtenäinen tutkielma (monografiatutkielma) 2) samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevien kirjoitusten ja niistä laaditun selosteen muodostama kokonaisuus (artikkelitutkielma).

  Tutkielmaksi voidaan hyväksyä myös aikaisemmin julkaistu tutkimus edellyttäen, että se vastaa tutkielmalle asetettavia vaatimuksia.

  Jos tutkielma laaditaan ryhmätyönä, tulee jokaisen työhön osallistuvan opiskelijan itsenäisen osuuden olla eroteltavissa ryhmän muiden jäsenten työpanoksesta. Tällaiselta tutkielmalta edellytetään myös, että jokaisen työhön osallistuvan opiskelijan työmäärä vastaa henkilökohtaiseen tutkielmaan vaadittavaa työpanosta. Tutkielma arvioidaan kunkin opiskelijan osalta erikseen. Yhteistutkielma voidaan laatia kahden tai useamman tutkinto-ohjelman tai opintosuunnan alalta. Tällöin kunkin tutkintoohjelman tai opintosuunnan ja opiskelijan osalta määrätään tarkastajat erikseen.

  Gradun mallipohja 2014: (dot)        
  Graduopas 2016: (pdf)

  Ks. myös tieteenalayksikön tutkintoja koskevat yleiset määräykset sekä 1.1.2016 voimaan tulleet opinnäyteohjeet liittyen opinnäytteiden arviointiin, hyväksymiseen ja kypsyysnäytteeseen.

  Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille, pdf

  Pro gradu -tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte

  Opiskelijan on kirjoitettava tutkielmaansa liittyvä kypsyysnäyte. Kypsyysnäytteen tehtävänä on osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä saaneet suorittavat kypsyysnäytteen englannin kielellä. Kypsyysnäyte voi olla essee tai opinnäytteen tiivistelmä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan aina ESSEEmuotoisena silloin, kun opiskelija ei ole aiemmin osoittanut kielitaitoa kypsyysnäytteellä. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on aiemmin osoittanut kielitaitonsa alempaa (kandi tai amk) tai ylempää (maisteri) korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä. Tällöin kypsyysnäytteellä osoitetaan perehtyneisyys tutkielman alaan ja tutkielman TIIVISTELMÄ toimii kypsyysnäytteenä. Mikäli opiskelijalta edellytetään esseemuotoinen kypsyysnäyte, se suoritetaan SIS-yksikön yleisinä tenttipäivinä. Ilmoittautua voi sen jälkeen, kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi ja asiasta on sovittu ohjaavan opettajan kanssa, kuitenkin viimeistään viikkoa ennen tenttiä, NettiOpsun kautta. Yleiset tenttipäivät löytyvät SIS-opetusohjelman yläreunasta, kohdasta "tenttiminen". Kypsyysnäytteenä laaditaan kirjoitus tutkielmaan liittyvästä aiheesta. Tutkielman ohjaaja antaa vähintään kaksi tutkielman alaan liittyvää aihetta, joista opiskelija valitsee yhden. Aiheet antanut opettaja tarkastaa kypsyysnäytteen asiasisällön. Kielen opettaja tarkastaa kirjoituksen kieliasun, jos kielitaitoa ei ole aiemmin osoitettu.

  Pro gradu –tutkielman jättämistä koskevat ohjeet

  Pro gradu –tutkielma luovutetaan sähköisessä muodossa tarkastusprosessia ja kirjaston kokoelmaa varten kirjaston antamien ohjeiden mukaisesti. Ohjeita löytyy kirjaston kotisivuilta.
  Tutkielmaan liitetään erillinen 1-2 sivun pituinen tiivistelmä, jonka tulee sisältää tiedot tutkimusongelmasta, aineistosta, käytetyistä tutkimusmenetelmistä ja tärkeimmistä tutkimustuloksista. Tiivistelmän malli: ks. gradupohja tällä sivulla.
  Pro gradu –tutkielman arviointi

  Pro gradu -tutkielmasta antaa lausuntonsa vähintään kaksi informaatiotieteiden yksikön johtajan määräämää tarkastajaa.

