Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa harjoittelu

Uudessa hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa pakollinen harjoittelu suoritetaan maisterin tutkinnossa ja sen laajuus on 10 opintopistettä. Ennen vuotta 2012 opintonsa aloittaneet voivat suorittaa pakollisen harjoittelun joko kandidaatin tutkinnossa tai maisterin tutkinnossa siirtymäsäännöksen mukaisesti, mikäli harjoittelu on aloitettu ennen 31.7.2015 ja harjoitteluraportti palautettu 31.12.2015 mennessä. Työharjoittelun laajuus on tällöin 5 opintopistettä.

Harjoittelun tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

  1. Harjoittelun tulee olla opiskelijan opintosuuntaan soveltuvalta alalta.
  2. Opiskelija laatii suorittamastaan harjoittelusta kirjallisen selvityksen.

Opintosuuntien harjoitteluyhdyshenkilöt

Hallintotieteen os: Yliopisto-opettaja Paula Rossi
Julkisen talousjohtamisen os: Yliopisto-opettaja Jaakko Rönkkö
Julkisoikeuden os: Yliopistonlehtori Jani Wacker
Kunta- ja aluejohtamisen os: Yliopisto-opettaja Anni Jäntti
Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen os: Yliopisto-opettaja Tanja Helle

Harjoittelun sisällyttäminen kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoon

Opiskelija suorittaa harjoittelun (10 op) pakollisena hallintotieteiden maisterin tutkinnossa. Harjoittelun voi sisällyttää lisäksi valinnaisena opintosuorituksena (10 op) kandidaatin tutkintoon, minkä lisäksi tutkintoon on mahdollista sisällyttää Erasmus-harjoittelu (5 op). Erasmus-harjoittelu on mahdollista suorittaa myös 10 op:n laajuisena, mikäli se täyttää tutkintoon kuuluvan harjoittelun osaamistavoitteita. Harjoittelua voi näin ollen sisältyä tutkintoihin yhteensä enintään 25 opintopistettä.

Harjoittelutukea voi hakea ainoastaan maisterivaiheen pakolliseen harjoitteluun. Opiskelija pitää itse huolen siitä, että tuettu harjoittelu sisällytetään maisterin tutkintoon.

Aiemmin tai opintojen aikana muualla hankitun ja tutkintoon liittyvän työelämäosaamisen perusteella voi korvata harjoittelun vain kerran.

Opiskelija ei voi suorittaa harjoittelua muun kuin oman tutkinto-ohjelman opintosuorituksena.

Harjoittelun moodle-alue

Harjoittelun moodle-alue löytyy nimellä Johtamiskorkeakoulun harjoittelut ja kurssiavain on JKKharjoittelu. Alue on avoin kaikille johtamiskorkeakoulun opiskelijoille. Moodleen palautetaan harjoitteluraporttien tiivistelmät, jotka ovat kaikkien nähtävissä. Tiivistelmien tarkoituksena on levittää tietoa siitä, minkälaisissa harjoittelupaikoissa opiskelijat ovat olleet ja minkälaisia työtehtäviä he ovat päässeet tekemään.

Harjoittelun raportointiohjeet

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman kaikissa opintosuunnissa on käytössä yhteiset harjoittelun raportointiohjeet 1.8.2015 jälkeen aloitettuihin harjoitteluihin.

Harjoittelu ja työelämävalmiudet 10 op

Lyhyt harjoittelukuvaus

Laajuus: 1 sivu.

Heti harjoittelun jälkeen harjoittelija palauttaa 1 sivun mittaisen tiivistelmän moodle-alueelle, joka löytyy nimellä Johtamiskorkeakoulun harjoittelut 2015-2016 (kurssiavain on JKKharjoittelu). Tiivistelmä tulee palauttaa kuukauden sisällä harjoittelun loppumisesta. Tiivistelmän tavoitteena on välittää ajankohtaisia harjoittelu- ja työelämäkokemuksia muille opiskelijoille, hallintotieteiden opettajille ja erityisesti tuleville harjoittelijoille.

Tiivistelmän kirjoitusohjeet: Laadi harjoittelukokemuksesi perusteella ”työnhakuilmoitus” harjoittelupaikastasi ja työtehtävistäsi. Ilmoitukseen voit sisällyttää esimerkiksi seuraavia elementtejä: keskeiset työtehtävät ja osaamisvaatimukset, eduksi luetaan ja millaista henkilöä tehtävään haetaan. Laadi ilmoitus realistisesti kokemustesi perusteella.

Liitä harjoitteluraportin tiivistelmä myös lopulliseen työelämäraporttiin, sillä se selventää kokonaissuorituksen merkintää opintorekisteriin.

