Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden harjoittelu

Harjoittelu opintojen aikana tai loppuvaiheessa voi olla tärkeä ovi työelämään. Se myös auttaa opiskelijaa tunnistamaan ja kehittämään omia työelämävalmiuksiaan sekä kytkemään opintojen aikana hankittuja tietoja ja taitoja käytännön työtehtäviin. Toisaalta harjoittelukokemus voi antaa suuntaa myös opintoihin ja niiden suunnitteluun. Harjoittelu avaa näkökulmia työelämään ja antaa kokemusta siitä, millaiset työtehtävät saattaisivat sopia omiin kiinnostuksen kohteisiin ja persoonallisuuden piirteisiin.

Harjoittelutuki

Kieli-, käännös ja kirjallisuustieteissä työharjoittelu ei pääsääntöisesti ole pakollinen osa opintoja (pl. tekninen viestintä). Kaikilla tutkinto-ohjelmien tutkinto-opiskelijoilla on vuosittain mahdollisuus anoa tiedekunnan työharjoittelutukea opintoihinsa soveltuvaa ja niitä tukevaa työharjoittelua varten.

Harjoittelun suositeltu kesto on vähintään 3 kuukautta. Harjoittelutukea voidaan myöntää vähintään 2 kuukauden pituiseen harjoitteluun. Harjoittelutuki on tarkoitettu opintojen loppuvaiheessa oleville kieli- ja kirjallisuustieteiden omille tutkinto-opiskelijoille.

Tutustu huolella myös yliopiston harjoittelutuen yleisiin linjauksiin!

 

Harjoittelutuen haku ja myöntäminen

Tukihaku on harjoittelua edeltävän vuoden marras-joulukuussa. Myöntöprosessi on monivaiheinen:

 1. Sähköisessä haussa valitaan tuen varsinaiset saajat, joille voidaan myöntää harjoittelutukea, mikäli he löytävät sopivan, opintoihin liittyvän harjoittelupaikan huhtikuun loppuun mennessä. Heille valitaan myös varasijalaisia.

 2. Tuen myöntämisestä päätetään lopullisesti sitä mukaa kuin valitut opiskelijat saavat tarkempia tietoja harjoittelupaikasta. Opiskelija toimittaa kansainvälisten asioiden koordinaattori Mira Pihlströmille hyväksyttäväksi tiedot harjoittelupaikasta, työtehtävistä ja harjoittelun ajankohdasta.

 3. Jos harjoittelutukia on kiinnittämättä vielä huhtikuun jälkeen, voidaan tukea myöntää myös varasijoilla oleville opiskelijoille. Myönteisen harjoittelutukipäätöksen saaneilla sekä varasijalaisilla on toukokuusta alkaen yhtäläiset mahdollisuudet harjoittelutukeen. Harjoittelutukea myönnetään siinä järjestyksessä kun opiskelijat ilmoittavat saamastaan harjoittelupaikasta. Näin toimitaan kunnes kaikki harjoittelutuet on myönnetty, kuitenkin korkeintaan elokuun loppuun asti.

 4. Mikäli tukia on kiinnittämättä elokuun viimeisen päivän jälkeen, järjestetään täydennyshaku syyskuun toisella viikolla. Aiemmin hakuun osallistuneiden tulee toimittaa uusi hakemus, mikäli haluavat vielä etsiä harjoittelupaikkaa.

Harjoittelutuen jakoperusteet

 • Harjoittelutuki on tarkoitettu opintojen loppuvaiheessa oleville yksikön omille tutkinto-opiskelijoille. Etusijalla ovat alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet opiskelijat.

 • Yliopiston tukeman harjoittelun tavoitteena on tarjota opiskelijalle mahdollisuus ensimmäiseen opiskelemaansa alaan liittyvään työkokemukseen. Mikäli opiskelijalla on jo oman alansa työkokemusta, voidaan harjoittelutukea myöntää, mikäli tuen hakijoita on vähemmän kuin myönnettäviä tukia. Erasmus-harjoittelun kauttaa saatu työkokemus ei kuitenkaan ole este yksikön harjoittelutuen saamiselle.