  Kun opinnäytteeseen liittyy esseemuotoinen kypsyysnäyte, tarkastajat antavat lausuntonsa neljän viikon kuluessa kypsyysnäytteen antamisesta. Muussa tapauksessa lausunto annetaan kolmen viikon kuluessa. Informaatiotieteiden yksikön johtaja voi erityisen painavasta syystä myöntää poikkeuksen määräaikaan.

  Tarkastajien lausunto lähetetään opiskelijalle vähintään neljä päivää ennen tutkielman arviointia. Samalla hänelle varataan tilaisuus lausuntoa koskevan vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine on toimitettava tieteenalayksikköön annettuun määräaikaan mennessä. Ellei opiskelija esitä vastinetta, yksikön johtaja päättää tutkielman arvostelusta lausuntojen perusteella. Mahdollisen vastineen käsittelee tieteenalayksikön johtaja, joka voi tarvittaessa saattaa asian tieteenalayksikön johtokunnan ratkaistavaksi.

  Hyväksytyn pro gradu -tutkielman arvioinnissa käytetään asteikkoa: 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

  Arvioitua ja hyväksyttyä ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvää opinnäytettä ei voi uusia.
  Pro gradu -tutkielman arvostelun oikaisupyyntö ja -menettely

  Pro gradu -tutkielman arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua informaatiotieteiden yksikön johtokunnalta neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan henkilökohtaisesti tietoonsa.

  Tampereen yliopisto antaa opinnäyteohjeessaan tarkemmat tutkielmaa ja kypsyysnäytettä koskevat ohjeet.
  Valinnaisiin opintoihin sisältyvä syventävien opintojen tutkielma (muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat)

  Valinnaisina opintoina suoritettaviin syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman laajuus määrätään opetussuunnitelmassa. Informaatiotieteiden yksikön johtaja määrää valinnaisina opintoina suoritettaviin syventäviin opintoihin sisältyvälle tutkielmalle yhden tai kaksi tarkastajaa. Yksikön johtaja hyväksyy tutkielman. Hyväksytyn valinnaisina opintoina suoritetun tutkielman arvioinnissa voidaan käyttää asteikkoa 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen. Valinnaisina opintoina suoritettua tutkielmaa varten ei kirjoiteta harjoitusainetta eikä kypsyysnäytettä. Muilta osin noudatetaan pro gradu -tutkielmaa koskevia määräyksiä.

  Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

  Maisterin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava tutkinto-ohjelman syventävien opintojen opinnäytteenä pro gradu -tutkielma ja tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte. Pro gradu -tutkielman tulee olla valitun opintosuunnan alalta. Pro gradu -tutkielman laajuus on 40 op. Lista mahdollisista graduaiheista löytyy graduseminaarin kurssisivuilta.

  Human-Technology Interaction -maisteriohjelma

  Tähän tilalle HTI_lomakkeet!

  Graduprosessin aloitus

  Ota yhteys oman maisteriohjelman vastuuhenkilöön, kun aihepiiri alkaa hahmottua.

  HTI-maisteriohjelmassa sovelletaan tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman graduohjetta

   

  Journalistiikka ja viestintä

  Maisterin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava pääaineessaan syventäviin opintoihin kuuluva pro gradu –tutkielma ja tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte. Syventäviin opintoihin sisältyvän tutkielman tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa ja valmiut­ta tieteelliseen esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun.

  Tutkielman laajuus on 40 opintopistettä. Jos tutkielma laaditaan ryhmätyönä, tulee tutkielman laadintaprosessi ja kunkin opiskelijan työpanos raportoida. Tutkielma arvioidaan kunkin opiskelijan osalta erikseen. Yhteistutkielma voidaan laatia kahden tai useamman oppiaineen alalta. Tällöin kunkin oppiaineen ja opiskelijan osalta määrätään tarkastajat erikseen.

