Harjoittelu elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutuksessa

Harjoitteluinfo vuonna 2017 tapahtuvaan harjoitteluun liittyen

Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opiskelijoiden syventäviin opintoihin sisältyvää harjoittelua (KASELOHA Harjoittelu, 10 op) ja harjoittelutuen hakua koskeva tiedotustilaisuus pidettiin keskiviikkona 23.11.2016 klo 10.00-11.00. Harjoittelutuen haku alkoi tuosta tilaisuudesta ja se päättyi torstaina 15.12.2016.

Tutustu h
arjoitteluinfossa läpikäytyyn esitykseen.

Vastaava, vuoden 2018 aikana tapahtuvaa harjoittelua koskeva tiedotustilaisuus pidetään marraskuussa 2017 erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaisesti.

 

KASELOHA Harjoittelu/Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, 10 op

1. Harjoittelu erilaisissa organisaatioissa (ankkuri)

2. Harjoittelun korvaaminen työkokemuksella - harjoitteluessee (ankkuri)

1. Harjoittelu erilaisissa organisaatioissa

Yleistä harjoittelusta

Harjoittelu on pakollinen osa elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohteen opiskelijoiden opintoja. Se sijoittuu syventäviin opintoihin ja on laajuudeltaan 10 op.

Harjoitteluopintojakso perehdyttää kasvatusalan asiantuntijuuteen kasvatuksen ja koulutuksen alalle suuntautuvan käytännön harjoittelujakson avulla. Siihen sisältyy

 • vähintään 9 viikon pituinen harjoittelu
 • osallistuminen keväällä järjestettävään suunnitteluseminaariin ja syksyllä toteutettavaan arviointiseminaariin (6-8 h), seminaarien aikataulusta tiedotetaan sähköisessä opetusohjelmassa ja lisäksi harjoittelua suorittamaan lähtevät/harjoittelun suorittaneet saavat moodlen välityksellä kutsut näihin seminaareihin
 • pienryhmätyöskentely (10 h) ja
 • portfolion laatiminen (30 h).

Harjoittelun korvaaminen on mahdollista niille, joilla on jo kasvatus- ja koulutusalan työkokemusta. He sopivat esseen kirjoittamisesta työkokemukseensa liittyvästä teemasta. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Harjoittelun korvaaminen työkokemuksella”.

Harjoittelun koordinoinnista vastaa opintokoordinaattori Leena Pohjasmäki.

Lukuvuoden 2017-2018 harjoittelun vastuuopettaja on Mirka Räisänen. Hänen tehtäväänsä sisältyy sekä seminaarimuotoinen toteutus että harjoittelun korvaavien esseiden vastaanottaminen.

Mikäli harjoitteluun sisältyy työskentelyä alaikäisten kanssa, tulee opiskelijan hyvissä ajoin ennen harjoittelua toimittaa tiedekuntaan nähtäväksi rikostaustaote. Sovi sähköpostitse otteen esittämisaika opintokoordinaattori Leena Pohjasmäen kanssa.

 

Harjoittelusta tiedottaminen

Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohteen opiskelijoiden harjoittelua koskeva tiedotustilaisuus, jossa käsitellään harjoittelua ja harjoittelutuen hakemista seuraavalle kalenterivuodelle, järjestetään vuosittain marraskuun loppupuolella. Tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan alkusyksyllä elokas-opiskelijoille opiskelijan työpöydän tiedotteella.

Ulkomailla harjoittelusta löydät tietoa tämän sivun lopusta ”Harjoittelun suorittaminen ulkomailla”.

Voit oppia harjoittelusta lukemalla muiden opiskelijoiden harjoittelukokemuksista raportista "Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa".

Harjoittelutuen ja harjoittelupaikan hakeminen

Harjoittelutuen hakuprosessi käynnistyy marraskuun lopussa järjestettävän harjoittelua koskevan tiedotustilaisuuden jälkeen ja haku päättyy erikseen määriteltävänä päivänä joulukuussa. Tarkasta hakuajasta ja -menettelystä tiedotetaan syksyisin opetusohjelmassa. Harjoittelutukioptio hakeminen tapahtuu NettiOpsussa samaan tapaan kuin kursseille ilmoittautuminen. Kun harjoittelutukioption saaneiden valinta ennen joulua tehdään, kaikki option saaneet kirjautuvat samalla harjoittelun moodlealueelle.