 • Tukea ei pääsääntöisesti myönnetä sellaisille opiskelijoille, joilla haun päättyessä on suoritettuina opettajan pedagogiset opinnot tai joilla on niiden suoritusoikeus, koska opettajaksi aikovilla on opetusharjoittelun myötä oman alansa työkokemusta ja pätevän aineenopettajan työllistymistä voidaan pitää todennäköisenä. Tällaiselle hakijalle voidaan myöntää harjoittelutukea, mikäli tuen hakijoita on vähemmän kuin myönnettäviä tukia. Täydennyshaussa ja yksikön omien harjoittelijoiden valinnassa tällaiset hakijat ovat kuitenkin samassa asemassa kuin muut.

 • Hakijat asetetaan tutkinto-ohjelmittain järjestykseen seuraavien kriteereiden perusteella, yllämainitut seikat huomioon ottaen:

  1. Alempi korkeakoulututkinto on suoritettu

  2. Harjoittelun pakollisuus (ml. valinnaiset opinnot)

  3. Tutkinto-ohjelman omien opintojen suoritettujen opintopisteiden määrä

  4. Kaikkien suoritettujen opintopisteiden määrä

  5. Muut perustelut

Harjoittelupaikka

 • voi olla valtionhallinnossa, kuntien yksiköissä, järjestöissä tai yrityksissä
 • työharjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla, mutta työnantajan on oltava suomalainen (esim. Suomen suurlähetystöt ja edustustot ulkomailla)
 • harjoittelijan tehtävien tulee liittyä opiskelijan tutkinto-ohjelman opintoihin tai erikoistumisopintoihin ja tukea työllistymistä oman alan tehtävissä. Myös valinnaiset opinnot voivat olla erikoistumisopintojen roolissa, koska joihinkin harjoittelijan tehtäviin voi olla eduksi juuri yhdistelmäsi.
 • harjoittelu on suoritettava sinä kalenterivuonna, jolle tuki on myönnetty
 • harjoittelupaikkoja löytyy esimerkiksi Workit.netistä, mutta niitä voi ja kannattaa etsiä myös itsenäisesti. Ole aktiivinen ja ota rohkeasti yhteyttä työnantajiin!

Harjoittelupaikan varmistaminen

Opiskelija ilmoittaa ennen harjoittelun alkamista, heti kun harjoittelupaikka on löytynyt, kansainvälisten asioiden koordinaattori Mira Pihlströmille seuraavat tiedot:
 

 1. harjoittelupaikka ja sen yhteystiedot
 2. harjoittelupaikan yhteyshenkilön tiedot
 3. harjoittelijan tehtävät
 4. harjoitteluaika päivämäärien tarkkuudella
 5. tieto siitä, miten työnantaja osallistuu harjoittelun kustannustenjakoon
   

Tämän jälkeen yksikkö solmii harjoittelusopimuksen työnantajan kanssa. Opiskelijalle ilmoitetaan, kun sopimus on tehty. Harjoittelusopimuksen laatimiseen on syytä varata vähintään kaksi viikkoa. Kannattaa kuitenkin huomioida, että varsinkin keväällä harjoittelusopimusten tekemisessä on usein ruuhkaa, ja sopimuksen laatimisessa voi mennä pidempi aika.

Tämän jälkeen työnantaja solmii harjoittelijan kanssa työsopimuksen tai antaa harjoittelijalle nimittämiskirjan.