  Käytännön ohjeita pro gradu-tutkielman tekijöille

  Kypsyysnäyte maisterin tutkinnossa

  Kypsyysnäyte kirjoitetaan myös filosofian ja yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon yhteydessä. Kypsyysnäytteessä ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa, jos kielitaito on jo osoitettu alempaa korkeakoulututkintoa varten annetussa kypsyysnäytteessä. Tällöin kypsyysnäytteessä on kuitenkin osoitettava perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin. Katso Tampereen yliopiston kypsyysnäytettä koskevat ohjeet.

  Kypsyysnäyte suoritetaan yleisenä tenttipäivänä tai muuna mahdollisesti erikseen sovittuna ajankohtana. Yksikössä on siirrytty vuoden 2013 alusta sähköisiin tentteihin, jolloin myös kypsyysnäytteet suoritetaan sähköisen tentin tapaan.

  Pro gradu –tutkielman jättämistä koskevat ohjeet

  Pro gradu –tutkielma luovutetaan sähköisessä muodossa tarkastusprosessia, kirjaston kokoelmaa ja arkistointia varten oppiaineen  ja kirjaston antamien ohjeiden mukaisesti. Jollei opiskelija ole suorittanut kypsyysnäytettä kielen osalta kandidaatin tutkielman yhteydessä, pro gradu –tutkielma tulee palauttaa viimeistään 10 päivää ennen aiottua kypsyysnäytekoetta. Ohjeita löytyy kirjaston kotisivuilta. Tutkielmaan liitetään noin sivun pituinen tiivistelmä, jonka tulee sisältää tiedot tutkimusongelmasta, aineistosta, käytetyistä tutkimus­menetelmistä ja tärkeimmis­tä tutkimustuloksista.

   

  Pro gradu –tutkielman arvostelu

  Tutkielmasta antaa lausuntonsa vähintään kaksi tieteenalayksikön johtajan määräämää tarkastajaa, joista toisen tulee olla tohtorin tutkinnon suorittanut Tampereen yliopiston opettaja.

  Pro gradu -tutkiel­man tarkastajien on annettava lausun­tonsa neljän viikon kuluessa työn tultua yksikköön tarkastettavaksi. Yksikön opintohallinto lähettää tarkastajien lausunnon opiskelijalle. Samalla hänelle varataan tilaisuus lausuntoa koskevan vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine (= oikaisupyyntö) on toimitettava tieteenalayksikköön kahden viikon kuluessa siitä kun opiskelija on saanut arvioinnin tietoonsa. Mahdollisen vastineen käsittelee tieteenalayksikön johtaja, joka voi tarvittaessa saattaa asian tieteenalayksikön johtokunnan ratkaistavaksi. Ellei opiskelija esitä vastinetta, tieteenalayksikön johtaja päättää tutkielman arvostelusta lausuntojen perusteella. (JS 22 §)

  Arvioitua ja hyväksyttyä ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvää opinnäytettä ei voi uusia (opintojen arviointisääntö 11 §).

  Hyväksytty tutkielma arvostellaan viisiportaisella asteikolla 1-5. Opinnäytteestä annettu arvosana otetaan syventävien opintojen opintokokonaisuudesta arvosanaa annettaessa huomioon samalla tavalla kuin muiden opintojaksojen arvosanat. (arviointisääntö 28§)

  Pro gradu tutkielman arvointiperusteet

  Englanninkieliset maisteriohjelmat

  MDP in Human-Technology Interaction

  MDP in Internet and Game Studies

  MDP in Media Education

  Ohjeet löytyvät ohjelman omasta Moodle-oppimisympäristöstä

  MDP in Cultural Studies

  Ohjeet löytyvät ohjelman omasta Moodle-oppimisympäristöstä