Kauppatieteiden tutkinto-ohjelmassa harjoittelu

Tutkintoon sisällytettävän harjoittelun tavoitteena on perehdyttää harjoittelija monipuolisesti tulevan työskentelyalansa tavanomaisiin ongelmiin ja työtehtäviin, kehittää valmiutta tietojen ja taitojen soveltamiseen käytännön ratkaisuissa sekä perehdyttää harjoittelupaikan organisaatioon, sen toimintaan ja toimintaa ohjaaviin periaatteisiin.

Harjoittelun tulee täyttää seuraavat vaatimukset

 1. Harjoittelun tulee olla opiskelijan opintosuuntaan soveltuvalta alalta
 2. Opiskelija laatii suorittamastaan harjoittelusta kirjallisen selvityksen
 3. Harjoittelun tulee olla kestoltaan vähintään 3 kuukautta

Harjoittelun tulee vastata vähintään kolmen kuukauden kokoaikaista työskentelyä. Kysymys voi olla siten myös osa-aikaisesta työskentelystä. Opiskelijan tulee olla ennen harjoittelua olla yhteydessä opintosuunnan harjoittelusta vastaavaan opettajaan varmistaakseen työn soveltuvuuden kauppatieteen harjoitteluun.

Harjoitteluyhdyshenkilöt opintosuunnittain

JKK (yleiset tiedustelut, harjoittelutukiasiat): opintosihteeri Marjo Lahti

Taloustiede: yliopisto-opettaja Markku Konttinen
Vakuutus ja riskienhallinta: yliopisto-opettaja Jarna Kulmala
Vero-oikeus: yliopistonlehtori Matti Urpilainen
Yrityksen johtaminen: yliopisto-opettaja Anna Heikkinen (Anna.L.Heikkinen(at)uta.fi)
Laskentatoimi: yliopisto-opettaja Lauri Lepistö
Markkinointi: yliopisto-opettaja Sonja Lahtinen
Yritysjuridiikka: yliopisto-opettaja Enni Ala-Mikkula
Vastuullinen liiketoiminta: koordinaattori Johanna Heiskanen

Harjoittelun sisällyttäminen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin

KTK: Harjoittelu on opiskelijan opintosuunnasta riippuen joko valinnainen tai pakollinen suoritus. Vakuutuksen ja riskienhallinnan tai vero-oikeuden ja yritysjuridiikan opintosuunnassa opiskeleville harjoittelu (10 op) on pakollinen suoritus. Muissa opintosuunnissa opiskelevat voivat suorittaa harjoittelun (10 op) valinnaisena opintona.

KTM: harjoittelun (10 op) voi sisällyttää valinnaisiin opintoihin kaikissa opintosuunnissa

Harjoittelua voi sisältyä KTK- ja KTM-tutkintoihin yhteensä enintään 25 opintopistettä

KTK- tai KTM -tutkintoon voi lisäksi sisällyttää Erasmus-harjoittelun joko 5 op tai 10 op laajuisena. Erasmus-harjoittelu on mahdollista suorittaa 10 op:n laajuisena, kun harjoittelun soveltuvuus on varmistettu opintosuunnasta eikä 25 opintopisteen harjoittelujen enimmäislaajuus tutkinnoissa ylity.

Aiemmin tai opintojen aikana muualla hankitun ja tutkintoon liittyvän työelämäosaamisen perusteella voi korvata harjoittelun vain kerran. Opiskelija ei voi suorittaa harjoittelua muun kuin oman tutkinto-ohjelmansa opintosuorituksena.

Harjoittelun suorittaminen (10 op)

1) Ota yhteyttä opintosuunnan harjoitteluyhdyshenkilöön ennen harjoittelun alkua
Opiskelijan tulee olla ennen harjoittelua olla yhteydessä opintosuunnan harjoittelusta vastaavaan opettajaan varmistaakseen työn soveltuvuuden kauppatieteen harjoitteluun. Jos olet epävarma harjoittelusi soveltuvuudesta opintosuunnan työharjoitteluksi, ole yhteydessä riittävän ajoissa ennen harjoittelusi alkamista. Katso myös opintosuuntakohtaiset ohjeet harjoittelusta opintosuuntasi nettisivuilta.