Harjoittelun sisällyttäminen opintoihin

Harjoittelu tutkinto-ohjelman/ opintokokonaisuuden omiin opintoihin

 • Varmista ennen harjoittelun alkua tutkinto-ohjelman/opintokokonaisuuden harjoitteluvastaavalta, että harjoittelu sopii tutkinto-ohjelman omiin opintoihin.
 • Raportoi harjoittelusta tutkinto-ohjelman ohjeiden mukaan JA
 • raportoi harjoittelusta myös tiedekunnalle (sähköpostitse kansainvälisten asioiden koordinaattori Mira Pihlströmille). Tiedekunnalle toimitettava raportti on edellytys harjoittelutuen maksamiselle. Raportti on 2-4 sivua pitkä, vapaamuotoinen kuvaus harjoittelupaikan etsimisestä, löytämisestä, harjoittelupaikasta, työtehtävistä ja työn ohjauksesta sekä omista ammatti- ja työelämähaaveista. Hyödyllistä on myös pohtia, miten opinnot palvelivat harjoittelua ja miten harjoittelu niveltyi suoritettuihin opintoihin.
 • Raporttien avulla voidaan seurata työharjoittelun tavoitteiden toteutumista ja kehittää tiedekunnan harjoittelujärjestelmää.

Harjoittelu vapaaehtoisiin opintoihin

 •  Jos haluaa, että opintopisteet kirjataan yksikön vapaaehtoisiin opintoihin (LTLY204 Työharjoittelu), pitää tästä mainita raporttia palauttaessa. Oletuksena on, että opintopisteet kirjataan opiskelijan tutkinto-ohjelmaan.
 • Raportoi harjoittelusta yksikölle (sähköpostitse kansainvälisten asioiden koordinaattori Mira Pihlströmille). Yksikölle toimitettava raportti on edellytys harjoittelutuen maksamiselle. Raportti on 2-4 sivua pitkä, vapaamuotoinen kuvaus harjoittelupaikan etsimisestä, löytämisestä, harjoittelupaikasta, työtehtävistä ja työn ohjauksesta sekä omista ammatti- ja työelämähaaveista. Hyödyllistä on myös pohtia, miten opinnot palvelivat harjoittelua ja miten harjoittelu niveltyi suoritettuihin opintoihin.

 • Raporttien avulla voidaan seurata työharjoittelun tavoitteiden toteutumista ja kehittää tiedekunnan harjoittelujärjestelmää.

Tutkinto-ohjelmakohtaisia tarkennuksia

Kirjallisuustiede

Kirjallisuustieteessä harjoittelu ei ole pakollista, mutta suositeltavaa. Harjoittelutuki ei riitä kaikille opiskelijoille, mutta monenlaista muutakin työkokemusta, esimerkiksi työskentelyä kirjallisuustieteiden tutkimus- ja julkaisuprojekteissa tai kulttuurialalla, voi hyödyntää sopimalla asiasta tutkinto-ohjelman vastuuopettajan kanssa. Samalla sovitaan työraportin kirjoittamisesta. Jos opiskelija harjoittelee tieteellisessä tai taiteellisessa projektissa, raportin voi laatia jostain tietystä näkökulmasta. Voi myös keskittyä käsittelemään jotain oman oppimisen kannalta keskeistä erityiskysymystä.

Työharjoittelun sisällyttäminen opintoihin

Kirjallisuustieteen alaan liittyvän työharjoittelun voi sisällyttää tutkinto-ohjelman aine- tai syventäviin opintoihin:
Aineopinnot: KIRA4E Omavalintaiset työelämätaidot
Suomen kirjallisuuden syventävät opinnot: SKIS5A Harjoittelu
Kertomus- ja tekstiteorian syventävät opinnot: KTTS6A Harjoittelu ja raportti
Jaksojen vastuuopettajat kerrotaan opetusohjelmassa lukuvuosittain.

Mikäli harjoittelu ei sovellu kirjallisuustieteen alan harjoitteluksi, tai soveltuvat kohdat opinnoista on opiskelijalla jo suoritettu, harjoittelun voi sisällyttää valinnaisiin opintoihin:
LTLY204 Työharjoittelu
LTLY206 Harjoittelu ulkomailla

Raportointiohjeet kirjallisuustieteissä

Työharjoittelusta kirjoitetaan 2-4-sivuinen raportti, joka palautetaan ko. opintojakson vastuuopettajalle. Raportti voi olla vapaamuotoinen kuvaus harjoittelusta: harjoittelupaikan etsimisestä, löytämisestä, harjoittelupaikasta, työtehtävistä ja työn ohjauksesta sekä omista ammatti- tai työelämähaaveista. Hyödyllistä on myös pohtia, miten opinnot palvelivat harjoittelua ja miten harjoittelu niveltyi suoritettuihin opintoihin. Raporttia kirjoittaessa kannattaa summata ainakin itselleen omat vahvuudet ja kehittämistarpeet suhteessa työelämään. Raportit antavat palautetta myös yliopistolle, ja niitä hyödynnetään harjoittelujärjestelmän kehittämisessä.

