Hyväksilukeminen

Aiemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Tampereen yliopistossa

Tampereen yliopistossa suoritettavaan tutkintoon voi lukea hyväksi toisessa suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritettuja opintoja edellyttäen, että ne soveltuvat tutkinnon tavoitteisiin. Osaamistavoitteet ovat keskiössä hyväksilukemista arvioitaessa: jos aiemmin suoritettu opinto täyttää hyväksiluettavan opinnon osaamistavoitteet, opinto on mahdollista hyväksilukea. Osaamistavoitteet kuvataan opinto-oppaissa.

Opinnot voidaan hyväksilukea vain kerran tutkinnon kokonaislaajuuteen.

Hyväksilukemisesta määrätään yliopiston tutkintosäännössä; lisäksi tiedekunta voi päättää omista käytännöistä.

Hyväksilukemisessa on kaksi päätyyppiä: sisällyttäminen ja korvaaminen:

  • Sisällyttäminen tarkoittaa sitä, ettei voi tai halua jatkaa kyseisen aineen opiskelua vaan haluaa liittää opinnot osaksi tutkintoaan. Sisällyttämispäätökset tehdään tieteenalayksikön kansliassa. Tarkempia ohjeita saa tieteenalayksikön kansliasta ja yksiköiden Opiskelu-sivuilta.
  • Korvaaminen merkitsee sitä, että osa Tampereen yliopiston opinnoista katsotaan jo suoritetuiksi aiemmin tehtyjen opintojen perusteella. Korvaamisesta vastaa ko. yksikkö ja siellä opintokokonaisuudesta tai opintojaksosta vastaava opettaja. Joissain yksiköissä asiaa hoitaa keskitetysti myös esimerkiksi amanuenssi. Kun menet tapaamaan korvaamisesta vastaavaa henkilöä, ota mukaan kaikki dokumentit suorituksista.

Opiskeluoikeuden muutos suoraan maisteriin

Opiskelija, jolla on jo suoritettuna soveltuva korkeakoulututkinto ja jolle on myönnetty opiskeluoikeus sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon, voi hakea opiskeluoikeuden muutosta opiskellakseen suoraan pelkkää maisterintutkintoa varten. Samalla opiskelija luopuu kandidaatin tutkinto-oikeudesta.

Oikaisupyyntö

Hyväksilukemispäätökseen tyytymätön opiskelija voi pyytää päätökseen oikaisua suullisesti tai kirjallisesti. Oikaisua pyydetään hyväksilukemispäätöksen tehneeltä, ja oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 27§)

Viestintä- ja kieliopintojen korvaaminen

Viestintä- ja kieliopintojen korvaavuuksia haetaan erillisellä lomakkeella, johon liitetään kopiot opintosuoritusotteista ja muista dokumenteista sekä opintojaksokuvaukset niistä kursseista, joiden perusteella korvaavuuksia haetaan. Lomake toimitetaan kieliopintokoordinaattori Hanna Nurmelle joko paperiversiona tai sähköpostitse (hanna.k.nurmi@uta.fi).

Opiskelijan tulee itse merkitä lomakkeeseen kaikki ne kurssit, joista hän hakee korvaavuuksia, ja ottaa valmiiksi kopiot liitteistä, jos kyseessä on paperinen hakemus. Kielikeskuksessa ei valitettavasti ole kopiokonetta opiskelijoiden käyttöön.

Korvaavuuspäätökset tehdään täysin dokumenttien perusteella, ja mahdolliset lisätiedot yms. voi kirjoittaa hakemuksen liitteeksi. Hakemusten käsittely vaatii usein taustatyötä ja esim. opettajan konsultointia, ja siksi päätöksiä ei voi tehdä opiskelijan odottaessa. Korvaavuuksien myöntämisestä päättää kielikeskuksen johtaja.

Lisätietoa antavat Hanna Nurmi, hanna.k.nurmi@uta.fi, ja opintosihteeri Ritva Skön, ritva.skon@uta.fi.

Hakemukset käsitellään  ja hyväksytyt suoritukset tallennetaan lukukausien aikana kolmen viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.  Hyväksytty suoritus tallennetaan opintosuoritusrekisteriin, ja kielteisestä päätöksestä ilmoitetaan opiskelijalle sähköpostiviestillä. Päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea siihen oikaisua kielikeskuksen johtajalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli opiskelija on tyytymätön myös oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen, hän voi pyytää siihen oikaisua yliopiston muutoksenhakulautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedekunnissa kieliopintojen korvaamisesta tai niiden sisällyttämisestä tutkintoon vastaavat yleensä opintopäälliköt.

Ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Lue tarkemmin sivulta Ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen.

Tohtoriopiskelijat

Onko yhteistä sisältöä?

Avoimen yliopiston opinnot

Avoimessa yliopistossa Tampereen yliopiston opetussuunnitelmien mukaan 1.1.1990 jälkeen suoritetut opintojaksot ja -kokonaisuudet siirtyvät automaattisesti kirjoilla olevan opiskelijan opintosuoritusrekisteriin. Todistuksia ei siis tarvitse käydä erikseen esittämässä.

Ammattikorkeakouluopinnot

Sekä valmiista että keskeneräisistä ammattikorkeakouluopinnoista voi saada hyväksiluettua opintoja. Olennaisinta on, että amk-opinnot täyttävät hyväksiluettavan opinnon osaamistavoitteet.

Johtamiskorkeakoulu

Very clever

 

Ninja
Will hide, not seeable, wow

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

Mitäs meillä täällä EDUssa on tarkennettavaa tähän aiheeseen?

Problem with the layout

Needs bug fixing

Such bubble gum code

Much hax0ring