Harjoittelutuen jakamisessa on käytössä ns. optiosysteemi eli optio harjoittelutuen saamiseen jaetaan hiukan suuremmalle joukolle, kuin mitä tukea lopulta saa (tukea on viime vuosina riittänyt 24-30 opiskelijalle). Harjoittelutukioptio voidaan myöntää sellaisille opiskelijoille, jotka eivät ole saaneet aikaisemmin harjoittelutukea KM-tutkintoonsa liittyen tai jotka eivät muulla tavalla ole suorittaneet syventäviin opintoihin sisältyvää harjoittelua. Rehtorin päätöksen mukaisesti yliopiston tukeman harjoittelun ensisijaisena tavoitteena on tarjota opiskelijalle mahdollisuus ensimmäiseen opiskelemaansa alaan liittyvään työkokemukseen. Koska harjoittelu on osa KM-tutkinnon opintoja, tulee harjoittelutukioption saajien olla suorittamassa KM-opintoja tai vähintäänkin aloittamassa niitä.

Työnantaja tekee harjoittelijan kanssa kirjallisen työsopimuksen tai antaa tälle nimittämiskirjan. Harjoittelijan palkka on työehtosopimuksen mukainen, kuitenkin vähintään 1187 €/kk (v. 2017). Harjoittelun toteutuminen edellyttää sitä, että työnantaja osallistuu harjoittelun kustannuksiin maksamalla harjoittelutuen (1800 e) yli menevän osuuden harjoittelijan palkkaamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista.

Tutustu huolella myös yliopiston harjoittelutuen yleisiin linjauksiin!

Miten löydät itsellesi harjoittelupaikan?

Kun olet saanut tiedon harjoittelutukioption saamisesta, kannattaa harjoittelupaikan etsiminen aloittaa nopeasti. Moodlesta saat tarvittavan tietopaketin harjoittelupaikan etsimistä varten. Harjoittelupaikan hankkiminen täysin omatoimisesti on nykyisin yleistä. Ohjeita harjoittelupaikan hakemiseen ja tarjolla olevia harjoittelupaikkoja löydät mm. yliopiston työelämäpalvelujen kotisivuilta. Apuna on myös lista elokas-opiskelijoiden aiemmista harjoittelupaikoista.

Harjoittelu voi ajallisesti sijoittua mihin vuodenaikaan hyvänsä ja se on mahdollista suorittaa niin valtionhallinnossa, kunnissa, järjestöissä kuin yrityksissäkin. Eri organisaatioissa tarjolla olevia harjoittelupaikkoja on mahdollista hakea Workit.netistä.

Voit ottaa vastaan myös harjoittelupaikan, jossa työnantaja maksaa palkan kokonaisuudessaan. Tässä tapauksessa ensisijainen suoritusmuoto on harjoittelun korvaava essee.

Palkatonta harjoittelua ei suositella siitä syystä, että työsopimuksen puuttuessa et voi saada työtodistusta ja jäät mm. ilman työsuhteen antamaa suojaa mahdollisessa työtapaturmatilanteessa.

Harjoittelutuen käyttäminen ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun on mahdollista ainoastaan silloin, kun kyseessä on suomalainen työnantaja.

Minkälainen on "sopiva" harjoittelupaikka?

Harjoittelupaikkaa etsiessäsi on tärkeää pysähtyä miettimään, minkä tyyppinen kasvatusalan työ sinua todella kiinnostaa ja suunnata paikan etsiminen tämän tavoitteen mukaan.

Kysymykseen sopivasta harjoittelupaikasta ei ole olemassa yksiselitteistä vastausta. Osaat pitkälti itsekin arvioida, minkälainen kasvatus- ja koulutusalan työ(tehtävä) sopii aiempiin opintoihisi ja omiin tavoitteisiisi. Jos olet epävarma jonkun harjoittelupaikan sopivuudesta, ota yhteyttä joko opintokoordinaattoriin tai harjoittelusta vastaavaan opettajaan.

Harjoittelupaikaksi sopivat hyvin erilaiset työpaikat. Harjoitteluun kuuluvista työtehtävistä kannattaa neuvotella työnantajan kanssa jo paikkaa hakiessa. Suositeltavaa on, että teet ennen harjoittelun alkamista kirjallisen sopimuksen harjoittelupaikan ohjaajan kanssa harjoittelun tavoitteista ja mahdollisista työtehtävistä. Tällöin voidaan myös yksilölliset toiveesi ottaa paremmin huomioon.