Kirjallisuustieteen opiskelijoiden harjoittelupaikkoja viime vuosina

Kirjallisuusjärjestöt

Lastenkirjainstituutti
Nuoren Voiman Liitto

Kirjastot

Euran pääkirjasto
Jyväskylän kaupunginkirjasto
Pirkkalan pääkirjasto
Porin kaupunginkirjasto
Tampereen kaupunginkirjasto
Valkeakosken kaupunginkirjasto

Kustannusyhtiöt

Into Kustannus
Sanasato Oy / Tulenkantajat
Vastapaino

Kulttuurihallinto ja -suunnittelu

Opetushallitus

Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti, Oslo
Suomen Ranskan instituutti, Pariisi
Taiteen edistämiskeskus (Taike)
Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut

Museot ja taidetapahtumat

Lauri Viita -museo
Museokeskus Vapriikki, Mediamuseo Rupriikki
Mäntän kuvataideviikot
Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi
Tampereen Teatterikesä

Tiedotus ja journalismi

Yle, Kirjojen Suomi -hanke
Yle, TV2
Ylä-Karjala

Yliopisto

Tampereen yliopisto, LTL
Tampereen yliopisto, CMT
Tampereen yliopiston viestintäpalvelut

Muut

Länsi-Suomen merivartiosto, rajavartiolaitos
Puolustusvoimat, Pariisin PASM-toimisto
Suomen Luonnonsuojeluliitto
Suomen Pankki
Suomen suurlähetystö, Washington D.C.

Pohjoismaiset kielet

Opiskelija voi halutessaan sisällyttää syventäviin opintoihin työharjoittelujakson. Sopivaksi pohjoismaisten kielten opintoihin liittyväksi työharjoitteluksi voidaan katsoa harjoittelu, joka tukee opiskelijan osaamisen karttumista tutkinto-ohjelman opinnoissa, ja joka edistää opiskelijan työllistymisen mahdollisuuksia koulutustaan vastaavalle alalle valmistumisen jälkeen. Opiskelija hankkii työharjoittelupaikan itse.

Työharjoittelun suoritusvaiheeksi suositellaan kandidaatintutkinnon loppuvaihetta, jotta opiskelijalla olisi riittävät perustiedot opiskelemastaan alasta.

Työharjoittelujakson minimipituus on kolme kuukautta.

Huom! Yksi ja sama työharjoittelujakso voidaan rekisteröidä ainostaan kerran joko pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelmaan tai yksikön yhteisiin opintoihin.

Opiskelijan tulee hyväksyttää aiottu työharjoittelujakso soveltuvaksi opintosuoritukseksi jo ennen työharjoittelujakson alkamista ottamalla yhteyttä vastuuopettajaan.

Pohjoismaisten kielten maisteriopinnot


POHS19 Työharjoittelu 5 op

Suoritusohjeet: Opiskelija suorittaa työharjoittelun itsenäisesti hankkimassaan ja tutkinto-ohjelman hyväksymässä harjoittelupaikassa. Opiskelija kirjoittaa harjoittelusta vapaamuotoisen, ruotsinkielisen raportin, josta käy ilmi harjoittelun kesto, suorituspaikka ja -aika, sekä työtehtävät. Opiskelijan tulee raportissaan myös reflektoida työharjoittelun antia ja hyötyä oman asiantuntijuutensa kehittymiselle. Raportin pituus on vähintään 5 sivua, ja siinä on oltava liitteenä työnantajalta saatu työtodistus.
Vastuuopettaja: yliopistonlehtori Marja Kivilehto

Ranskan kieli

Syventäviin opintoihin on mahdollista sisällyttää työharjoittelu. Sopivaksi opintoihin liittyväksi työharjoitteluksi voidaan katsoa harjoittelu, joka tukee osaamisen karttumista oman tutkinto-ohjelman opinnoissa ja joka edistää opiskelijan työllistymisen mahdollisuuksia koulutustaan vastaavalle alalle valmistumisen jälkeen. Opiskelija hankkii työharjoittelupaikan itse.