Työelämäraportti

Työelämäraportti on kokonaisuudessaan n. 10-15 sivun mittainen kuvaus harjoittelukokemuksista ja työelämävalmiuksista. Työelämäraportti palautetaan oman opintosuunnan harjoitteluyhdyshenkilölle. Merkitse työelämäraportin kansilehdelle nimesi ja opiskelunumerosi ohella myös harjoittelupaikka opintorekisterimerkinnän helpottamiseksi. HUOM: liitä raporttiin mukaan työtodistus.

Työelämäraportti muodostuu kahdesta osasta, jotka ovat: a) kirjallinen harjoitteluraportti tai suullinen esitys harjoitteluseminaarissa b) työelämävalmiuksien pohdinta. Työelämäraportti tulee ainoastaan opintosuunnan sisäiseen käyttöön ja sen hyväksyy opintosuunnan harjoitteluyhdyshenkilö.

 

a) Harjoitteluraportti

Laajuus: 5-7 sivua.

Harjoitteluraportti koostuu: 1) Työskentelyorganisaation yleiskuvauksesta (kuvauksessa voi paneutua esimerkiksi työnantajan toimialaan, toiminta-ajatukseen, henkilöstön määrään ja hallinnolliseen rakenteeseen, laajuus: 1 sivu riittää). 2) Omien työtehtävien ja toimenkuvan tarkasta kuvauksesta ja 3) Harjoittelukokemusten pohdinnasta. Ennen kaikkea raportissa pitää tuoda esiin omia positiivisia ja negatiivisia harjoittelukokemuksia muun muassa seuraavista näkökulmista:

  • Kuinka työhön perehdyttäminen ja ohjaus oli järjestetty?
  • Kuinka haasteellisia tarjotut työtehtävät olivat; millaisia perusvalmiuksia työtehtävien suorittaminen edellytti; mitä erityisvalmiuksia tehtävät olisivat mahdollisesti vaatineet?
  • Kuinka hyvin työtehtävät soveltuivat alasi opiskelijalle; pääsitkö konkreettisesti hyödyntämään koulutustasi; mitä pääaineesi opetuksessa voisi mahdollisesti kehittää harjoittelukokemuksesi perusteella?
  • Minkä taitojen uskot harjoittelun aikana parantuneen?
  • Mitä hyötyä harjoittelusta oli jäljellä olevien opintojen suunnittelun kannalta?
  • Yleisarvio harjoittelun onnistuneisuudesta?

 

b) Työelämävalmiuksien pohdinta

Laajuus: 5-7 sivua

Tämän osion tavoitteena on pohtia opintosuunnalle tyypillisiä työelämävaatimuksia ja omien työelämävalmiuksien kehittymistä opintojen aikana.

Pohdi vapaamuotoisesti seuraavia kysymyksiä: Millaista osaamista opintosuunnallesi tyypillisissä työtehtävissä vaaditaan, millaisia työllistymispolkuja valmistumisen jälkeen voi olla olemassa, mitkä ovat omat työelämävalmiutesi ja miten ne tulisi dokumentoida? Tarkastelun tulee perustua ja peilautua erilaisiin oppimistilanteisiin (kuten hallintotieteiden omat harjoittelu- ja työelämäseminaarit, Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelujen valmennuskurssit, työantajien haastattelut, työelämään liittyvien asioiden tunnistaminen opintojen aikana) tai kirjallisuuteen.

Kysymyksiä voi pohtia esimerkiksi kirjoittamalla oppimispäiväkirjaa erilaisissa oppimistilanteissa. Oppimispäiväkirja voi sisältää seuraavanlaisia kohtia: oppimistilanteen luonteen ja sisällön kuvaus; mitä tilanteessa oppi työelämävalmiuksista, miten oppi, mikä jäi epäselväksi, millaisia ajatuksia tilanne herätti, mitä pitäisi kysyä tai ottaa selvää; omien tavoitteiden arviointia ja uusien tavoitteiden kirjaamista.

 

Aiemmin tai opintojen aikana muualla hankittu työelämäosaaminen

Aiemmin tai opintojen aikana muualla hankittu ja tutkintoon liittyvä työelämäosaaminen voi korvata harjoittelun. Myös tämän suoritustavan valitsevat kirjoittavat harjoitteluraportin, joka voi olla edellä kuvatun a-osion kaltainen, mutta siinä voi keskittyä erityisesti opintojen ja työtehtävien väliseen suhteeseen. Tämän suoritustavan valitsevat kirjoittavat normaalisti työelämävalmiuksien pohdinnan (b-osio), mutta eivät palauta moodleen palautettavaa lyhyttä harjoittelukuvausta. Harjoittelun korvaaminen aiemmalla työelämäosaamisella hyväksytetään opintosuunnan harjoitteluyhdyshenkilöllä.

***

Johtamiskorkeakoulun harjoitteluyhdyshenkilö vastaa kaikkiin harjoitteluun liittyviin käytännön kysymyksiin.