Paikan sopivuuden keskeinen kriteeri on se, että harjoittelusi aikana pääset tutustumaan kasvatusalan työtehtäviin monipuolisesti ja sinulla on mahdollisuus kehittää omia koulutussuunnittelijan/kouluttajan/kasvatuksen asiantuntijan valmiuksiasi. Harjoittelijana sinun tulee saada asianmukaista ohjausta työssäsi, ja toisaalta on oltava mahdollisuus myös itsenäiseen toimintaan työyhteisössä. Kopiointi-, postitus- ym. rutiinitehtäviä ei voi yleensä missään työpaikassa välttää, mutta ne eivät saa olla harjoittelun pääsisältö. Löydät esimerkkejä harjoittelun yhteydessä tehtävästä työstä tutustumalla koontiin aiemmin harjoittelussa olleiden tehtävistä.


Harjoittelusopimus ja työsopimus

Kun olet löytänyt harjoittelupaikan, ilmoita tästä opintokoordinaattori Leena Pohjasmäelle. Ennen harjoittelun aloittamista harjoittelustasi laaditaan harjoittelusopimus, joka allekirjoitetaan sekä kasvatustieteiden tiedekunnassa että harjoittelupaikassa. Tämän lisäksi teet työnantajan kanssa työsopimuksen. Työnantaja laskuttaa kasvatustieteiden tiedekunnalta harjoittelutuen (1800 €/harjoittelu) harjoittelun päätyttyä.
 

Moodle harjoittelun suorittajille

Harjoittelun tukena käytetään moodle-oppimisalustaa, johon rekisteröidyt automaattisesti siinä vaiheessa, kun sinulle myönnetään harjoittelutukioptio. Moodle toimii tiedotuskanavana ja sinne palautetaan mm. harjoittelusta koostettavat harjoitteluportfoliot.
 

Harjoitteluportfolio ja -seminaarit

Harjoittelun tavoitteena on perehtyä kasvatus- ja koulutusalan työtehtäviin ja edistää ammatillisen asiantuntijuuden kehittymistä. Harjoittelu-opintojakson suorittamiseen kuuluu kaksi seminaaria, joilla harjoittelukokemuksia nivotaan muihin opintoihin.

Suunnitteluseminaari järjestetään kevätlukukaudella. Tavoitteena on harjoitteluun orientoituminen ja esimerkiksi omien oppimistavoitteiden selkeyttäminen. Harjoittelun jälkeen syksyllä kokoonnutaan arviointiseminaariin, jolloin yhdessä pohditaan harjoittelukokemuksia opiskelijoiden kokoamien portfolioiden pohjalta. Mikäli harjoittelusi on vielä kesken arviointiseminaarin aikaan, ota yhteyttä vastuuopettajaan. Ainakin jos harjoittelu on siinä vaiheessa loppupuolella, voidaan yleensä sopia, että opiskelija osallistuu arviointiseminaariin ja toimittaa portfolion jälkikäteen. Toinen mahdollisuus on osallistua seuraavan kevään aloitusseminaariin, ja antaa oma palaute harjoittelusta sen yhteydessä.

Harjoittelusta työstetään jo paikan hakuvaiheesta lähtien portfoliota. Se toimii itsellesi oppimisen ja reflektoinnin välineenä sekä vastuuopettajalle näytettävänä dokumenttina. Portfolio palautetaan vastuuopettajalle harjoittelun päätyttyä, mutta viimeistään noin viikkoa ennen arviointiseminaaria.

Harjoitteluportfolio sisältää

 • kuvauksen harjoittelupaikasta,
 • tiivistelmän oppimispäiväkirjasta,
 • numeroituina liitteinä erilaista työhösi liittyvää materiaalia sekä
 • työtodistuksen.

Harjoitteluportfolio saa olla itsesi ja harjoittelusi näköinen. Seuraavassa on ohjeita sen kokoamista varten:

Oman oppimisen tukena harjoittelun aikana toimii oppimispäiväkirja, johon paikan hakuvaiheesta lähtien voit kirjata omia tavoitteitasi ja kokemuksiasi. Tarkoitus on, että omien työtehtävien lisäksi tarkastelet harjoitteluasi suhteessa työorganisaatioon ja sen toimintaan. Merkittäviä työhön kytkeytyviä tekijöitä ovat esimerkiksi työyhteisön ilmapiiri, työnjakokysymykset ja tiedonkulku organisaatiossa. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen voi tukea oman oppimisprosessin tiedostamista ja ainakin harjoittelun päättymisen jälkeen työssä opitun jäsentämistä ja arviointia.