2) Tee tavoitepeli
Ennen harjoittelua opiskelija tekee opiskelijan omia harjoitteluun liittyviä tavoitteitaan hahmottavan tavoitepelin osoitteessa: https://rekryforum.helsinki.fi/tavoitepeli/ . Tavoitepelistä tallennettava tai tulostettava tiedosto palautetaan sähköpostitse opintosuunnan harjoittelusta vastaavalle opettajalle ennen harjoittelun alkua, esimerkiksi samassa viestissä kuin ilmoitus harjoittelun suorittamisesta.

3) Kirjoita harjoitteluraportti
Opiskelija laatii harjoittelusta 8-10 sivuisen kirjallisen raportin. Harjoitteluraportin tarkoituksena on, että opiskelija arvioi harjoittelun merkitystä osana muita opintojaan. Samalla yliopisto saa palautetta harjoittelun onnistumisesta.

Harjoitteluraportti sisältää seuraavat asiat:

 • Lyhyt kuvaus organisaatiosta ja työyhteisöstä
 • Kuvaus työtehtävistä
 • Arvio siitä, miten suorittamasi opinnot tukivat harjoittelua
 • Arvio itsellesi tavoitepelissä asetettujen tavoitteiden toteutumisesta käytännössä
 • Artikkeliin (ks. tiedot alla) perustuva arviointi siitä, miten harjoittelu kehitti työelämävalmiuksiasi. Raportissa on hyödynnettävä artikkelia ja artikkelin käyttö on dokumentoiva asianmukaisin lähdeviittein
 • Pohdintaa lisäksi seuraavista asioista:
  • Miten harjoittelu vaikuttaa tulevien opintojen suuntaamiseen?
  • Missä näet itsesi kahden vuoden kuluttua? pohdi sekä opiskelun että työnteon kannalta
  • Mitä myöhemmin tarpeellisiksi tulevia taitoja opit harjoittelun aikana?
  • Mitä havaintoja teit organisaatiosta ja millaisia vaikutuksia ko. havainnoilla voisi olla organisaatiolle tulevaisuudessa?

Lisäksi raportissa voi tuoda esiin muita harjoittelun kannalta merkittäviä seikkoja ja kehitysideoita.

Työelämävalmiuksien arvioinnissa taustamateriaalina käytettään artikkelia Virtanen, Anne - Penttilä, Johanna: Harjoittelut kasvualustoina yliopisto-opiskelijoiden osaamisen konkretisoitumiselle ja uusien taitojen oppimiselle, Kasvatus 3/2012, s. 268–278. http://elektra.helsinki.fi/se/k/0022-927-x/43/3/harjoitt.pdf

4) Kirjoita tiivistelmä raportista ja lataa sen Moodleen
Opiskelija laatii yhden sivun mittaisen tiivistelmän harjoitteluraportista ja julkaisee sen Moodlessa (learning 2) kauppatieteiden tutkinto-ohjelman harjoittelualueella: Johtamiskorkeakoulun harjoittelut. Kurssiavain on JKKharjoittelu. Tiivistelmän tavoitteena on välittää ajankohtaisia harjoittelu- ja työelämäkokemuksia muille kauppatieteiden opiskelijoille.

5) Palauta raportti, tiivistelmä ja työtodistus/lausuntolomake
Raportin lisäksi palautetaan työnantajan kuittauksella vahvistettu työtodistus tai lausuntolomake harjoittelusta opintosuunnan harjoitteluyhdyshenkilölle mahdollisimman pian harjoittelun päätyttyä.

Työharjoittelun opintopisteet viedään rekisteriin, kun työtodistus/lausuntolomake on palautettu, tiivistelmä on julkaistu Moodlessa ja harjoitteluraportti on hyväksytty. Opintorekisteriin kirjataan myös työharjoittelupaikkasi. Harjoittelupisteet kannattaa hakea heti harjoittelun päättymisen jälkeen.