Jotta opiskelijalla olisi jo riittävästi perustietoa opiskelemastaan alasta, työharjoittelun suoritusvaiheeksi suositellaan vähintään kandidaatintutkinnon loppuvaihetta.

Työharjoittelujakson minimipituus on kolme kuukautta.

Samasta harjoittelujaksosta ei ole mahdollista saada työharjoittelusuoritusta sekä omaan tutkinto-ohjelmaan että yksikön yhteisiin opintoihin.

Aiottu työharjoittelujakso tulee hyväksyttää soveltuvaksi opintosuoritukseksi jo ennen työharjoittelujakson alkamista.


Ranskan kielen maisteriopinnot

 • RANSV8 Työharjoittelu 5 op
 • Suoritusohjeet: Työharjoittelu suoritetaan tekemällä itsenäinen työharjoittelu erikseen sovittavissa tehtävissä. Harjoittelusta kirjoitetaan ranskankielinen reflektoiva, vapaamuotoinen raportti, josta tulee käydä ilmi harjoittelun kesto, suorituspaikka ja -aika, ja opiskelijan täytyy raportissa arvioida ja pohtia työharjoittelun antia ja hyötyä oman asiantuntijuutensa kehittymiselle. Raportin pituus on vähintään 5 sivua, ja siinä on oltava liitteenä työnantajalta saatu työtodistus.
 • Vastuuopettaja: professori Jukka Havu


Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot

 • MVKS06 Työ- tai tutkimusharjoittelu 5 op
 • Suoritusohjeet: Työharjoittelu suoritetaan tekemällä itsenäinen työharjoittelu käännös-, tulkkaus-, viestintä- tai muissa erikseen sovittavissa tehtävissä. Harjoittelusta kirjoitetaan suomenkielinen reflektoiva, vapaamuotoinen raportti, josta tulee käydä ilmi harjoittelun kesto, suorituspaikka ja -aika, ja opiskelijan täytyy raportissa arvioida ja pohtia työharjoittelun antia ja hyötyä oman asiantuntijuutensa kehittymiselle. Raportin pituus on vähintään 5 sivua, ja siinä on oltava liitteenä työnantajalta saatu työtodistus.
 • Vastuuopettaja: professori Jukka Havu

Suomen kieli

Suomen kielen alaan soveltuvan harjoittelun voi sisällyttää suomen kielen syventäviin opintoihin:
SUOV5 Harjoittelu (S2-kokonaisuuteen harjoittelu)
SUOT5 Harjoittelu (työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin kokonaisuuteen liittyvä harjoittelu)
SUOS8 Työelämäopinnot (muu suomen kielen alaan liittyvä harjoittelu)
Näiden jaksojen vastuuhenkilöt ovat vuosittain opetusohjelmassa.

Mikäli harjoittelu ei sovellu yllämainituksi harjoitteluksi, tai soveltuva kohta opinnoista on opiskelijalla jo suoritettu, harjoittelun voi sisällyttää tutkinnon valinnaisiin opintoihin:
LTLY204 Työharjoittelu
LTLY206 Harjoittelu ulkomailla

Saksan kieli, kulttuuri ja kääntäminen

Vähintään kahden kuukauden harjoittelujakson jossakin saksankielisiin maihin kiinteässä yhteydessä olevassa instituutissa tai yrityksessävoi sisällyttää saksan kielen ja kulttuurin syventäviin opintoihin:
SAKK6 Harjoittelu
Jakson vastuuhenkilö on vuosittain opetusohjelmassa.

