Lähettänyt rest Ti, 12/05/2017 - 11:59
Alemmat tutkinto-ohjelmat

external_id

education-37

Koulutuksen kesto

3 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 opintopistettä

Koulutuksen tyyppi

Alempi ja ylempi korkeakouluaste

Osaamistavoitteet

Huk-tutkinnon suorittanut kandidaatti:

 • kykenee aktiiviseen vuorovaikutukseen työelämässä
 • tuntee oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalan perusteet ja osaa seurata oman alansa kehitystä
 • tuntee tieteellisen ajattelun ja työskentelytapojen periaatteet
 • ymmärtää tieteen ja tutkimuksen etiikan perusperiaatteet
 • osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä siten, että merkitsee muiden tekemästä työstä lainaamansa tai referoimansa osuudet tieteenalalla vakiintuneilla tavoilla
 • osaa hankkia tieteellistä tietoa, arvioida sitä kriittisesti ja soveltaa sitä oman alansa tutkimuskysymysten ratkaisemiseen
 • osaa käyttää suomen ja ruotsin kieltä tasolla, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta
 • osaa käyttää vähintään yhtä vierasta kieltä tasolla, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen
 • osaa käyttää tietotekniikkaa työelämän edellyttämällä perustasolla

 Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelmasta valmistunut humanististen tieteiden kandidaatti

 • osaa kommunikoida kirjallisesti ja suullisesti erilaisissa viestintätilanteissa ruotsin kielellä
 • osaa arvioida omia ja toisten tekstejä ja antaa toisten teksteistä palautetta
 • osaa etsiä ja hyödyntää aikaisempaa tutkimusta ja soveltaa oppimaansa
 • tuntee pohjoismaiden yhteiskuntien, kulttuurien ja kielten välisiä eroja
 • tuntee nordistiikan keskeisimpiä tutkimussuuntauksia
 • osaa analysoida erilaisia kielen ja kulttuurin ilmiöitä
 • tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja osaa toimia niiden edellyttämällä tavalla
 • osaa analysoida kieltä sosiaalisena toimintana ja ymmärtää kielenkäytön kontekstin tärkeyden sekä hallitsee erilaiset tekstilajit ja -tyylit 
 • saavuttaa tutkinnon osaamistavoitteet niin, että hänellä on valmius jatkaa maisteriopinnoissa

FM-tutkinnon suorittanut maisteri:

 • kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä
 • kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana
 • osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa
 • kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia
 • kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itseäisesti
 • pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
 • hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon

Pohjoismaisten kielten maisteriopinnot suoritettuaan opiskelijalla on

 • kyky toimia sujuvasti ruotsin kielellä vaativissakin viestintätilanteissa
 • perustiedot vähintään yhdestä sukukielestä
 • valmiudet toimia pohjoismaisen kieli- ja kulttuurialueen asiantuntijana ja oman alansa kehittäjänä
 • kyky analysoida, tulkita ja tuottaa tieteellistä tekstiä
 • kyky analysoida omat tiedontarpeensa ja hakea tietoa monipuolisesti
 • kyky sovetaa tieteellistä tietoa ja tutkimustuloksia hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla
 • syvällinen tuntemus ja ymmärrys nordistiikasta tutkimusalana
 • jatko-opintokelpoisuus

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää ammattimaisen käännöstoiminnan edellytyksiä ja vaatimuksia ja kykenee toimimaan oman alansa kehittäjänä
 • osaa toimia kääntäjänä erikoisalallaan omissa työkielissään
 • osaa analysoida, tulkita, tuottaa ja oikolukea tekstejä asiantuntevasti ja ammattimaisesti
 • osaa analysoida omat tiedontarpeensa ja hakea tietoa monipuolisesti
 • osaa käyttää oman alan keskeisiä työkaluja ja ylläpitää teknologista osaamistaan
 • tiedostaa kääntäjän sosiaalisen ja yhteiskunnallisen roolin ja osaa toimia ammattimaisesti ja eettisesti asiakkaan ja muiden yhteistyötahojen kanssa monikielisissä ja -kulttuurisissa viestintätilanteissa
 • tuntee käännöstieteen käsitteistön ja käännöstieteen tutkimusmenetelmät
 • kykenee soveltamaan tieteellistä tietoa ja tutkimustuloksia kääntämiseen ja hänellä on valmiudet tieteelliseen tutkimukseen sekä jatko-opintokelpoisuus.

Sisältö

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma kouluttaa pohjoismaisten kielten, kulttuurien sekä kääntämisen asiantuntijoita. Opetus keskittyy ruotsin kieleen ja ruotsalaiseen kulttuurialueeseen, mutta opiskelija perehtyy myös muiden Pohjoismaiden kieliin ja kulttuureihin. Pohjoismaisten kielten asiantuntijoita tarvitaan monella yhteiskunnan alalla, kuten koulutuksessa ja viestinnässä. Opiskelijat voivat kouluttautua esimerkiksi aineenopettajiksi, kääntäjiksi, kieli- ja viestintäkonsulteiksi tai tutkijoiksi. Opintoihin sisältyy myös kieli- ja kulttuuriharjoittelu jossakin Pohjoismaassa.

Opetuksessa korostetaan ruotsin kielen yhteiskunnallista asemaa ja ruotsin kieltä viestintävälineenä kielen kulttuuritaustaa kuitenkaan unohtamatta. Opintojen aikana opiskelija tutustuu muun muassa kirjoitettujen ja puhuttujen tekstien kielelliseen vaihteluun, pohjoismaiseen kirjallisuuteen, kääntämiseen ja ajankohtaiseen ruotsin kielen tutkimukseen.

Tutkinto-ohjelma sisältää pohjoismaisten kielten kandidaattiohjelman ja maisteriopinnot sekä monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot.

Koulutustyypin koodi

MABA