Oppimispäiväkirja on henkilökohtainen. Harjoittelun päätteeksi oppimispäiväkirjasta työstetään tiivistetty versio (pituus noin 10 sivua), joka sisältää arviointia/pohdintaa organisaatiosta ja sen toiminnasta, harjoittelustasi ja omasta oppimisestasi. Arvioi asioita kriittisesti analysoiden ja esitä mahdollisuuksien mukaan myös toiminnan kehittämisideoita. On tärkeää, että arvioit myös asettamiesi tavoitteiden toteutumista.

Kokoa harjoittelun alusta lähtien materiaalia portfolion rakentamista varten. Se voi olla esimerkiksi oppimateriaalia, kurssisuunnitelmia, opetussuunnitelmia, tilastoja, selvityksiä ja esitteitä, joita olet tuottanut harjoittelusi aikana tai aineistoa tilaisuuksista, joissa olet ollut mukana joko järjestäjänä tai osallistujana. Valitse portfolioon liitettävä materiaali harkiten ja perustellen.

Oppimispäiväkirjan tiivistelmä muodostaa portfoliosi rungon, johon liität harjoittelun aikana kokoamaasi materiaalia. Liitteet numeroidaan ja niihin viitataan tekstissä siinä kohdin, jossa ao. asiasta kerrotaan.

Portfolion mukana toimitetaan vastuuopettajalle myös työtodistus harjoittelusta.
 

2. Harjoittelun korvaaminen työkokemuksella - harjoitteluessee

Harjoittelun korvaaminen on mahdollista opiskelijalle, jolla on ennestään kasvatus- tai koulutusalan työkokemusta. Työsuhteen tulee olla pituudeltaan vähintään kolme kuukautta ja työsuhteen päättymisestä saa olla kulunut korkeintaan viisi vuotta. Korvaavaa harjoittelua ei voi koota erilaisista lyhyistä työsuhteista.

Harjoittelu korvataan kirjoittamalla essee kasvatus- tai koulutusalan työkokemukseen liittyvästä aiheesta teoreettista kirjallisuutta hyväksi käyttäen. Suoritus on laajuudeltaan 10 op.

Jos olet kiinnostunut tästä suoritusmahdollisuudesta, ilmoittaudu NettiOpsussa ilmoittautumisaikojen puitteissa jaksolle "KASELOHA Harjoittelu / Elinikäinen oppiminen ja kasvatus - Essee työkokemuksen pohjalta". Ilmoittautumisia järjestetään syyskuussa ja tammikuussa ja samassa yhteydessä opiskelijoita pyydetään täyttämään e-lomake, jolla jakson opettaja saa aiempaa työkokemusta koskevat perustiedot. Harjoitteluesseen vastuuopettaja on tämän jälkeen yhteydessä sinuun ja sovitte yhteisesti esseen teemasta. Saat harjoitteluesseen vastuuopettajalta ohjeet rekisteröitymisestä moodle-alustalle. Harjoitteluesseen aihetta voit miettiä jo ennalta siltä pohjalta, minkä omaa työkokemusta koskevan asian teoreettinen tarkastelu olisi itselle kiinnostava ja/tai ajankohtainen.

Omaa työkokemusta käsittelevän esseen aihe sovitaan siis etukäteen harjoitteluesseen vastuuopettajan kanssa:

 • Teema kannattaa valita siten, että se palvelee oman asiantuntijuuden kehitystä.
 • Tarkastelun tukena käytetään aiheeseen soveltuvaa teoreettista kirjallisuutta. Lähdeviittaukset ja kirjallisuusluettelo tehdään normaalia esseen kirjoittamisen tapaa käyttäen.
 • Kirjallisen työn minimipituus on 15 sivua (rivivälillä 1,5).
 • Esseen liitteenä toimitetaan myös kopio työtodistuksesta tai nimikirjan otteesta.

Kun suunnitelmasi on vahvistettu, voit kirjoittaa esseen omaan tahtiisi. Esseet palautetaan vastuuopettajalle opetusohjelmassa mainittujen määräaikojen puitteissa. Häneltä saat ohjeet niiden palautuksesta moodleen. Esseen hyväksymisen jälkeen suoritus viedään opintosuoritusrekisteriin.

Korvaavaan suoritukseen ei sisälly seminaaritapaamisia.

Harjoitteluesseen vastuuopettaja lukuvuonna 2017-2018 on Mirka Räisänen.