Mikäli harjoittelu ei sovellu yllämainituksi harjoitteluksi, tai soveltuva kohta opinnoista on opiskelijalla jo suoritettu, harjoittelun voi sisällyttää valinnaisiin opintoihin:
LTLY204 Työharjoittelu
LTLY206 Harjoittelu ulkomailla

 

Venäjän kieli ja kulttuuri

Syventäviin opintoihin on mahdollista sisällyttää työharjoittelu. Sopivaksi opintoihin liittyväksi työharjoitteluksi voidaan katsoa harjoittelu, joka tukee osaamisen karttumista oman tutkinto-ohjelman opinnoissa ja joka edistää opiskelijan työllistymisen mahdollisuuksia koulutustaan vastaavalle alalle valmistumisen jälkeen. Opiskelija hankkii työharjoittelupaikan itse.

Jotta opiskelijalla olisi jo riittävästi perustietoa opiskelemastaan alasta, työharjoittelun suoritusvaiheeksi suositellaan vähintään kandidaatintutkinnon loppuvaihetta.

Työharjoittelujakson minimipituus on kolme kuukautta.

Samasta harjoittelujaksosta ei ole mahdollista saada työharjoittelusuoritusta sekä omaan tutkinto-ohjelmaan että yksikön yhteisiin opintoihin.

Aiottu työharjoittelujakso tulee hyväksyttää soveltuvaksi opintosuoritukseksi jo ennen työharjoittelujakson alkamista.
 

Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot

 • VENS22 Työharjoittelu 5 op
 • Suoritusohjeet: Työharjoittelu suoritetaan tekemällä itsenäinen työharjoittelu erikseen sovittavissa tehtävissä. Harjoittelusta kirjoitetaan venäjänkielinen reflektoiva, vapaamuotoinen raportti, josta tulee käydä ilmi harjoittelun kesto, suorituspaikka ja -aika, ja opiskelijan täytyy raportissa arvioida ja pohtia työharjoittelun antia ja hyötyä oman asiantuntijuutensa kehittymiselle. Raportin pituus on vähintään 5 sivua, ja siinä on oltava liitteenä työnantajalta saatu työtodistus.
 • Vastuuopettaja: professori Arja Rosenholm

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot

 • MVKS06 Työ- tai tutkimusharjoittelu 5 op
 • Suoritusohjeet: Työharjoittelu suoritetaan tekemällä itsenäinen työharjoittelu käännös-, tulkkaus-, viestintä- tai muissa erikseen sovittavissa tehtävissä. Harjoittelusta kirjoitetaan suomenkielinen reflektoiva, vapaamuotoinen raportti, josta tulee käydä ilmi harjoittelun kesto, suorituspaikka ja -aika, ja opiskelijan täytyy raportissa arvioida ja pohtia työharjoittelun antia ja hyötyä oman asiantuntijuutensa kehittymiselle. Raportin pituus on vähintään 5 sivua, ja siinä on oltava liitteenä työnantajalta saatu työtodistus.
 • Vastuuopettaja: professori Mikhail Mikhailov

 

 

Yhteystiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden harjoitteluyhteyshenkilö

 • kansainvälisten asioiden koordinaattori Mira Pihlström

 

Harjoitteluvastaavat tutkinto-ohjelmissa (tutkinto-ohjelman opintoihin sijoittuvan harjoittelun raportointi)

 • englannin kieli, kirjallisuus ja kääntäminen: Maarit Piipponen ja Mary Nurminen
 • kirjallisuustiede: ks. suoritettavat jaksot tutkinto-ohjelmakohtaisista tarkennuksista. Vastuuopettajat kerrotaan opetusohjelmassa lukuvuosittain.
 • pohjoismaiset kielet: Marja Kivilehto
 • ranskan kieli: Jukka Havu
 • saksan kieli, kulttuuri ja kääntäminen: Dieter Hermann Schmitz
 • suomen kieli: Niina Lilja ja Suvi Honkanen
 • venäjän kieli, kulttuuri ja kääntäminen: Arja Rosenholm ja Mikhail Mikhailov