Journalistiikan ja viestinnän harjoittelu

Työharjoittelun ensisijaisena tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus ensimmäiseen opiskelemaansa alaan liittyvään työkokemukseen. Työharjoittelun tavoitteena on vahvistaa opiskelijan asiantuntijuuden kasvua ja oman osaamisen tunnistamista suhteessa työelämässä tarvittavaan osaamiseen.

Opiskelijalle, jolla on jo oman alan työkokemusta, tarjotaan mahdollisuus korvata pakollinen harjoittelu aikaisemmalla työkokemuksella (AHOT-menettely). Näissä tapauksissa korvaavuudesta neuvotellaan oppiaineen professorin kanssa.

Lue tarkemmin harjoittelusta:

  • Journalistiikan ja kuvajournalismin toimitusharjoittelu (ankkuri)
  • Puheviestintä, teatterin ja draaman tutkimus sekä musiikintutkimus (ankkuri)

Journalistiikan ja kuvajournalismin toimitusharjoittelu

Journalistiikan ja kuvajournalismin opintoihin kuuluu neljän (4) kuukauden työharjoittelu sanoma- tai aikakauslehden, uutis- tai kuvatoimiston tai radion toimituksessa. Yksikkö pitää yllä keskitettyä harjoittelupaikkojen hakujärjestelmää eli harjoittelujärjestelmää, jonka kautta voi hakea ohjattuun ja tuettuun harjoitteluun, jos täyttää harjoittelujärjestelmään pääsyn kriteerit. Harjoittelujärjestelmään hyväksytään syksyisin ne opiskelijat, joilla opintojakso JOVA19 Harjoittelu (journalistinen työ) (5 op) on opinnoissa pakollisena ja edeltävää journalistista työkokemusta on enintään kolme kuukautta.

Harjoittelujärjestelmään haetaan loka-marraskuussa. Järjestelmään hyväksytyt aloittavat harjoittelupaikan hakemisen järjestelmässä joulukuussa, ja valinnat tehdään helmikuuhun mennessä. Harjoittelupaikan tarjoajat kootaan joka syksy järjestelmään hyväksyttyjen opiskelijoiden toiveiden ja kulloisenkin tarjonnan perusteella. Harjoitusjärjestelmän kautta suoritettava harjoittelu on palkallista ja tuettua.

Lisätietoja harjoittelujärjestelmästä saa toimitusharjoittelun kotisivuilta osoitteesta toimitusharjoittelu.fi. Vastausta tyypillisimmin kysyttyihin kysymyksiin kannattaa etsiä opiskelijalle suunnattujen sivujen UKK-osiosta. Toimitusharjoittelun vastuuhenkilö ja harjoittelupaikkojen koordinaattori on Maarit Jaakkola.

Muut kuin harjoittelujärjestelmään oikeutetut opiskelijat hakevat työ- tai harjoittelupaikkansa itse. Tällöin harjoitteluun ei voi saada tukea. Ne, joilla harjoittelu (JOVA19) on opinnoissa pakollisena mutta edeltävää journalistista työkokemusta on kertynyt ennen opintojen aloittamista vähintään kuusi (6) kuukautta, voivat saada harjoittelusta opintopisteet laatimalla harjoitteluraportin. Vaihtoehtoisesti harjoitteluraportin voi laatia heti, kun yhtäjaksoista journalistista työkokemusta on kertynyt opintojen aikana yhteensä neljä kuukautta.


Puheviestintä, teatterin ja draaman tutkimus sekä musiikintutkimus

Puheviestinnän sekä teatterin ja draaman tutkimuksen syventäviin opintoihin kuuluu pakollinen työharjoittelujakso (puheviestinnässä opintojakso JOVPVS11; teatterin ja draaman tutkimuksessa opintojakso JOVTETUS6 sekä musiikintutkimuksessa SOSM4).

Opiskelija voi itsenäisesti etsiä työharjoittelupaikan oman suuntautumisensa ja mielenkiintonsa mukaan oppialansa piiristä. Kun opiskelija on saanut kontaktin mahdolliseen työnantajaan, työharjoittelupaikka tulee hyväksyttää professorilla. Pääsääntöisesti harjoittelu kestää 3 kuukautta. Professori määrittelee harjoittelun sisäiset tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista.

Harjoittelutuki

Yliopisto jakaa kalenterivuosittain rahaa oppiaineille työharjoittelun tukemista varten. Tuki on tarkoitettu työnantajien osittaiseen tukemiseen. Tutustuthan huolella yliopiston harjoittelutuen yleisiin linjauksiin!

Opiskelijat voivat anoa työharjoittetukea vain opinnoissa pakolliseen työharjoitteluun vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella siinä vaiheessa kun professori on hyväksynyt harjoittelupaikan. Hakemus osoitetaan amanuenssi Ilona Siivoselle. Hakemuksesta on käytävä ilmi työpaikka yhteystietoineen, harjoittelun ohjaaja yhteystietoineen, harjoitteluaika sekä työtehtävät lyhyesti. Haku on jatkuva mutta tuen saanti harkinnanvarainen (=harjoittelutuen saaminen ei ole subjektiivinen oikeus eikä automaatio). Vaikka opiskelija ei hakisikaan harjoittelutukea yliopistolta, on amanuenssiin hyvä ottaa yhteys harjoittelusopimuksen laatimiseksi.

Työharjoittelun raportointi

Harjoittelusta myönnettävän opintosuorituksen edellytyksenä on kirjallinen harjoitteluraportti. Raportin liitteeksi tulee työtodistus, mikäli mahdollista. Harjoitteluraportti palautetaan professorille kuukauden sisällä harjoittelun päättymisestä. Harjoitteluraportin tulee olla noin 10 sivua. Raportti on luottamuksellinen. Raportin tulisi sisältää seuraavia asioita:

  • Harjoittelupaikka, ajankohta ja toimi sekä harjoitteluun kuuluneet työtehtävät
  • Oman osaamisen ja oppimisen perusteellinen arviointi harjoittelun aikana
  • Raportissa on myös syytä pohtia, millaisia ajatuksia harjoittelu herätti omasta ammatillisesta suuntautumisesta ja työelämävalmiuksista sekä mikä oli harjoittelun hyöty.
  • Raportissa voi myös pohtia työpaikan toimintaa viestinnällisesti sekä arvioida harjoittelupaikan soveltuvuutta oppiaineen työharjoitteluun.

Harjoittelun yhteyshenkilö ja vastuuopettajat

Puheviestinnän, teatterin tutkimuksen ja musiikin tutkimuksen työharjoittelun yhdyshenkilönä on amanuenssi Ilona Siivonen.

Työharjoittelun vastuuopettajana toimii kunkin oppiaineen professori:

  • Puheviestintä: Pekka Isotalus
  • Teatterin tutkimus: Hanna Suutela
  • Musiikin tutkimus: Tarja Rautiainen